Oppaan HuTK - Informaatiotutkimus, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Informaatiotutkimus

Osoite: Informaatiotutkimus, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto. Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3355 yliopistonlehtori Terttu Kortelainen, sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi
www-sivut:
http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/  

Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen

Informaatiotutkimus on yksi historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineista.
Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja osallistumalla kevään valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena informaatiotutkimuksen perusopinnot ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat tutkinto-ohjelman opinto-oikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.
Sivuaineen lähtötasokoe järjestetään kevätlukukaudella. Tarkat tiedot kokeesta ovat oppiaineen verkkosivulla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Terttu Kortelainen, joka on tavattavissa sopimuksen mukaan ja lukukausittain ilmoitettavana vastaanottoaikana (huone GF327; puh. 029 448 3355). Uudet opiskelijat saavat ohjausta opiskeluun ensimmäisen opiskeluvuoden alussa alkavassa pienryhmäohjauksessa ja omaopettajilta. Omaopettajan ohjauksella pääaineopiskelijat laativat opintojensa aikana yhteensä kolme henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten. Opintojaksokohtaista ohjausta antaa kunkin jakson vastuuopettaja. Opastusta saa myös ainejärjestö Index ry:n edustajilta. Tiedekunnan opintoneuvonnasta vastaa tiedekunnan johtava koulutusasiantuntija. Sivuaineiden opinnoista antavat tietoa kunkin oppiaineen opintoneuvonnasta vastaavat henkilöt.

Katsaus oppiaineeseen ja sijoittuminen työelämään
Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, jossa tarkastellaan ihmisten ja tiedon vuorovaikutusta erilaisissa ympäristöissä. Informaatiotutkimuksen opinnot perehdyttävät yksilöiden ja yhteisöjen tapoihin hankkia, hallita, arvioida ja käyttää informaatiota. Opinnoissa opiskelijat perehtyvät myös informaatioalan tutkimusmenetelmiin ja -etiikkaan. Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia monipuolisiin informaatioalan asiantuntijatehtäviin.  Maisterintutkinnon suorittaneet voivat toimia suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja palvelutehtävissä yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa kuten kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa sekä yrittäjänä. Tavallisia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietoasiantuntija, informaatikko, pedagoginen informaatikko, tietopalvelupäällikkö, kirjastonhoitaja ja -johtaja, Information Specialist, Information Manager tai Knowledge Manager.


Monitieteisen Oulun yliopiston laaja koulutustarjonta mahdollistaa erikoistuneet sivuainevalinnat, joiden avulla opiskelijat voivat suunnata asiantuntijuuttaan. Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelija voi valita vapaasti sivuaineensa yliopiston tiedekunnista tai muista yliopistoista. Tutkintoon voi sisällyttää 2–4 sivuainetta (esim. 2–3 aineen perusopinnot ja yhden aineen aineopinnot). Työmarkkinoilla arvostetaan FM-tutkintoja, joissa yhdistyvät esimerkiksi informaatiotutkimuksen ja/tai kasvatus-, tietojenkäsittely-, liiketalous- ja hallintotieteiden opinnot. Opiskelija voi vahvistaa viestintäalan osaamista osana informaatioalan asiantuntijuuttaan valitsemalla sivuaineeksi Suomessa ainutlaatuisen tiedeviestinnän maisteriohjelman (ks. www.oulu.fi/tiema/) opintoja. Yrittäjyysopinnot (https://www.oulu.fi/opiskelijalle/yrittajyys) ohjaavat yrittäjämäisen työskentelyyn ja voivat luoda pohjaa omalle yritystoiminnalle. Tutkintoon sisältyvät pakolliset kieli-, viestintä- ja tietojenkäsittelytieteiden opinnot ovat informaatioammattien perusosaamista. Nämä kannattaa suorittaa opintojen alkuvaiheessa. Laajemmat tietojenkäsittelytieteiden opinnot tukevat useisiin alan asiantuntijatehtäviin sijoittumista ja aineopinnot ovat hyödyllisiä tieto- ja viestintäteknologiapainotteisissa asiantuntijatehtävissä. Informaatioalan työtehtävissä viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä ja pedagogisia taitoja vaaditaan usein.

 

Kandidaatintutkintoon sisältyy pakollinen työharjoittelu, jonka avulla opiskelija pääsee kehittämään asiantuntijuuttaan informaatioalan työtehtäviin. Työharjoittelu sijoittuu yleensä ensimmäisen tai toisen lukuvuoden jälkeiseen kesään. Sen voi suorittaa erilaisissa tietoperustaisissa organisaatioissa, kirjastossa, arkistossa, museossa tai yrityksissä. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon. Vaihtoyliopistoja on maailmanlaajuisesti.

Informaatiotutkimuksen opetus on tutkimusperustaista. Sitä tukee oppiaineessa tehtävä monitieteinen ja kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus. Keskeisiä tutkimusalueita ovat tiedeviestintä, tietojohtaminen ja uuden tiedon luominen sekä informaatiolukutaidot, -käyttäytyminen ja –käytännöt, joita tarkastellaan muun muassa terveys- ja ympäristökonteksteissa. Tutkimusta toteutetaan Oulun yliopistossa yhteistyössä esimerkiksi kasvatustieteiden, lääketieteen, tekniikan eri alojen ja taloustieteen tutkijoiden kanssa. Yhteistyöyliopistoja ovat muun muassa Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä Sheffieldin yliopisto Iso-Britanniassa ja Tallinnan yliopisto Virossa. Informaatiotutkimus on menestynyt erinomaisesti tutkimuksen laadun tieteenala-arvioinneissa.

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot informaatiotutkimuksesta. Tähän sisältyy keskeisten teoreettisten lähtökohtien, teorioiden, käsitteiden ja tutkimusmenetelmien sekä niiden soveltamismahdollisuuksien ymmärtäminen erilaisissa käytännön informaatioympäristöissä.
Aineopinnot
suoritettuaan opiskelijalla on laajat tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän osaa soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä informaatioalan ilmiöiden tutkivaan tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen käytännön informaatioympäristöissä. Hän kykenee toimimaan informaatioalan työtehtävissä itsenäisesti ja yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Syventävät opinnot
suoritettuaan opiskelijalla on laajat ja syvät tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän ymmärtää ja osaa kriittisesti arvioida alan teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Asiantuntijana hän osaa soveltaa näitä alan ilmiöiden tutkimukseen ja analysointiin, niihin liittyvien toimintojen kehittämiseen sekä päätöksentekoon vaativissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Oman asiantuntijuutensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi hän kykenee moniammattiliseen yhteistyöhön sekä toimimaan yhteisöjen ja organisaatioiden johtotehtävissä.

 

Informaatiotutkimuksessa vaaditut kieli-, viestintä- ja tietojenkäsittelytieteiden opinnot ovat vähintään 20 op  
Niihin kuuluu tiedekunnan yleisten kieli- ja viestintäopintojen (yhteensä 15 op, ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/) lisäksi vähintään 5 op tietojenkäsittelytieteiden opintoja, jotka voi valita esimerkiksi seuraavista opintojaksoista:

810136P Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, 5 op

811103P          Johdatus ohjelmistotuotantoon, 5 op

811168P          Tietoturva, 5 op

811104P          Ohjelmointi 1, 5 op

811166P          Tietojärjestelmien perusteet, 5 op

811174P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet, 5 op


Lisätietoja opintojaksoista tietojenkäsittelytieteiden opetussuunnitelmasta.

Informaatiotutkimuksen opintojaksot

Perusopinnot, 25 op:
694614Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille)
694550P Johdatus informaatiotutkimukseen, 5 op
694661P Informaatiolukutaidot erilaisissa ympäristöissä, 5 op
694662P Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 5 op
694684P Tiedonhankinta ja tiedonhaun tekniikat, 5 op
700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op

Aineopinnot, 36–38 op (sivuaine) 50–52 op (pääaine): 

Kaikille pakolliset opintojaksot 3638 op
694679A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op 
700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op
694693A Informaatiosisältöjen arviointi
ja organisointi, 5 op
694694A Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede, 5 op
694695A Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op

694698A Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen, 5 op    
694692A Työharjoittelu, 6–8 op 


Vain pääaineopiskelijoille kuuluvat opintojaksot yhteensä 14 op
694617Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (informaatiotutkimus), 0 op
694602A Kandidaattiseminaari, 8 op
694667A Kandidaatintutkielma, 6 op
694573A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto), 0 op  

AMK-tutkinnon suorittaneiden täydentävä kirjallisuustentti
694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op 

Syventävät opinnot, 80 op:

Kaikille pakolliset opintojaksot 55 op

694627Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille)

694697S Ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt informaatiotutkimuksessa, 5 op

694691S Ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät 5 op
694682S Tutkimusmenetelmät, 5 op

694632S Pro gradu -seminaari, 10 op
694699S Pro gradu -tutkielma, 30 op
694584S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/informaatiotutkimus), 0 op

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot. Valitaan seuraavista vähintään 25 op

694644S Tieteenfilosofia ja -sosiologia, 5 op
694690S Informaatio ja tieto yhteiskunnassa, 5 op

694637S Terveystieto ja -viestintä, 5 op
694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op
694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op
694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op
694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op
694688S Informaatiolukutaitojen tutkimus
, 5 op

694675S Muu informaatiotutkimuksen osa-alue, 5 op

Pääsääntöisesti vaihtoehtoiset opintojaksot toteutetaan kirjallisuustentteinä. Vaihtoehtoisista opintojaksoista vähintään kaksi on suoritettava kirjallisuustenttinä. Loput vaaditut opintojaksot voi suorittaa kirjallisuustentteinä, esseinä tai korvaavilla opinnoilla. Esseesuorituksesta sovitaan tentaattorin kanssa. Viittä opintopistettä vastaa noin 25 sivun essee, joka perustuu myös muuhun kuin opintojakson kuvauksessa mainittuun kirjallisuuteen.