Oppaan HuTK - Historia, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Historia

Osoite: Historia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Opintoneuvonta: yliopistonlehtori Ritva Kylli, puh. 029 448 3307; koulutussuunnittelija Maija Airio
study.humanities@oulu.fi
http://www.oulu.fi/historia/

 

Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen

Historia sekä tieteiden ja aatteiden historia ovat osa historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineita. Historia sekä tieteiden ja aatteiden historia muodostavat yhden hakukohteen, mutta kumpikin on oma pääaineensa.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja osallistumalla kevään valintakokeeseen. Opiskelijat valitsevat ensimmäisen lukuvuoden keväällä, 31.5. mennessä, pääaineeksi joko historian tai tieteiden ja aatteiden historian.  Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada tutkinto-ohjelman pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena historian perusopinnot ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat tutkinto-ohjelman opinto-oikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

Kaikki HIKUVIEn opiskelijat voivat opiskella vapaasti historiaa sekä tieteiden ja aatteiden historiaa sivuaineena. Muiden on hankittava sivuaineoikeus osallistumalla lähtötasokokeeseen. Lähtötasokoe järjestetään vuosittain kevätlukukauden loppupuolella. Ilmoittautumisohjeet kokeeseen ovat oppiaineiden verkkosivuilla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvoja yliopistonlehtori Ritva Kylli, 029 448 3307, ritva.kylli(at)oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen

Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista analyyttisyys, monipuolisuus ja laajuus. Yhdentyvässä maailmassa historia on perustana maailman tuntemukselle ja tämän päivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiselle niin globaalilla kuin paikallisella tasolla. Oppiaineen kaiken toiminnan lähtökohta on korkeatasoinen tutkimus, jonka painoalat perustuvat henkilökunnan ja muiden tutkijoiden omiin erikoistumisaloihin. Opintojen alkuvaiheesta lähtien opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua valitsemastaan painoalasta vastaavan tutkijan/tutkijaryhmien ohjaukseen. Yleisesti ottaen tutkimus kohdistuu yhtäältä pohjoiseen historiaan sen eri yhteyksissä ja toisaalta kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen globaalina ilmiönä antiikista nykypäivään. Tämän kautta syntyy myös ymmärrys paikallisten ja globaalien ilmiöiden välisestä jatkuvasta vuorovaikutussuhteesta. Historian opiskelussa on tärkeää päästä sisälle yleiseen historialliseen ajatteluun, oppia historiatieteen tapa ja menetelmät löytää, kriittisesti seuloa ja jäsentää historiallisia lähteitä, tuottaa niistä uutta tietoa ja laatia johdonmukaisia historiatieteellisiä esityksiä. Sen vuoksi on keskeistä oppia asettamaan perusteltuja kysymyksiä, hakemaan niihin vastauksia, kytkemään asioita yhteyksiinsä syiden ja seurausten avulla ja näkemään olennaisen ja epäolennaisen ero. Kaikki tämä on oppimisen ja hyvien opintosuoritusten edellytys. Sen vuoksi metodiopinnot ja -harjoitukset, seminaarit sekä opinnäytteet ovat opiskelun ydintä. Tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen lisäksi oppiaine tarjoaa opiskelijalle myös hyvät edellytykset kehittää omia työelämävalmiuksiaan ja sanoittamaan omaa ammatillista osaamistaan.

 

Sijoittuminen työelämään

Tietoa työelämään sijoittumisesta löytyy historian opiskelijan käsikirja Manuale Historiaesta, ks. www.oulu.fi/historia/opiskelu/manuaele sekä työelämäyhteyksien www-sivuilta: www.oulu.fi/yliopisto/node/35017

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita saa historiatieteiden omasta oppaasta Manuale Historiaesta. Opas löytyy historiatieteiden www-sivuilla yllä olevasta osoitteesta.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot ovat yhteiset tieteiden ja aatteiden historian kanssa. Niissä annetaan opiskelijalle yleiskuva historian kulusta ja keskeisistä käännekohdista, johdatetaan historialliseen ajatteluun ja perehdytetään tieteelliseen kirjoittamiseen. Menetelmäopinnoissa paneudutaan tieteelle ominaiseen kriittiseen arviointiin ja historiatieteen tutkimusmenetelmien perusteisiin.

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat sekä pystyy hahmottamaan Suomen, Euroopan ja maailmanhistorian keskeiset kehityskulut ja yhteydet. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

 

Aineopinnoissa luodaan perusta itsenäiselle tutkimustyölle. Opiskelija perehtyy monipuolisia oppimisstapoja soveltaen erilaisiin tutkimuskäytäntöihin ja laaja-alaisesti keskeisiin historian osa-alueisiin sekä teemoihin, jotka kiinnostavat häntä tutkimuksellisesti.

Historian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä historian tutkimuskentän laajuudesta, kysymyksenasettelujen monitahoisuudesta, keskeisimmistä tutkimusperinteistä ja metodologisista suuntauksista. Hänellä on maisteriopinnoissa vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, olemassa olevan tiedon ja lähdeaineistojen käyttöön, tiedon dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, kritiikkiin ja dialogiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä hankkeita omaan asiantuntemukseen perustuvina pienimuotoisina tutkielmina.

Syventävissä opinnoissa luodaan teoriaopinnoilla ja muilla erikoistumisopinnoilla valmiudet opiskelijan omaan kiinnostukseen perustuvan keskeisen historiallisen ilmiön tutkimiseen ja historiallisen tiedon itsenäiseen tuottamiseen. Samalla luodaan monipuolisia työelämävalmiuksia.
Historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy arvioimaan kriittisesti erilaisia aineistoja ja väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset johdonmukaisesti kirjallisessa tutkielmassa. Hän pystyy soveltamaan monipuolisesti historiantutkimuksen keskeisiä tutkimusmetodeja, ja käsitteitä ja hänellä on myös valmiudet soveltaa metodisia ja teoreettisia työvälineitä muilta tieteenaloilta. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden ja osaa sijoittaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa keskustelua. Opiskelija pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua. Erikoistumisensa kautta hän on saavuttanut syvälliset valmiudet historiallisen tiedon ja ylipäätänsä minkä tahansa tiedon luonteen tulkintaan, analyysiin ja viestintään. Maisteritason saavuttanut historian ammattilainen pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa tehtävissä, ryhmissä ja yhteisöissä. Hän myös kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia ja pitkäjännitteisiä projekteja ja hankkeita.

 

PERUSTEET

40 OP

ERIKOISTUMINEN 25 OP

TUTKIMUS

75 OP

INTEGROIVAT JAKSOT

10 OP

HISTORIAN PERUSOPINNOT 25 OP

Maailmanhistorian perusteet

10 op

Aate- ja oppihistoria 5 op

 

Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot

10 op

 

HISTORIAN AINEOPINNOT

45 OP

Arktinen historia

5 op

 

Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus

5 op

 

Ympäristö ja terveys 5 op

 

Digitaaliset ihmistieteet

5 op

Valinnaiset painoalat ja kansainväliset opinnot

5 op

 

 

Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot

10 op

 

Proseminaari (sivuaineopiskelijat)

10 op

 

Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (pääaineopiskelijat)

10 op

 

HISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

80 OP

 

YHTEENSÄ

150 OP

Historiankirjoituksen historia

5 op

 

 

Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot

20 op

Metodiopinnot

5 op

 

Maisteriseminaari

10 op

 

Pro gradu -tutkielma

30 op

Historia ja työelämä

10 op

Opintojaksot

Historian perusopinnot, 25 op:
700103Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op
700123P Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan, 5 op
700124P Uusin aika, 5 op
700125P Aatteiden ja oppien historia, 5 op
700126P Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op
700127P Johdatus tutkimusmenetelmiin, 5 op 

Historian aineopinnot, 45 op:
700104Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet), 0 op
700333P Tutkimusmenetelmät, 5 op
700320A Tilastolliset menetelmät ja arkistojen käyttö, 5 op
700321A Arktinen historia, 5 op
700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, 5 op
700323A Ympäristö ja terveys, 5 op
700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot, 5 op

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op
700423A Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op (pääaineopiskelijat)
700424A Kypsyysnäyte, 0 op (pääaineopiskelijat)
700422A Proseminaari ja proseminaaritutkielma, 10 op (sivuaineopiskelijat)

Historian syventävät opinnot, 60 op tai 80 op:

Aineenopettajaopiskelijat suorittavat syventävät opinnot 60 op:n laajuisina. Muut suorittavat ne 80 op:n laajuisina.
700425Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia) ()
700326S Historiantutkimus nyt, 5 op
706026S Historiankirjoituksen historia, 5 op
700336S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I, 10 op
700338S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II, 10 op (ei aineenopettajan sv)
700331S Historia ja työelämä, 10 op (ei aineenopettajan sv)
700430S Maisteriseminaari, 10 op
700337S Pro gradu -tutkielma, 30 op
700432S Kypsyysnäyte, 0 op

700339S Sivuaineen tutkielma, 30 op

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto historian pääaineopiskelijoille
Historian pääaineopiskelijat voivat valita maisteriopinnoikseen arkistoalan suuntautumisvaihtoehdon. Kyse on 80 opintopisteen arkistolinjan syventävistä opinnoista sekä 40 opintopisteen sivuaineopinnoista. Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto johtaa filosofian maisterin tutkintoon (120 opintopistettä). Suuntautumisvaihtoehdon maisterikoulutuksen suorittaneet valmistuvat filosofian maistereiksi pääaineestaan. Koulutus rinnastetaan aiempaan arkistolaitoksen tuottamaan ylempään arkistotutkintoon. 

 

Suuntautumisvaihtoehtoon valitaan joka toinen vuosi enintään kuusi opiskelijaa historian, tieteiden ja aatteiden historian sekä informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoista. Valintakriteereinä ovat:

  1.      pääaineen perus- ja aineopinnot suoritettu niin että kandidaatin tutkielma on vähintään tekeillä,
  2.      opintomenestys ja
  3.      motivaatiokirje.

Sivuaineiksi suositellaan esimerkiksi informaatiotutkimusta ja hallintotieteitä. Myös tietojenkäsittelytiede on erinomainen sivuainevaihtoehto arkistoalan nopean digitalisoitumisen vuoksi.

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto yhdistää teoreettispainotteisen yliopistokoulutuksen nopeasti kehittyvään tietohallinnon asiantuntijakoulutukseen. Historian opiskelu antaa erinomaiset edellytykset arkistoalalle sekä tietohallinnan tehtäviin. Alalla edellytetään hallinnon tuntemusta sekä asiakirjatiedon ja asiakirjojen arvonmäärityksen hallintaa. Arkistoalan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa on merkittävä osa ohjattua harjoittelua arkistolaitoksessa ja muissa arkistotoimen kohteissa.

Arkistoalalta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin muun muassa arkistolaitoksessa, valtionhallinnon sekä kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, sairaanhoitopiirien ja SOTE-yhtymien arkistotoimessa, maanmittauslaitoksessa tai yksityisellä sektorilla.

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot

700140Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (arkistoalan suuntautumisvaihtoehto), 0 op 
700138S Asiakirjojen tiedonhallinta, käyttötarve ja seulonta, 5 op

700139S Asiakirjahallinnan ja arkistoimen perusteet, 5 op

700141S Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen perusteet, 5 op

700144S Arkistoteoria ja arkistotieteellinen tutkimus, 5 op

700740P Lakitiedon kurssi, 5 op

700143S Sähköinen asiakirjahallinta, 5 op
700142S Arkistoharjoittelu, 10 op

700430S Maisteriseminaari, 10 op 
700337S Pro gradu -tutkielma (historia), 30 op
700432S Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op