Oppaan HuTK - Saamen kieli, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Saamen kieli – Sámegiella – Sämikielâ

Osoite: Giellagas-instituutti / Saamen kieli, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Čujuhus: Giellagas-instituhtta / Sámegiella, PB 1000, 90014 Oulu universitehta

Čujottâs: Giellagas-instituut / Sämekielâ, PL 1000, 90014 Oulu ollâopâttâh

Puhelin / Telefovdna / puhelin: yliopistonlehtori / universitehtalektor / ollâopâttuvlehtor +358 29 448 3486

Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

Šleađgaboasta: Bargiid šleađgaboastačujuhusat leat hámis ovdanamma.sohkanamma@oulu.fi

Šleđgâpostâ: Pargeei šleđgâpostâčujottâsâh láá häämist ovdânommâ.suhânommâ@oulu.fi

www-sivut / www-siiddut / www-siijđoh: http://www.oulu.fi/giellagas/

 

Saamen kielen oppiaineessa on kolme linjaa, pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame. Alla annetaan ensin yleistä tietoa oppiaineesta ja sen jälkeen tarkempaa tietoa pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen linjoista.

 

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Saamen kielet (pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame) ovat kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman pääaineita. Ne muodostavat yhden hakukohteen, mutta ovat omia pääaineitaan. Pääainevalinta tehdään jo hakuvaiheessa.

 

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja osallistumalla kevään valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena pohjois-, inarin- tai koltansaamen perusopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat opiskeluoikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja Giellagas-instituutin työntekijöiden yhteinen tutustumis- ja tiedotustilaisuus. Opiskelijat tekevät ensimmäisen lukukauden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). HOPSin tekemisen tueksi jokaisen opiskelijan kanssa sovitaan erillinen aika, jolloin on mahdollista keskustella omaopettajan kanssa opintoasioista. Hän neuvoo opiskelijoita tutkintojen suorittamiseen, opintojen etenemiseen sekä sivuainevalintoihin liittyvissä kysymyksissä sekä työharjoitteluasioissa.

 

Saamen kieli pääaineena

Saamen kieli on humanistinen tieteenala, jonka opetuksessa ja tutkimuksessa otetaan huomioon kielen rakenne ja käyttö, kirjoitettu ja puhuttu kieli, kielenhuolto sekä kielen variaatio ja kehittyminen. Opetus järjestetään pohjoissaameksi, inarinsaameksi tai koltansaameksi ja suomeksi sen mukaan, minkä linjan opiskelija valitsee. Pohjoissaamen linja on tarkoitettu äidinkielisille puhujille ja muille, joilla on hyvä pohjoissaamen kielen taito. Tiedot inarinsaamenkielisen ja koltansaamenkielisen linjojen vaatimuksista löytyvät tuonnempaa otsikon ”Inarinsaame” ja ”Koltansaame” alta. Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät muun muassa opettajina, tutkijoina, kääntäjinä, kielenhuollon ja kieliteknologian asiantuntijoina sekä saamenkielisessä mediassa ja hallintotehtävissä. Saamen kielen opiskelu, oman tutkimuksen tekeminen ja työelämään tutustuminen lisäävät opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä valmistumisen jälkeen opintoja vastaavaan työhön. Kandidaatin- ja maisterintutkintojen suorittaminen kestää noin viisi vuotta. Kandidaatintutkinnon suoritusaika on yleensä kolme vuotta ja maisterintutkinnon suorittamisaika kaksi vuotta. Saamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti.

 

Saamen kieli sivuaineena

 

Saamen kielen perusopinnot 25 op

Pohjoissaamen kielen linjan sivuaineopinnot edellyttävät äidinkielistä kielitaitoa tai muuten hyviä saamen kielen taitoja. Opiskelijoiden, jotka haluavat opiskella pohjoissaamea tai koltansaamea sivuaineena, on osallistuttava lähtötasokokeeseen. Pohjoissaamen lähtötasokoe on vuosittain järjestettävän valintakokeen kaltainen. Seuraava koltansaamen lähtötasokoe järjestetään keväällä 2022. Se vastaa sisällöltään koltansaamen valintakoetta. Inarinsaamen linjan sivuaineopintojen aloittaminen ei edellytä inarinsaamen kielen osaamista. Sivuaineena saamen kielen perusopintoja opiskelevat suorittavat myös Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssin 694959Y, 5 op.

 

Sivuainevalinnat

Aineenopettajiksi opiskelevat suorittavat pakollisina sivuaineina kirjallisuuden perusopinnot (25 op), saamelaisen kulttuurin perusopinnot (25 op), viestintäopinnot (5 op) sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Ne saamen kielen opiskelijat, jotka eivät opiskele aineenopettajiksi, voivat valita sivuaineensa vapaasti. Sivuaineopintojen avulla jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa omannäköisensä tutkinto. Saamen kielen opiskelijalle sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi saamelainen kulttuuri, suomen kieli, suomen kieli toisena ja vieraana kielenä, muut saamen kielet ja suomen sukulaiskielet, muut vieraat kielet, kirjallisuus, informaatiotutkimus sekä yhteiskuntatieteet. Yleinen kielitiede on hyödyllinen sivuaine varsinkin niille, jotka ovat kiinnostuneita tutkijan työstä.

 

Saamen kielen aineenopettajakoulutus

Saamen kielen aineenopettajiksi haluavat suorittavat saamen kielen opintojen lisäksi sivuaineina saamelaisen kirjallisuuden perusopinnot (25 op), saamelaisen kulttuurin perusopinnot (25 op), viestintäopinnot (5 op) sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opettajan pedagogiset opinnot kuuluvat maisterintutkintoon. Aineenopettajaopintojen teoreettinen osuus suoritetaan Oulussa, mutta opetusharjoittelun ensimmäinen osa suoritetaan Oulussa ja toinen osa pohjoisessa. Saamen kielen aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä on yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen (HUM344, puh. 029 448 3486), jolta voi kysyä lisätietoja.

 

Opiskelujärjestys

Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana, aineopinnot toisen ja kolmannen sekä syventävät opinnot neljännen ja viidennen lukuvuoden aikana. Perusopintojen tulee olla suoritettu vähintään arvosanalla kolme, jotta pääsee aloittamaan aineopinnot. Perusopinnot ja aineopinnot arvostellaan opintojen arvosanojen keskiarvon perusteella. Kandidaatintutkielman sekä perus- ja aineopintojen tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla 3, jotta pääsee aloittamaan syventävät opinnot. Syventävät opinnot arvostellaan opintojen arvosanojen keskiarvon perusteella.

 

Opetusohjelma

Opetusohjelma julkaistaan lukuvuoden alussa (elokuussa) WebOodissa. Tiedote on nähtävillä myös Giellagas-instituutin verkkosivuilla ”ajankohtaiset”. Opintojen kuvauksessa mainitut periodit 1 ja 2 ovat syyslukukaudella ja periodit 3 ja 4 puolestaan kevätlukukaudella.

 

Tentit ja niihin ilmoittautuminen

Perus- ja aineopinnoissa on enimmäkseen luento- ja harjoituskursseja, joihin yleensä kuuluu tentin tekeminen. Kurssien suorittamistavat vaihtelevat, ja luentotenttien lisäksi muun muassa esseet, luentopäiväkirjat ja kirjatentit ovat mahdollisia. Aineopintojen ja syventävien opintojen valinnaiskurssit voi suorittaa kirjatenteillä tai esseillä. Tenttimuotoja ovat luentotentti, yleinen tentti ja sähköinen tentti (https://www.oulu.fi/yliopisto/node/35201) Tenttitulokset tulevat WebOodiin.

 

 

Studerenvuoigatvuohta ja oahpuid álggaheapmi

Váldoávnnasvuoigatvuođa sáhttá oažžut go ohcá oahppoávdnasii giđa oktasašozus ja oassálastá válljeniskosii. Oulu universitehta studeanta sáhttá oažžut váldoávnnasvuoigatvuođa maiddái dalle go čađaha sámegiela vuođđo- ja ávnnasoahpuid unnimustá árvosániin 3 ja ohcá dieđagottis vuoigatvuođa molsut váldoávdnasa.

 

Oahppoávdnasa geavatlaš rávvagat

Čakčalohkanbaji álggus ordnejuvvo ođđa studeanttaid ja instituhta bargiid oktasaš oahpásmuvvan- ja dieđihandilálašvuohta. Oahppit čállet vuosttas lohkanbaji áigge persovnnalaš oahppoplánaid (POP). Daid gieđahallama várás sohppojuvvo juohke studentii sierra áigi, goas lea vejolaš ságastallat ovttas universitehtalektoriin dárkilabbot gažaldagain, mat laktásit oahpuide. Son rávve buot studeanttaid gažaldagain, mat laktásit dutkosa čađaheapmái, oalgeávnnasválljejumiide ja oahpuid ovdáneapmái. Son rávve oahppiid maid bargohárjehallama áššiin.

 

Geahčastat oahppoávdnasii Sámegiella váldoávnnasin

Sámegiela dutkan lea humanisttalaš dieđasuorgi ja dan oahpahusas ja dutkamis váldojuvvojit vuhtii giela ráhkadus ja geavaheapmi, hállon ja čállon giella, giellagáhtten, giela variašuvdna ja giela gárggiidahttin. Oahpahus lea davvisámegillii, nuortalašgillii dahje anárašgillii ja suomagillii dan mielde man linnjá studeanta vállje. Davvisámegiela ja nuortalašgiela linjját leat dárkkuhuvvon eatnigielagiidda ja daidda, geain lea hui buorre giellamáhttu. Dieđut anárašgiela linjjá gáibádusain gávdnojit duobbelis bajilčállaga ”Inarinsaame” vuolde. Sámegiela oahppoávdnasa ulbmilin lea skuvlet giellačehpiid sámeservodaga dárbbuide. Oahpuin geargan oahppit barget omd. oahpaheaddjin ja dutkin, sámegielat mediain ja hálddahusbargguin, jorgaleami, giellagáhttema ja giellateknologiija áššedovdin. Sámegiela studeren, iehčanas dutkamuša dahkan ja bargoeallimii oahpásmuvvan lasihit studeantta vejolašvuođaid beassat válmmaštuvvama maŋŋá oahpu vástideaddji bargui. Kandidáhta- ja magisttardutkosa čađaheapmi bistá oktiibuot sullii vihtta jagi. Kandidáhtadutkosa čađahanáigi lea dábálaččat golbma jagi ja magisttardutkosa čađahanáigi guokte jagi. Sámegiela oahpuid sáhttá joatkit gitta doavttirgráđa rádjai.

 

Sámegiella oalgeávnnasin

Sámegiela vuođđooahput 25 oč

Davvisámegiela ja nuortalašgiela linjjáid oalgeávnnasoahppiin gáibiduvvo sámegiela eatnigiel máhttu dahje muđui hui buorre sámegiel máhttu. Dat studeanttat, geat háliidit lohkat sámegiela oalgeávnnasin davvisámegiela dahje nuortalašgiela linjjás, galget oassálastit vuolggadásseiskosii. Vuolggadásseiskkus sulastahttá válljeniskosa, mii ordnejuvvo davvisámegielas juohke jagi ja nuortalašgielas juohke nuppi jagi. Anárašgiela linjjá oalgeávnnasoahppiin ii gáibiduvvo anárašgiela máhttu ovdal oahpuid álgima. 

 

Oalgeávdnasiid válljen

Studeanttat geat ohcet ávnnasoahpaheaddjiid skuvlejupmái, čađahit bákkolaš oalgeávnnasin girjjálašvuođa vuođđooahpuid (25 oč), sámiid kultuvrra vuođđooahpuid (25 oč), hállankommunikašuvnna oahpuid (5 oč) ja ávnnasoahpaheaddji pedagogalaš oahpuid (60 oč). 

Sámegiela studeanttat, geat eai loga oahpaheaddjin, sáhttet válljet oalgeávdnasiid friddja. Iešguđege studeantta dutkkus šaddáge iešguđetláganin aiddo oalgeávdnasiid válljejumi geažil. Heivvolaš oalgeávdnasat leat ee. sámiid kultuvra, suomagiella, suomagiella nubbin giellan dahje vierrogiellan, eará sámegielat ja suomagiela fuolkegielat, vierrogielat, girjjálašvuohta, informašuvdnadutkamuš ja servodatfágat. Almmolaš gielladieđa lea maid anolaš oalgeávnnas, erenomážit daidda geaid geasuha dutki bargu.

 

Sámegiela ávnnasoahpaheaddjiid skuvlejupmi

Dat studeanttat, geat háliidit lohkat sámegiela ávnnasoahpaheaddjin, čađahit sámegiela lassin oalgeávnnasin girjjálašvuođa vuođđooahpuid (25 oč), sámiid kultuvrra vuođđooahpuid (25 oč), hállankommunikašuvnna oahpuid (5 oč) ja ávnnasoahpaheaddji pedagogalaš oahpuid (60 oč). Oahpaheaddji pedagogalaš oahput gullet magisttardutkosii. Ávnnasoahpaheaddjiid skuvlejumi teorehtalaš oahput čađahuvvojit Oulus ja oassi oahpahushárjehallamis davvin. Sámegiela ávnnasoahpaheaddjiid skuvlejumi vástuolmmožin doaibmá universitehtalektor Marjatta Jomppanen (HUM344, tel 029 448 3486), geas sáhttá jearrat lassedieđuid.

 

Studerenortnet

Vuođđooahput čađahuvvojit vuosttas lohkanjagi áiggi, ávnnasoahput nuppi ja goalmmát ja čiekŋudeaddji oahput njealját ja viđát lohkanjagi áigge. Vuođđooahput galget leat čađahuvvon unnimustá árvosániin 3 ovdalgo sáhttá álggahit ávnnasoahpuid. Vuođđooahput ja ávnnasoahput árvvoštallojuvvojit oahpuid árvosániid gaskaárvvu mielde. Kandidáhtadutkamuš ja vuođđo- ja ávnnasoahput galget leat čađahuvvon unnimustá árvosániin 3 ovdalgo beassá álggahit čiekŋudeaddji oahpuid. Čiekŋudeaddji oahput árvvoštallojuvvojit oahpuid árvosániid gaskaárvvu mielde.

 

Oahpahusprográmma

Oahpahusprográmma ilbmá juohke lohkanjagi álggus (borgemánus) WebOodii. Dieđáhus lea oaidnimis maid instituhta www-siidduin: studeret/áigeguovdil. Oahpuid govvádusaid oktavuođas máinnašuvvon periodat 1 ja 2 leat čakčalohkanbajis ja periodat 3 ja 4 ges giđđalohkanbajis.

 

Tenttet ja daidda almmuheapmi

Vuođđo- ja ávnnasoahpuin leat eanaš logaldat- ja hárjehuskurssat ja daidda dábálaččat gullá tentte čađaheapmi. Čađahanvuogit molsašuddet kurssaid mielde ja tenttiid lassin esseat, logaldatbeaivegirjjit ja girjetenttet leat vejolaččat. Ávnnasoahpuide ja čiekŋudeaddji oahpuide gullet váljakurssat ja daid sáhttá čađahit girjetenten dahje essean.

Tentenvuogit leat logadallantente, dábálaš tente ja elektrovnnalaš tente (https://www.oulu.fi/yliopisto/node/35201). Tentebohtosat leat oaidnimis elektrovnnalaš registaris WebOodis.

 

 

Davvisámegiela linnjá / Pohjoissaamen linja

 

Vuođđooahput / Perusopinnot, 25 oč:

683462Y Persovnnalaš oahppoplána / HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma I, 0 oč

683407P Sojahanoahppa / Taivutusoppi, 5 oč

683520P Sátneráhkadeapmi / Sananmuodostusoppi, 5 oč

683521P Čállin I / Kirjoittaminen I, 5 oč

683522P Jorgaleapmi I / Kääntäminen I, 5 oč 683516P Cealkkaoahppa / Pohjoissaamen lauseoppi, 5 oč

 

Ávnnasoahput / Aineopinnot, 45 oč:

683463Y Persovnnalaš oahppoplána / HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma II, 0 oč

683489A Sámi girjjálašvuohta / Saamelainen kirjallisuus, 5 oč

683523A Jorgaleapmi II / Kääntäminen II, 5 oč

683524A Sátnerádju / Sanasto, 5 oč

683525A Čállin II / Kirjoittaminen II, 5 oč

683515A Jietnadatoahppa / Äänneoppi, 5 oč

683527A Gielaid áitatvulošvuohta ja ealáskahttin / Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen, 5 oč

683420A Kandidáhtadutkamuš / Kandidaatintutkielma, 10 oč

683430A Maturitehta (kandidáhtadutkkus) / Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto), 0 oč

683450A Váljaoahput unnimustá / Valinnaisia opintojaksoja vähintään 5 oč

683421A Bargoeallimii oahpásmuvvan (váljaoahppu) / Tutustuminen työelämään (valinnainen), 6–8 oč

 

Čiekŋudeaddji oahput / Syventävät opinnot, 60 oč:

683465Y Persovnnalaš oahppoplána / HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma III, 0 oč

683422S Eará sámegiella / Muu saamen kieli, 5 oč

683517S Láidehus sámegiela giellahistorjái ja eará sámegielaide/

Johdatus saamen kielihistoriaan ja saamen kieliin 5 oč

683529S Giellagáhtten / Kielenhuolto, 5 oč

683429S Váljaoahput / Valinnaiset kurssit, 10 oč

683518S Graduseminára / Graduseminaari, 0 oč

683519S Pro gradu -dutkamuš / Pro gradu -tutkielma, 30 oč

683431S Maturitehta (magisttardutkkus) / Kypsyysnäyte (maisterintutkinto), 0 oč

 

Inarinsaamen linja

 

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Pääaineoikeuden voi saada hakemalla opiskelijaksi oppiaineeseen inarinsaamen linjalle kevään yhteishaussa sekä osallistumalla valintakokeeseen. Inarinsaame on vapaasti valittava sivuaine, johon kuuluvista kursseista voi muodostaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op, tai perusopinnoista voi suorittaa yksittäisiä kursseja. Se sopii sivuaineeksi esimerkiksi saamelaisen kulttuurin, pohjoissaamen kielen, suomen kielen, vieraiden kielten, historiatieteiden ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille kuten myös luokanopettajaksi opiskeleville. Oulun yliopiston opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla inarinsaamen perus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla 3 ja hakemalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset inarinsaamen sivuaineopintoihin voi lähettää yliopisto-opettaja Mervi Sistoselle (mervi.sistonen@oulu.fi, puh. 050 574 9280).

 

Opintoneuvonta

Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja Giellagas-instituutin henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja tutustumistilaisuus. Opiskelijat laativat ensimmäisen lukukauden aikana ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). Sen tekemistä varten jokaisen opiskelijan kanssa sovitaan erillinen aika, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoasioista omaopettajan kanssa. Hän neuvoo opiskelijoita tutkinnon suorittamiseen, opintojen etenemiseen sekä sivuainevalintoihin liittyvissä kysymyksissä. Omaopettaja on yliopisto-opettaja Mervi Sistonen (mervi.sistonen@oulu.fi, puh. 050 574 9280).

Opintojensa aikana opiskelijat laativat yhteensä kolme henkilökohtaista opintosuunnitelmaa: ensimmäisen lisäksi laaditaan vielä kaksi suunnitelmaa, joista toinen kuuluu kandidaatintutkintoon ja toinen maisterintutkintoon. Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien tekemisestä ei saa opintopisteitä, mutta niistä tulee merkintä opintorekisteriin.

 

Katsaus oppiaineeseen

Inarinsaamen kielen opetus ja tutkimus alkoi Oulun yliopistossa vuonna 2000, jolloin inarinsaamesta tuli sivuaine. Vuonna 2011 inarinsaamesta tuli itsenäinen maisterin tutkintoon johtava linja saamen kielen pääaineeseen. Inarinsaamen opetus- ja tutkimuskohteena ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys. Linjan opetus alkaa suomenkielisenä, mutta vaihtuu vähitellen inarinsaamenkieliseksi perus- ja aineopintojen aikana. Opintoihin sisältyy myös kääntämiseen ja kielen revitalisaatioon liittyviä opintoja sekä pohjois- tai koltansaamen opintoja. Osa opinnoista voidaan yhdistää pohjoissaamen ja saamelaisen kulttuurin opetukseen, joten opetuskielenä on toisinaan myös suomi. Koska etenkin pohjoissaamea kuulee paljon ja koska pohjoissaamen ja inarinsaamen yhteydet käytännössä ovat tiiviit, olisi toivottavaa, että opiskelija osallistuisi ainakin pohjoissaamen alkeis- ja jatkokurssille. Opinto-ohjelma ei sitä kuitenkaan edellytä.

Inarinsaamen linja on rakennettu siten, että inarinsaame sopii pääaineeksi sekä vieraskielisille aloittelijoille että kieltä paremmin hallitseville, joko kieltä äidinkielenään tai äidinkielen omaisesti puhuville. Opinto-ohjelma pohjautuu inarinsaamen täydennyskoulutuksesta (2009–2010) saatuun kokemukseen – koulutuksen, jossa inarinsaamea osaamattomista eri alojen ammattilaisista koulutettiin oman alansa kielensiirtäjiä. Jo kaksi sukupolvea oli menettänyt kielensä, joten kieli tarvitsi ja tarvitsee edelleen toimijoita kieliyhteisön ulkopuolelta. Inarinsaamen opinnot voi aloittaa aivan alkeista opintojaksolla Inarinsaamen peruskurssi I tai hakemalla korvaavuutta aiemmalle osaamiselle tai aiemmille suorituksille ja tulemalla mukaan opetukseen oman kielitaidon kannalta sopivassa kohdassa. Inarinsaamen opetuksesta pääosa järjestetään verkkoluentoina ja etäopetuksena.

Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin. Esimerkiksi kääntäminen korostuu työmarkkinoilla oppimateriaalin laadintatehtävissä sekä kirjallisuuden kääntämisessä. Inarinsaamelaisessa kieliyhteisössä tietämys kielen revitalisaatiosta on yksi kielen keskeisistä kivijaloista, minkä lisäksi opetus- ja tutkimustehtäviin tarvitaan asiantuntijoita, samoin saamenkielisiin viestimiin, kielenhuoltoon sekä hallintotehtäviin.

Useamman kuin yhden saamen kielen opiskelu, oman tutkimuksen tekeminen ja työelämään tutustuminen lisäävät opiskelijan mahdollisuuksia päästä valmistumisen jälkeen haluamaansa tehtävään. Työelämään tutustutaan jo opiskeluvaiheessa, ja työharjoittelujakso kuuluu kandidaatin tutkinnon opintoihin. Opiskelija valitsee sivuaineensa kiinnostuksensa sekä sen mukaan, millaisiin työtehtäviin hän pyrkii opintojensa jälkeen. Inarinsaamen ja pohjoissaamen lisäksi Giellagas-instituutissa voi opiskella pohjoissaamea vieraana kielenä, koltansaamen kieltä sekä saamelaista kulttuuria. Nämä sopivat sivuaineiksi myös inarinsaamen opiskelijoille. Inarinsaamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorin tutkintoon asti.

 

 

Inarinsaame

 

Perusopinnot, 25 op:

683651Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma I, 0 op

683659P Inarinsaamen peruskurssi I 5 op

683661P Inarinsaamen peruskurssi II 5 op

683680P Inarinsaamen peruskurssi III 5 op

683681P Inarinsaamen fonologia ja morfologia I 5 op

683663P Inarinsaamen kirjallinen käyttö I 5 op

 

Aineopinnot, 45 op:

683652Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma II, 0 op

683664A Inarinsaamen fonologia ja morfologia II 5 op

683665A Inarinsaamen lauseoppi 5 op

683666A Inarinsaamen suullinen käyttö 5 op

683667A Inarinsaamen kirjallinen käyttö II 5 op

683668A Inarinsaamen sananmuodostusoppi 5 op

683669A Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen 5 op

683682A Inarinsaamen kielen tutkimuksen perusteet 5 op

683619A Kandidaatintutkielma (inarinsaame) 10 op

683620A Kypsyysnäyte (inarinsaame) 0 op 

 

Syventävät opinnot (60 op)

683653Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma III, 0 op

683673S Inarinsaamen fonologia ja morfologia II 5 op

683683S Inarinsaamen kirjallinen käyttö III 10 op

683676S Valinnaiset syventävät opinnot (inarinsaame) 15 op

683684S Graduseminaari (inarinsaame) 0 op

683685S Pro gradu -tutkielma (inarinsaame) 30 op

683650S Kypsyysnäyte (inarinsaame) 0 op

 

 

Koltansaamen linja

 

Osoite: Giellagas-instituutti/Koltansaame, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoasiat/Miika Lehtinen 0294 483435. 

Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

Verkkosivu: http://www.oulu.fi/giellagasinstituutti/samegiella#Koltansaame

 

Opinto-oikeus

Oikeus koltansaamenopintojen suorittamiseen on Oulun yliopiston opiskelijoilla sekä erillisen opiskeluoikeuden haltijoilla. Ennen opiskeluoikeuden myöntämistä kaikkien opiskelijaksi aikovien on osallistuttava lähtötasokokeeseen ja suoritettava koe hyväksytysti.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen, puhelin 0294 483486.

 

Katsaus oppiaineeseen

Koltansaamessa on mahdollista suorittaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. Opinnot johdattavat opiskelijan niihin tietoihin ja taitoihin, joita tarvitaan koltansaamen rakenteen (äänne-, muoto- ja lauseopin) kielitieteellisessä kuvauksessa ja analysoinnissa, sekä laajentavat ja syventävät opiskelijan aktiivista kielitaitoa sanaston, kirjoittamisen ja kääntämisen aloilla.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää koltansaamea erilaisissa suullisia ja kirjallisia taitoja vaativissa tehtävissä ja hän kykenee lukemaan erilaisia tekstejä koltansaameksi. Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa käyttää sujuvasti kirjallista ja suullista saamen kieltä sekä pystyy seuraamaan koltansaamenkielistä opetusta.

 

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee tuottamaan koltansaameksi vaativampia tekstejä sekä arvioimaan tekstej oikeakielisyyden kannalta.

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot

683731Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma I, 0 op

683688P Koltansaamen äänneoppi 5 op

683689P Koltansaamen muoto-oppi 5 op

683690P Koltansaamen lauseoppi 5 op

683691P Koltansaamen sanasto 5 op

683692P Koltansaamen kirjoittaminen ja kääntäminen 5 op

 

Aineopinnot

683732Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 0 op

683694A Koltansaamen taivutusoppi 5 op

683694A Koltansaamen sananmuodostusoppi 5 op

683695A Koltansaamen sanasto II

683696A Koltansaamen kirjoittaminen II

683697A Koltansaamen kääntäminen II

683698A Koltansaamen kirjallisuus ja suullinen perinne 5 op

683699A Kielen uhanalaisuus ja elvyttäminen 5 op 683700A Kandidaatintutkielma, koltansaame (10 op)

683720A Kypsyysnäyte, kandidaatintutkinto/koltansaame (0 op)

 

 

Syventävät opinnot

683733Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 3, 0 op

683517S Johdatus saamen kielihistoriaan ja saamen kieliin, 5 op

683722S Muu saamen kieli, 5 op

683723S Koltansaamen tieteellisen kirjoittamisen praktikum, 10 op

683724S Valinnaiset syventävät opinnot (koltansaame), 10 op

683725S Graduseminaari (koltansaame), 0 op

683726S Pro gradu -tutkielma (koltansaame), 30 op

683727S Kypsyysnäyte (koltansaame), 0 op