Oppaan TTK - Arkkitehtuuri, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tutkinto sisältää kaikille opiskelijoille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnille valmistavia ammattiopintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia opintoja. Opintojaksoihin sisältyy suunnitteluharjoitustyö tai luentopäiväkirja. Kandidaatintutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte, kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari. Kandidaatintyö tehdään arkkitehtuurin yksikön opettajien ohjauksessa ja se perustuu yhteen kolmannen opiskeluvuoden pakollisista suunnitteluharjoitustöistä. Kandidaatintyö esitellään yhteisessä seminaarissa kolmannen opiskeluvuoden lopussa.

Arkkitehdin tutkinnon suorittaminen edellyttää tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkintoa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija valitsee oman erikoistumisalansa kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu ja Architectural Design. Opiskelun pääpaino on arkkitehdin käytännön suunnittelutyöhön valmentavissa harjoitustöissä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä.  CAD-opetus on integroitu opintojaksoihin. Harjoitustöiden yhteiset kritiikkitilaisuudet luovat pohjaa arkkitehtuurikeskustelulle ja antavat opiskelijoille valmiuksia työelämään. 

Diplomityö on syventäviin opintoihin kuuluva tutkimustyön luonteinen (taiteellinen tai tieteellinen) opintojakso, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Pistemäärä vastaa opinto-ohjelmassa yhden lukukauden pistekertymää. Arkkitehtuurin diplomityöt voidaan periaatteellisesti jakaa kahteen toisistaan poikkeavaan luokkaan: kuvallisiin suunnitelmapainotteisiin ja kirjallisiin tutkielmapainotteisiin töihin.  Diplomityön voi tehdä myös näiden yhdistelmänä.

Arkkitehtuurin yksikön tutkinto-ohjelmien kursseille voi ilmoittautua ainoastaan arkkitehtuurin yksikössä kirjoilla olevat opiskelijat. Poikkeuksena ovat ne opintojaksot, joista on yhteistyösopimus jonku toisen yksikön kanssa.