Oppaan TTK - Geotieteiden tutkinto-ohjelma, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

GEOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA

Geotieteet on yhteisnimitys tieteenaloille, jotka keskittyvät maapallon ja sen eri osien synnyn, kehityksen, dynamiikan, koostumuksen ja rakenteen selvittämiseen ja maaperässä olevien luonnonvarojen tutkimukseen ja etsintään.

Geotieteiden tutkinto-ohjelmasta (LuK 3 v + FM 2 v) valmistuneet geologit ovat sijoittuneet työtehtävissään mm. Geologian tutkimuskeskukseen (GTK) , Suomen ympäristökeskukseen (SYKE), Luonnonvarakeskukseen (Luke), yliopistoihin, Ely-keskuksiin ja muihin julkishallinnon tehtäviin. Yksityisellä sektorilla merkittäviä työnantajia ovat koti- ja ulkomaiset malminetsintäorganisaatiot, kaivosteollisuus sekä rakennus- ja ympäristöalan konsulttitoimistot.

 

LuK 180 op, osaamistavoitteet: 

Luonnontieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan geotieteiden opiskelija omaa perustiedot geologian eri osa-alueista ja niiden käytännön sovellutuksista. Hän osaa:

FM 120 op, osaamistavoitteet: 

Suoritettuaan filosofian maisterin tutkinnon geologi osaa toimia oman alansa asiantuntijatehtävissä soveltaen oppimiaan menetelmiä käytännön työtehtävien ratkaisuun. Heillä on matemaattis-luonnontieteellinen tapa ajatella ja ratkaista ongelmia sekä kyky etsiä tietoa ja valmiudet arvioida tietoa kriittisesti.

Valmistuttuaan taloudelliseen geologiaan suuntautunut opiskelija:

Valmistuttuaan maaperägeologiaan suuntautunut opiskelija:

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto geotieteissä, 180 op

Geotieteiden alempi korkeakoulututkinto eli luonnontieteiden kandidaatin tutkinto geotieteissä (LuK) on laajuudeltaan 180 op. Se on tarkoitus suorittaa kolmessa lukuvuodessa ja koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

LuK, Geotieteet 180 op

op

Yleisopinnot

8

Geotieteiden pääaineopinnot: Pakolliset perusopinnot

30

Geotieteiden pääaineopinnot: Pakolliset aineopinnot

68

Geotieteiden pakolliset sivuaineopinnot: Pakollinen kaivannaisalan sivuaine 25 op

25

Geotieteiden pakolliset sivuaineopinnot: Muut pakolliset sivuaineopinnot 19 op

19

Valinnaiset pää- ja/tai sivuaineopinnot: Valinnaisia pääaineopintoja vähintään 15 op

30

Yhteensä

180 op

 

Filosofian maisterin tutkinto geotieteissä, 120 opintopistettä

Geotieteiden 2-vuotisessa tutkinto-ohjelmassa maisterin tutkinnossa on valittavana kaksi suuntautumisvaihtoehtoa (erikoistumisalaa): 1) maaperägeologia (specialisation for quaternary geology) ja 2) taloudellinen geologia (specialization for economic geology).

 Maisterin tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:

FM, Geotieteet 120 op

 op

Lukuvuosi ja -kausi

Syventävät pääaineen pakolliset opinnot, 60 op: 

  

Pro gradu -tutkielma (772666S)

30

5. sl - 5. kl

Kypsyysnäyte (780699S)

0

5. kl

Geotieteiden syventäviä opintoja, 6 x 5 op

30

4. sl - 5. kl

Suuntautumisvaihtoehdon (erikoistumisalan) pakolliset opinnot, 30 op:

  

1) Maaperägeologia (specialisation for quaternary geology)

30

4. sl - 5. kl

     TAI/OR

 

 

2) Taloudellinen geologia (specialization for economic geology)

30

4. sl - 5. kl

Vapaavalintaiset opinnot, 30 op

30

4. sl - 5. kl

Yhteensä

120 

 

 

GEOTIETEET SIVUAINEENA

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa geotieteissä 15, 25 tai 60 opintopisteen laajuinen sivuainekokonaisuus, joka koostuu pääasiassa geotieteiden perusopinnoista. Yksittäisten opintojaksojen tarkemmat kurssikuvaukset löytyvät WebOodista (https://weboodi.oulu.fi/oodi/).