Oppaan LuTK - Luonnontieteellisen tiedekunnan yleisopas, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN YLEISOPAS

Tämä on Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan yleisopas, joka sisältää tärkeää tietoa kaikille tiedekunnan opiskelijoille. Muita WebOodista löytyviä oppaita ovat tutkinto-ohjelmaoppaat:

sekä sivuaineopas: 

Luonnontieteellisen tiedekunnan toimintaa johtaa dekaani Maarit Järvenpää ja koulutuksesta vastaava varadekaani, koulutusdekaani Saana-Maija Huttula. Kandidaattivaiheessa tutkinto-ohjelmia on kolme: biologian, maantieteen sekä matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmat. Suomenkielisiä maisteriohjelmia ovat biologian, fysikaalisten tieteiden, maatieteen sekä matemaattisten tieteiden maisteriohjelmat sekä biologian englanninkielinen maisteriohjelma, jonka erikoistumisala on Ecology and Population Genetics.

 

SISÄLLYSLUETTELO

1.               OPINTONEUVONTA

2.               OPINTOIHIN LIITTYVÄ VIESTINTÄ

3.               OPINTOJAKSOILLE JA TENTTEIHIN ILMOITTAUTUMINEN

4.               OPISKELIJAPALAUTE

5.               OPINTOIHIN LIITTYVÄ MATERIAALI JA SÄHKÖISET TYÖKALUT

6.               OPINTOJEN LAAJUUS

7.               TUTKINTO-OHJELMAT

8.               LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (LuK-tutkinto)

8.1.            KANDIDAATINTUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE

9.               FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (FM-tutkinto)

9.1            PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE

10.            VALMISTUMINEN

11.            AINEENOPETTAJAKOULUTUS

12.            OPINTOJEN ARVOSTELU JA ARVOSANAT LUK- JA FM-TUTKINTOTODISTUKSESSA

13.            OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN LUK- JA FM-TUTKINTOIHIN

14.            PLAGIOINTITAPAUSTEN JA MUIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN KÄSITTELY

15.            VAIHTO-OPISKELU

16.            TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

17.            TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS 

 

1.  OPINTONEUVONTA

Opintoihin liittyvää tietoa ja neuvontaa saat muun muassa luonnontieteellisen tiedekunnan omaopettajilta, koulutussuunnittelijoilta, opintoasiainsihteereiltä sekä eri aineiden opettajilta. Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on myös pienryhmä, pienryhmäohjaajia ja omaopettaja, jotka auttavat opintojen käynnistämisvaiheessa ja opintojen aikana (ks. https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tukea-opiskeluun)

Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana luonnontieteellisen tiedekunnan yleisoppaasta, muiden tiedekuntien opinto-oppaista sekä yliopiston Opiskelijalle-verkkosivuilta (https://www.oulu.fi/opiskelijalle/). 

Erityisohjausta oppimisen, opiskelun, oman elämän ohjauksen ja hyvinvoinnin kysymyksissä tarjoaa opintopsykologi. Häneen kannattaa ottaa yhteyttä myös, mikäli opinnoissa tarvitsee jotain erityisjärjestelyjä (esim. lisäaikaa tenteissä). Lisätietoja: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opintopsykologi

 

2.  OPINTOIHIN LIITTYVÄ VIESTINTÄ

Luonnontieteellisen tiedekunnan virallisia viestintäkanavia ovat sähköposti ja Opiskelijalle-verkkosivut. Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet saadaan WebOodista. Siksi on tärkeää, että opiskelija huolehtii WebOodin yhteystietojensa ajantasaisuudesta. On suositeltavaa käyttää Oulun yliopiston virallista opiskelijasähköpostiosoitetta (etunimi.sukunimi(at)student.oulu.fi) tietosuojasyistä sekä viestien perille menemisen varmistamiseksi.

 

3.  OPINTOJAKSOILLE JA TENTTEIHIN ILMOITTAUTUMINEN

WebOodi on Oulun yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, lukukausi-ilmoittautumisista, opintojaksoista ja opintosuorituksista.

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua kaikille Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa. Opiskelijan tulee myös perua ilmoittautumisensa tarvittaessa määräaikaan mennessä, sillä ilmoittautuneiden määrä vaikuttaa esimerkiksi opetusmuodon (massaluennot, ryhmätyöt jne.) valintaan, opetusmateriaalin laadintaan ja salivarauksiin.

Opintojaksoille voidaan hyväksyä määräaikaan mennessä ilmoittautuneet opiskelijat. Opintojakson vastuuhenkilö voi poistaa opintojaksolta opiskelijan, joka ei mahdu opintojaksolle (mahdolliset rajoitukset osallistujamäärissä). Toisin sanoen opintojaksoa ei voi suorittaa ilman ajoissa tehtyä ilmoittautumista.  

Tentteihin ilmoittaudutaan aina etukäteen WebOodissa. Tenttiin on ilmoittauduttava viimeistään seitsemän päivää ennen tenttiä. Suoritus arvioidaan ainoastaan tenttiin ajoissa ilmoittautuneilta opiskelijoilta. Toisin sanoen tenttiin määräaikaan mennessä ilmoittautumatta jättäneiden opiskelijoiden tenttejä ei arvostella. Ilmoittautumisajan päätyttyä opintojaksoille tai tentteihin ei ole mahdollista ilmoittautua. Tentti-ilmoittautuminen tulee perua samaan määräaikaan mennessä siinä tapauksessa, että opiskelija ei aio osallistua aiemmin ilmoittautumaansa tenttiin.

 

4.  OPISKELIJAPALAUTE

Oulun yliopiston opintojaksopalautejärjestelmä on yhtenäinen palautekanava kaikille Oulun yliopiston opintojaksoille. Opiskelija voi antaa palautetta kursseista (luennot, harjoitukset, seminaarit yms.), joille hän on ilmoittautunut Weboodissa. Antamasi palaute on anonyymiä. Palaute menee suoraan opintojakson opettajalle.

Palaute-työkalu toimii automaattisesti weboodin ilmoittautumistietojesi perusteella. Työkalu hakee opintojaksosi, joille palautteenanto on auki. Järjestelmä myös muistuttaa sinua palautteen antamisesta opintojakson alussa sekä ennen palautteen sulkeutumista. Voit antaa palautetta koko kurssille tai sitten kohdentaa palautteesi kurssin eri osille ilmoittautumisesi mukaan. Palautetta käsitellään opetuksen vastuuhenkilöiden sekä yksikön ja tiedekunnan johdon toimesta ja sen avulla kehitetään opintojaksoja. Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunta käsittelee numeerisesta palautteesta tehtyjä koosteita.

Opintojaksojen vastuuhenkilöiden on myös mahdollista kommentoida saamaansa palautetta WebOodin sähköpostitoiminnon kautta. Vastaus voi esimerkiksi sisältää yhteenvedon palautteesta ja palautteen johdosta tehtävät toimenpiteet.

Opintojaksopalautteen lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat toteuttaa omia palautetilaisuuksiaan tutkinto-opiskelijoille.

Opintojaksopalautteesta löydät tietoa sivulta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opiskelijapalute ja https://palaute.oulu.fi/

 

5.  OPINTOIHIN LIITTYVÄ MATERIAALI JA SÄHKÖISET TYÖKALUT 

Oulun yliopistossa on käytössä useita sähköisiä järjestelmiä, joita opiskelija tarvitsee opintojensa aikana, esimerkiksi: WebOodi, Moodle, Examinarium, Tuudo, OSAT, Laturi. Järjestelmistä löydät tietoa opiskelijalle -sivulta (alareuna): https://www.oulu.fi/opiskelijalle/

Useat järjestelmät hakevat opiskelijoiden yhteystiedot WebOodista, pidäthän erityisesti sähköpostiosoitteesi ajan tasalla!

 

6. OPINTOJEN LAAJUUS

Opintojen laajuus määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste on noin 26,7 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työviikossa on 40 tuntia. Opiskelijan vuotuinen työaika on 1600 tuntia eli 60 opintopistettä. Opinnot on suunniteltu siten, että opiskelija voi vuodessa suorittaa 60 opintopistettä. Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen opintopisteet kertovat paljonko keskimääräisen opiskelijan aikaa tarvitaan hyvään oppimiseen. LuK-tutkinnon laajuus on siten 180 op (kolme vuotta) ja FM-tutkinnon 120 op (kaksi vuotta)

 

7. TUTKINTO-OHJELMAT

Luonnontieteellisessä tiedekunnassa on kolme kandidaattivaiheen tutkinto-ohjelmaa:

ja viisi FM-tutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa (sisältäen kansainväliset maisteriohjelmat):

Lisäksi maantieteen maisteriohjelma on mahdollista suorittaa Double Degree -ohjelmassa Geography - Specialisation in Tourism Geographies, joka toteutetaan yhdessa saksalaisen yliopiston Catolic University of Eichstaet-Ingolstadt kanssa.

Jos olet suorittanut LuK-tutkinnon jossain luonnontieteellisen tiedekunnan ohjelmassa, sinulla jatkuu opinto-oikeus automaattisesti ko. alan maisteriohjelmassa (poikkeuksena kansainvälinen ja Double Degree -ohjelmat, joihin täytyy hakea erikseen). Opiskelijoita valitaan lisäksi erillisten hakujen kautta (tutkinto-ohjelman vaihtaminen ja tiedekunnan ulkopuoliset hakijat: lisätietoa http://www.oulu.fi/lutk/node/47417).

 

8. LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (LuK-tutkinto)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Jokaisen tutkinto-ohjelman koulutus järjestetään siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:

 1. tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen;
 2. valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet;
 3. edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen;
 4. edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä; sekä
 5. riittävä viestintä- ja kielitaito.

Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua:

 1. perus- ja aineopintoja;
 2. kieli- ja viestintäopintoja;
 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia;
 4. muita opintoja; sekä
 5. asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Pääaineesta tulee suorittaa perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op). Pääaineen opintoihin sisältyy opinnäyte (kandidaatintutkielma 6–10 op) ja kirjallinen kypsyysnäyte. Lisäksi tutkintoon sisältyy sivuaineita sekä kieli- ja viestintäopintoja kunkin tutkinto-ohjelman rakenteen mukaisesti. Mikäli tutkinnossa on ns. kokonaisuuksiin kuulumattomia opintoja (esim. yksittäisiä sivuaineiden opintojaksoja), ne voidaan sisällyttää tutkinnon ns. muiksi opinnoiksi. Kandidaatin tutkintoon voi sisällyttää syventäviä opintoja muihin opintoihin, mutta ne eivät voi korvata pakollisia opintoja.  

Luonnontieteiden kandidaatin 180 opintopisteen tutkinnon suorittamisen yhteydessä mahdollisesti tutkinnon minimilaajuuden (180 op) lisäksi suoritettuja ylimääräisiä perus- tai aine opintoja ei voi sisällyttää enää toiseen, esim. jatkona seuraavaan maisterin tutkintoon. Tällöin opiskelijaa suositellaan ottamaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 opintopisteen laajuisena.

Kun opiskelija on suorittanut kaikki kandidaatintutkintoon vaadittavat opinnot, hakee hän tiedekunnalta tutkintoa. Tutkinto-anomus on jätettävä OSAT-järjestelmän kautta vähintään seitsemän päivää ennen kuukauden vaihdetta. Hakemuksessa opiskelija ilmoittaa sitovasti, mitkä suorittamistaan opinnoista hän haluaa sisällyttää kandidaatintutkintoon. Valmistumispäivä tulee olemaan tuolloin kyseisen kuukauden viimeinen päivä. Tutkintotodistus on pääsääntöisesti noudettavissa kahden viikon päästä valmistumispäivästä. Poikkeuksena tähän ovat loma- ja kiireajat, joilloin todistuksen toimitusaika on pidempi. Tutkinnon myöntää koulutusdekaani. Lisätietoa valmistumiseen liittyen löydät opiskelijalle sivuilta:https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opinnaytetyo-ja-valmistuminen

 

8.1 KANDIDAATINTUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE

Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti:

 1. Kun tutkielman ohjaaja katsoo tutkielman täyttävän kandidaatin tutkielmalle asetettavat vaatimukset, hän myöntää luvan ladata työn sähköiseen Laturi-järjestelmään. Laturi löytyy osoitteesta http://laturi.oulu.fi/.
 2. Luvan saatuaan opiskelijan lähettää työn PDF/A -muodossa Laturi-järjestelmään.
 3. Opinnäytetyön ohjaaja arvioi kanditutkielman.
 4. Laturi-luvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan pääsääntöisesti tenttiakvaariossa (http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium) (tarkista oman tutkinto-ohjelmasi käytäntö). Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia hyvissä ajoin tutkielman ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteeseen tenttiakvaarion ohjeiden mukaisesti. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä koulusivistyskielellä (silloin kun koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi). Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen/ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastaa tutkielman ohjaaja tai tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö. Tarkastajan tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. Lisätietoja kypsyysnäytteestä: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/
 5. Kun opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielman ohjaaja arvostelee tutkielman. Tutkinto-ohjelmasta riippuen kandidaatintutkielma arvostellaan joko asteikolla 1–5 tai hyväksytty/hylätty. Tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos.

 

9. FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (FM-tutkinto)

Ylempään korkeakoulututkintoon (FM) vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Jokaisen tutkinto-ohjelman koulutus järjestetään siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:

 1. pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus;
 2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;
 3. valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä;
 4. valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen; sekä
 5. hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua:

 1. perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja;
 2. kieli- ja viestintäopintoja;
 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia;
 4. muita opintoja; sekä
 5. asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.

Kunkin tutkinto-ohjelman opinto-oppaassa määritellään tarkemmat tutkinnon osaamistavoitteet sekä rakenne. Filosofian maisterin 120 opintopisteen tutkinnon suorittamisen yhteydessä mahdollisesti tutkinnon minimilaajuuden (120 op) lisäksi suoritettuja ylimääräisiä perus- aine- tai syventäviä opintoja ei voi sisällyttää enää toiseen, esim. jatkona seuraavaan lisensiaatin/tohtorin tutkintoon. Tällöin opiskelijaa suositellaan ottamaan filosofian maisterin tutkinto 120 opintopisteen laajuisena, jolloin mahdolliset ylimääräiset opinnot voidaan kirjata tutkintoon kuulumattomiksi opinnoiksi ja ne ovat käytettävissä jatkotutkintoon.

Aineenopettajiksi valmistuvien poikkeavat vaatimukset ovat kohdassa aineenopettajakoulutus.

Huom. Luonnontieteellisen tiedekunnan maisteritutkinnon vapaasti valittaviin muihin opintoihin voi sisällyttää myös J-koodillisia opintojaksoja. J-opintoja ei voi kuitenkaan sisällyttää pääaineen opintoihin.

 

9.1  PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE 

Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa laaditut pro gradu -tutkielmat arvostelee tutkinto-ohjelmatoimikunta tai tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö tutkielman tarkastajien antaman kirjallisen lausunnon perusteella. Tutkielman arvosteluun liittyy läheisesti myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu. Mikäli opiskelija on kandidaatintutkinnossaan kirjoittanut kypsyysnäytteen, ja osoittanut jo siinä suomen tai ruotsin kielen hallinnan, maisteritutkinnossa kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu-tutkielmasta opiskelijan koulusivistyskielellä (suomen tai ruotsin kielellä) kirjoittama tiivistelmä, jonka on osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Kypsyysnäytteessä opiskelija esittelee ja analysoi tutkimuksensa aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tuloksia. Jos pro gradu-tutkielma on kirjoitettu englanniksi, kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa myös englanniksi.

Mikäli suomen tai ruotsin kielen taitoa ei ole osoitettu kandidaatin tutkinnossa, kypsyysnäyte kirjoitetaan kuten sen kirjoittamisesta on määrätty kandidaatintutkinnon suorittamisen yhteydessä, ja tällöin kypsyysnäytteen tulee osoittaa vaadittava suomen tai ruotsin kielen hallinta. Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla koulusivistyksen saaneiden opiskelijoiden kielitaidosta määrää luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani. Dekaani voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Samalla opiskelijalle voidaan myöntää vapautus kypsyysnäytteen suorittamisesta suomen tai ruotsin kielellä.

Tutkielmien arvostelu- sekä valmistumisaikataulu löytyvät opiskelijalle-nettisivuilta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opinnaytetyo-ja-valmistuminen

Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti:

 1. Tutkielman ohjaaja myöntää luvan ladata työ sähköiseen Laturi-järjestelmään, kun hän katsoo tutkielman täyttävän pro gradu -tutkielmalle asetettavat vaatimukset. Laturi löytyy osoitteesta http://laturi.oulu.fi/.
 2. Luvan saatuaan opiskelijan tulee lähettää työ PDF/A -muodossa Laturi-järjestelmään.
 3. Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö tai koulutusdekaani määrää tutkielman tarkastajat. Toinen tutkielman tarkastajista on tavallisesti tutkielman ohjaaja. Työn tarkastajien on annettava lausuntonsa tutkielmasta kunkin tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmatoimikunnalle kolmen viikon kuluessa työn Laturi-järjestelmään lähettämisen jälkeen. Lausunnossaan tarkastajien tulee esittää tutkielman hyväksymistä ja annettavaa arvosanaa tai tutkielman hylkäämistä.
 4. Kun tutkielman tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte/tiivistelmä on arvosteltu hyväksytysti, tutkielma voidaan ottaa maisteriohjelman vastuuhenkilön tai tutkinto-ohjelmatoimikunnan arvosteltavaksi. Maisteriohjelman vastuuhenkilö tai tutkinto-ohjelmatoimikunta arvostelee tutkielman tarkastajien lausunnon perusteella.
 5. Pro gradu ‑tutkielma arvostellaan arvosanoilla 1–5.
 6. Tutkielmansa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. Arvostelun tulosta voi tiedustella arvostelupäivän jälkeen tutkinto-ohjelmatoimikunnan sihteereiltä. Halutessaan opiskelija voi saada kopion tarkastajien lausunnosta.

 

10.  VALMISTUMINEN

Jotta opiskelija voi valmistua luonnontieteiden kandidaatiksi tai filosofian maisteriksi, tulee hänen olla suorittanut kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot, mukaan lukien kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Valmistuminen on mahdollista luonnontieteellisen tiedekunnan valmistumisaikataulun mukaisesti.

Opiskelijan tulee ensin tarkastuttaa opinnot ja sitten täyttää sähköinen tutkintotodistushakemus. Tarkemmat ohjeet valmistumisesta sekä publiikista löytyvät osoitteesta:  https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opinnaytetyo-ja-valmistuminen

 

11. AINEENOPETTAJAN KOULUTUS

Luonnontieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat valitaan aineenopettajakoulutukseen seuraavan kiintiön mukaisesti:

biologia10 opiskelijaa
fysikaaliset tieteet15 opiskelijaa
maantiede10 opiskelijaa
matemaattiset tieteet35 opiskelijaa

 

Opettajankoulutus voi sisältyä opiskelijan suorittamaan kandidaatin- ja/tai maisterintutkintoon. Opettajan pedagogisten opintojen laajuus on 60 op. Ne tuottavat opettajanpätevyyden. Opettajan viran saamisen ehtona on aina maisterintutkinto ja vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa.

Valinta opettajan pedagogisiin opintoihin tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuuskokeeseen voi osallistua kaksi kertaa kolmen ensimmäisen opiskelulukukauden aikana. Kaikilla valittavilla opintomenestys perustuu ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suoritettuihin opintoihin. Päätös valinnasta opintoihin tehdään toisen opiskeluvuoden kevätlukukauden alussa (tammi-helmikuussa).

Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan pääsääntöisesti kahden lukukauden aikana. Kandidaatintutkintoon sisällytettävät perusopinnot 30 op suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden aikana ja maisterintutkintoon kuuluvat aineopinnot 30 op välittömästi tämän jälkeen opiskelijan neljäntenä opiskeluvuotena.

Valintaperusteet

 1. Aineenopettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen voi osallistua kaksi kertaa kolmen ensimmäisen opiskelulukukauden aikana. Kokeita järjestetään yksi kevätlukukaudella ja yksi syyslukukaudella. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille ensimmäiseksi kokeeksi suositellaan heidän ensimmäisen opiskeluvuotensa kevään koetta.
 2. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0–15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Parempi soveltuvuuskokeen pistemäärä jää voimaan. Opintomenestys perustuu ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suoritettuihin opintoihin
 3. Valinta pedagogisiin opintoihin tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen kokonaispistemäärän perusteella toisena opiskeluvuonna tammi-helmikuussa (syksyllä 2019 opintonsa aloittaneiden valinta tammi-helmikuussa 2021).  Opiskelupaikan vastaanottaessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti.
 4. Pedagogisten opintojen ensimmäinen, 30 op:n laajuinen osa suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden aikana. Opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 60 op laajuiset opinnot 1. opetettavassa aineessa (=pääaine) ja 25 op:n opinnot sivuaineesta (mielellään 2. opettava aine). Lisäksi opiskelijan on näytettävä rikostaustaote koulutussuunnittelijalle ennen pedagogisten opintojen aloitusta. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus) opiskelija voi lykätä opintojen aloittamista vuodella, mutta esim. pro gradu-tutkielman teko tai opiskelijavaihtoon lähteminen ei ole perusteltu syy.

Mikäli kandidaattivaiheen aineenopettajahaussa on jäänyt kiintiöstä paikkoja käyttämättä, maisterivaiheen opiskelijoille ja jo valmistuneille maistereille järjestetään erillinen haku syksyllä. Lisätietoja siitä löytyy kasvatustieteiden tiedekunnan nettisivuilta http://www.oulu.fi/ktk/aineenopettajakoulutus/hakeminen.

 

12. OPINTOJEN ARVOSTELU JA ARVOSANAT LUK- JA FM-TUTKINTOTODISTUKSESSA

Opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Kustakin opintojaksosta annettu arvosana kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

Tutkintotodistukseen merkitään tutkinnon oppiainekokonaisuuksien (pää- ja sivuaineet) opintopistemäärä sekä kokonaisarvosana (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Arvosana määräytyy kokonaisuuteen kuuluvien opintosuoritusten arvosanojen (pois lukien pro gradu -tutkielman arvosanat) opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Kokonaisarvosana määräytyy seuraavasti:

keskiarvo              kokonaisarvosana
4,50–5,00             erinomainen (5)
3,50–4,49             kiitettävä (4)
2,50–3,49             hyvä (3)
1,50–2,49             tyydyttävä (2)
1,00–1,49             välttävä (1)

Pro gradu -tutkielman arvosana merkitään tutkintotodistukseen erikseen.

Lisäksi tutkintotodistukseen merkitään kielten opintojen opintopistemäärät ja arvosanat kielittäin eriteltynä.

 

13.  OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN LUK- JA FM-TUTKINTOIHIN

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea uuteen tutkintoon. Lisätietoja voi lukea Oulun yliopiston AHOT –sivustolta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ahot

Opiskelijan tulee tehdä opintojen hyväksiluvusta sähköinen hakemus OSAT-järjestelmässä. OSAT-järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Kaikkien liitteiden tulee olla PDF-muotoisia (tiedoston tarkenne .pdf). Hakemukseen vaaditaan seuraavia liitteitä:

Korvaavuusasiat käsittelee aina se tiedekunta/yksikkö, jonka tarjoamiin opintoihin korvaavuuksia haetaan. Lisätietoa Oulun yliopiston AHOT-linjauksista

Vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot:

 

14.  PLAGIOINTITAPAUSTEN JA MUIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN KÄSITTELY

Luonnontieteellinen tiedekunta noudattaa Oulun yliopiston periaatteita, jotka koskevat opintosuoritusten ja opinnäytetöiden plagiointitapauksia:

Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön ideoiden, ajatusten, kirjoitusten tai keksintöjen jne. luvatonta käyttämistä omassa kirjallisessa tai kuvallisessa tuotoksessa ilman asiaan kuuluvaa lähdemerkintää. Oulun yliopistossa plagioinniksi tulkitaan myös nk. itsensä plagiointi. Se tarkoittaa, että henkilö käyttää samaa tuotostaan sellaisenaan kahdessa tai useammassa yhteydessä. Plagiointitapausta pidetään vakavana silloin, kun plagiointia on ohjatussa lopputyössä (kandidaattitutkielma, pro gradu -tutkielma, lisensiaattityö tai väitöskirja) tai jos suurin osa tai koko työ tai kurssisuoritus on kopiota tai selkeästi ilman asianmukaisia lähdeviittausmerkintöjä.

Oulun yliopiston koulutusta koskevassa johtosäännössä todetaan, että kuulustelu tai muu opintosuoritus voidaan keskeyttää, jos opiskelija sen aikana syyllistyy väärinkäytökseen. Jos väärinkäytös havaitaan myöhemmin, opintosuoritus voidaan hylätä. Seminaarityö, essee, tutkielma tai muu kirjallinen suoritus hylätään myös siinä tapauksessa, jos opiskelijan havaitaan suorituksen hyväksymisen jälkeen syyllistyneen väärinkäytökseen. Koko opintojakson suoritus (esimerkiksi seminaarityö, essee, tutkielma) hylätään, jos tekijä sen yhteydessä syyllistyy plagiointiin tai muuhun väärinkäytökseen (vilppi) tai suoritus keskeytetään. Keskeyttämisestä tai hylkäämisestä päättää vastuussa oleva opettaja tai ohjaaja. Väitöskirjan, lisensiaatintutkielman, pro gradu -tutkielman ja kandidaatintutkielman osalta päätöksen tekee päätösvastuussa oleva hallintoelin.

Ajankohtainen Oulun yliopiston plagiointitapausten käsittelyohje löytyy osoitteesta: http://www.oulu.fi/external/Ohje-vilppitapausten-ehkaisemiseen-ja-kasittelemiseen-Oulun-yliopistossa-2018.pdf

 

15.  VAIHTO-OPISKELU

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen vaihto-opiskeluun. Tarjolla on erimittaisia vaihtokausia eri vaihto-ohjelmien kautta. Eurooppaan Erasmus-vaihtojen haut järjestetään tiedekunnassa ja kaukokohteisiin Euroopan ulkopuolelle suuntautuvien vaihtojen haut yliopiston kv-asioiden yksikössä.

Vaihto-opiskelun edellytyksistä

Vaihtoon hyväksytyillä opiskelijoilla on oltava vähintään yksi opiskeluvuosi takanaan (n. 60 op suoritettuna) sekä ulkomailla opiskelun edellyttämät akateemiset ja käytännön valmiudet. Tämä tarkoittaa että 1. vuoden kandidaattivaiheen opiskelija voi lähteä vaihtoon aikaisintaan 2. opiskeluvuonnaan. Jos opiskelija lähtee vaihtoon suorittamaan syventäviä opintoja (master/graduate-tason opintojaksoja), opiskelijalla tulisi olla LuK-tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettuna ennen vaihtoon lähtöä, koska suurin osa vaihtokohteista vaatii maisteritason kurssien suorittamiseen kandidaattitason tutkinnon.

Eri kohdeyliopistoilla ja eri vaihto-ohjelmissa voi olla muitakin vaatimuksia esimerkiksi edeltäviin opintoihin liittyen, tarkista siis tarkemmat ohjeet kunkin vaihto-ohjelman hakukuulutuksesta.

Kielitaidon tulee olla riittävällä tasolla vaihtoon lähdettäessä: yleensä vaaditaan vähintään B2-taso opiskelukielessä. Todisteeksi kielitaidosta riittää useimmiten Oulun yliopiston Kieli- ja viestintäpalveluiden antama CEFR-todistus, ks. http://www.oulu.fi/yliopisto/kielitestit, mutta jotkut kohteet vaativat hakijoilta kansainvälisen kielitestin (esim. IELTS, TOEFL) – hakuohjeet tulee tarkistaa kohteen nettisivuilta. 

Vaihto-opinnot tulee aina sisällyttää tutkintoon. Vaihto-ohjelmiin hyväksymisen yhtenä ehtona on, että opiskelija sisällyttää vaihdossa suorittamansa opinnot LuK- ja/tai FM-tutkintoon. Opiskelijan tulee siis suunnitella HOPS:insa siten, että vaihto-opinnot mahtuvat (voidaan hyväksilukea) tutkintoon esim. sivuaineena. Vaihtoon hyväksytyn opiskelijan täytyy hyväksyttää opintosuunnitelmansa (Learning Agreement) tiedekunnassa ennen vaihtoa.  Lisää tietoa opiskeluvaihtoon liittyen löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/vaihto-opiskelu

 

16.  TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

Teoreettisen osaamisen lisäksi opintojen aikana harjoitellaan monia yleisiä työelämätaitoja (esim. ryhmätyöskentely-, esiintymis- ja raportointitaidot).

Harjoittelu on tutkinto-ohjelmasta riippuen joko vapaaehtoinen tai pakollinen opintojakso maisterivaiheen opinnoissa. Harjoitteluun liittyvää tietoa löytyy osoitteesta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/harjoitteluun

 

17.  TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS

Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta kouluttaa tohtoriopiskelijoita korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen tekemisessä sekä valmentaa heitä haastaviin työtehtäviin myös yliopiston ulkopuolelle. Luonnontieteellinen tiedekunta tarjoaa kaikille tohtoriopiskelijoilleen systemaattista koulutusta ja laadukasta ohjausta. Valmistuttuaan tohtoriopiskelijat omaavat hyvät viestintätaidot, osaavat soveltaa tietoa eri liiketoiminta-alueita ja tieteenaloja ylittäen sekä kykenevät itsenäisesti luomaan uutta, ajankohtaista tutkimustietoa omalla tieteenalallaan vastaten näin kansainvälisen tiedeyhteisön, liike-elämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Opiskelijoita rohkaistaan aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkimuksen tekemiseen myös Suomen ulkopuolella, mikä auttaa heitä rakentamaan kansainvälistä tutkijaverkostoa sekä kehittämään Oulun yliopiston kansainvälistä tutkimusprofiilia.

Oulun yliopiston Tutkijakoulu, University of Oulu Graduate School (UniOGS), vastaa yliopiston koko tohtorikoulutuksesta. Tämä tarkoittaa yhtenäisiä käytäntöjä, esimerkiksi: tutkijakouluun tohtoriopiskelijaksi hakeminen, opiskelijaksi hyväksyminen, opintovaatimukset, opintojen ohjaus ja seuranta sekä väitöstyön julkaiseminen. Lisäinformaatiota löytyy UniOGSin omilta verkkosivuilta: www.oulu.fi/yliopisto/tutkijakoulu