Oppaan Terveyshallintotieteen maisteriohjelma, TtM, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN (TtM) TUTKINTO (120 op)

TERVEYSHALLINTOTIETEEN MAISTERIOHJELMA

Terveystieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja koostuu terveystieteiden maisterin tutkintoon (120 op) johtavista opinnoista. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten. Terveystieteiden maisteriksi valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET TERVEYSHALLINTOTIETEEN MAISTERIOHJELMASSA

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon (terveyshallintotiede) suoritettuaan opiskelija osaa:

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE TERVEYSHALLINTOTIETEEN MAISTERIOHJELMASSA

Opintojen rakennekaavio 2019 – 2020

Terveystieteiden maisterin tutkinto (terveyshallintotiede) koostuu terveyshallintotieteen opinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista ja sivuaineen opinnoista.

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 95 op

Terveyshallintotieteen opinnot 75 op:

353330S Terveyshallintotiede I, 10 op

353331S Johtaminen terveysalalla, 10 op

353332S Johtamisen harjoittelu, 10 op

353333S Terveyshallintotiede II, 10 op

353334S Pro gradu -tutkielma ja tutkielmaseminaari, terveyshallintotiede 35 op

353205S Kirjallinen kypsyyskoe, 0 op

 

Tutkimusmenetelmäopinnot 20 op:

353316S Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä, 5 op

353306S Tutkimustieto ja data-analyysi, 5 op

353307S Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, 5 op

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät, 5 op

 

SIVUAINEEN OPINNOT 25 op 

Opiskelija voi suunnata opiskeluaan ja työelämään sijoittumistaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia vähintään 25 opintopisteen laajuisia yliopistotasoisia opintokokonaisuuksia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaan.

Esim. 

A540315 Hyvinvointijohtamisen perusopinnot 25 op

 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksilukemispäätöksen tekee terveyshallintotieteen maisteriohjelman vastuuhenkilö.  Lisätietoa: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ahot.

Aikaisemman ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella sekä muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukua OSAT-järjestelmän kautta. Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksi luettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee terveyshallintotieteen maisteriohjelman vastuuhenkilö.

Opiskelija voi suorittaa vaihto-opiskelun maisteritutkintoon sisältyvänä ilman, että se viivästyttää hänen opintojaan. Ennen opiskelijavaihtoa opiskelija päivittää HOPS:n omaopettajansa ohjauksessa.

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT LUKUKAUSITTAIN TERVEYSHALLINTOTIETEEN MAISTERIOHJELMASSA

1.vuosi/ syyslukukausi

Tutkimusmenetelmäopinnot

353316S Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä, 5 op

Terveyshallintotieteen opinnot

353330S Terveyshallintotiede I, 10 op

Sivuaineopinnot 15 op

 

1.vuosi/ kevätlukukausi 

Tutkimusmenetelmäopinnot

353307S Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, 5 op

353306S Tutkimustieto ja data-analyysi, 5 op

Terveyshallintotieteen opinnot

353331S Johtaminen terveysalalla, 10 op

353334S Pro gradu -tutkielma ja tutkielmaseminaari, terveyshallintotiede 35 op, josta 5 op suoritetaan 1. vuoden kevätlukukaudella

Sivuaineen opinnot 5 op

 

2. vuosi/ syyslukukausi

Tutkimusmenetelmäopinnot

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät, 5 op

Terveyshallintotieteen opinnot

353332S Johtamisen harjoittelu, 10 op

353333S Terveyshallintotiede II, 10 op, josta 5 op suoritetaan 2. vuoden syyslukukaudella

353334S Pro gradu -tutkielma ja tutkielmaseminaari, terveyshallintotiede 35 op, josta 10 op suoritetaan 2. vuoden syyslukukaudella

 

2.vuosi/ kevätlukukausi

Terveyshallintotieteen opinnot

353333S Terveyshallintotiede II, 10 op, josta 5 op suoritetaan 2. vuoden kevätlukukaudella

353334S Pro gradu -tutkielma ja tutkielmaseminaari, terveyshallintotiede 35 op, josta 20 op suoritetaan 2. vuoden kevätlukukaudella

353205S Kirjallinen kypsyyskoe, 0 op

Sivuaineen opinnot 5 op