Oppaan Terveystieteiden opettajan maisteriohjelma, TtM, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN (TtM) TUTKINTO, 120 op

TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

Terveystieteiden opettajan maisteriohjelman tuottama terveystieteiden maisterintutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja koostuu terveystieteiden opettajan maisteriohjelman opinnoista (120 op).  Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmassa opiskellaan pääaineen (hoitotiede) opintoja (40 op), tutkimusmenetelmäopintoja (20 op), sekä hoitotieteen didaktiikan opintoja (35 op). Lisäksi tutkintoon kuuluu pakollisena sivuaineena 25 op:n laajuiset kasvatustieteen perusopinnot. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten. Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on laaja-alainen osaaminen toimia monipuolisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi opettajana, tutkijana sekä terveysalan asiantuntijana kehittämis-, tutkimus- ja konsultointityössä sosiaali- ja terveysaloilla.

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN MAISTERIOHJELMASSA

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä. Osaaminen koostuu seuraavista terveystieteiden opettajan osaamisen osa- alueista:

 

Hoitotieteellinen ja näyttöön perustuva osaaminen sekä sen kehittäminen

Opiskelija

 

Pedagoginen osaaminen

Opiskelija

 

Verkosto-, viestintä- ja kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija

 

Johtamis-, innovaatio- ja kehittämisosaaminen

Opiskelija

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN MAISTERIOHJELMASSA

Opintojen rakennekaavio 2019–2020

Oulun yliopistossa terveystieteiden opettajan maisterinohjelman opinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä opinnoista sekä uraa suuntaavista opinnoista.


 

HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 op

Hoitotieteen syventävät opinnot koostuvat hoitotieteen opinnoista 40 op ja tutkimusmenetelmäopinnoista 20 op.

 

Hoitotieteen opinnot 40 op

353301S Hoitotiede tieteenä 5 op

353302S Hoitotieteellinen tieto ja innovatiivisuus näyttöön perustuvassa toiminnassa 5 op

353317S Hoitotieteellisen tiedon tuottaminen 5 op

353305S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaarit, hoitotiede 25 op

353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0 op

 

Tutkimusmenetelmäopinnot 20 op

353316S Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä 5 op

353306S Tutkimustieto ja data-analyysi 5 op

353307S Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen 5 op

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op

 

URAA SUUNTAAVAT OPINNOT 60 op

Hoitotieteen didaktiikan opinnot 35 op

353231A Johdatus terveyspedagogiikkaan 5 op

352230A Pedagogiset prosessit ja opettajuus 5 op

352212A Digipedagogiikka 5 op

352236A Johtaminen, innovaatiot ja verkostot koulutuksessa 5 op

352237A Opetusharjoittelu oppilaitoksessa 10 op

352238A Opetusharjoittelu kliinisessä ympäristössä 5 op

 

Sivuaineopinnot 25 op

Opiskelija voi suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia yliopistotasoisia, vähintään 25 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaan.

Terveystieteiden opettajan tutkintoon pakollisena sivuaineena kuuluu 25 op laajuiset Kasvatustieteen perusopinnot.

 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön, 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Lisätietoa: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ahot

Aikaisemman suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukua OSAT-järjestelmän kautta. Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksiluettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö.

Opiskelija voi suorittaa vaihto-opiskelun maisterintutkintoon sisältyvänä ilman, että se viivästyttää hänen opintojaan. Ennen opiskelijavaihtoa opiskelija päivittää hops:n omaopettajan ohjauksessa.