Oppaan Hoitotieteen maisteriohjelma, TtM, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN (TtM) TUTKINTO (120 op)

HOITOTIETEEN MAISTERIOHJELMA

Hoitotieteen maisteriohjelman tuottama terveystieteiden maisterintutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja koostuu hoitotieteen maisteriohjelman opinnoista (120 op). Hoitotieteen maisteriohjelmassa opiskellaan pääaineen (40 op) opintojen lisäksi tutkimusmenetelmäopintoja (20 op) sekä suuntautumisvaihtoehdon mukaisia opintoja, joko Kliinistä asiantuntijuutta (35 op) tai Hoitotyön johtamista (35 op). Lisäksi tutkintoon kuuluu sivuaineopintoja (25 op), joiden avulla opiskelija voi suunnata opiskeluaan omien uratavoitteiden mukaisesti kotimaassa tai ulkomailla. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten. Hoitotieteen maisteriohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on laaja-alainen osaaminen toimia monipuolisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi asiantuntijana, johtajana ja tutkijana, kehittämis- ja konsultointityössä sosiaali- ja terveysalalla sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET HOITOTIETEEN MAISTERIOHJELMASSA

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä. Osaaminen koostuu seuraavista hoitotieteen osaamisen osa-alueista:

 

Hoitotieteellinen ja näyttöön perustuva osaaminen sekä sen kehittäminen

Opiskelija

 

Kliininen asiantuntijuus ja johtaminen näyttöön perustuen

Opiskelija

 

Verkosto-, viestintä- ja kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija

                     

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE HOITOTIETEEN MAISTERIOHJELMASSA

Opintojen rakennekaavio 2019–2020

Oulun yliopistossa hoitotieteen maisterinohjelman opinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä opinnoista ja kliinisen asiantuntijuuden tai hoitotyön johtamisopinnoista sekä sivuaineopinnoista.

 

HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 op

Hoitotieteen syventävät opinnot koostuvat hoitotieteen opinnoista 40 op ja tutkimusmenetelmäopinnoista 20 op.

 

Hoitotieteen opinnot 40 op

353301S Hoitotiede tieteenä 5 op

353302S Hoitotieteellinen tieto ja innovatiivisuus näyttöön perustuvassa toiminnassa 5 op

353317S Hoitotieteellisen tiedon tuottaminen 5 op

353305S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaarit, hoitotiede 25 op

353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0 op


Tutkimusmenetelmäopinnot 20 op

353316S Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä 5 op

353306S Tutkimustieto ja data-analyysi 5 op

353307S Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen 5 op

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op

 

URAA SUUNTAAVAT OPINNOT 60 op

 

Suuntautumisvaihtoehdon opinnot 35 op

1.      Hoitotyön johtajan suuntautumisvaihtoehto 35 op

353308S Hoitotyön kehittäminen moniammatillisessa työympäristössä 5 op

353231A Johdatus terveyspedagogiikkaan 5 op

353309S Asiakaslähtöiset palvelut ja niiden johtaminen hoitotyössä 5 op

353310S Tiedolla johtaminen muutoksessa 5 op

353311S Hoitotyön johtaminen näyttöön perustuvana toimintana 5 op

353312S Johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu 10 op

TAI

2.      Kliinisen asiantuntijan suuntautumisvaihtoehto 35 op

353308S Hoitotyön kehittäminen moniammatillisessa työympäristössä 5 op

353231A Johdatus terveyspedagogiikkaan 5 op

353314S Hoitotieteen asiantuntija muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op

353315S Hoitotieteen asiantuntija näytön käyttöönoton vakiinnuttajana 5 op

352226S Kliininen harjoittelu 10 op

351180S Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 5 op

 

Sivuaineopinnot 25 op

Opiskelija voi suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavan yliopistotasoisen, vähintään 25 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaan.

Esim.

A540317 Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus 30 op

A551112 FutureDigiHealth -digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut 25 op

A540315 Hyvinvointijohtamisen perusopinnot 25 op


 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön, 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Lisätietoa: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ahot

Aikaisemman suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukua OSAT-järjestelmän kautta. Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksiluettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee hoitotieteen maisteriohjelman tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö.

Opiskelija voi suorittaa vaihto-opiskelun maisteritutkinnon sisältyvänä ilman, että se viivästyttää hänen opintojaan. Ennen opiskelijavaihtoa opiskelija päivittää hops:n omaopettajan ohjauksessa.