Oppaan HuTK - Ranskan kieli, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Ranskan kieli

Osoite: PL 1000, FI-90014 Oulun yliopisto

Opintoneuvonta: lehtori Heli Heinonen-Aho, puh.  0294 483423; opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

Sähköposti: heli.heinonen-aho@oulu.fi

www: http://www.oulu.fi/ranskankieli/

 

Katsaus oppiaineeseen

Opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille vankka kielitaito, perehdyttää heidät ranskan kielen tutkimukseen sekä Ranskan kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opiskelijoille pyritään tarjoamaan tieteelliseen työhön tarvittavat välineet, tiedot ja taidot sekä kannustamaan heitä itsenäiseen, kriittiseen ja analyyttiseen työskentelyyn.

Ranskan kieli on sivuaine kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmassa. Ranskan sivuaineopinnot koostuvat yhteensä 60 opintopisteestä, joista perusopintoja 25 op ja aineopintoja 35 op. Pienin mahdollinen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Syventäviä opintoja voi suorittaa muissa suomalaisissa yliopistoissa.

Ranskan kieltä puhuu äidinkielenään noin 100–115 miljoonaa ihmistä, kielen taitajia on maailmassa arviolta 220 miljoonaa ja virallisena kielenä ranska on liki 32 valtiossa. EU:ssa ranska on toiseksi puhutuin äidinkieli saksan jälkeen. Opettajan, kääntäjän tai tulkin uran lisäksi ranskan sivuaineopinnoista onkin hyötyä mm. opiskelijoille, jotka suunnittelevat kansainvälisen kaupan tai hallinnon uraa. 

Ranskan opinnoissa painottuvat varsinaisten kielitaito-opintojen lisäksi kulttuuritaustan tunteminen ja tutkiminen. Kaunokirjallisuus, kulttuuri ja historia ovat olennainen osa Ranskan ja ranskankielisten maiden identiteettiä. Ranskan kielen kansainvälinen luonne antaa mahdollisuuden tutustua syvällisesti monikulttuuriseen maailmaan Euroopan ulkopuolellakin. Osa ranskan kielen opinnoista on mahdollista suorittaa Ranskassa Artois’n, Bourgognen tai Rennes’in yliopistossa.

 

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Ranskan opintojen aloittaminen edellyttää osallistumista lähtötasokokeeseen. Kokeiden järjestämisestä ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla. Yleensä lähtötasokoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen keväällä ja toinen elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Opiskelijalla pitää olla hyvät tiedot joko lukion kursseilta tai muualla suoritetuista opinnoista. Myös erillistä opinto-oikeutta hakevien on osallistuttava lähtötasokokeeseen. Ranskan kielen opetukseen voi osallistua heti, kun lähtötasokoe on suoritettu hyväksytysti. Lähtötasokokeeseen osallistuminen ei ole tarpeellista, mikäli opiskelija on aiemmin hyväksytty opiskelemaan ranskaa johonkin toiseen suomalaiseen yliopistoon. Opetus järjestetään oheisen opetussuunnitelman mukaisesti vuosittaisten resurssien puitteissa. Kurssit alkavat yleensä syyslukukaudella. Erityisesti kielitaitokurssien osalta on huomioitava, että kyseessä ovat tasokurssit, jotka edellytetään suoritettavan oikeassa järjestyksessä.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat ranskan kielen lehtorit pääsääntöisesti vastaanottoaikoina.

 

Sijoittuminen työelämään

Ranskan kielen perus- ja aineopinnot oikeuttavat opettamaan ranskaa yläasteella ja lukiossa. Ranska on englannin ohella Euroopan unionin pääasiallinen työ- ja neuvottelukieli, minkä vuoksi sen taitajia tarvitaan yhä enemmän mm. valtion ja kuntien hallintoelimissä, korkeakouluissa, tutkimuskeskuksissa sekä kansainvälisten järjestöjen piirissä. Taloudellisen integraation myötä myös yrityselämässä ranskan kielen asema on entisestään vakiintunut.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Opintojaksojen arvostelu

Tentit arvostellaan käyttäen asteikkoa 0–5:

0 = hylätty (refusé/e)

1 = välttävä (passable)

2 = tyydyttävä (satisfaisant)

3 = hyvä (bien)

4 = kiitettävä (très bien)

5 = erinomainen (excellent)

tai asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suoritetuista opintokokonaisuuksista annetaan loppumerkintä, joka arvostellaan asteikolla 1–5 (ks. yllä).

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä kielitaito sekä perustiedot ranskan kielen lingvistiikan lisäksi Ranskan sosiaali- ja kulttuuritaustasta sekä historiasta.

693856P Suullinen ilmaisu, fonetiikka ja fonologia, 5 op

693849P Kirjallinen ilmaisu I, 5 op

693857P Kääntäminen I ranska-suomi ja suomi-ranska, 5 op

693850P Kielioppi I, 5 op

693858P Ranskan tuntemus ja sanastokurssi, 5 op

Suullinen kielitaitokontrolli A (3 op), on kuulustelu, jossa arvioidaan suullista kielitaitoa. Siihen sisältyy opintojaksosta Suullinen ilmaisu, fonetiikka ja fonologia osa Suullinen ilmaisu.

 

Aineopinnot, 35 op:

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kielen opetukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuiskasvatuksessa sekä muissa ranskan kielen taitoa edellyttävissä tehtävissä tarvittava kielitaito. Opiskelijalla on perustiedot ranskan kielestä ja lingvistiikasta sekä Ranskan ja ranskankielisten maiden sosiaali- ja kulttuuritaustasta, historiasta, maantieteestä, yhteiskuntaoloista ja kulttuurielämästä.

Pakolliset aineopinnot 27 op

693859A Suullinen ilmaisu II ja kääntäminen II ranska-suomi, 5 op

693860A Kirjallinen ilmaisu II, 5 op

693852A Kielioppi II, 5 op

693861A Kielenkäyttötilanteet, 5 op

693862A Ranskan historia,1600-2000-lukujen kirjallisuushistoria ja ranskan kielen historia, 7 op

Kielitaitokontrolli B (8 op) on kuulustelu, jossa arvioidaan suullista ja kirjallista kielitaitoa. Siihen sisältyvät opintojakso Kirjallinen ilmaisu II sekä opintojaksosta Suullinen ilmaisu II ja kääntäminen II ranska-suomi osa Suullinen ilmaisu II.

 

Valinnaiset aineopinnot 8 op

Valinnaisiin aineopintoihin kuuluu kielitieteellisiä, kulttuuri- ja yhteiskuntaopintoja, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita.

693863A Kontrastiivinen kielentutkimus ja kääntäminen II suomi-ranska, 5 op

693864A Ranskan kielen alueellinen vaihtelu ja taide- ja kulttuurielämä Ranskassa, 5 op

693865A La chanson française ja ranskalainen elokuva, 5 op

693866A Kieli ja kulttuuri 1500-luvulla ja 1600-luvun kirjallisuuden tuntemus, 5 op

693867A 1700- ja 1800-lukujen kirjallisuuden tuntemus, 5 op

693868A 1900- ja 2000-lukujen kirjallisuuden tuntemus, 5 op

693869A Ranskankielisten alueiden historia ja Amerikan ja Euroopan maiden ranskankielisen kirjallisuuden tuntemus, 5 op

693870A Vapaavalintaisia opintoja, 1–5 op

 

Ranskan opinnot ulkomailla

693840A Ranskan kielen ERASMUS-opinnot, 2 tai useampia opintopisteitä

 

Kieliharjoittelu

693841A Kieliharjoittelu, 5 op (vapaaehtoinen, ei lasketa mukaan opintojen kokonaislaajuuteen)