Oppaan HuTK - Taidehistoria, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Taidehistoria

Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Opintoneuvonta: lehtori Jorma Mikola, puh. 029 448 3334; opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

Sähköposti: jorma.mikola@oulu.fi

www-sivut: http://www.oulu.fi/taidehistoria/

 

Opinto-oikeus

Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa taidehistorian yliopistonlehtori Jorma Mikola, puh. 029 448 3334, huone GF 318. Vastaanottoaika on torstaisin klo 14–16, mutta sopia voi myös muun ajankohdan.

Taidehistorian opetusmateriaalin päivitetty versio ilmestyy aina syksyisin ja on saatavissa oppiaineen lehtorilta. Aineisto pitää sisällään hyödyllistä tietoa, kuten erilaisten opintosuoritusten ohjeistukset ja opinnoissa tarpeellisen kuvamateriaalin.

 

Katsaus oppiaineeseen

Miksi Paavo Nurmi juoksee muistomerkissään alasti mutta Eero Mäntyranta hiihtää puettuna? Miksi Oulun tuomiokirkon sisäkatossa ja kupolissa on samanlainen koristeaihe kuin Rooman Pantheonissa? Minkälainen on akateeminen ikoni? Siinä hyviä taidehistorian kysymyksiä.

Taidehistoria on kuvan (kuvataiteet) ja arkkitehtuurin (rakennustaide) historiaa. Ajallisesti taidehistoriassa liikutaan aina esihistoriasta tähän päivään ja maantieteellisesti Euroopan lisäksi myös Euroopan ulkopuolisten kulttuurien parissa.

Toki taidehistoriassa tutkitaan kuvaa ja arkkitehtuuria myös muusta kuin vain historian näkökulmasta. Yhä enemmän tutkimuksessa on viime aikoina kiinnitetty huomiota kysymyksiin, jotka liittyvät itse kuvan ja arkkitehtuurin tarkastelijaan ja tarkasteluun.

Nimestään huolimatta taidehistoriassa voidaan paneutua myös nykytaiteeseen. Ilman menneisyyden, erityisesti antiikin myyttien ja juutalais-kristillisen perinteen tuntemusta taidehistorian opiskelu on kuitenkaan hankalaa.

Taidehistoria lisää eurooppalaisten juuriemme tuntemusta, sekä läntisen että itäisen perinteen osalta. Oppiaineella on näin myös huomattava sivistyksellinen merkitys.

Oulun yliopistossa taidehistoriaa voi opiskella vain sivuaineena, yhteensä 60 opintopistettä. Sivuaineena taidehistoria on käyttökelpoinen monien humanistisen tiedekunnan oppiaineiden yhteydessä (eri historiat, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, arkeologia, kieliaineet jne.).

Perusopintojen (25 op) suorittajia on aina myös yli tiedekuntarajojen.

Oppiaineesta vastaa lehtori. Opiskelu on perinteisten luentojen ja tenttien lisäksi erilaisten harjoitustöiden, luentopäiväkirjojen, analyysien, esseiden, seminaarien ja ekskursioiden suorittamista.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Kirjatentit suoritetaan exminariumissa Taidehistorian peruskurssin kuva- ja luentotentti suoritetaan luennolla erikseen sovittavana ajankohtana.

Aineopintojen valinnaisista opinnoista pitää sopia erikseen oppiaineen lehtorin kanssa. Samoin pitää toimia aineopintojen esseiden osalta.

Perus- ja aineopintojen kurssit on suositeltavaa suorittaa mainitussa järjestyksessä. Näin tiedot ja ymmärrys taidehistoriasta karttuvat johdonmukaisesti. Aloituksen jälkeen opinnot etenevät toki eri opintokokonaisuuksien osalta myös rinnakkain.

Opintojen suoritukset ottaa vastaan lehtori.

Usein myös muiden oppiaineiden (esimerkiksi historiat, klassillinen arkeologia, antiikin kielet ja kulttuuri, kirjallisuus) tarjoamaa opetusta voi hyödyntää osana taidehistorian opintoja. Sopiva kurssi voi tukea hyvin taidehistorian tietämystä ja olla näin hyväksyttävissä valinnaisten opintojen kohtaan.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot

Taidehistorian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti kuvataiteita ja arkkitehtuuria sekä niitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut taidehistoriallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen taidehistoriankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.

 

Aineopinnot

Taidehistorian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys tutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärrys taidehistorian tutkimuskentän laajuudesta ja kysymyksenasettelun monitahoisuudesta. Lisäksi opiskelija on tietoinen keskeisimmästä tutkimuksen perinteestä ja metodologisista suuntauksista taidehistoriassa ja hän hallitsee tiedollisesti taidehistoriantutkimuksen menetelmälliset perusteet.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on maisteriopinnoissa vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, tietovarantojen ja lähdeaineistojen käyttöön, tiedon dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, kritiikkiin ja dialogiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa liittyen pienimuotoisia tutkielmia ja esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op:

687600P Johdatus taidehistoriaan, 5 op

687608P Taidehistorian peruskurssi, luennot, 5 op

687609P Taidehistorian peruskurssi, kirjatentti, 5 op

687610P Kotimaan ekskursio, 5 op

687611P Valinnaiset opinnot, 5 op

 

Aineopinnot, 35 op:

687612A Yleinen taidehistoria, kirjatentti, 6 op

687613A Yleinen taidehistoria, essee, 5 op

687614A Suomen taidehistoria, kirjatentti, 6 op

687615A Suomen taidehistoria, essee 5 op

687606A Aineopintojen seminaari, 8 op

687616A Valinnaiset opinnot, 5 op