Oppaan HuTK – Digitaaliset ihmistieteet, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Digitaaliset ihmistieteet

2019–2020

 

Opinto-oikeus

Digitaalisten ihmistieteiden opinto-oikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Ritva Kylli, puh. 0294483307, ritva.kylli@oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen

Digitaaliset ihmistieteet (engl. Digital humanities) on käsite, jolla viitataan uuden digitaalisen teknologian ja tutkimusmenetelmien hyödyntämiseen humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Laajemmassa merkityksessä käsitteillä viitataan myös digitaalisen kulttuurin ilmiöiden, kuten teknologisoituvan arjen, digitaalisten medioiden tai virtuaalisten yhteisöjen tutkimukseen ihmistieteissä.  Oulun yliopiston Digitaaliset ihmistieteet -kokonaisuudessa yhdistyvät molemmat ulottuvuudet. Opinnot avaavat laajan näkökulman digitaalisen kulttuuriperinnön, muuttuvan media- ja viestintätutkimuksen, kieliteknologian, humanistisen teknologiatutkimuksen sekä virtuaalisten kulttuurien tutkimukseen.

Opinnoissa perehdytään keskeisiin digitaalisiin aineistoihin ja niiden käsittelytaitoihin, alan eettisiin kysymyksiin, tiedonhallintajärjestelmiin ja analyysimenetelmiin, sekä hankitaan valmiuksia moniammatilliseen projektityöskentelyyn.

 

Oulun yliopistossa digitaaliset ihmistieteet toteutetaan humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina. Opiskelija voi koota kokonaisuuden omien intressiensä mukaan. Opinnot voivat painottua oman valinnan mukaan esimerkiksi kielten tutkimuksen, kulttuurintutkimuksen tai historiatieteiden digitaalisiin menetelmiin. Opinnoissa painottuvat monitieteinen yhteistyö, opiskelijoiden oman kriittisen ajattelun kehittäminen, innovatiiviset työskentelytavat sekä käytännön työelämää palvelevat taidot. Opinnot edistävät opiskelijoiden työelämätaitoja monipuolisesti. Sivuaine vastaa muuttuvan työelämän humanistiselle koulutukselle asettamiin haasteisiin ja kasvavaan digitaalisten ihmistieteiden asiantuntijuuden tarpeeseen. Opintoihin sisältyy yhteistyötä yliopiston ulkopuolisen työelämän kanssa. Yhteistyöprojektit voivat palvella muun muassa kulttuuriperinnön säilyttämiseen keskittyvien museoiden, arkistojen, kirjastojen tai yritysten tarpeita.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Digitaaliset ihmistieteet on humanistiset tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteisiä opintoja. Monitieteinen opintokokonaisuus on avoin kaikille Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneille opiskelijoille. 

Digitaalisissa ihmistieteissä opiskelija voi suorittaa 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä 5 opintopisteen kursseja. Kokonaisuuden kursseista vain johdantokurssi Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin on pakollinen. Muuten opiskelija voi koota kokonaisuuden omien valintojensa mukaan. Opinnot voivat siten painottua esimerkiksi kielten tutkimuksen digitaalisiin menetelmiin tai digitaaliseen kulttuuriperintöön. 

Opinnot voi aloittaa mistä tahansa opintojaksosta. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on runsaasti. Osa kursseista on mahdollista suorittaa jatkuvasti tarjolla olevilla verkkokursseilla. Opintojaksoja voi korvata myös muilla

lukukausittain vaihtuvilla kursseilla. Joillakin kursseilla on käytössä vaihtoehtoinen kirjatentti, essee tai luentoportfolio. Tarkista vaihtoehdot aina kurssikohtaisista tiedoista ja sovi suoritustavasta tarkemmin kurssin vastuuhenkilön kanssa.

25 opintopisteen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija voi liittää sen tutkintoonsa sivuaineeksi. Jos opiskelija suorittaa opintokokonaisuudesta yksittäisiä kursseja, ne voidaan liittää joko:

1) pää- tai sivuaineen valinnaisiin opintoihin, jolloin asiasta on sovittava oppiaineen vastuuhenkilön kanssa, tai

2) muihin opintoihin.

Opiskelijan on ilmoittautumisen yhteydessä mainittava suorituksen kuulumisesta digitaalisiin ihmistieteisiin.  Sama opintojakso ei voi kuulua kahteen eri oppiaineeseen, vaan sen voi merkitä opintosuoritukseksi vain yhteen oppiaineeseen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön.

Opintokokonaisuuden osaamistavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on peruskäsitys digitaalisista kielen ja kulttuurin ilmiöistä tutkimuskohteena. Opiskelijalla on perustiedot digitaalisen humanistisen tutkimuksen keskeisistä teoreettisista lähtökohdista ja tutkimusmenetelmistä. Opiskelijan itse valitsemien painotusten mukaan hän tuntee digitaalisen aineiston- ja tiedonhallinnan perusteet ja on perehtynyt vähintään yhden, oman tieteenalansa tai tutkimuskohteensa kannalta merkittävän digitaalisen tutkimusmenetelmän perusteisiin. Opiskelija ymmärtää digitaalisten ihmistieteiden mahdollisuudet ja rajoitteet, tuntee alan keskeisiä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä ja pystyy osallistumaan niitä koskevaan keskusteluun. Valinnaisten harjoituskurssien, projektien ja työharjoittelun perusteella opiskelijalla on valmiudet soveltaa omaksumaansa tietoa ja taitoja työelämässä.

 

Perusopinnot, 25 op:

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

- Useita suoritustapoja, ks. opintojakson tiedot 

 

708200P Digitaaliset kulttuurit, 5 op

- Useita suoritustapoja, ks. opintojakson tiedot 

Jakson voi suorittaa myös seuraavilla kursseilla/

 

708201P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä, 5 op

- Useita suoritustapoja, ks. opintojakson tiedot 

Jakson voi suorittaa myös seuraavilla kursseilla

 

708202P Erikoistumisopinnot, 5 tai 10 op

- Useita suoritustapoja, ks. opintojakson tiedot 

Jakson voi suorittaa myös seuraavilla kursseilla

 

708203P Digitaalisuus työelämässä, 0 tai 5 op

- Useita suoritustapoja, ks. opintojakson tiedot