Oppaan KTK - Musiikkikasvatus, KK, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Musiikkikasvatuksen opiskelijana kehität osaamistasi musiikin ja kasvatuksen eri osa-alueilla, perehdyt monenlaisiin muusikkouteen ja kasvattajuuteen liittyviin kysymyksiin, syvennät omaa henkilökohtaista taidollista, tiedollista ja ammatillista osaamistasi ja kehität tutkijuuttasi. Musiikkikasvatuksen opintojen periaatteita ovat koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus, läheinen suhde musiikinopetuksen työelämään, oppijalähtöisyys sekä musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Tärkeänä pidetään myös työelämävalmiuksia, aktiivista ja kriittistä suhdetta mediailmiöihin, mielekästä suhdetta ajankohtaiseen musiikkikasvatusteknologiaan sekä koulutuksen tasa-arvoisuutta ja rakentavaa yhteiskuntasuhdetta.

Kandidaatintutkinnon opintojen ytimen muodostavat muusikkoutta ja opettajuutta monipuolisesti kehittävät musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot. Musiikkikasvatuksen aineopintojen ja aineenopettajan pedagogisten opintojen parissa kehitetään myös tutkijuutta. Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot tukevat musiikkikasvatuksen opintoja. Sivuainepolulla opintoihin sisältyy myös sivuaineopintoja, jolloin vastaavasti perus- ja aineopintojen sekä vapaasti valittavien opintojen laajuus on pienempi.

 

Musiikkikasvatuksen opintojen päämäärä on ensisijaisesti peruskoulun ja lukion musiikinopettajan ammatissa tarvittava vahva ja monipuolinen asiantuntemus. Opinnot kehittävät valmiuksia työskennellä musiikkikasvatuksen kentällä laaja-alaisesti.

Kasvatustieteiden laaja-alaisen kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet kuvaavat musiikkikasvatuksen alalle sovellettuna myös musiikkikasvatuksen kandidaattivaiheen opintojen osaamistavoitteita. 

Suoritettuaan kandidaatintutkinnon opiskelija

- tuntee tieteenalansa keskeiset ja teoriat.

- osaa analysoida kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen liittyvää tietoa sekä soveltaa sitä erilaisissa toimintaympäristöissä.

- osaa tarkastella oppilaiden kasvuun ja oppimiseen liittyviä tarpeita ja huomioida ne omassa toiminnassaan.

- osaa tulkita kasvatuksen yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä kytköksiä ja tunnistaa sosiaalisen vastuunsa kasvatusalan ammattilaisena.

- osaa arvioida ja analysoida ihmisten välistä vuorovaikutusta tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja välittämisen näkökulmista.

 

Löydät tutkintorakenteen, opintojaksot ja opintojaksokuvaukset välilehdeltä-opintojaksot.

Koulutuksen tutkintorakenteen ajoitustaulukoineen löydät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas