Oppaan KTK - Sivuaineet, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Pääaineen opintojen lisäksi tutkintoon sisältyy sivuaineita kunkin koulutusohjelman tutkintorakenteen mukaisesti. Sivuaineopetusta annetaan tiedekunnassa useissa eri aineissa ja tarjonta vaihtelee jonkin verran vuosittain. Sivuaineina voi suorittaa myös muiden tiedekuntien tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opintokokonaisuuksia. Muiden tiedekuntien sivuaineiden hakukäytännöistä, valintaperusteista ja hakuajoista saa tietoa ko. tiedekuntien verkkosivuilta ja opinto-oppaista.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelevat hakevat oman tiedekuntansa sivuaineen opiskeluoikeutta helmikuussa seuraavaa lukuvuotta varten. Psykologian, sosiologian ja nais- ja sukupuolentutkimuksen tutkimuksen sivuaineisiin ei tarvitse erikseen hakea. Sivuaineeseen on kuitenkin ilmoittauduttava.

Sivuainevalintojen ja –tarjonnan päivitetyimmät tiedot löytyvät tiedekunnan internetsivuilta www.oulu.fi/ktk/sivuaineopinnot/. Uudistuksista tiedotetaan infoissa ja sähköpostilistoilla. Sivuaineiden hakemisesta ja seuraavan lukuvuoden sivuainetarjonnasta järjestetään infoja opintojen alkaessa ja helmikuun sivuaineviikoilla.

Seuraavat periaatteet ja kriteerit ovat olleet voimassa lukuvuodeksi 2019-2020 haetuissa sivuaineissa:

Sivuainevalinnan valintakriteereinä noudatetaan valinnan jokaisessa vaiheessa seuraavia periaatteita: valinnan sijaluku, aiemmin aloitetut/suoritetut sivuaineet, opinnoissa eteneminen ja aloitusvuosi. Mikäli ensimmäisellä sijalla hakeneita on enemmän kuin sivuaineryhmään voidaan ottaa, hakijat asetetaan järjestykseen opinnoissa etenemisen ja aloitusvuoden perusteella siten, että etusijalle asettuvat opinnoissaan edistyneimmät. Jos järjestystä ei voi asettaa, vanhempi vuosikurssi menee edelle.

Luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijat ovat etusijalla valinnoissa seuraaviin sivuaineisiin: esi- ja alkuopetus , kuvataide, käsityö/tekninen työ/teknologia, käsityö/ tekstiilityö/teknologia, liikunta, musiikki.

Sivuainevalinnoissa ei huomioida aiemmin suoritettuja sivuaineita, jotka on suoritettu avoimessa yliopistossa, muissa tiedekunnissa tai opiskelijavaihdon aikana eikä myöskään tiedekunnan ns. vapaita sivuaineita, kuten kasvatustiedettä, psykologiaa, sosiologiaa tai naistutkimusta. Mikäli tiedekunta tarjoaa avoimessa yliopistossa järjestettäviä sivuaineita, opintokokonaisuuden tulee olla tutkintorakenteeseen mahtuva sivuaine eikä tutkintorakenteen ylimenevä sivuaine.

Sivuaineopintojen yhtenäistämisperiaatteet tarkoittavat seuraavaa:

Sivuaineina tarjotaan lukuvuonna 2019-2020 seuraavia opintoja:

Tiedekunnan avoimia (pelkällä ilmoittautumisella oodiin) sivuaineita ovat: