Oppaan KTK - Erityispedagogiikka, KK, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, erityispedagogiikan suuntautumisvaihtoehto

Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelman perustana ovat erityispedagogisen kentän monialaiset, jatkuvasti kehittyvät ja eri ikävaiheisiin kohdistuvat tehtävät sekä alan tieteellinen tutkimus. Erityispedagogiikan koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa voi hankkia erityisopettajan kelpoisuuden joko varhaiskasvatukseen tai ala- ja yläkouluihin, lukioon sekä myös ammatillisiin oppilaitoksiin. Koulutuksen päätieteenalat ovat erityispedagogiikka, kasvatustiede, psykologia, logopedia ja sosiologia.

Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin, monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntoutus ja laitoshuolto sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät.

Osaamistavoitteet:

Tieto

Opiskelija tuntee tieteenalansa keskeiset käsitteet, menetelmät, tieteenperinteet, keskeiset teoriat, tutkimustulokset ja metodologian.

Opiskelija osaa analysoida kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa sekä soveltaa sitä erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Opiskelija tuntee inklusiivisen kasvatuksen periaatteet.


Työskentelytapa ja soveltaminen (taito)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tutkimuksen, laatia työelämässä tarvittavia selvityksiä ja arvioida eri tietolähteiden luotettavuutta.

Opiskelija tuntee koulutuksen suunnittelun mekanismeja ja asiakirjoja, kuten opetussuunnitelmia, sekä osaa analysoida ja soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelija osaa tarkastella yksilöllisiä kasvuun ja oppimiseen liittyviä tarpeita ja huomioida ne omassa toiminnassaan.

Opiskelija kykenee arvioimaan omaa toimintaansa sekä toimimaan kasvatusalan tehtävissä empaattisesti, eettisesti, yhteistyökykyisesti ja pedagogisesti tahdikkaasti.

Opiskelija osaa tulkita kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja kytköksiä ja tunnistaa sosiaalisen vastuunsa pedagogisena asiantuntijana.

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida ihmisten välistä vuorovaikutusta ja niiden psykologisia perusteita tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja välittämisen näkökulmista.

Vastuu, johtaminen ja yrittäjyys

Opiskelija osaa määritellä ja paikantaa kasvatusalan eri tehtäväalueita sekä arvioida omaa sijoittumistaan ja kiinnostustaan eri työelämän sektoreille.

Opiskelijalla on perusedellytykset toimia oman alansa asiantuntija- ja johtotehtävissä itsenäisesti ja vastuullisesti, osana moniammatillista työyhteisöä.

Arviointi

Opiskelija kykenee arvioimaan omaa kehitystään ja vastaamaan yksittäisten ryhmien ja henkilöiden kehityksestä ottaen huomioon oppimisen elinikäisen jatkumon.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Opiskelija pystyy osallistumaan tieteenalallaan käytävään keskusteluun äidinkielellään, toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijalla on valmiudet jatkuvaan oppimiseen, oman osaamisensa kehittämiseen ja arviointiin

Erityispedagogiikan tutkintorakenteet ajoitustaulukoineen löydät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas