Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

GEOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA

Geotieteet on yhteisnimitys tieteenaloille, jotka keskittyvät maapallon ja sen eri osien synnyn, kehityksen, dynamiikan, koostumuksen ja rakenteen selvittämiseen ja maaperässä olevien luonnonvarojen tutkimukseen ja etsintään.

Geotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet geologit ovat sijoittuneet työtehtävissään mm. Geologian tutkimuskeskukseen (GTK) , Suomen ympäristökeskukseen (SYKE), Luonnonvarakeskukseen (Luke), yliopistoihin, Ely-keskuksiin ja muihin julkishallinnon tehtäviin. Yksityisellä sektorilla merkittäviä työnantajia ovat koti- ja ulkomaiset malminetsintäorganisaatiot, kaivosteollisuus sekä rakennus- ja ympäristöalan konsulttitoimistot.

LuK 180 op

Osaamistavoitteet: 

Luonnontieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan geotieteiden opiskelija omaa perustiedot geologian eri osa-alueista ja niiden käytännön sovellutuksista. Hän osaa:

FM 120 op

Osaamistavoitteet: 

Suoritettuaan filosofian maisterin tutkinnon geologi ja geofyysikko osaa toimia oman alansa asiantuntijatehtävissä soveltaen oppimiaan menetelmiä käytännön työtehtävien ratkaisuun. Heillä on matemaattis-luonnontieteellinen tapa ajatella ja ratkaista ongelmia sekä kyky etsiä tietoa ja valmiudet arvioida tietoa kriittisesti.

Valmistuttuaan taloudelliseen geologiaan suuntautunut opiskelija:

Valmistuttuaan maaperägeologian suuntautunut opiskelija:

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto geotieteissä, 180 op

Geotieteiden alempi korkeakoulututkinto eli luonnontieteiden kandidaatin tutkinto geotieteissä (LuK) on laajuudeltaan 180 op ja se on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa ja koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

Geotieteet

LuK

Yleisopinnot

8

Geotieteiden perusopinnot

30

Geotieteiden pakolliset aineopinnot

68

Geotieteiden pakolliset sivuaineopinnot 34 op

34

Valinnaiset pääaine- ja/tai sivuopinnot, valinnaisia pääaineopintoja vähintään 15 op

40

Yhteensä vähintään

180 op

 

Filosofian maisterin tutkinto geotieteissä, 120 opintopistettä

Geotieteiden tutkinto-ohjelmassa maisterin tutkinnossa on valittavana kaksi suuntautumisvaihtoehtoa maaperägeologia (Specialization for quaternary geology) ja taloudellinen geologia (Specialization for economic geology).

 Maisterin tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:

Geotieteiden syventävät opinnot

 op

 koodi

 lk

 Kaikille yhteiset syventävät opinnot, 60 op 

 

koodi

lk

Pro gradu -tutkielma

30

772666S

5.sl-5.kl

Kypsyysnäyte

0

780699S

5.kl

Geotieteiden yhteisiä syventäviä opintoja

20

 

4.sl-5.kl

Specialization for quaternary geology

30

 

4.sl-5.kl

TAI/OR

 

 

 

Specialization for economic geology

30

 

4.sl-5.kl

Every second year organized cources

10

 

4.si-5.kl

Yhteensä vähintään

120 

 

 

 

GEOTIETEET SIVUAINEENA

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoidenon mahdollista suorittaa geotieteissä 15, 25 tai 60 opintopisteen laajuinen sivuainekokonaisuus, joka koostuu pääasiassa geotieteiden perusopinnoista. Yksittäisten opintojaksojen tarkemmat kurssikuvaukset löytyvät WebOodista (https://weboodi.oulu.fi/oodi/).