Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Biologian tutkinto-ohjelma

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt.Biologisilla tieteillä ei ole selviä rajoja toisiinsa nähden, vaan ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään.Tärkeimpiä sovellusaloja ovat metsätiede, riista- ja kalabiologia, luonnon- ja ympäristönsuojelu, maataloustiede sekä lääketiede.

 

Biologian koulutus

Koulutuksen osaamistavoitteet

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut biologi

● Osaa määritellä ja selittää elämän perusilmiöt ja -mekanismit molekyylitasolta ekosysteemitasolle
● Tunnistaa solujen ja eliöiden ominaispiirteet, rakenteet, toiminnat ja niiden säätelyn
● Tunnistaa keskeisimmät kotimaiset kasvi- ja eläinlajit
● Osaa nimetä eliökunnan kehitykseen ja monimuotoisuuteen vaikuttavat keskeisimmät tekijät
● Osaa selittää biologian keskeisimmät käsitteet, menetelmät, tulokset ja teoriat
● Osaa käyttää biologiaan läheisesti liittyvien tieteenalojen perustietoa (maantiede, biokemia, kemia, tilastotiede) biologian ilmiöiden ymmärtämisen tukena
● Osaa keskeiset tieteelliset perustaidot: käyttää tiedonhankintaan liittyviä menetelmiä monipuolisesti, osaa tulkita tieteellistä tietoa ja erottaa sen muusta informaatiosta, pystyy arvioimaan tiedon epävarmuutta ja laatua, osaa muodostaa toteuttamiskelpoisen strategian ratkoessaan tieteellisiä ongelmia
● Oppii selkeän suullisen ja kirjallisen esitystavan
● Pystyy omaksumaan syventävää maisterivaiheen tietoa kandidaattivaiheen opintojen pohjalta


Filosofian maisterin tutkinnon suorittanut biologi

● Kykenee tieteellisen tiedon tunnistamiseen, tulkintaan ja hankintaan
● Osaa soveltaa teoriaa käytäntöön: tuottamaan uutta biologista tutkimustietoa ja tekemään johtopäätöksiä
● Kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja osaa perustella omat näkemyksensä tieteellisissä kysymyksissä
● Hallitsee alallaan tarvittavat tilastolliset menetelmät ja osaa kriittisesti arvioida tutkimusten luotettavuutta
● Pystyy analysoimaan, esittämään, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan oppimaansa omalla erikoisalallaan ekologiassa, solu- ja molekyylibiologiassa, genetiikassa, fysiologiassa tai ympäristöntutkimuksessa
● Pystyy itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan jonkin ongelman ratkaisuun tai hypoteesin testaukseen vaadittavan kokeen
● Aineenopettaja osaa opettaa ja ohjata oppilaitaan biologian eri osa-alueissa laajan biologian alan tietopohjan avulla
● Toimii luontevasti kansainvälisessä yhteisössä
● Hallitsee perusteellisesti tutkimustulosten kirjallisen ja suullisen esittämisen monenlaisille yleisöille
● Pystyy toimimaan välittäjänä tieteen, tutkimuksen ja yhteiskunnan välillä esimerkiksi opetus- tai asiantuntijatehtävissä, tiedotuksessa tai tutkimukseen liittyvissä tehtävissä

Oululainen biologi on monialainen osaaja!

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS


Kaikki biologian koulutusohjelman opiskelijat siirtyivät suorittamaan tutkintonsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti 1.8.2015 alkaen.

Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman
• Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. Opiskelijan HOPSin lähtökohtana on koulutusohjelmalle laadittu tutkintorakenne. Suunnitelma auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan ja pysymään aikataulussa.
• HOPSia päivitetään opintojen kuluessa.
● HOPS -työn tukena koulutussuunnittelija ja opettajat
● Yksittäisten opintojaksojen osalta vaatimuksia noudatetaan soveltuvasti; tutkinnon valmistumista ei missään tapauksessa vaikeuteta
● Opiskelijan HOPS:sta käy ilmi, miten opiskelija suorittaa keskeneräisen opintokokonaisuuden valmiiksi. Tarvittaessa opiskelija sijoittaa opintoihinsa uusien vaatimusten mukaisia opintojaksoja soveltuvien osin
● HOPS:in sisältö riippuu opiskelijan aloitusvuodesta ja suoritetuista opinnoista
● Jos opintojakson pakollisuus on poistunut tai opintojaksoa ei enää järjestetä esim. kemian perustyöt, niin tällaisia opintoja ei vaadita ensi syksystä lähtien suoritettaviin tutkintoihin.
● Tällaisissa tapauksissa opiskelijan on huolehdittava, että hän valitsee valinnaisia opintoja tarpeeksi, jotta tutkintojen minimipistemäärät tulevat täyteen
● Jos vanhan pakollisen opintojakson (jota opiskelija ei ole suorittanut) on korvannut uusi samansisältöinen pakollinen opintojakso, se on suoritettava tutkintoon
● Kaikki vanhat suoritetut opinnot luetaan pääsääntöisesti hyväksi uudessa järjestelmässä
● Jos opintojakson opintopistehyvitys on muuttunut, niin vanhan opiskelijan ei tarvitse täydentää opintojaksoa laajemmaksi
● HOPSn laatimiseen löytyy ohjeita Oulun yliopiston sivuilta: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34919

 

 Biologian tutkinto-ohjelman opinto-opas 2018-2019, josta löydät enemmän tietoa biologian opinnoista,  löytyy Ekologian & Genetiikan yksikön sivuilta: päivitetään pian sivu tähän!

 

Biologian opinnoissa sinua neuvovat:


Oppiaineiden opintoneuvojat:
Helmi Kuittinen, FT, (helmi.kuittinen@oulu.fi)
yliopistotutkija, genetiikan oppiaineen opintoneuvoja
puh. 0294 481788.

Anna Maria Pirttilä, FT, (am.pirttila@oulu.fi)
yliopistotutkija, fysiologian oppiaineen opintoneuvoja
puh. 0294 481545.

Henrika Honkanen, FM, (henrika.honkanen@oulu.fi)
yliopisto-opettaja, fysiologian oppiaineen opintoneuvoja
puh. 0294481229

Seppo Rytkönen, FT, (seppo.rytkonen@oulu.fi)
yliopisto-opettaja, ekologian oppiaineen opintoneuvoja
puh. 0294 481257.