Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoon liittyvät opinnot, pääaineena rahoitus. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

 Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

RAHOITUKSEN MAISTERIOHJELMA

Rahoituksen maisteriohjelma tarjoaa vahvan teoriapohjan ja työkalut empiiriseen rahoitustutkimukseen. Opetuksen painopistealueita ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelu, yritysrahoitus, varainhoito ja rahoitusriskien hallinta.

Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksen tarkasteluote on analyyttinen ja menetelmällisesti orientoitunut. Maisteriohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa rahoitusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Rahoituksen opetus perustuu tutkimukseen, joka Oulun kauppakorkeakoulussa keskittyy erityisesti yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien toimintaan rahoitusmarkkinoilla. Tutkimustyössä hyödynnetään laajoja empiirisiä aineistoja niin yksityissijoittajien kuin institutionaalisten toimijoiden tekemistä arvopaperikaupoista. Tutkimushankkeissa muun muassa analysoidaan sijoituspäätösten rationaalisuutta vallitsevien talousteoreettisten mallien näkökulmasta, analysoidaan syitä mahdollisille poikkeamille asianomaisten mallien ennustamasta käyttäytymisestä sekä haetaan vaihtoehtoisia teoreettisia malleja tämän ainakin näennäisesti irrationaalisen toiminnan ymmärtämiseksi. Keskeistä on myös analysoida eri sijoittajaryhmien toiminnan vaikutusta rahoitusmarkkinoiden hinnanmuodostukseen ja markkinoilla vallitsevaan epävarmuuteen.

Ammatillisen osaamisen ohella rahoituksen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä erityisesti empiiristen tutkimusmenetelmien käyttöön rahoituksen alueella.

Osaamistavoitteet

Rahoituksen pääaineessa maisterin tutkinnon suoritettuaan (kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi) opiskelija

Rahoituksen maisteriohjelman oppiainevastaava: FT Jukka Perttunen.

 

KTM-tutkinnon kokonaisrakenne

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

a) Pääaineen opinnot, 120 op
Tutkintoon suoritetaan rahoituksen maisteriohjelman opinnot 120 op.

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot

HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

 

Täydentävät opinnot, vaadittava kielitaito:
Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito
Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

 

Tutkintoon kuuluvat kurssit ja niiden ajoitus on kuvattu opintojen rakennekaaviossa.