Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoon liittyvät opinnot, pääaineena kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

 Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Opintojen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen koulutus sisältää neljä ydinteemaa: kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen teoriat ja konseptit, organisaatio-sovellukset, johtajana toimimisen sekä oman näkemyksen kansainvälisenä johtajana.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet johtamiseen, uuden luomiseen ja kehittämiseen kansainvälisissä organisaatioissa ja myös uusissa yrityksissä. Koulutuksen erityispiirteenä korostuu johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan problematiikkojen yhdistäminen erityisesti innovatiivisuuden ja yrittäjyyden näkökulmista. Teoriaa ja käytäntöä sekä sisällöissä että opetusmenetelmissä yhdistävä opetus tarjoaa työkaluja sekä taitoja luoda ja johtaa kasvusuuntautuneita ja osaamisperusteisia liiketoimintoja muuttuvissa ja globaaleissa liiketoimintaympäristöissä. Opintojen aikana opiskelijat osallistuvatkin aktiivisesti pienten ja suurten yritysten toimeksiantojen ratkaisemiseen.

Ammatillisen osaamisen ohella kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman oppiainevastaava: KTT Sakari Sipola.

KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa

a) Pääaineen opinnot, 120 op

Tutkintoon suoritetaan kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman opinnot 120 op.

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot

HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

 

Täydentävät opinnot, vaadittava kielitaito: Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito

Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

  

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman opintojaksot ja niiden ajoitus löyvät ohjelman rakennekaaviosta.