Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN YLEISOPAS

Tämä on Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisopas, joka sisältää tärkeää tietoa kaikille kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Muita WebOodista löytyviä oppaita ovat tutkinto-ohjelmaoppaat:

 

OyKKK – kauppatieteiden kandidaatti

OyKKK – kauppatieteiden maisteri, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen

OyKKK – kauppatieteiden maisteri, laskentatoimi

OyKKK – kauppatieteiden maisteri, markkinointi

OyKKK – kauppatieteiden maisteri, rahoitus

OyKKK – kauppatieteiden maisteri, taloustiede


sekä sivuaineoppaat:

Sivuaine – Kauppatiede

Sivuaine – Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus

Sivuaine - Yrittäjyys

Sivuaine - Yritysjuridiikka


Kauppakorkeakoulun toimintaa johtaa dekaani Mikko Puhakka ja koulutuksesta vastaava varadekaani, koulutusdekaani Janne Järvinen. Kauppakorkeakoulun johdon, opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja hallintohenkilökunnan yhteystiedot löytyvät kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks. http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/hallinto/tiedot)

 

SISÄLLYSLUETTELO

 

 1. OPINTONEUVONTA
 2. OPINTOIHIN LIITTYVÄ VIESTINTÄ
 3. OPETUKSEN AJOITUS
 4. OPETUSKIELI
 5. OPINTOJAKSOILLE JA TENTTEIHIN ILMOITTAUTUMINEN
 6. OPISKELIJAPALAUTE
 7. OPINTOIHIN LIITTYVÄ MATERIAALI JA SÄHKÖISET TYÖKALUT
 8. OPINTOJEN ARVOSTELU JA ARVOSANAT KTK- JA KTM TUTKINTOTODISTUKSESSA
 9. OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN KTK- JA KTM -TUTKINTOIHIN
 10. KANDIDAATINTUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE
 11. PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE
 12. LASKENTATOIMEN AMMATTITUTKINTOIHIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET
 13. VALMISTUMINEN
 14. PLAGIOINTITAPAUSTEN JA MUIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN KÄSITTELY
 15. TUTKINTO-OHJELMAT JA TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN
 16. TUTKINTOJEN RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET
 17. VAIHTO-OPISKELU
 18. TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS
 19. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS
 20. SIVUAINEKOKONAISUUDET KAUPPAKORKEAKOULUN ULKOPUOLISILLE OPISKELIJOILLE

 

1. OPINTONEUVONTA

Opintoihin liittyvää tietoa ja neuvontaa saat muun muassa kauppakorkeakoulun opintoasiainsihteereiltä, eri aineiden opettajilta ja suunnittelijoilta. Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on myös pienryhmä, pienryhmäohjaajia ja omaopettaja, jotka auttavat opintojen käynnistämisvaiheessa ja opintopolun varrella (ks. http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ohjaus-ja-tuki).

Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana kauppakorkeakoulun yleisoppaasta sekä nettisivuilta, muiden tiedekuntien ja kielikeskuksen opinto-oppaista, Oulun yliopiston yleisoppaasta sekä yliopiston ja sen eri yksiköiden verkkosivuilta (ks. esim. www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu).

 

2. OPINTOIHIN LIITTYVÄ VIESTINTÄ

Kauppakorkeakoulun virallinen viestintäkanava on sähköposti ja kauppakorkeakoulun verkkosivut. Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet saadaan WebOodista. On tärkeää, että opiskelija huolehtii WebOodin yhteystietojensa ajantasaisuudesta. Suositeltavaa on käyttää Oulun yliopiston virallista opiskelijasähköpostiosoitetta (etunimi.sukunimi(at)student.oulu.fi) viestien perille menemisen varmistamiseksi.

 

3. OPETUKSEN AJOITUS

Opetus on jaettu neljään opetusperiodiin lukuvuoden aikana; opetusperiodit 1 ja 2 ovat syyslukukaudella, 3 ja 4 puolestaan kevätlukukaudella. Opetusta on mahdollista järjestää myös kesäaikana. Kunkin opintojakson opetusperiodi(t) on merkitty opintojakson WebOodi -kuvauk­seen, josta löytyy myös opintojakson tarkka aikataulu.

Huom. Joidenkin opintojaksojen opetus voidaan järjestää opetusperiodeista poiketen.

Opetusperiodit lukuvuonna 2018-2019

 1. vuosikurssin perehdyttämisviikko: vko 36 (3.9.2018 - 7.9.2018)
 2. periodi: vkot 36-43 (3.9.2018 - 26.10.2018)
 3. periodi: vkot 44-51 (29.10.2018 - 21.12.2018)
 4. periodi: vkot 2-10 (7.1.2019 - 8.3.2019)
 5. periodi: vkot 11-19 (11.3.2019 - 10.5.2019)

Intensiiviperiodi: vkot 20-22 (13.5.2019 - 31.5.2019)

Kesälukukausi: vkot 23-35 (1.6.2019 - 31.8.2019)

 

4. OPETUSKIELI

Kandidaattivaiheen opinnoissa opetus on pääosin suomenkielistä. Noin neljännes kandidaattivaiheen opintojaksoista järjestetään englanniksi. Oppimateriaali on sekä suomen- että englanninkielistä.

Maisterivaiheen opinnoissa opetus on pääosin englanninkielistä. Opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös suomeksi.

 

5. OPINTOJAKSOILLE JA TENTTEIHIN ILMOITTAUTUMINEN

WebOodi on Oulun yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, lukukausi-ilmoittautumisista, opintojaksoista ja opintosuorituksista.

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua kaikille Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa. Opiskelijan tulee myös perua ilmoittautumisensa tarvittaessa määräaikaan mennessä, sillä ilmoittautuneiden määrä vaikuttaa esimerkiksi opetusmuodon (massaluennot, ryhmätyöt jne.) valintaan, opetusmateriaalin laadintaan ja salivarauksiin.

Opintojaksoille voidaan hyväksyä ne määräaikaan mennessä ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on opintojaksolle opinto-oikeus. Opintojakson vastuuhenkilö voi poistaa opintojaksolta opiskelijan, jolla ei ole opinto-oikeutta opintojaksolle tai joka muuten ei mahdu opintojaksolle (mahdolliset rajoitukset osallistujamäärissä). Toisin sanoen opintojaksoa ei voi suorittaa ilman ajoissa tehtyä ilmoittautumista ja opinto-oikeutta.  

Tentteihin ilmoittaudutaan aina etukäteen WebOodissa. Suoritus arvioidaan ainoastaan tenttiin ajoissa ilmoittautuneilta ja opintojaksolle opinto-oikeuden saaneilta opiskelijoilta. Toisin sanoen tenttiin määräaikaan mennessä ilmoittautumatta jättäneiden ja ilman opinto-oikeutta olevien opiskelijoiden tenttejä ei arvostella. Ilmoittautumisajan päätyttyä opintojaksoille tai tentteihin ei ole mahdollista ilmoittautua. Tentti-ilmoittautuminen tulee perua samaan määräaikaan mennessä siinä tapauksessa, että opiskelija ei aio osallistua aiemmin ilmoittautumaansa tenttiin.

Opiskelijan tulee tutustua Kauppakorkeakoulun tenttiohjeisiin kauppakorkeakoulun verkkosivuilla (ks. http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35201).

 

6. OPISKELIJAPALAUTE

Oulun yliopiston opintojaksopalautejärjestelmä on yhtenäinen palautekanava kaikille Oulun yliopiston opintojaksoille. Opiskelija voi antaa palautetta kursseista (luennot, harjoitukset, seminaarit…), joille hän on ilmoittautunut Weboodissa. Antamasi palaute on anonyymiä. Palaute menee suoraan opintojakson opettajalle.

Palaute-työkalu toimii automaattisesti weboodin ilmoittautumistietojesi perusteella. Työkalu hakee opintojaksosi, joille palautteenanto on auki. Järjestelmä myös muistuttaa sinua palautteen antamisesta opintojakson alussa sekä ennen palautteen sulkeutumista. Voit antaa palautetta koko kurssille tai sitten kohdentaa palautteesi kurssin eri osille ilmoittautumisesi mukaan.

Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut opintojaksolle voidakseen antaa palautetta. Palautteenanto tapahtuu anonyymisti eli palautteensaaja ei näe palautteenantajan tietoja. Palautetta käsitellään opetuksen vastuuhenkilöiden sekä yksikön ja kauppakorkeakoulun johdon toimesta ja sen avulla kehitetään opintojaksoja. Kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta voi myös käsitellä numeerisesta palautteesta tehtyjä koosteita.

Vastuuhenkilöiden on myös mahdollista kommentoida saamaansa palautetta WebOodin sähköpostitoiminnon kautta. Vastaus voi esimerkiksi sisältää yhteenvedon palautteesta ja palautteen johdosta tehtävät toimenpiteet.

Opintojaksopalautteen lisäksi kauppakorkeakoulu ja ainejärjestö Finanssi toteuttavat yhteistyössä vuosittain palautekyselyn tutkinto-opiskelijoille.

Opintojaksopalautteesta löydät tietoa kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks. http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34858 ja https://palaute.oulu.fi/)

 

7. OPINTOIHIN LIITTYVÄ MATERIAALI JA SÄHKÖISET TYÖKALUT

Oulun yliopistossa on käytössä useita sähköisiä järjestelmiä, joita opiskelija tarvitsee opintojensa aikana, esimerkiksi: WebOodi, Optima, Examinarium, Tuudo, OSAT, Laturi. Järjestelmistä löydät tietoa opiskelun työkalut –sivulta (ks. http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34769)

Useat järjestelmät hakevat opiskelijoiden yhteystiedot WebOodista, pidäthän erityisesti sähköpostiosoitteesi ajan tasalla!

 

8. OPINTOJEN ARVOSTELU JA ARVOSANAT KTK- JA KTM-TUTKINTOTODISTUKSESSA

Opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Kustakin opintojaksosta annettu arvosana kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin.

Seminaarityö, kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

Tutkintotodistukseen merkitään tutkinnon oppiainekokonaisuuksien (pää- ja sivuaineet) opintopistemäärä sekä kokonaisarvosana (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Arvosana määräytyy kokonaisuuteen kuuluvien opintosuoritusten arvosanojen (poislukien pro gradu-tutkielman arvosana) opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Kokonaisarvosana määräytyy seuraavasti:

keskiarvo                kokonaisarvosana

4,50–5,00             erinomainen (5)

3,50–4,49             kiitettävä (4)

2,50–3,49             hyvä (3)

1,50–2,49             tyydyttävä (2)

1,00–1,49             välttävä (1)

Lisäksi edellytetään, että saadakseen pääaineen arvosanaksi "kiitettävä" tulee opiskelijan saada opinnäytetyöstään vähintään arvosana 2 (tyydyttävä). Vastaavasti arvosanaan "erinomainen" vaaditaan pro gradusta vähintään arvosana 3 (hyvä). Pro gradu tutkielman arvosana merkitään tutkintotodistukseen erikseen.

Lisäksi tutkintotodistukseen merkitään kielten opintojen opintopistemäärät ja arvosanat kielittäin eriteltynä.

 

9. OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN KTK- JA KTM-TUTKINTOIHIN

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu noudattaa Oulun yliopiston asettamia linjauksia opintojen hyväksiluvusta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea uuteen tutkintoon. Lisätietoja voi lukea Oulun yliopiston AHOT –sivustolta ja kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks. www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/hyvaksilukeminen).

Opiskelijan tulee tehdä opintojen hyväksiluvusta sähköinen hakemus OSAT-järjestelmässä. OSAT-järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Kaikkien liitteiden tulee olla PDF-muotoisia (tiedoston tarkenne.pdf). Hakemukseen vaaditaan seuraavia liitteitä:

Rajoitukset hyväksiluvuissa:

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun myöntämään tutkintoon kuuluvia ja kauppakorkeakoulun järjestämiä opintojaksoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee kauppakorkeakoulu. Kauppatieteellisiin tutkintoihin kuuluvia kieliopintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee täydentävien opintojen keskuksen kieli- ja viestintäpalvelut. Tutkintoon kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitos.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea pääsääntöisesti vain yliopisto-opintoja, sekä aiemmin suoritettuun tradenomin tutkintoon kuuluneita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja (kielet ja viestintä, matematiikan ja tilastotieteen opintoja). Keskeneräiseen AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja ei lueta hyväksi. Ammattikorkeakoulun opintoja ei voida hyväksilukea kauppatieteiden maisterin tutkintoon.

Hyväksilukeminen uuden tutkintoasetuksen mukaisiin tutkintoihin

 (kokonaisrakenne 2005 tai uudempi)

KTK-tutkinnon yhteiset opinnot (pl. kieliopinnot):

KTK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot:

KTK-tutkinnon opinnot:

KTM-tutkinnon opinnot (mukaan lukien maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat):

Vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot:

Lue tarkempia ohjeita vaihto-opiskelun aikana suorittujen opintojen hyväksiluvuista: http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/vaihdon-hyvluk ja www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/hyvaksilukeminen.

 

10. KANDIDAATINTUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE

Tutkinnon valmistumisaikataulu löytyy kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks. http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/valmistuminen).

Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti:

1)    Tutkielman ohjaaja myöntää luvan ladata työn sähköiseen Laturi-järjestelmään, kun hän katsoo tutkielman täyttävän kandidaatin tutkielmalle asetettavat vaatimukset. Laturi löytyy osoitteesta http://laturi.oulu.fi/.

2)    Luvan saatuaan opiskelijan tulee lähettää työ PDF/A -muodossa Laturi-järjestelmään seminaariaikataulun mukaan.

3)    Kandidaatin tutkielman arvioinnissa käytetään kandidaatin tutkielman arviointirubriikkia (nähtävillä Optima-työtilassa). Tutkielman arvostelee opinnäytteen ohjaaja.

4)    Laturi-luvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttiakvaariossa (http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium) ja se tulee kirjoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen sitä arvostelupäivää, jossa opiskelija haluaa tutkielmansa arvosteltavan (tarkista aikataulu kauppakorkeakoulun nettisivuilta). Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia hyvissä ajoin tutkielman ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteeseen Optimassa (https://optima.oulu.fi/), tenttiakvaarion ohjeiden mukaisesti.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä koulusivistyskielellä (silloin kun koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi) tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastavat kielen osalta äidinkielen asiantuntija ja sisällön osalta toinen koulutusdekaanin määräämistä tutkielman tarkastajista. Tarkastajien tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos.

Lisätietoja kypsyysnäytteestä: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/

5)    Kun opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielman ohjaaja arvostelee tutkielman. Kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

6)    Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa laadittavat kandidaatintutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon.

7)    Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman Laturi-luvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen.

Huom!

11. PRO GRADU TUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa laaditut pro gradu -tutkielmat arvostelee maisteriohjelmien vastuuhenkilö tutkielman tarkastajien antaman kirjallisen lausunnon perusteella. Tutkielman arvosteluun liittyy läheisesti myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu.

Tutkielmien arvostelu- sekä valmistumisaikataulu löytyvät kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks. http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/valmistuminen).

Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti:

1) Tutkielman ohjaaja myöntää luvan ladata työn sähköiseen Laturi-järjestelmään, kun hän katsoo tutkielman täyttävän pro gradu -tutkielmalle asetettavat vaatimukset. Laturi löytyy osoitteesta http://laturi.oulu.fi/.

2) Luvan saatuaan opiskelijan tulee lähettää työ PDF/A -muodossa Laturi-järjestelmään Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun verkkosivuilla ilmoitetun aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti (tyypillisesti noin kuukautta ennen sitä arvostelupäivää, jossa opiskelija haluaa työnsä arvosteltavan). Tästä määräajasta voidaan poiketa vain tutkielman ohjaajan suostumuksella. Valmistumisaikataulu on nähtävänä kauppakorkeakoulun verkkosivuilla.

3) Tutkielman tarkastajat määrää tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö tai koulutusdekaani. Toinen tutkielman tarkastajista on tavallisesti tutkielman ohjaaja. Työn tarkastajien on annettava lausuntonsa tutkielmasta kauppakorkeakoululle kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Lausunnossaan tarkastajien tulee esittää tutkielman hyväksymistä ja annettavaa arvosanaa tai tutkielman hylkäämistä. Tarkastajien tulee toimittaa lausuntonsa kauppakorkeakoulun opintotoimistoon.

4) Laturi-luvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttiakvaariossa (http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium) ja se tulee kirjoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen sitä arvostelupäivää, jossa opiskelija haluaa tutkielmansa arvosteltavan (tarkista aikataulu kauppakorkeakoulun nettisivuilta). Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia hyvissä ajoin tutkielman ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteeseen Optimassa (https://optima.oulu.fi/), tenttiakvaarion ohjeiden mukaisesti.

Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. kandidaattitutkinnon yhteydessä tai toisessa tiedekunnassa) tehneiltä opiskelijoilta. Jos suomen kielen taito on jo osoitettu kauppatieteiden kandidaatintutkielmaan liittyvässä kypsyysnäytteessä, opiskelijan ei tarvitse osoittaa sitä enää erikseen pro gradu -tutkielman yhteydessä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä koulusivistyskielellä (silloin kun koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi) tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastavat kielen osalta äidinkielen asiantuntija ja sisällön osalta toinen koulutusdekaanin määräämistä tutkielman tarkastajista. Tarkastajien tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos.

Lisätietoja kypsyysnäytteestä: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/

5) Kun tutkielman tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielma voidaan ottaa maisteriohjelman vastuuhenkilön tai koulutusdekaanin arvosteltavaksi. Maisteriohjelman vastuuhenkilö tai koulutusdekaani arvostelee tutkielman tarkastajien lausunnon perusteella.

Pro gradu ‑tutkielma arvostellaan arvosanoilla 1-5.

6) Tutkielmansa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. Arvostelun tulosta voi tiedustella arvostelupäivän jälkeen opintotoimistosta. Halutessaan opiskelija voi saada kopion tarkastajien lausunnosta.

7) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa laadittavat pro gradu -tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli pro gradu –tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon.

8) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. On hyvä huomata, että esimerkiksi tutkintotodistuksen myöntäminen opiskelijalle on mahdollista aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun pro gradu -tutkielma on arvosteltu. Kauppakorkeakoulun koulutusdekaani myöntää tutkintotodistuksia kauppakorkeakoulun nettisivuilla ilmoitettavina ajankohtina. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman Laturi-luvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen.

Tarkemmat tiedot pro gradu -tutkielman arvostelusta, kypsyysnäytteestä ja muista tutkielman laadintaan liittyvistä seikoista löytyvät kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks. http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/opinnaytetyoskentely) ja osoitteesta http://laturi.oulu.fi/.

 

12. LASKENTATOIMEN AMMATTITUTKINTOIHIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa sekä HT- että JHT -tutkintojen edellyttämät opinnot. Opintojen lisäksi vaadittavan käytännön kokemuksen hankittuaan, opiskelijalla on mahdollisuus hakea auktorisoidun tilintarkastustutkinnon suorittamista. Opiskelija voi suorittaa tilintarkastustutkintojen edellyttämät opinnot osana omaa tavoitetutkintoaan. Opinnoista ei koosteta erikseen alla mainittuja kokonaisuuksia, vaan opintojaksot ovat osa kauppatieteiden tai oikeustieteiden vahvistetun opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia tai yksittäisiä vapaavalintaisia opintoja. Suoritetuista tilintarkastustutkinnon (HT tai JHT) edellyttämistä opinnoista voi saada pyydettäessä erillisen vastaavuustodistuksen.

Tarkemmat tiedot HT ja JHT -tilintarkastajien vaatimuksista löytyvät Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks. http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/tilintarkastus).

 

13. VALMISTUMINEN

Jotta opiskelija voi valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi tai kauppatieteiden maisteriksi, tulee hänen olla suorittanut kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot, mukaan lukien kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Valmistuminen on mahdollista kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulun mukaisesti.

Opiskelijan tulee ensin tarkastuttaa opinnot ja sitten täyttää sähköinen tutkintotodistushakemus. Tarkemmat ohjeet valmistumisesta sekä publiikista löytyy kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks. http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/valmistuminen).

 

14. PLAGIOINTITAPAUSTEN JA MUIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN KÄSITTELY

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu noudattaa Oulun yliopiston periaatteita, jotka koskevat opintosuoritusten ja opinnäytetöiden plagiointitapauksia. Ajankohtainen Oulun yliopiston plagiointitapausten käsittelyohje löytyy osoitteesta: http://www.oulu.fi/external/Ohje-vilppitapausten-ehkaisemiseen-ja-kasittelemiseen-Oulun-yliopistossa-2018.pdf

 

15. TUTKINTO-OHJELMAT JA TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on 1.8.2014 alkaen yksi KTK-tutkintoon johtava tutkinto-ohjelma

ja viisi KTM-tutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa (sisältäen kansainväliset maisteriohjelmat):

Opiskelijat valitaan maisterivaiheen tutkinto-ohjelmiin joko kandidaattivaiheen lopussa järjestettävässä pääainehaussa tai erillisten maisterihakujen kautta (kauppakorkeakoulun ulkopuoliset hakijat).

Kaikki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkin­toon (KTK, 180 opintopistettä) kuu­luu kaikille opiskelijoille yhteiset opin­not, pääaineen opinnot, sekä sivuaineen opinnot. Opinnot on kuvattu tar­kemmin luvussa KTK -tutkinnon oppaassa.

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu pää­aineen opintoja. Lisäksi on tarvittaessa suori­tettava täydentäviä opintoja. Maisteriohjelmat on kuvattu luvussa KTM -tutkintojen oppaassa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa.

Opetuksessa käytettävä kieli on kandidaatin tutkintoon kuuluvissa opinnoissa pääosin suomi, noin neljäsosa opinnoista järjestetään englanniksi. Maisterivaiheen opinnoissa kieli on pääosin englanti, opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös suomeksi.

KTK- JA KTM -tutkintojen tutkintovaatimusten määräytyminen

Tutkintoasetus

Yliopistojen tutkinnoista annettu uusi asetus (794/2004) on tullut voimaan 1.8.2005. Edellinen, kauppatieteellisistä tutkinnoista annettu asetus (139/ 1995) oli voimassa vuosina 1995–2005.

Tutkintoasetuksen muutoksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi opiskelijan tulee ottaa omien opintojensa suunnittelussa huomioon erityisesti seuraavat seikat:

Tutkinnon kokonaisrakenteen osalta opiskelijalla on käytettävissään erilaisia vaihtoehtoja, riippuen aiemmasta koulutuksesta sekä opintojen aloitusvuodesta.

Oppiaineiden rakenteen osalta peruslähtökohta on, että kaikki opiskelijat jatkavat aina opintojaan uusimman rakenteen (so. kyseisen lukuvuoden opinto-oppaassa kuvattu rakenne) mukaisesti. Aiemmin suoritetut opintojaksot ovat voimassa, ja opintokokonaisuudesta mahdollisesti puuttuvat opintojaksot valitaan kyseisen oppiaineen uusimman rakenteen pohjalta. Kauppakorkeakoulun opintoneuvojat avustavat tarvittaessa opintojaksojen valinnassa (esimerkiksi jonkin jakson pakollisuus, tai käytettävissä olevat vaihtoehdot).

Opintopiste määritellään siten, että 60 opintopistettä vastaa 1600 tunnin työmäärää, joka on yhden lukuvuoden kokopäiväisen opiskelun työmäärä.

Opintojen suorittaminen; opiskelijan vaihtoehdot

 1. Opintonsa vuonna 2014 tai sen jälkeen aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimukset määräytyvät aloitusvuoden opetussuunnitelman mukaisesti. Ks. tarkemmin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintovaatimukset, jotka on kuvattu tässä omissa oppaissaan.
 2. Opintonsa vuosina 2005–2013 aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimusten (esim. KTK-tutkinnon yhteiset opinnot, sivuainevaatimukset) suhteen opiskelijalla on kaksi vaihtoehtoa:

             a) Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa loppuun opintojensa aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaan (ks. kyseisen lukuvuoden opinto-opas) 7.2020 mennessä valmistumisaikataulun mukaisesti, tai

             b) Opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintojaan lukuvuosien 2017–2019 tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opiskelijan tulee valita jompikumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta, uusia ja vanhoja tutkintovaatimuksia ei siis voi yhdistellä.  Uusimman opetussuunnitelman piiriin siirtyvää opiskelijaa kehotetaan päivittämään opintosuunnitelmansa. Jo suoritetut opintojaksot eivät vanhene tai muutu, vaan niiden alkuperäinen taso ja laajuus säilyvät. Puuttuvat opintojaksot opiskelija valitsee lukuvuoden 2017–2019 opetustarjonnasta.

 1. Opintonsa vuonna 2004 tai sitä aikaisemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) siirtyivät 1.8.2008 uuden tutkintoasetuksen piiriin. Tutkintoa ei voi enää suorittaa loppuun vanhojen asetusten eikä lukuvuotta 2005-2006 vanhempien tutkintovaatimusten mukaisesti. Uuteen asetukseen siirrettyjä opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä kauppakorkeakoulun opintotoimistoon henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivitystä varten. Ohjeita opintojen suunnitteluun löytyy myös kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks. www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/opiskeluinfoa).
 2. Ne tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai tradenomin tutkinnon, voivat halutessaan siirtyä suorittamaan pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Kauppakorkeakoulun verkkosivuilla on ohjeet siirtymisestä (ks. www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/maisteriohjelma).
 3. Maisteritason erillisvalinnassa 2004 tai myöhemmin valitut opiskelijat (pohjakoulutuksena vähintään alempi korkeakoulututkinto tai tradenomin tutkinto) suorittavat pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Luvussa 6 on kuvattu KTM-tutkinnon sisältövaatimukset.

 

16. TUTKINTOJEN RAKENNE JA TUTKINTOVAATIMUKSET

Tutkintojen rakenteet ja tutkintovaatimukset esitetään yksityiskohtaisesti kandidaatin ja maisteritutkintojen oppaissa (katso linkit oppaisiin tämän dokumentin alusta).

 

17. VAIHTO-OPISKELU

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen vaihto-opiskeluun. Tarjolla on erimittaisia vaihtokausia eri vaihto-ohjelmien kautta. Eurooppaan tai Skandinaviaan kohdistuvien Erasmus- ja Norek-vaihtojen haut järjestetään tiedekunnassa ja kaukokohteisiin Euroopan ulkopuolelle suuntautuvien vaihtojen haut yliopiston kv-asioiden yksikössä.

Vaihto-opiskelun edellytyksistä

Vaihtoon hyväksytyillä opiskelijoilla on oltava vähintään yksi opiskeluvuosi takanaan (n. 60 op suoritettuna) sekä ulkomailla opiskelun edellyttämät akateemiset ja käytännön valmiudet. Tämä tarkoittaa että 1. vuoden kandidaattivaiheen opiskelija voi lähteä vaihtoon aikaisintaan 2. opiskeluvuonnaan. Jos opiskelija lähtee vaihtoon suorittamaan syventäviä opintoja (master/graduate-tason opintojaksoja), opiskelijalla tulisi olla KTK-tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettuna ennen vaihtoon lähtöä. Lisäksi vaihtoon hakevan (painotettu) keskiarvo pääaineen opinnoista tulee olla 3.00.

Eri kohdeyliopistoilla ja eri vaihto-ohjelmissa voi olla muitakin vaatimuksia esimerkiksi edeltäviin opintoihin liittyen, tarkista siis tarkemmat ohjeet kunkin vaihto-ohjelman hakukuulutuksesta.

Kielitaidon tulee olla riittävällä tasolla vaihtoon lähdettäessä: yleensä vaaditaan vähintään B2-taso opiskelukielessä. Todisteeksi kielitaidosta riittää useimmiten Oulun yliopiston Kieli- ja viestintäpalveluiden antama CEFR-todistus, ks. http://www.oulu.fi/yliopisto/kielitestit, mutta jotkut kohteet vaativat hakijoilta kansainvälisen kielitestin (esim. IELTS, TOEFL) – hakuohjeet tulee tarkistaa kohteen nettisivuilta.

Vaihto-opinnot tulee aina sisällyttää tutkintoon. Vaihto-ohjelmiin hyväksymisen yhtenä ehtona on, että opiskelija sisällyttää vaihdossa suorittamansa opinnot KTK- ja/tai KTM-tutkintoon. Opiskelijan tulee siis suunnitella HOPS:insa siten, että vaihto-opinnot mahtuvat (voidaan hyväksilukea) tutkintoon esim. sivuaineena. Vaihtoon hyväksytyn opiskelijan täytyy hyväksyttää opintosuunnitelmansa (Learning Agreement) kauppakorkeakoululla ennen vaihtoa.  

Lisää tietoa opiskeluvaihtoon liittyen löytyy osoitteesta kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks. http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/opiskelijavaihto).

 

18. TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

Työelämäyhteistyö on sekä ohjelmiemme suunnittelussa, että kursseillamme vahva. Kauppakorkeakoulu tekee paljon opetusyhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Ohjelmissa käy paljon vierailevia luennoitsijoita ja toteutamme eri kurssien yhteydessä moninaisia harjoitustöitä eri organisaatioille. Myös valtaosa opinnäytetöistämme tehdään toimeksiantoina yrityksiin, erityisesti pro gradu-vaiheessa. Valtaosa opiskelijoista suorittaa myös harjoittelujakson opintojensa kuluessa ja useat loppuvaiheen opiskelijat osallistuvat lisäksi mentorointiohjelmaan.

Harjoittelu on vapaaehtoinen osa kaikkia kauppakorkeakoulun tutkinto-ohjelmia. Harjoitteluun liittyvää tietoa löytyy kauppakorkeakoulun verkkosivuilta  (ks. http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/harjoittelu).

Kauppakorkeakoulun mentorointi on aloitusvuoden 1996 jälkeen kehittynyt jokavuotiseksi, kaikki pääaineet kattavaksi toiminnaksi. Kansainväliset tutkinto-opiskelijamme tuovat ohjelmaan lisäulottuvuutta. Toteutuskieli on osittain englanti.

Mentoroinnin tarkoituksena on tukea loppuvaiheen opiskelijaa uraan ja urasuunnitteluun sekä omiin valintoihin liittyvissä kysymyksissä. Mentoroinnissa opiskelija saa oman mentorin, kauppakorkeakoulun alumnin, jonka kanssa hän käy keskustellen läpi uraan ja opiskeluun liittyviä teemoja. 

Lisää tietoa mentoroinnista löytyy kauppakorkeakoulun verkkosivuilta (ks.http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/opiskelu/mentorointi).

 

19. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu kouluttaa tohtoriopiskelijoita korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen tekemisessä sekä valmentaa heitä haastaviin työtehtäviin myös yliopiston ulkopuolelle. Kauppakorkeakoulu tarjoaa kaikille tohtoriopiskelijoilleen systemaattista koulutusta ja laadukasta ohjausta. Valmistuttuaan tohtoriopiskelijat omaavat hyvät viestintätaidot, osaavat soveltaa tietoa eri liiketoiminta-alueita ja tieteenaloja ylittäen sekä kykenevät itsenäisesti luomaan uutta, ajankohtaista tutkimustietoa omalla tieteenalallaan vastaten täten kansainvälisen tiedeyhteisön, liike-elämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Opiskelijoita rohkaistaan aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkimuksen tekemiseen myös Suomen ulkopuolella, mikä auttaa heitä rakentamaan kansainvälistä tutkijaverkostoa sekä kehittämään Oulun yliopiston kansainvälistä tutkimusprofiilia.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorin tutkinto-ohjelma on perustettu 2013. Sitä johtaa professori Juha-Pekka Kallunki ja koordinaattorina toimii KTT Elina Pernu.

Tieteellistä jatkokoulutusta koskeva yksityiskohtainen tieto on saatavilla kauppakorkeakoulun Jatko-opinto-oppaassa kauppakorkeakoulun verkkosivuilla
suomeksi (http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/obs-dp) ja englanniksi (http://www.oulu.fi/oulubusinessschool/obs-dp).

Oulun yliopiston Tutkijakoulu, University of Oulu Graduate School (UniOGS), vastaa yliopiston koko tohtorikoulutuksesta. Tämä tarkoittaa yhtenäisiä käytäntöjä, esimerkiksi: Tutkijakouluun tohtoriopiskelijaksi hakeminen, opiskelijaksi hyväksyminen, opintovaatimukset, opintojen ohjaus ja seuranta sekä väitöstyön julkaiseminen. Lisäinformaatiota löytyy UniOGSin omilta verkkosivuilta (ks. www.oulu.fi/tutkijakoulu).

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriopiskelijoiden yhteyshenkilö Tutkijakoulussa on koordinaattori Niina Timosaari, Ihmistieteet (p. 040 725 8888, niina.timosaari@oulu.fi).

 

20. SIVUAINEKOKONAISUUDET KAUPPAKORKEAKOULUN ULKOPUOLISILLE OPISKELIJOILLE

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää sivuaineopetusta kuudessa eri opintokokonaisuudessa, jotka on tarkoitettu kauppakorkeakoulun ulkopuolisille opiskelijoille. Lue lisätietoja ja tarkemmat opintojaksokuvaukset kustakin kokonaisuudesta oheisista linkeistä:

Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen lukuvuoden aikana ja opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Sivuaineopintojen suorittamista suositellaan kuitenkin yhden lukuvuoden aikana. Aineopintokokonaisuuksiin voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3).

Lue lisätietoja: http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/sivuaineopiskelijat