Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Maantiede: laajasti luonnosta luoviin ihmisyhteisöihin

Maantieteen tutkimuskohteena ovat luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Maantieteellisen tarkastelun ja osaamisen merkitys korostuu tutkittaessa ihmistoiminnan ja ympäristön vuorovaikutteisia järjestelmiä ja niissä esiin tulevia kysymyksiä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan.

Maantieteen tutkinto-ohjelmassa suoritetaan 180 op:n laajuinen luonnontieteiden kandidaatin (LuK) alempi korkeakoulututkinto. Tutkintoon sisältyvät sivuaineet ovat vapaasti valittavia. LuK-tutkinnon jälkeen suoritetaan 120 opintopisteen laaajuinen filosofian maisterin (FM) ylempi korkeakoulututkinto.

LuK-tutkinnon suoritettuaan maantieteen opiskelija osaa

 • tunnistaa keskeisimmät maantieteelliset käsitteet ja traditiot
 • tulkita erilaisia maantieteellisiä ilmiöitä luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteen sekä geoinformatiikan ja aluekehityksen ja aluepolitiikan aloilta
 • toteuttaa itsenäisiä kirjallisia töitä sekä kartografisia esityksiä eri opintojaksojen vaatimustasojen mukaisesti
 • tutkia itsenäisesti maantieteellisiä ilmiöitä eri maantieteen osa-alueiden näkökulmista
 • tehdä johtopäätöksiä maantieteellisistä ilmiöistä ja niiden vaikutuksista luontoon, kulttuuriin, matkailuun sekä alueelliseen kehittämiseen ja
 • tuottaa itsenäisesti maantieteellistä tietoa, joka perustuu opiskelijan omaksumaan oppisisältöön.

FM-tutkinnon suoritettuaan maantieteilijä osaa

 • määritellä erikoistumisalansa keskeiset ympäristö-, yhteiskunta- ja tutkimushaasteet nyt ja tulevaisuudessa
 • analysoida maantieteellistä tietoa, jolla on merkitystä niin käytännön työssä kuin käsitteellisissäkin yhteyksissä
 • soveltaa oppimaansa uusiin tutkimus-, opetus- ja käytännön tilanteisiin
 • selittää kuinka eri maantieteen ilmiöt liittyvät toisiinsa
 • argumentoida maantieteellisten ilmiöiden vaikutuksia sekä suullisesti että erilaisten raporttien kautta
 • etsiä olennaista tietoa tutkimuksen ja käytännön työelämän tarpeisiin
 • tuottaa sekä teoreettista että käytännöllistä tietoa ja kartografisia esityksiä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä

Maantiede on laaja tieteenala. Sen kohteena ovat luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan piirteet, joita tarkastellaan alueellisista ja tilallisista näkökulmista. Maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan.

Luonnonmaantiede tarkastelee luonnonjärjestelmiä sekä luonnon ja ihmisen välistä alueellista vuorovaikutusta, johon liittyy keskeisesti ympäristö- ja globaalimuutostutkimus. Spatiaalinen analytiikka ja mallinnus ovat luonnonmaantieteen keskeisiä kehitysalueita.

Kulttuurimaantiede tarkastelee yhtäältä väestön, asutuksen, talouselämän, politiikan ja ihmisyhteisöjen alueellisia piirteitä, toisaalta alueellisten järjestelmien, paikkojen ja maisemien merkitystä yhteisöille ja yksilöille.

Matkailumaantieteen kohteena ovat matkailun ja virkistyksen alueelliset järjestelmät ja vaikutukset sekä matkailu- ja vapaa-ajanympäristön kehittämisen ja suunnittelun erityiskysymykset.

Geoinformatiikka keskittyy kartografiaan, paikkatietojärjestelmien, paikannuksen ja mobiilien palveluiden perus- ja soveltavaan tutkimukseen.

Aluekehityksen ja aluepolitiikan opetuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskunnallisten prosessien alueellista ja tilallista ulottuvuutta teoreettisesta ja soveltavasta näkökulmasta. Eri aluetasoja koskevan tarkastelun kohteena ovat muun muassa erilaiset aluekehitysmekanismit, aluepoliittiset nykyprosessit ja yhteiskuntapolitiikan tilalliset ja alueelliset konfliktit.

Kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä opiskelijat voivat olla yhteydessä koulutussuunnittelijaan.

Tutkimusyksikön johtaja: prof. Jarkko Saarinen (0294 48 1716)
Tutkinto-ohjelmavastaava: prof. Jan Hjort (0294 48 1704)
sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi