Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Tutkinto-ohjelmassa on valittavana viisi suuntautumisvaihtoehtoa:
• Molekyyli- ja materiaalifysiikka
• Tähtitiede
• Avaruusfysiikka
• Biolääketieteen fysiikka
• Matemaattisten aineiden opettaja

Pääaineeksi tulee tähtitiede (tähtitieteen suuntautumisvaihtoehto) tai fysiikka (muut suuntautumisvaihtoehdot).

Maisteriohjelmassa opiskelija voi perehtyä ja syventyä esimerkiksi siihen, miten satelliittien avulla tutkitaan Auringon aktiivisuuden vaihteluita ja niiden vaikutusta Maahan, mallinnetaan ionosfääriä ja revontulia tai pureudutaan aineen rakenteeseen, tutkitaan nestekiteitä tai lasereita tai kehitetään kiihdytinpohjaisia valolähteitä, selvitetään hermosolujen toiminnan lainalaisuuksia, mitä suprajohtavuus on, tutkitaan galakseja ja maailmankaikkeutta tai opitaan opettamaan ja havainnollistamaan fysiikkaa. Tutkinto-ohjelmassa voi erikoistua myös aineenopettajaksi.

Myös muiden suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijat voivat pätevöityä aineenopettajaksi suorittamalla täydentävinä opintoina opettajan pedagogiset opinnot ja tarvittaessa täydentämällä toisen opetettava aineen opinnot 60 op:ksi. 

Tutkinto-ohjelman tavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on antaa monipuoliset tiedot fysiikasta ja laajat tiedot luonnontieteistä yleensäkin sekä valmiudet kehittää itseään työelämän vaatimusten mukaan. Koulutuksella pyritään antamaan sekä tiedolliset että taidolliset valmiudet selviytyä teknistyvän yhteiskunnan tarjoamista tehtävistä.

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut maisteri tuntee fysikaalisten tieteiden oppi­rakenteet, ilmiöt, historian, niiden merkityksen yhteiskunnalle ja taloudelle. Lisäksi hän pystyy ottamaan huomioon myös elinympäristölle mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset. Toisaalta fyysikko hallitsee alansa mittaus- ja tutkimusmenetelmät, osaa käyttää hyväkseen erilaisia laskumenetelmiä ja pystyy seuraamaan uusinta kehitystä eri informaatiokanavista.

Opiskelija vaikuttaa omilla valinnoillaan tutkinto-ohjelman asettamissa rajoissa osaamisprofiilinsa muodostumiseen. Hänestä kehittyy alastaan kiinnostunut asiantuntija, joka osaa suhtautua kriittisesti ja ennakkoluulottomasti oman alansa uudistumiseen ja kehittymiseen.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan FM-tutkinnon opiskelija osaa suuntautumisvaihtoehtonsa alalta

  • soveltaa olemassa olevaa ja tuottaa uutta tietoa pääaineestaan

  • suunnitella ja suorittaa pienimuotoista pääaineen tieteellistä tutkimusta

  • analysoida pääaineen ilmiöitä käyttäen matemaattisia ja laskennallisia

    menetelmiä

  • viestiä kirjallisesti ja suullisesti osaamisestaan ja työnsä tuloksista käyttäen

    pääaineensa tieteellistä käsitteistöä.

 

LuK-tutkinnosta maisteriopintoihin

LuK-opintojen erikoistumisopinnot suuntaavat maisterivaiheen opintoja ja suuntautumisvaihtoehdon valintaa. Jos maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehto poikkeaa suoritetuista LuK-vaiheen erikoistumisopinnoista, tulee maisterivaihetta vastaavan suuntautumisvaihtoehdon LuK-vaiheen erikoistumisopinnot suorittaa maisteriopintojen alkuvaiheessa. Ne voi sisällyttää maisteritutkintoon. Nämä vaadittavat täydentävät erikoistumisopinnot on hyvä tarkistaa suuntautumisvaihtoehdon vastuuhenkilöltä.

 

Maisteriohjelman opinto-opas (pdf) löytyy täältä: https://wiki.oulu.fi/display/fysiikka/Opetus

Oppaassa hieman laajemmin opintoihin ja tutkintovaatimuksiin liittyviä asioita.

 

Yliopiston fysiikan alan tutkimuksesta lisää ja yhteystiedot: http://www.oulu.fi/fysiikka/tutkimus

Henkilökuntaa

Maisteriohjelman vastuuhenkilö: Seppo Alanko, dos FT, puh. 0294 481313

Suuntautumisvaihtoehtojen vastuuhenkilöt:
Aineenopettaja: Saana-Maija Huttula, puh. 0294 481328
Avaruusfysiikka: Kalevi Mursula, puh. 0294 481366
Tähtitiede: Jürgen Schmidt, puh. 0294 481317
Molekyyli- ja materiaalifysiikka: Minna Patanen, puh. 0294 481326
Biolääketieteen fysiikka: Kyösti Heimonen, puh. 0294 481117
 

 
Koulutussuunnittelija (yleinen opintoneuvonta): Elina Koskinen, puh. 0294 483596