Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Museologia

Osoite: Museologia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3345 arkeologian yliopistonlehtori Janne Ikäheimo, opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

Sähköpostiosoite: janne.ikaheimo@oulu.fi

www-sivut: http://www.oulu.fi/hutk/museologia

 

Opinto-oikeus

Museologian opiskeluoikeus on kaikilla Oulun yliopiston opiskelijoilla, mutta erityisesti historian, kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijoilla on etusija, mikäli opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan. Museologia on ns. sivuaine, joka on kytketty pääaine arkeologiaan. Lukukausien alussa ilmestyy museologian opetusohjelma, joka löytyy museologian ilmoitustaululta sekä www-sivuilta. Myös mahdollisesta informaatiotilaisuudesta kerrotaan oppiaineen ilmoitustaululla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa arkeologian yliopistonlehtori Janne Ikäheimo, 029 448 3345.

 

Katsaus oppiaineeseen

Museologian perusopintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille tietoa museologian mahdollisuuksista. Opetuksessa paneudutaan sekä teoreettiseen että käytännön museologiaan, ja opinnot koostuvat luennoista, kirjatenteistä, museotyöhön liittyvistä kursseista sekä käytännön harjoittelusta. Museologia on museoita, niiden toimintaa ja sosiokulttuurisia suhteita tutkiva oppiaine. Sen tavoitteena on tutkia menneisyyttä sekä kuvata ja selvittää säilyttämis-, tutkimus- ja kommunikaatioprosessia osana inhimillistä toimintaa. Museologian tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva museotyöstä ja sen tavoitteista, museolaitoksen historiasta ja nykypäivästä sekä museoiden käytännön toiminnasta. Museologian perusopinnot (25 op) ovat usein edellytyksenä museoalan virkoihin. Ne tukevat tätä työllistymistä. Opinnoista on hyötyä myös muissa vanhaan esineistöön ja kulttuurityöhön liittyvissä tehtävissä sekä kaupallisen antiikin alalla.

 

Opintokokonaisuus ja sen osaamistavoite

Museologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa museologian keskeiset käsitteet ja museoiden toiminnan tärkeimmät osa-alueet, määritellä kulttuuri- ja luonnonperinnön käsitteet sekä tunnistaa niiden merkityksen yhteiskunnassa, määritellä museolaitoksen aseman ja tehtävät kulttuurisen tiedon välittäjänä ja soveltaa käytäntöön museologian opintojen antamaa teoriatietoa

 

Opintojaksot

687708P Johdatus museologiaan, 5 op

687709P Museo viestimenä, 5 op

687710P Museo ja kulttuuriperintö, 5 op

687711P Käytännön museologia, 5 op

687705P Harjoittelu, 5 op