Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Informaatiotutkimus

Osoite: Informaatiotutkimus, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3355 yliopistonlehtori Terttu Kortelainen, opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

www-sivut: http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/  

 

Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen

Informaatiotutkimus on yksi historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineista.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja osallistumalla kevään valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena informaatiotutkimuksen perusopinnot ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat tutkinto-ohjelman opinto-oikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

Sivuaineen lähtötasokoe järjestetään kevätlukukaudella. Tarkat tiedot kokeesta ovat oppiaineen verkkosivulla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvoja on yliopistonlehtori Terttu Kortelainen, tavattavissa lukukausittain ilmoitettavana vastaanottoaikana; huone HU123; puh. 029 448 3355.

Pääaineopiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon annetaan ohjaus ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Opiskelijat jakautuvat 2–3 HOPS-ryhmään, jotka kokoontuvat lukukausittain. HOPS-ryhmiä vetävät oppiaineen omaopettajat, jotka ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Ohjeita ja opastusta saa myös ainejärjestö Index ry:n edustajilta.

Tiedekunnan opintoneuvonnasta vastaa tiedekunnan koulutuspäällikkö. Sivuaineiden opinnoista antavat tietoa kunkin oppiaineen opintoneuvonnasta vastaavat henkilöt.

Tietoa opintojaksojen alkamisesta ja opetuksesta on saatavissa WebOodista, jaksojen sähköpostilistoilta, Nopasta ja Optimasta sekä opetustilanteessa. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

 

Katsaus oppiaineeseen ja sijoittuminen työelämään

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, jonka tutkimus kohdistuu tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoon, organisointiin, hankintaan, välittymiseen, käyttöön ja vaikuttavuuteen erilaisissa ympäristöissä. Informaatiotutkimuksen perus-, soveltava ja tilaustutkimus on monitieteistä, tieteidenvälistä ja kansainvälisesti korkeatasoista. Informaatiotutkimus menestyi erinomaisesti viestintätieteiden tutkimuksen laadun tieteenala-arvioinnissa vuonna 2013 (ks. Suomen Akatemia) sekä Oulun yliopiston kansainvälisissä tutkimuksen laadun arvioinneissa vuosina 2014 ja 2007.

Oulun yliopistossa tutkimusyhteistyötä tehdään lukutaitojen tutkimuksessa kasvatustieteen ja tekniikan eri alojen kanssa. Terveystiedon ja -viestinnän tutkimuksessa yhteistyötahoina ovat olleet kliininen lääketiede, lääketieteen tekniikka, kansanterveystiede, liikuntalääketiede, ravitsemustiede ja tietojärjestelmätiede. Tietojohtamisen, vuorovaikutuksen ja viestinnän tutkimuksessa keskeisenä yhteistyötahona on taloustiede. Yhteistyöyliopistoja ovat muun muassa Åbo Akademi, Tampereen yliopisto sekä Sheffieldin yliopisto Iso-Britanniassa. Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla eri aloilla. Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja palvelutehtäviin yrityksissä sekä julkaisen sektorin organisaatioissa. Lisäksi opinnot pätevöittävät asiantuntijatehtäviin erityyppisissä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietoasiantuntija, informaatikko, tietopalvelupäällikkö, kirjastonhoitaja ja -johtaja, Information Specialist, Information Manager tai Knowledge Manager.

Monitieteinen Oulun yliopisto mahdollistaa erikoistuneet sivuainevalinnat. Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelija voi valita vapaasti sivuaineensa yliopiston tiedekunnista tai muista yliopistoista. Tutkintoon voi sisällyttää 2–4 sivuainetta (esim. 2–3 aineen perusopinnot ja yhden aineen aineopinnot). Työmarkkinoilla arvostetaan FM-tutkintoja, joissa yhdistyvät esimerkiksi informaatiotutkimuksen ja/tai kasvatus-, tietojenkäsittely-, liiketalous- ja hallintotieteiden opinnot. Informaatiotutkimukseen kytkeytyy Suomessa ainutlaatuinen Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA (ks. www.oulu.fi/tiema/). Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden painottaa viestinnän opintoja osana informaatioalan asiantuntijuuttaan.

Tutkintoon sisältyvät pakolliset tieto- ja viestintätekniikan opinnot antavat informaatioammateissa välttämättömimmät taidot. Nämä opinnot kannattaa hankkia opintojen alkuvaiheessa. Tämä koskee myös sivuaineopiskelijoita. Laajemmat tietojenkäsittelytieteiden opinnot tukevat useisiin alan asiantuntijatehtäviin sijoittumista ja aineopinnot ovat välttämättömät tietoteknisesti suuntautuneissa asiantuntijatehtävissä. Informaatioalan työtehtävissä viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä ja pedagogisia taitoja vaaditaan lisääntyvästi.

Työharjoittelu sijoittuu tyypillisesti ensimmäisen tai toisen lukuvuoden jälkeiseen kesään. Sen voi suorittaa informaatiotehtävissä erilaisissa tietoperustaisissa organisaatioissa, kirjastossa, arkistossa, museossa, yrityksissä tai muussa tietoperustaisessa organisaatiossa. Harjoittelu on laajuudeltaan 2 tai 3 kuukautta (5 tai 8 op). Harjoittelupaikasta on sovittava harjoittelunohjaajan kanssa. Aiempi työkokemus voi vähentää vaadittavan harjoitteluajan pituutta tai korvata harjoittelun kokonaan.

Kansainväliseen toimintaan kuuluu opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihto. Vaihtoyliopistoja on maailmanlaajuisesti. Eurooppalaisiin yliopistoihin vaihto tapahtuu Erasmus-ohjelmassa.

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot informaatiotutkimuksesta, mihin liittyy keskeisten teorioiden, käsitteiden ja periaatteiden ymmärtäminen sekä niiden soveltaminen erilaisissa käytännön informaatioympäristöissä.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laajat tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän osaa soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä informaatioalan ilmiöiden tutkivaan tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen käytännön informaatioympäristöissä. Hän kykenee toimimaan itsenäisesti informaatioalan työtehtävissä.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laajat ja syvät tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän ymmärtää ja osaa kriittisesti arvioida alan teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Asiantuntijana hän osaa soveltaa näitä alan ilmiöiden tutkimukseen ja analysointiin, niihin liittyvien toimintojen kehittämiseen sekä päätöksentekoon vaativissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Oman asiantuntijuutensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi hän kykenee toimimaan yhteisöjen ja organisaatioiden johtotehtävissä.

 

Informaatiotutkimuksen kieli-, viestintä- ja metodiopinnot ovat vähintään 20 op  

Niihin kuuluu tiedekunnan yleisten kieli-, viestintä- ja metodiopintojen lisäksi vähintään 5 op tietojenkäsittelytieteiden opintoja, jotka voi valita esimerkiksi seuraavista opintojaksoista.

 

810136P  Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, 5 op

811177P  Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op

812305A  Organisaatioiden informaatiojärjestelmät, 5 op

811122P  Johdatus ohjelmointiin, 5 op

811167P  Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, 5 op

 

Huom! Kaikki yllä kuvatut kurssit ovat tietojenkäsittelytieteiden opetussuunnitelmassa.

 

Informaatiotutkimuksen opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op:

694614Y  HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille)

694677P  Informaatiotutkimuksen perusteet, 5 op

694660P  Informaatioympäristöt ja kokoelmat, 5 op

694661P  Lukutaidot erilaisissa informaatioympäritöissä, 5 op

694662P  Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 5 op

694678P  Tiedonhankinta ja-haku, 5 op

 

Aineopinnot, 35 op (sivuaine) - 49 op (pääaine):

Kaikille pakolliset opintojaksot

694679A  Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op 

694680A  Tiedontallennus ja -organisointi (5 op) 

700332P igitaaliset ihmistieteet (5 op )

694681A  Informetriikka (5 op)

694666A  Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op

694557A  Työharjoittelu, 5–8 op

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot

 

Valitaan yksi seuraavista

 

694686A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut, 5 op

695100P Johdatus viestintään, 5 op

694597S Mitä on tiedeviestintä, 5 op

694531S Mediakulttuurin muutos, 5 op

694533S Viestinnän tutkimus, 5 op

695105P PR-viestintä, 5 op

 

Vain pääaineopiskelijoille kuuluvat opintojaksot yhteensä 14 op

694617Y  HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (informaatiotutkimus), 0 op

694602A  Kandidaattiseminaari, 8 op

694667A  Kandidaatintutkielma, 6 op

694573A  Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto), 0 op 

 

AMK-tutkinnon suorittaneiden täydentävä kirjallisuustentti

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 6 op

 

Syventävät opinnot, 80 op:

694627Y  HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille)

 

Kirjallisuustentit 20 op

Tentitään neljä 5 op:n jaksoa. Examinarium-tentteihin luetaan kaikki opinto-oppaassa mainittu kirjallisuus. Näitä ovat muut syventävien opintojen tentit paitsi Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, jossa tenttiin valitaan jokaiseen teoksia siten, että 100–125 sivua suomenkielistä tai 75–100 sivua vieraskielistä tekstiä vastaa 1 opintopistettä. Korvaavilla opinnoilla (esim. useita valinnaisjaksoja tai informaatiotutkimuksen osa-alueita) voi korvata korkeintaan yhden syventävien opintojen kirjallisuustentin. 

694637S  Terveystieto ja -viestintä, 5 op

694668S  Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op

694669S  Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op

694672S  Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

694673S  Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op

694685S  Tiedonhaun tutkimus, 5 op

694683S  Tiedontallennuksen ja -haun tutkimus, 5 op

 

Tutkimusmenetelmät, pro gradu -seminaari ja tutkielma

700169P  Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op

694682S  Tutkimusmenetelmät,  5 op

694632S  Pro gradu -seminaari, 10 op

694582S  Pro gradu -tutkielma, 40 op

694583S  Suppea tutkielma, 20 op

694584S  Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille) 

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan seuraavista vähintään 5 op:

694644S  Tieteenfilosofia ja -sosiologia, 5 op

694675S  Muu informaatiotutkimuksen osa-alue, 5 op