Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Valtio-oppi  

Osoite: Valtio-oppi, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto 

Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3428 

Sähköposti: Oili.Sievola (at) oulu.fi 

www-sivut: http://www.oulu.fi/valtio/ 

 

********************************************************

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin opinnot lukuvuotena 2017-2018 (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on yhden lukuvuoden siirtymäaika suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.

Humanistisen tiedekunnan historiatieteiden oppiaine aloittaa yhteistyön Lapin yliopiston politiikkatieteiden oppiaineen kanssa syyslukukauden 2018 aikana. Lapin yliopistosta ostetaan 25 opintopisteen laajuinen politiikkatieteiden kokonaisuus, jonka historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi opiskelevat voivat liittää osaksi yhteiskuntaopin opintojaan.

*****************************************************************

 

 
 

Opintoneuvonta 

Opintoneuvontaa antaa johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola, puh. 029 448 3428, Oili.Sievola(at)oulu.fi  

 

Katsaus oppiaineeseen 

Valtio-oppi on tieteenalana kansantaloustieteen ja sosiologian ohella yksi perusyhteiskuntatiede. Tieteenalana valtio-oppi on laaja ulottuen politiikan teoriasta ja poliittisista aatteista kansalaisten monimuotoiseen poliittiseen toimintaan ja eritasoisten poliittisten järjestelmien toimintaan. Valtio-opista on eriytynyt useita tutkimuslohkoja, jotka nykyisin ovat itsenäisiä tieteenaloja kuten eräät hallintotieteet ja kansainvälinen politiikka. 

Valtio-oppi kohdistaa päähuomionsa politiikan moninaisuuden ja sen jatkuvan muutoksen ilmentymiin. Politiikkaa ja sen muutosta lähestytään laaja-alaisesti, mutta samalla rajatusta näkökulmasta kiinnittäen huomiota sekä uusiin poliittisen toiminnan muotoihin että myös vakiintuneempien poliittisten instituutioiden ja käyttäytymisen uusiin merkityksiin. Sekä tutkimuksen että opetuksen keskeisenä lähtökohtana pidetään politiikan tutkimusta, joka tutkii ja kehittää vaihtoehtoisia lähestymistapoja politiikan analyysivälineiksi sekä pohtii valtio-opin teoreettista ja yhteiskunnallista merkitystä. Opetussuunnitelma noudattaa voimassa olevaa Tampereen yliopiston/Johtamiskorkeakoulun valtio-opin opetussuunnitelmaa. 

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita 

Tarkemmat ohjeet tenttimisestä ja tiedot järjestettävästä kontaktiopetuksesta (700733P Valtio-opin johdantokurssi) sekä mahdollisesta korvaavasta luentosarjasta löytyvät oppiaineen www-sivuilta. 

Kirjatenttien ohella opiskelijat voivat suorittaa kustakin opintojaksosta yhden tai useamman teoksen esseenä (lukuun ottamatta jaksoa 700733P Valtio-opin johdantokurssi). Essee ei saa olla teoksen referaatti, vaan sen tulee perustua opiskelijan omaan ongelmanasetteluun ja teoksen kattavaan käyttöön asetetun tehtävän ratkaisemisessa tai kysymykseen vastattaessa. Essee kirjoitetaan 2 cm:n marginaalein, 1,5 rivinvälein ja 12p kirjasinkoolla. Käsiteltävän teoksen käyttö on tarkoin dokumentoitava lähdeviittein samoin opiskelijan mahdollisesti käyttämät apulähteet. Esseet palautetaan sähköpostin liitetiedostona word-formaatissa koulutussuunnittelija Oili Sievolalle, ja ne lähetetään tarkastettaviksi kerran kuussa tiedekuntatentin vastausten yhteydessä. Ks. tarkemmat ohjeet (ml. esseen pituusvaatimukset) oppiaineen www-sivuilta: http://www.oulu.fi/valtio/node/4782

Kirjallisuuskuulusteluissa tentitään koko opintojakso tiedekunnan tenttipäivänä, ei kirja kerrallaan. Jos jakson kaikki teokset eivät tule hyväksytyksi ensimmäisessä tentissä, uusintatentissä riittää hylätyn teoksen/teosten suorittaminen.  

Tieetenala I -opintojaksoista opiskelija suorittaa oman valintansa mukaan enintään viisi eri jaksoa. 

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet 

Perusopinnot, 25 op: 

Opintokokonaisuuden tarkoitus on tarjota opiskelijalle yleinen tiedollinen perusta tieteenalan tutkimuskohteina olevista ilmiöistä ja niitä koskevista valtio-opillisista ajattelutavoista. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja selittää politiikan tutkimuksen peruskäsitteet ja kuvata alan tutkimusongelmia. Lisäksi hän osaa arvioida politiikan luonnetta. 

Tieteenala I, 25 op: 

Tieteenala I -opinnoissa opiskelija laajentaa tietoja valtio-opin tutkimuskohteista sekä sen teorioista ja tutkimusmenetelmistä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella ja analysoida poliittisia ilmiöitä käsitteellisesti ja eri teorioiden valossa. 

 

Perusopinnot, 25 op: 

700733P Valtio-opin johdantokurssi, 5 op 

700734P Poliittiset aatteet ja ideologiat, 5 op 

700721P Politiikan tutkimus ja sen kohteet, 5 op 

700735P Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit, 5 op 

700723P Poliittiset järjestelmät, 5 op 

 

Tieteenala I, 25 op: 

Opinnoissa valitaan viisi seuraavista jaksoista 

700728A Poliittiset instituutiot ja prosessit, 5 op 

700736A Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät, 5 op 

700737A Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen,  5 op 

700726A Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka, 5 op 

700738A Johdatus politiikan teoriaan, 5 op 

700739A Politiikan teorian klassikot, 5 op 

700740A Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko,  5 op 

700741A Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus, 5 op