Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Filosofia

Osoite: Filosofia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoneuvoja puh. 029 448 3311 yliopistonlehtori Kari Väyrynen, opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi 

http://www.oulu.fi/filosofia/

 

Opinto-oikeus

Filosofian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

 

Opintojen aloittaminen

Lukukausien alussa ilmestyy filosofian opetusohjelma osana historiatieteiden opetusohjelmaa. Mahdollisesta informaatiotilaisuudesta kerrotaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa filosofian yliopistonlehtori Kari Väyrynen, puh. 029 448 3311, kari.vayrynen(at)oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen

Filosofia on eräs ensimmäisistä tieteistä. Tieteellinen ajattelu alkoi filosofiana ja siksi sitä sanotaan joskus ’tieteiden äidiksi’. Nykyajan filosofia tutkii siitä aikanaan irtaantuneiden tieteiden yhteisiä menetelmällisiä ongelmia sekä niihin palautumattomia metafyysisiä kysymyksiä, inhimillisen tiedon luonnetta ja rajoja, kieltä, argumentaatiota ja logiikkaa sekä moraalin ja politiikan perustana olevia arvo- ja eettisiä kysymyksiä. Keskeisiä tutkimusaloja ovat metafysiikka ja ontologia, tietoteoria ja tieteenfilosofia, luonnon- ja ympäristön filosofia, arvofilosofia, etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Filosofian historia tarjoaa kokoavan näkökulman näiden alojen kehitykseen – filosofiset ongelmat ovat osin ajattomia ja siksi filosofian historialla on tärkeä merkitys myös systemaattiselle filosofiselle ajattelulle. Filosofia pohtii laajasti myös tieteiden peruslähtökohtia koskevia metafyysisiä ja tietoteoreettisia kysymyksiä. Filosofia on siksi hyödyllinen sivuaine myös erityistieteiden tutkijoille. Filosofinen arvojen, etiikan ja politiikan tutkimus puolestaan edistää yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoaa myös aineksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Oulussa filosofisen tutkimuksen painoaloja ovat ympäristöfilosofia, filosofian historia ja historian ja historiografian filosofia. Meneillään olevista tutkimushankkeista löytyy tarkempaa tietoa oppiaineen kotisivuilta http://www.oulu.fi/filosofia. Filosofia on myös osa RAE- arvioitua (paras arvolause outstanding) tutkimuksen huippuyksikköä AgeAds.

Filosofia on todettu hyödylliseksi etenkin tutkijankoulutuksen kannalta. Sen opiskeleminen erityisesti tutkielmien teon tukena on kaikilla tasoilla suositeltavaa. Filosofian voi vapaasti valita sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opintoihin. Viime aikoina filosofian kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti kun siitä on tullut lukion pakollinen aine. Se soveltuu hyvin sivuaineeksi eri alojen opettajiksi opiskeleville.

 

Sijoittuminen työelämään

Filosofian opinnot kehittävät myös työelämän vaatimia valmiuksia erityisesti eri alojen johtotehtävissä, joissa joudutaan puntaroimaan toiminnan arvoja, päämääriä sekä kytkentöjä yhteiskuntaan ja ympäristöön. Filosofia auttaa hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja siksi siitä on hyötyä kaikissa generalistisen ajattelun taitoja vaativissa ammateissa: yritysten ja valtion laitosten johtotehtävissä, tutkijan, opettajan ja toimittajan töissä, eri alojen konsulttitehtävissä jne. Filosofian hyötyä on kuitenkin usein vaikea mitata rahassa: se edistää yleisesti sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman kasvua.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Filosofiasta voi suorittaa kaksi opintokokonaisuutta:

Lähes kaikki filosofian opintojaksot voidaan suorittaa kirjatentteinä tai kontaktiopetukseen liittyvinä suorituksina. Poikkeuksina ovat seminaarit, joissa suoritustapana ovat seminaariharjoitukset ja kirjallinen työ. Kirjatentteihin tulee ilmoittautua 10 päivää aikaisemmin WebOodissa. Kirjatentit ottaa vastaan kunkin jakson vastuuopettaja (yliopistonlehtori tai yliopistotutkija) joko humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä tai historiatieteen tenttipäivinä (oppiaineryhmän tentti). Poikkeavista suoritustavoista (esseet, referaatit, tutkielmat, suullinen tentti) on erikseen sovittava tentaattorin kanssa.

Filosofian syventäviin opintoihin voi jatkaa muissa yliopistoissa. Tällöin on haettava erillistä suoritusoikeutta ko. yliopistoon. Eri vaihtoehdoista antaa tarkempaa tietoa filosofian yliopistonlehtori.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tiedostaa filosofisten kysymysten erityisluonteen, niiden suhteellisen historiallisen pysyvyyden sekä niiden merkityksen erityistieteiden, yhteiskunnan ja kulttuurin kriittisen tarkastelun kannalta. Hän hahmottaa sekä filosofian teoreettisen että käytännöllisen merkityksen ja osaa esittää filosofisia kysymyksiä sekä eettisesti valveutuneesta arkielämästä että opiskelemiensa muiden tieteiden perusteista. Opiskelija tuntee filosofian keskeiset peruskäsitteet ja tärkeimmät teoreettisen ja käytännöllisen filosofian osa-alueet. Hän tuntee filosofian tärkeimmät klassiset ajattelijat sekä filosofian historian kehitysvaiheet. Opiskelija ymmärtää ja osaa tulkita helpohkoja klassisia tekstejä. Hänellä on perusvalmiudet käydä rakentavaa filosofista dialogia seminaaritilanteessa.

Aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa opiskelijalle muodostuu tarkempi kokonaiskäsitys filosofian nykysuuntausten teoreettisista lähtökohdista ja hän tuntee myös suomalaisen filosofian uudempaa kehitystä. Opiskelija syventää tietojaan tieteenfilosofiasta ja oppii hahmottamaan tieteen ja tiedon historiallisuutta. Hän tutustuu arvofilosofian peruspiirteisiin ja eettisten teorioiden sovellutuksiin globaalien ongelmien tarkastelussa. Opiskelija tunnistaa vähitellen omat filosofisen kiinnostuksen kohteensa tutustumalla jonkin erityisalan kirjallisuuteen ja vie kiinnostuksen kohteitaan tutkimukselliseen suuntaan seminaarityöskentelyn välityksellä. Hän voi syventää myös kuvaansa filosofian klassikoista seminaarityön kautta. Hän kehittää edelleen dialogisia taitojaan seminaarikeskustelun ja mahdollisten opintopiirien ym. kommunikatiivisten työtapojen välityksellä.

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op:

700600P Johdatus filosofiaan, 5 op

700601P Filosofian historia, 5 op

700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op

700619P Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka, 5 op

700620P Klassinen teos ja sen tulkinta, 5 op

 

Aineopinnot, 35 op:

700621A Suomen kulttuurifilosofinen perinne, 5 op

700622A Nykyajan filosofia, 5 op

700623A Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan, 5 op

700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa, 5 op

700625A Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan, 5 op

700626A Filosofian erikoisalat, 5 op

700627A Tutkimusseminaari, 5op