Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Koltansaame

 

Osoite: Giellagas-instituutti/Koltansaame, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoasiat/yliopistonlehtori, puhelin +358505148190

Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

Opinto-oikeus

Oikeus koltansaamenopintojen suorittamiseen on Oulun yliopiston opiskelijoilla sekä erillisen opiskeluoikeuden haltijoilla. Ennen opiskeluoikeuden myöntämistä kaikkien opiskelijaksi aikovien on osallistuttava lähtötasokokeeseen ja suoritettava koe hyväksytysti.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtorit, puhelin +358505148190 ja +358503080682

 

Katsaus oppiaineeseen

Koltansaamessa on mahdollista suorittaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op.  Opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. Opinnot johdattavat opiskelijan niihin tietoihin ja taitoihin, joita tarvitaan koltansaamen rakenteen (äänne-, muoto- ja lauseopin) kielitieteellisessä kuvauksessa ja analysoinnissa, sekä laajentaa ja syventää opiskelijan aktiivista kielitaitoa sanaston, kirjoittamisen ja kääntämisen aloilla.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää koltansaamea erilaisissa suullisia ja kirjallisia taitoja vaativissa tehtävissä ja hän kykenee lukemaan erilaisia tekstejä koltansaameksi. Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa käyttää sujuvasti kirjallista ja suullista saamen kieltä sekä pystyy seuraamaan koltansaamenkielistä opetusta.

 

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee tuottamaan koltansaameksi vaativampia tekstejä sekä arvioimaan tekstejä oikeakielisyyden kannalta.

 

 

Opintojaksot

Perusopinnot

683688P Koltansaamen äänneoppi (5 op)

683689P Koltansaamen muoto-oppi (5 op)

683690P Koltansaamen lauseoppi (5 op)

683691P Koltansaamen sanasto (5 op)

683692P Koltansaamen kirjoittaminen ja kääntäminen (5 op)

 

Aineopinnot

683693A Koltansaamen taivutusoppi (5 op)

683694A Koltansaamen sananmuodostusoppi (5 op)

683695A Koltansaamen sanasto II (5 op)

683696A Koltansaamen kirjoittaminen II (5 op)

683697A Koltansaamen kääntäminen II (5 op)

683698A Koltansaamen kirjallisuus ja suullinen perinne (5 op)

683699A Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen (5 op)

683700A Kandidaatintutkielma, koltansaame (10 op)

683720A Kypsyysnäyte, kandidaatintutkinto/koltansaame (0 op)