Oppaan LTK - Lääketieteen ala, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

LÄÄKETIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 2018–2019

OPS 2017 mukainen opetus löytyy opintokohteet ja tutkintorakenteet välilehdeltä:

Koulutuksen tavoite

Oulun Yliopistosta valmistunut lääkäri osaa työskennellä itsenäisesti lääkärin ammatissa perusterveydenhuollon tasoisissa tehtävissä ja monipuolisissa päivystystehtävissä sekä omaa valmiudet ammatilliseen jatkokouluttautumiseen ja tutkimustyöhön.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen suoritettuaan opiskelija saavuttaa seuraavat osaamistavoitteet:

Lääkäri ammattilaisena

Tieteeseen perustuva tieto lääkärin ammatissa

Vuorovaikutus lääkärin ammatissa

Kliininen ongelmanratkaisu lääkärin ammatissa

Lääkäri potilaan ja yhteisön tukijana

Lääkäri ihmisenä

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täyspäiväisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu.

Ennen vuotta 2017 opintonsa aloittaneiden koulutus etenee aikaisempien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne

Yleisopinnot (23op)

043001Y             Johdanto lääkäriyteen 4 op

043002Y             Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen 3 op

043003Y             Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku 2 op

043004Y             Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 5 op

043005Y             Tieto ja tutkimus III: Data-analyysi 3 op

Kieliopinnot

902155Y             English medical communication (englanti) 3 op

901036Y             Toinen kotimainen kieli (ruotsi) – kirjallinen kielitaito 1,5 op

901037Y             Toinen kotimainen kieli (ruotsi) – suullinen kielitaito 1,5 op

Tutkintoon sisältyvistä kieliopinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Opiskelijan tulee lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa: 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen

 

Perusopinnot (91 op)

A540141            Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 21 op

A540142            Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 13 op

043026P            Genomilääketiede I 2 op

043027P            Lääketieteellinen psykologia 4 op

A540143            Fysiologia 15 op

043037P            Kansanterveystiede 6 op

043038P            Säteilyturvallisuus lääketieteessä 2 op

A540144            Mikrobiologia ja immunologia 10 op

A540145            Farmakologia ja toksikologia 10 op

043052P            Yleinen patologia 5 op

043053P            Potilas-lääkäri suhteen perusteet 3 op

 

Aineopinnot (161 op)

083000A            Lääkärin työn perusteet ja työkalut I 5 op

A540146            Tautioppi ja diagnostiikka 10 op

083010A            Akutologia I 7 op

083011A            Sydän 6 op

083012A            Vatsaelimet 8 op

083013A            Veri ja endokrinologia 5 op

083014A            Virtsaelimet 6 op

083015A            Potilaan kohtaaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy 5 op

083001A            Lääkärin työn perusteet ja työkalut II 2 op

083021A            Oikeuslääketiede 4 op

A540147            TULES 12 op

083030A            Infektiot ja keuhkosairaudet 5 op

083031A            Korva- nenä- ja kurkkutaudit 7 op

083032A            Neurologia ja neurokirurgia 9 op

083033A            Psykiatria ja mielenterveys 10 op

083034A            Yleislääkäri 5 op

083040A            Tautioppi ja diagnostiikka II 4 op

A540148            Lasten ja nuorten terveys 17 op

083050A            Silmätaudit 4 op

083051A            Iho- ja sukupuolitaudit 5 op

083052A            Synnytys- ja naistentaudit 10 op

083002A            Lääkärin työn perusteet ja työkalut III 4 op

083054A            Genomilääketiede II 3 op

083060A            Syöpätaudit ja palliatiivinen hoito 4 op

083061A            Geriatria 4 op

 

Syventävät opinnot (61op)

044000S             Kliininen potilastyö 5 op

A540149            Toimintakyvyn tukeminen 12 op

044030S             Lääkäri, terveys ja yhteiskunta 7 op

083062A            Akutologia II 8 op

                         Valinnaiset opinnot 9 op

A540150            Tutkielma 20 op


Lääketieteen tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (tutkielma). Syventävien opintojen tutkielman suoritukseen sisältyy tutkimussuunnitelman laatiminen, kirjallinen tutkielma sekä kypsyysnäyte (äidinkielen koe). Tarkemmat ohjeet tutkielman tekemisestä löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivulta. Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taidon

Tutkintoon sisältyy 9 op valinnaisia opintoja. Valinnaisia opintoja tulee suorittaa vähintään 6 op viimeistään toisen lukuvuoden aikana ja vähintään 3 op viimeistään viidennen lukuvuoden aikana. Valinnaisiin opintoihin ei hyväksytä opintoja, jotka sisältyvät jo johonkin aiemmin suoritettuun tutkintoon eikä sellaisia opintoja, joilla on korvattu lääketieteen tutkintoon sisältyviä opintojaksoja tai opintojaksojen osia.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyviin valinnaisiin opintoihin voidaan hakea hyväksiluettavaksi seuraavia opintoja:

1) Oulun yliopiston lääketieteen tutkinto-ohjelmassa suoritetut valinnaiset opintojaksot hyväksiluetaan automaattisesti. Lista suositelluista opintojaksoista löytyy tutkintorakenteesta.

2) Oulun yliopiston muissa tiedekunnissa ja muissa yliopistoissa suoritetut opinnot, jotka sisällöltään selkeästi tukevat lääketieteen lisensiaatin tutkintoa ja/tai liittyvät lääketieteen alaan:

3) Muualla kuin yliopistossa suoritetut opinnot, jotka sisällöltään selkeästi tukevat lääketieteen lisensiaatin tutkintoa ja/tai liittyvät lääketieteen alaan:

Suoritetun opinnon hyväksilukua valinnaiseksi opinnoksi haetaan OSAT-järjestelmässä.

Harjoittelu (24 op)

Opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu (amanuenssuuri), jonka suorittamisesta määrätään harjoitteluohjesäännössä.

Yht. 360 op

Opinnot lukuvuosittain (2018 aloittavat)

1. lukuvuosi (C1 ja C2) yht. 60

043001Y             Johdanto lääkäriyteen 4 op

043002Y             Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen 3 op

043003Y             Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku 2 op

043004Y             Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 5 op

902155Y             English medical communication (englanti) 3 op

901036Y             Toinen kotimainen kieli (ruotsi) – kirjallinen kielitaito 1,5 op

901037Y             Toinen kotimainen kieli (ruotsi) – suullinen kielitaito 1,5 op

A540141            Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 21 op

A540142            Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 13 op

043026P            Genomilääketiede I 2 op

043027P            Lääketieteellinen psykologia 4 op

 

2. lukuvuosi (C3 ja C4) yht. 60

A540143            Fysiologia 15 op

043037P            Kansanterveystiede 6 op

043038P            Säteilyturvallisuus lääketieteessä 2 op

A540144            Mikrobiologia ja immunologia 10 op

A540145            Farmakologia ja toksikologia 10 op

043052P            Yleinen patologia 5 op

043005Y             Tieto ja tutkimus III: Data-analyysi 3 op

043053P            Potilas-lääkäri suhteen perusteet 3 op

Valinnaiset 6 op

 

3. lukuvuosi (C5 ja C6) yht. 60

083000A            Lääkärin työn perusteet ja työkalut I 5 op

A540146            Tautioppi ja diagnostiikka 10 op

083010A            Akutologia I 7 op

083011A            Sydän 6 op

083012A            Vatsaelimet 8 op

083013A            Veri ja endokrinologia 5 op

083014A            Virtsaelimet 6 op

083015A            Potilaan kohtaaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy 5 op

044000S             Kliininen potilastyö 5 op

044001S             Harjoittelu 3 op

 

4. lukuvuosi (C7 ja C8) yht. 60 op

083001A            Lääkärin työn perusteet ja työkalut II 2 op

083021A            Oikeuslääketiede 4 op

A540147            TULES 12 op

083030A            Infektiot ja keuhkosairaudet 5 op

083031A            Korva- nenä- ja kurkkutaudit 7 op

083032A            Neurologia ja neurokirurgia 9 op

083033A            Psykiatria ja mielenterveys 10 op

083034A            Yleislääkäri 5 op

044001S             Harjoittelu 6 op

 

5. lukuvuosi (C9 ja C10) yht. 60

083040A            Tautioppi ja diagnostiikka II 4 op

A540148            Lasten ja nuorten terveys 17 op

083050A            Silmätaudit 4 op

083051A            Iho- ja sukupuolitaudit 5 op

083052A            Synnytys- ja naistentaudit 10 op

083002A            Lääkärin työn perusteet ja työkalut III 4 op

083054A            Genomilääketiede II 3 op

044010S             Tutkielman opintosuunnitelma 4 op

044001S             Harjoittelu 6 op

Valinnaiset 3 op

 

6. lukuvuosi (C11 ja C12) yht. 60 op

A540149            Toimintakyvyn tukeminen 12 op

044030S             Lääkäri, terveys ja yhteiskunta 7 op

083060A            Syöpätaudit ja palliatiivinen hoito 4 op

083061A            Geriatria 4 op

083062A            Akutologia II 8 op

A540150            Tutkielma ja kypsyysnäyte 16 op

044001S             Harjoittelu 9 op

LÄÄKETIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITELMARUNKO (tutkintoasetus 794/2004) 2018 aloittavat opiskelijat

1. lukuvuosi2. lukuvuosi3. lukuvuosi4. lukuvuosi5. lukuvuosi6. lukuvuosi
C1-C2C3-C4C5-C6C7-C8C9-C10C10-C11

Johdanto lääkäriyteen 4 op

Tieto ja tutkimus I ja II 10 op

Anatomia 14 op

Solu- ja kehitysbiologia 7 op

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 13 op

Genomilääketiede I 2 op

Lääketieteellinen psykologia 4 op


Kieliopinnot:

Englanti 3 op

Ruotsi 3 op

Fysiologia 15 op

Kansanterveystiede 6 op

Säteilyturvallisuus lääketieteessä 2 op

Mikrobiologia 10 op

Farmakologia ja toksikologia 10 op

Yleinen patologia 5 op

Tieto ja tutkimus III 3 op

Potilas-lääkäri suhteen perusteet 3 op

 

 

Lääkärin työn perusteet ja työkalut I 5 op

Tautioppi ja diagnostiikka 10 op

Akutologia I 7 op

Sydän 6 op

Vatsaelimet 8 op

Veri ja endokrinologia 5 op

Virtsaelimet 6 op

Potilaan kohtaaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy 5 op

Kliininen potilastyö 5 op

 

Lääkärin työn perusteet ja työkalut II 2 op

Oikeuslääketiede 4 op

TULES 12 op

Infektiot ja keuhkosairaudet 5 op

Korva- nenä- ja kurkkutaudit 7 op

Neurologia ja neurokirurgia 9 op

Psykiatria ja mielenterveys 10 op

Yleislääkäri 5 op

 

Tautioppi ja diagnostiikka II 4 op

Lasten ja nuorten terveys 17 op

Silmätaudit 4 op

Iho- ja sukupuolitaudit 5 op

Synnytys- ja naistentaudit 10 op

Lääkärin työn perusteet ja työkalut III 4 op

Genomilääketiede II 3 op

 

 

 

Toimintakyvyn tukeminen 12 op

Lääkäri, terveys ja yhteiskunta 7 op

Syöpätaudit ja palliatiivinen hoito 4 op

Geriatria 4 op

Akutologia II 8 op

 

 

 

 

 
 

  valinnaiset 6 op   valinnaiset 3 op 
   harjoittelu 3 op harjoittelu 6 op harjoittelu 6 op harjoittelu 9 op
     tutkimussuunnitelma 4 op tutkielma ja kypsyysnäyte 16 op
 60 op 60 op 60 op 60 op 60 op 60 op
 Valinnaiset opinnot 9 op     
 Harjoittelu yhteensä 24 op     
 Tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op     
Tutkinnon kokonaislaajuus 360 op     

Lukuvuodelta toiselle siirtymisen edellytykset lääketieteen tutkinto-ohjelmassa

C1 - C4

Kahden ensimmäisen opintovuoden aikana noudatetaan lääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö hyväksyy.

C5 - C12

Kolmannesta opintovuodesta eteenpäin opetukseen tulee osallistua tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Edellisen lukuvuoden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Lukuvuosien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen.

Kolmannelle lukuvuodelle siirtyminen

Kolmannelle lukuvuodelle siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus tiedekunnan kansliaan erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kolmannelle lukuvuodelle siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritettuna C5-lukukauden loppuun mennessä. C5 lukukauden aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi kahden ensimmäisen lukuvuoden lopputenteistä, joita ovat: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia ja immunologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Lääketieteen kandidaatin arvo

Lääketieteellisen alan opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan myöntää lääketieteen kandidaatin arvo, mikäli kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät koulutuksen ilman alempaa korkeakoulututkintoa (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

Viransijaisuuskelpoisuus

Valtioneuvoston asetus (377/2011) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta määrää seuraavaa:

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja ne lääkärin peruskoulutukseen kuuluvat sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia, ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi toimia lääkärin tehtävässä laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päivystävän lääkärin tehtävässä toimimisen edellytyksenä on lisäksi, että hänellä on laillistetun lääkärin välitön johto ja valvonta.

Valtioneuvoston asetus (656/2012 § 3e) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta määrää, että lääketieteen opiskelijalla ei ole oikeutta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Valviran ohjeistuksen mukaan opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon, jotta voi toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä.

Lisätietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran www-sivuilta sekä viransijaisuuskelpoisuuden hakemisesta lääketieteen tutkinto-ohjelman www-sivuilta.