Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN (TtK) OPINTO-OPAS 2018 -2019

Laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon johtava koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Koulutus koostuu laaja-alaiseen terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (180 op) johtavista opinnoista. Terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa (alempi korkeakoulututkinto) opinnot ovat laaja-alaiset ja samat kaikille hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opiskelijoille.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelman hoitotieteen hakukohteen kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille taataan opiskelupaikka joko hoitotieteen tai terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon. Ennen maisterivaiheeseen siirtymistä opiskelijan suuntautumisvaihtoehto täsmennetään hakemuksesta, joka opiskelijan tulee tehdä kandidaatin opintojen aloittamisvuonna erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Hakemuksessa opiskelija asettaa ensisijaisuusjärjestykseen hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehdon. Hakijan maisteriohjelman opinto-oikeus määräytyy suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti joko hoitotieteen tai terveystieteiden opettajan maisteriohjelmaan.  Mikäli karsintaa joudutaan tekemään, on valintakriteereinä opintomenestys ja vapaamuotoinen motivaatiokirje.  Opiskelija saa tämän jälkeen opinto-oikeuden joko hoitotieteen tai terveystieteiden opettajan maisteriohjelmaan. Opiskelijan tulee huomioida valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon edellyttämät opinnot jo kandidaatin tutkinnon sivuaineopintoja valitessaan. Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmaan siirtyvällä on oltava suoritettuna kasvatustieteiden tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Terveyshallintotieteen hakukohteen kautta opinto-oikeuden saaneille taataan opiskelupaikka terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan.

Opiskelijalle nimetään opintojen alussa opiskelijan neuvonnasta ja ohjauksesta vastaavat pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Kaikki opiskelijat laativat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (e-HOPS). Opetuksen toteutuksessa noudatetaan Oulun yliopiston päätöstä (KN 17.9.2014) neljästä opetusperiodista ajalla 3.9.2018 - 10.5.2019.  Lisäksi osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa myös kesälukukaudella. Kesälukukauden opetustarjonta ilmoitetaan erikseen.

Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat voivat halutessaan lähteä vaihto-opiskelijaksi ja suorittaa näin osan opinnoistaan (esim. vapaavalintaisia opintoja, harjoitteluja) ulkomaisessa korkeakoulussa. Vaihto-opiskelun kesto on 3-12 kuukautta ja lähteä voi, kun on yksi vuosi opintoja suoritettuna Oulun yliopistossa. Vaihto-opiskelun ajankohta ja yksilöllinen opintosuunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilön kanssa. Mikäli opiskelija suorittaa vaihto-opiskelussa opintoihinsa kuuluvan harjoittelun, opiskelija sopii vaihto-opiskelusta ensin opintojakson vastuuopettajan sekä kansainvälisen asioiden yhdyshenkilön kanssa, jonka jälkeen hän on yhteydessä koulutuksen lähipalveluihin harjoittelupaikan ja mahdollisen rahoitustuen hakemiseksi.

 

LAAJA-ALAINEN TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (TtK) 180 op

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä. Laaja- alaisen terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija omaa:

Laaja-alaiset ja syventävät terveystieteelliset tiedot:

Yhteistyö-, viestintä-, ja teknologiataidot:

Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot:

Johtaminen ja yrittäjyys:

Joustavuus ja eettisyys:

Jatkuva oppiminen:

 

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE

Opintojen rakennekaavio 2018–2019

Oulun yliopistossa terveystieteiden kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista juonteista: Kieli- ja viestintäosaaminen, terveystieteet ja tutkimusmenetelmäosaaminen sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelijat tekevät kandidaatin tutkielmansa oman tutkinto-ohjelman mukaiseen pääaineeseen, minkä avulla he voivat kohdentaa omaa asiantuntemustaan.

 

YLEISOPINNOT 17 op

352001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 2 op

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne 15 op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tieteellisen viestinnän periaatteet huomioiden. Opiskelija tunnistaa tieteellisen tiedon ominaisuudet, tutkimustyön prosessin sekä osaa hankkia, soveltaa, raportoida ja arvioida tieteellistä tietoa. Lisäksi opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.

Juonteen sisältämät yleisopinnot:

901040Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito, terveystieteet 1 op

901041Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito, terveystieteet 2 op

902008Y Academic English (terveystieteet) 3 op

900008Y Puheviestinnän perusteet 3 op

040021Y Tieto ja tutkimus I, Työvälineet 1 op

040022Y Tieto ja tutkimus I, Kirjallinen työ 1,5 op

040025Y Tieto ja tutkimus III, Luennot ja tentti 1,5 op

040026Y Tieto ja tutkimus III, Ryhmäharjoitukset 1 op

040027Y Tieto ja tutkimus III, Oppimistehtävät 1 op

 

PERUSOPINNOT 25 op ja AINEOPINNOT 35 op

Terveystieteiden juonne 55 op

Oulun yliopistossa hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. hoitamisen, koulutuksen ja hallinnon näkökulmasta. Juonteen suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen perusteet ja toimintamallit. Opiskelija osaa määritellä hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuskohteet ja merkityksen näyttöön perustuvassa terveydenhuollon toiminnassa sekä tuntee terveystieteellisen teorianmuodostamisen lähtökohdat. Lisäksi, juonteen suoritettuaan opiskelija osaa toimia yliopistoyhteisössä ja työelämän verkostoissa sekä selittää koulutuksen ja työelämän suhdetta asiantuntijuuden kehittymisen tukemisessa.

Juonteen sisältämät perusopinnot

351203P Johdatus terveystieteisiin 5 op

351204P Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet 5 op

351205P Terveydenhuollon koulutuksen perusteet 5 op

351206P Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5 op

351207P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5 op

Juonteen sisältämät aineopinnot:

353234A Terveyshallintotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 10 op

353235A Hoitotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 10 op

A551110 Kandidaatintutkielmaopinnot 10 op:

352114A Kandidaatintutkielma 6 op

040024Y Tieto ja tutkimus II, Tieteellinen viestintä 4 op

352514A Kirjallinen kypsyyskoe kandidaatintutkielma 0 op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 5 op

Juonteen suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveystieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat ja yleisimmin käytetyt aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida terveystieteellistä tutkimusta.

Juonteen sisältämät aineopinnot:

352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5 op

 

SIVUAINEOPINNOT 25 op

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon sivuaineopintoihin tulee sisällyttää ainakin yksi Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritettava 25 opintopisteen opintokokonaisuus. Sivuaineeksi voidaan hyväksyä myös avoimessa yliopistossa suoritetut vähintään 25 opintopisteen laajuiset opintokokonaisuudet (perus- ja aineopinnot). Opiskelija voi opiskella kandidaattivaiheessa maisterivaiheeseen sisältyviä sivuaineopintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaisesti.

Terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon hakevilla opiskelijoilla on pakollisena sivuaineena kasvatustieteiden perusopinnot (25 op) tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Seuraava hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämä opintokokonaisuus on mahdollista sisällyttää sivuaineopintoihin:

Terveyden edistäminen 25 op:

352261A Terveyden edistäminen 10 op

353113S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op

352262A Hyvinvointia ja toimintakykyä tukeva ympäristö 7 op

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 78 op 

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tai yliopiston muissa yksiköissä sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Vapaavalintaiset opinnot voivat muodostua yksittäisistä opintojaksoista.  

 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 27 §:n mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Lisätietoa: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34966

 

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmakohtaiset säännökset

Aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, terveysalan opistoasteen ammatti-/erikoisammattitutkinnon tai toisen asteen ammattitutkinnon (vähintään 3,5 vuotta) perusteella suoritettujen opintojen osalta AHOT prosessi tapahtuu suoraan tutkintotodistuksen perusteella, lukuun ottamatta toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opintoja.

Avoimessa yliopistossa tai muissa yliopistoissa kuin Oulun yliopistossa aiemmin suoritetut ja opintokokonaisuudeksi koostetut perus- ja aineopinnot hyväksi luetaan oikeaksi todistetun todistuksen perusteella. Edellytyksenä on opintojen yliopistotasoisuus sekä soveltuvuus oman tieteenalan opintoihin.

Avoimessa yliopistossa tai muissa yliopistoissa kuin Oulun yliopistossa suoritettujen yksittäisten opintojaksojen hyväksi lukeminen tapahtuu AHOT-prosessin kautta. Yksittäisten opintojaksojen osalta periaatteena on, että viittä (5) vuotta vanhempia opintojaksoja ei hyväksi lueta. Tämä rajoitus ei koske koostettuja opintokokonaisuuksia.

Aiemmin opiskeltua ja toiseen tutkintoon kiinnitettyä opintokokonaisuutta tai opintojaksoa ei voi kiinnittää uuteen tutkintoon sellaisenaan. AHOT-prosessin kautta kyseinen aikaisemmin hankittu osaaminen on kuitenkin mahdollista tunnistaa ja tunnustaa.

Hyväksi lukemista haetaan OSAT–järjestelmän kautta. Päätöksen hyväksi lukemisesta tekee kunkin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö. Kieliopinnot (ruotsi, englanti) käsitellään Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) kieli- ja viestintäkoulutuksessa (KVK).

Ylemmän terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija voi näyttää kandidaatin tutkintoon liittyvää osaamistaan näyttöpäivien perusteella. Opiskelijalla tulee olla tutkintoon liittyvää asiantuntijatason osaamista. Omaopettaja arvioi opiskelijan kokonaistilanteen ja ohjaa hänet oikeaan opiskeluprosessiin. Opiskelijan tulee tehdä itsearviointi kerryttämänsä osaamisen vastaavuudesta ja tasosta verrattuna suoritettavan tutkinnon osaamistavoitteisiin. Opiskelijan on palautettava näyttömateriaalinsa sovitun aikataulun mukaisesti. Näyttöä ei voi uusia. Jos näyttöä ei hyväksytä, tutkinto on suoritettava kokonaisuudessaan. Mikäli tutkinnon näyttöpäivä suoritetaan onnistuneesti, opiskelija jatkaa opintojaan maisterin tutkinto-ohjelmassa. Lisätietoja näyttöpäivästä ilmoitetaan erikseen kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

 

Hyväksi luettavat opinnot terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa

YLEISOPINNOT:

352001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 2 op: Opintojaksosta 0,5 op voidaan lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella.

901040Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito 1 op ja 901041Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito 2 op: Toinen kotimainen kieli (yht. 3 op) voidaan lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella. Opintojakson AHOT tapahtuu OSAT –järjestelmän kautta ja hakemus käsitellään Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) kieli- ja viestintäkoulutuksessa (KVK).

902008Y Academic English (terveystieteet) 3 op: Englanti (3 op) voidaan lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella. Opintojakson AHOT tapahtuu OSAT –järjestelmän kautta ja hakemus käsitellään Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) kieli- ja viestintäkoulutuksessa (KVK).

900008Y Puheviestinnän perusteet 3 op: Puheviestinnän perusteet (3 op) voidaan lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella.

040021Y Tieto ja tutkimus I, Työvälineet 1 op ja 040022Y Tieto ja tutkimus I, Kirjallinen työ 1,5 op: Tieto ja tutkimus I (yht. 2,5 op) voidaan lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella.

Opiskelijat, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa, suorittavat yleisopinnot 17 op yksilöllisesti laaditun e-HOPSin mukaan.

 

PERUSOPINNOT: 

Terveystieteiden perusopinnot 25 op voidaan lukea hyväksi aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella tai yliopistoissa suoritetulla soveltuvalla terveystieteiden kokonaisuudella. Opiskelijat, joilla ei ole aikaisempaa terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoissa suoritettua soveltuvaa terveystieteiden kokonaisuutta, suorittavat perusopinnot 25 op yksilöllisesti laaditun e-HOPSin mukaan.

 

AINEOPINNOT: 

352514A Kirjallinen kypsyyskoe kandidaatintutkielma 0 op: Kirjallinen kypsyyskoe kandidaatintutkielmassa voidaan kielitaidon osoittamisen osalta lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella.

 

SIVUAINEOPINNOT: 

Sivuaineopinnot 25 op voidaan lukea hyväksi aikaisemman ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella.

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT: 

Opiskelijat, joilla on aikaisempi korkeakoulututkinto: Vapaavalintaiset opinnot voidaan lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella. 

Opiskelijat, joilla muu tutkinto: Vapaavalintaisista opinnoista voidaan lukea hyväksi 53 op aikaisemman terveysalan opistoasteen ammatti-/erikoisammattitutkinnon tai toisen asteen ammattitutkinnon perusteella. Opiskelijan on kuitenkin suoritettava  Terveyden edistämisen opintokokonaisuus (25 op), sisältäen opintojaksot 352261A Terveyden edistäminen 10 op, 353113S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op sekä 352262A Hyvinvointia ja toimintakykyä tukeva ympäristö 7 op.

 

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT LUKUKAUSITTAIN

1.lukukausi / syksy

Yleisopinnot

352001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1,5 op 

Aineopinnot

353234A Terveyshallintotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 10 op

353235A Hoitotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 10 op

352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5 op

Sivuaineopinnot 3,5 op

 

1. lukukausi / kevät

Yleisopinnot

040025Y Tieto ja tutkimus III, Luennot ja tentti 1,5 op

040026Y Tieto ja tutkimus III, Ryhmäharjoitukset 1 op

040027Y Tieto ja tutkimus III, Oppimistehtävät 1 op

Aineopinnot

A551110 Kandidaatintutkielmaopinnot 10 op:

352114A Kandidaatintutkielma 6 op

040024Y Tieto ja tutkimus II, Tieteellinen viestintä 4 op

352514A Kirjallinen kypsyyskoe, kandidaatin tutkielma 0 op

Sivuaineopinnot 21,5 op