Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN (TtM) TUTKINTO (120 op)

TERVEYSHALLINTOTIETEEN MAISTERIOHJELMA

Terveystieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja koostuu terveystieteiden maisterin tutkintoon (120 op) johtavista opinnoista. Terveystieteiden maisterin tutkinnossa (ylempi korkeakoulututkinto) opinnot eriytyvät maisteriohjelman mukaisesti. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten. Terveystieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelija:

 

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE

Opintojen rakennekaavio 2018  – 2019

Terveystieteiden maisterin tutkinto koostuu seuraavista juonteista: terveyshallintotieteen juonne, tutkimusmenetelmäosaamisen juonne, sekä sivuaine- ja vapaavalintaiset opinnot.

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 85 op

Terveyshallintotieteen juonne 70 op

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:                                     

353217S Moniammatillinen johtaminen 10 op

353218S Johtamisen harjoittelu osa I 5 op

353239S Johtamisen harjoittelu osa II 5 op

353410S Pro gradu –tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op sisältäen:

353411S Pro gradu –tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 15 op

353412S Pro gradu –tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 25 op

353408S Terveyshallintotieteen synteesi osa I 5 op

353409S Terveyshallintotieteen synteesi osa II 5 op

353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0 op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 1 5op

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op

 

SIVUAINEOPINNOT 25 op 

Opiskelija voi suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia vähintään 25 opintopisteen laajuisia yliopistotasoisia opintokokonaisuuksia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaan.

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 10 op 

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tai yliopiston muissa yksiköissä sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Vapaavalintaiset opinnot voivat muodostua yksittäisistä opintojaksoista.  Mikäli sivuainekokonaisuus on 35 opintopisteen laajuinen, vapaavalintaisia opintoja ei tarvitse suorittaa.

 

 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksilukemispäätöksen tekee terveyshallintotieteen maisteriohjelman vastuuhenkilö.  Lisätietoa: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34966.  

Aikaisemman ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella sekä muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukua OSAT-järjestelmän kautta. Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksi luettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee terveyshallintotieteen maisteriohjelman vastuuhenkilö.

Opiskelija voi suorittaa vaihto-opiskelun maisteritutkintoon sisältyvänä ilman, että se viivästyttää hänen opintojaan. Ennen opiskelijavaihtoa opiskelija päivittää HOPS:n omaopettajansa ohjauksessa.

 

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT LUKUKAUSITTAIN  

1.vuosi/ syyslukukausi

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op

353218S Johtamisen harjoittelu osa I 5 op

353408S Terveyshallintotieteen synteesi osa I 5 op

Sivuaineopinnot 5 op

 

1.vuosi/ kevätlukukausi 

Terveyshallintotieteen juonne

353217S Moniammatillinen johtaminen 10 op

353239S Johtamisen harjoittelu osa II 5 op

353408S Terveyshallintotieteen synteesi osa II 5 op

353411S Pro gradu –tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 10 op

 

2. vuosi/ syyslukukausi

Terveyshallintotieteen juonne

353411S Pro gradu –tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 5 op

353412S Pro gradu –tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 20 op

Sivuaineopinnot 5 op

 

2.vuosi/ kevätlukukausi

Terveyshallintotieteen juonne

353412S Pro gradu –tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 5 op 

353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0 op

Sivuaineopinnot 15 op

Vapaavalintaiset opinnot 10 op