Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN (TtM) TUTKINTO (120 op)

HOITOTIETEEN MAISTERIOHJELMA

Terveystieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja koostuu terveystieteiden maisterin tutkintoon (120 op) johtavista opinnoista. Terveystieteiden maisterin tutkinnossa (ylempi korkeakoulututkinto) opinnot eriytyvät maisteriohjelman mukaisesti. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten. Terveystieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä, ja ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelija omaa:

Laaja-alaiset ja erikoistuneet hoitotieteelliset tiedot ja jatkuva oppiminen:

 Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot:

 Yhteistyö- ja viestintätaidot:

 Digiosaaminen:

 Johtaminen ja yrittäjyys:

 Joustavuus ja eettisyys:

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE

Opintojen rakennekaavio 2018–2019

Oulun yliopistossa terveystieteiden maisterin tutkinto koostuu seuraavista juonteista: hoitotieteellinen osaaminen, tutkimusmenetelmäosaaminen, kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen sekä sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot.

 

HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 87 op

Hoitotieteellinen osaaminen – juonne 52 op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida laaja-alaista ja pitkälle erikoistunutta hoitotieteellistä tietoa ja tutkimusta kriittisesti sekä soveltaa sitä sosiaali- ja terveysalalle työelämälähtöisesti. Opiskelija kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia itsenäisesti ja yhteisöllisesti näyttöön perustuen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa terveysalalla. Opiskelija osaa johtaa asioita ja tehdä johtopäätöksiä toiminnasta terveysalalla. Opiskelija osaa arvioida muiden henkilöiden ja ryhmien toimintaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353101S Hoitotiede II: Hoitotieteellinen tutkimustieto sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen perustana 5 op

353215S Hoitotiede III: Johtaminen ja innovatiivisuus näyttöön perustuvassa toiminnassa 7 op

353225S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op, joka koostuu osista I ja II:

353226S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 15 op

353227S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 25 op

353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0 op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 15 op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa tulkita määrällisen ja laadullisen tutkimuksen luonnetta ja tehdä johtopäätöksiä metodologisista pääkysymyksistä. Opiskelija osaa soveltaa eri tutkimustapoja sosiaali- ja terveysalan työelämään liittyvässä ongelmanratkaisussa eettisellä tavalla. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa itsenäisesti näyttöön perustuvan tiedon hakemiseen, viestintään ja yhteistyöhön.

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op

 

Hoitotieteen asiantuntijaksi kasvamisen juonne 20 op

Opiskelija osaa arvioida kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteita, asiantuntijan rooleja sekä työelämän tulevaisuuden tarpeita niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Opiskelija osaa työskennellä asiantuntijana eri moniammatillisissa työryhmissä, ratkaista ongelmia kriittisesti ja osaa johtaa näyttöön perustuvaa työtä ja sairaanhoidon kehittämistä. 

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

351180S Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 5 op

352227S Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

352226S Kliininen harjoittelu 10 op

 

SIVUAINEOPINNOT 25 op

Opiskelija voi suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia yliopistotasoisia, vähintään 25 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (E-HOPS) mukaan. Tällainen opintokokonaisuus voi olla esim. seuraava Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämä Terveyden edistäminen -opintokokonaisuus (25 op):

Terveyden edistäminen 25 op:

352261A Terveyden edistäminen 10 op

353113S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op

352262A Hyvinvointia ja toimintakykyä tukeva ympäristö 7 op

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 8 op

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tai yliopiston muissa yksiköissä sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Vapaavalintaiset opinnot voivat muodostua yksittäisistä opintojaksoista. Esim. seuraavat hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämät opintojaksot on mahdollista sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin:

Terveyden edistäminen 25 op:

352261A Terveyden edistäminen 10 op

353113S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op

352262A Hyvinvointia ja toimintakykyä tukeva ympäristö 7 op

 

Muut yksittäiset opintojaksot:

354202A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op

354205A Terveystieteiden markkinointi 2–5 op

352228A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3–10 op

 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön, 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Lisätietoa: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34966. Aikaisemman terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella sekä muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukua OSAT-järjestelmän kautta. Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksiluettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee hoitotieteen maisteriohjelman vastaava.

Hyväksiluettavat opinnot terveystieteiden maisterin tutkinnossa: Terveysalan ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voidaan hyväksyä vapaavalintaisiksi opinnoiksi enintään 8 op hoitotieteen maisteriohjelman vastaavan päätöksellä. Hyväksiluku tapahtuu AHOT-prosessin kautta.

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT LUKUKAUSITTAIN

1. lukukausi / syksy

Hoitotieteellinen osaaminen -juonne

353101S Hoitotiede II- Hoitotieteellinen tutkimustieto sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen perustana 5 op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op

Hoitotieteen asiantuntijaksi kasvamisen juonne

351180S Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 5 op

352227S Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

 

2. lukukausi / kevät

Hoitotieteellinen osaaminen -juonne

353215S Hoitotiede III: Johtaminen ja innovatiivisuus näyttöön perustuvassa toiminnassa 7 op

353226S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 5 op

Hoitotieteen asiantuntijaksi kasvamisen juonne

352226S Kliininen harjoittelu 10 op

Sivuaineopinnot 5 op

Vapaavalintaiset opinnot 3 op

 

3. lukukausi / syksy

Hoitotieteellinen osaaminen -juonne

353226S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa l 10 op

353227S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 20 op

 

4. lukukausi / kevät

Hoitotieteellinen osaaminen -juonne

353227S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 5 op

353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0 op

Sivuaineopinnot 20 op

Vapaavalintaiset opinnot 5 op