Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoon liittyvät opinnot, pääaineena rahoitus. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

 Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

RAHOITUKSEN MAISTERIOHJELMA

Rahoituksen maisteriohjelma tarjoaa vahvan teoriapohjan ja työkalut empiiriseen rahoitustutkimukseen. Opetuksen painopistealueita ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelu, yritysrahoitus, varainhoito ja rahoitusriskien hallinta.

Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksen tarkasteluote on analyyttinen ja menetelmällisesti orientoitunut. Maisteriohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa rahoitusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Rahoituksen opetus perustuu tutkimukseen, joka Oulun kauppakorkeakoulussa keskittyy erityisesti yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien toimintaan rahoitusmarkkinoilla. Tutkimustyössä hyödynnetään laajoja empiirisiä aineistoja niin yksityissijoittajien kuin institutionaalisten toimijoiden tekemistä arvopaperikaupoista. Tutkimushankkeissa muun muassa analysoidaan sijoituspäätösten rationaalisuutta vallitsevien talousteoreettisten mallien näkökulmasta, analysoidaan syitä mahdollisille poikkeamille asianomaisten mallien ennustamasta käyttäytymisestä sekä haetaan vaihtoehtoisia teoreettisia malleja tämän ainakin näennäisesti irrationaalisen toiminnan ymmärtämiseksi. Keskeistä on myös analysoida eri sijoittajaryhmien toiminnan vaikutusta rahoitusmarkkinoiden hinnanmuodostukseen ja markkinoilla vallitsevaan epävarmuuteen.

Ammatillisen osaamisen ohella rahoituksen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä erityisesti empiiristen tutkimusmenetelmien käyttöön rahoituksen alueella.

Osaamistavoitteet

Rahoituksen pääaineessa maisterin tutkinnon suoritettuaan (kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi) opiskelija

Rahoituksen maisteriohjelman oppiainevastaava: FT Jukka Perttunen, ja koordinaattori: Andrew Conlin.

 

KTM-tutkinnon kokonaisrakenne

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

a) Pääaineen opinnot, 120 op
Tutkintoon suoritetaan rahoituksen maisteriohjelman opinnot 120 op.

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot

HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

 

Täydentävät opinnot, vaadittava kielitaito:
Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito
Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

 

Rahoituksen pääaineen rakenne

Module I: General studies                               30 ECTS

721957S Fundamentals of Finance                     6

721958S Empirical Research in Finance I             6

721220S Mathematical Economics                     6

721060S Principles of Econometrics                   6

721070S Globally Responsible Business               6

 

Module II: Financial management                     30 ECTS

Five courses of the following:

721963S Corporate Finance                                 6

721960S Financial Risk Management                      6

721961S Entrepreneurial Finance                          6

721128S Corporate Governance                           6

721137S International Financial Reporting              6

721190S Advanced Firm Valuation                        6

*721065S Internship                                          6

*721336S Special Issue                                      6

 

Module III: Investments                                    30 ECTS

Five courses of the following:

721383S Asset Pricing                                      6

721952S Portfolio Management                          6

721956S Alternative Investments                       6

721954S Financial Econometrics                         6

721317S International Macroeconomics

(previously: International Economics)                  6

721959S Empirical Research in Finance II             6

*721065S Internship                                        6

*721336S Special Issue                                    6

 

* Internship 721065S or Special Issue 721336S may each be taken once in either module 2 or 3.

 

Module IV: Master’s thesis                                30 ECTS

721950S Master’s Thesis in Finance                 30

Tutkinto yhteensä                                             120 ECTS 

 

Courses in Modules 2 and 3 may be replaced by other Advanced level Finance courses.

Foreign degree students may include 6 ECTS credits of Finnish language studies in either module 2 or 3.

Huomautus: HEC Management Schoolin (Liège) kaksoistutkintoa suorittamaan hyväksytyillä KTM-tutkinnon rakenne voi poiketa edellä mainitusta.

 

Rahoituksen maisteriohjelman rakennekaavio

http://webcgi.oulu.fi/studiag/index.php?kieli=1&kaavio=471