Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoon liittyvät opinnot, pääaineena markkinointi. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

 Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

MARKKINOINNIN MAISTERIOHJELMA

Markkinointi on prosessi, jolla asiakastarpeista luodaan liiketoimintamahdollisuuksia. Siinä tarkastellaan liiketoimintasuhteita kuluttajamarkkinoilla, teollisilla markkinoilla ja julkisella sektorilla. Markkinoinnin tieteellisen tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään mm. kuluttajien käyttäytymistä, toimittajien ja asiakkaiden vuorovaikutusta, asiakasarvon muodostumista, eri instituutioiden tehtäviä ja rooleja kysynnän luomisessa ja tyydyttämisessä, jne. Markkinoinnin johtamisen kannalta keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi asiakasnäkökulman toteuttaminen ja markkinoinnin resurssien ja toimintojen käytännön ohjaaminen yrityksen kilpailukyvyn edistämiseksi.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen painopiste on yritysten välisissä suhteissa ja verkostoissa. Opinnot tähtäävät organisaatioiden välisten vuorovaikutusten ja prosessien syvälliseen ymmärtämiseen. Opinnoissa perehdytään markkinoinnin keskeisiin osa-alueisiin kuten kampanjoihin, brändäykseen, hankintoihin ja logistiikkaan sekä digitaaliseen markkinointiin. Liiketoimintaympäristön jatkuvat muutokset kuten globalisaatio, digitalisoituminen, palvelullistaminen ja yhteiskuntavastuun korostuminen ovat myös osa sitä kokonaisuutta, jota markkinoinnin opetuksessa tarkastellaan.

Markkinoinnin opetuksessa pyritään yhdistämään tieteellisyys ja käytännön relevanssi. Opintojensa kuluessa opiskelijat harjaantuvat kommunikaatiovalmiuksien, johtamistaitojen ja ryhmätyötaitojen hallintaan kansainvälisessä opiskeluympäristössä. Opetuksen perustana on kansainvälisesti tunnustettu markkinoinnin tutkimus, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Tiedeperustaisen yliopiston osana markkinoinnin opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia myös tutkimuspainotteisiin tehtäviin asiantuntijaorganisaatioissa.

Osaamistavoitteet

Maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa:

Maisteriohjelman vastuuhenkilö prof. Jari Juga ja koordinaattori Hannu Torvinen.

KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa

a) Pääaineen opinnot, 120 op
Tutkintoon suoritetaan markkinoinnin maisteriohjelman opinnot 120 op.

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisterintutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot

HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

 

Täydentävät opinnot (vaadittava kielitaito):
Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito
Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso


Markkinoinnin pääaineen rakenne

Module 1: Discovering Marketing Fundamentals          30 ECTS

721433S Consumer Behavior                                         6

721434S Selling and Sales Management                          6

721432S Managing Customer Relationships*                    6

721414S Purchasing and Supplier Relationships*               6

721472S Digital Marketing*                                          6

 

Module 2: Enriching Marketing Skills                            30 ECTS

721462S Business Networks                                         6

721436S Brand Management*                                      6

721460S Marketing Theory                                          6

721435S Quantitative Research and Business Intelligence

(previously: Market Analysis and Business Intelligence)     6

Elective advanced course from International Business

Management*                                                          6

Module 3: Advancing Marketing Knowledge                 30 ECTS

721064S Methods in Business Research                         6

721471S Service Marketing and Management*                6

721675S Supply Chain Management*                            6

*721463S Sustainable Marketing Management*              6

721070S Globally Responsible Business                          6

Module 4: Creating Marketing Contribution                 30 ECTS

721430S Master’s Thesis in Marketing                          30

Tutkinto yhteensä                                                         120 ECTS

*The course can be replaced by 721065S Internship, 721336S Special Issue (or for international students by Finnish language). Each of these may only be taken once.

The following courses belong to the core curriculum of the Marketing M.Sc. programme: 721433S Consumer Behavior, 721434S Selling and Sales Management, 721462S Business Networks, 721460S Marketing Theory, 721064S Methods in Business Research, 721070S Globally Responsible Business, and 721430S Master’s Thesis in Marketing. These courses (or courses with equivalent content offered by other universities) should be included in the student’s study plan.

 

Markkinoinnin maisteriohjelman rakennekaavio

http://webcgi.oulu.fi/studiag/index.php?kieli=1&kaavio=469