Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoon liittyvät opinnot, pääaineena laskentatoimi. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

 Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

LASKENTATOIMEN MAISTERIOHJELMA

Laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena on antaa kansainvälisen tason tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laskentatoimen opintojen tarkoituksena on tuottaa opiskelijoilleen laajat valmiudet laskentatoimen moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Laskentatoimen maisteriohjelmalla on läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla ja se kantaa hedelmää - ohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti.

Laskentatoimen maisteriohjelmassa voi erikoistua ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Ulkoinen laskentatoimi tutkii mm. yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä päätöksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvon määräytymistä. Johdon laskentatoimi tarkastelee yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa. Näin ollen opiskelija voi painottaa opiskeluaan omien tavoitteidensa mukaan. Opintorakenne on kuitenkin laadittu siten, että jokaiselle opiskelijalle syntyy riittävät valmiudet toimia erilaisissa vaativissa laskentatoimen työtehtävissä.

Ammatillisen osaamisen ohella laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten ja muiden organisaatioiden taloushallinnossa.

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan ulkoisen laskentatoimen syventävät opinnot opiskelija osaa

Suoritettuaan johdon laskentatoimen syventävät opinnot opiskelija osaa

Laskentatoimen maisteriohjelman oppiainevastaava: KTT Janne Järvinen, ja koordinaattori: KTT Hannele Kantola.

 

KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

Opintojen sisältö:

a) Pääaineen opinnot, 120 op

Tutkintoon suoritetaan laskentatoimen maisteriohjelman opinnot 120 op.

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut sekä pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot

HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op).

a) Pääaine: maisteriohjelman opinnot 120 op

b) Lisäksi voidaan vaatia pakollisia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta riippuen enintään 12 opintopistettä. Taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli:

–   opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai

–   opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai

–   opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja.

Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla kauppakorkeakoulun verkkosivuilta. Opiskelijan tulee toimittaa kyseinen lomake täytettynä kauppakorkeakoulun opintotoimistoon.

Pakolliset täydentävät opinnot laskentatoimessa (maisteritason erillisvalinnassa valitut sekä pelkkää maisterivaihetta suorittamaan siirtyvät, KTK- ja KTM -tutkintoihin opinto-oikeuden saaneet opiskelijat):

Opintojakso:
- Tilastotiedettä kauppatieteilijöille
- Kauppatieteiden matematiikka

Vaadittava kielitaito:
- Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito
- Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

 

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi seuraavat opintojaksot:

Opintojakso:
- Kirjanpito ja tuloslaskenta (ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalueessa)
- Johdon laskentatoimi (johdon laskentatoimen erikoistumisalueessa)
- Investointipäätökset
- Sopimus- ja yhteisöoikeus 

 

Laskentatoimen pääaineen rakenne

Moduuli 1                                                                    29-33 op.

Kaikille laskentatoimen opiskelijoille yhteiset opinnot:

721137S International Financial Reporting               6

721131A Tilinpäätös- ja verosuunnittelu                 6

721128S Corporate Governance                            6         

721335S Principles of Econometrics                       6

sekä yksi kurssi seuraavista opinnoista

721132A Tilintarkastus                                        6

721957S Fundamentals of Finance                         6

724614P Vero-oikeus II*                                      5

 

* Jos kurssi sisältyy kandidaatin tutkintoon, se voidaan korvata Lapin yliopiston oikeustieteen opinnoilla (721621A Esineoikeus 9 op., 721618A Finanssioikeus 9 op., tai 721613A (Arvonlisäverotus ja) Kulutusverotus 7 op.)

Ensimmäisen moduulin jälkeen laskentatoimen opinnot painottuvat joko ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Opiskelija tekee itsenäisesti valinnan näiden erikoistumisalueiden välillä ja suorittaa opintonsa kyseisen rakenteen mukaisesti.

Moduuli 2                                                        29-33 op

Pakolliset opinnot ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue:

721193S Advanced Auditing                                6

721190S Advanced Firm Valuation                        6

721189S Advanced Financial Analysis                    6

721134A Cost Management Systems                     6

 

Pakolliset opinnot johdon laskentatoimen erikoistumisalue:

721134A Cost Management Systems                     6

721194S Advanced Cost Accounting                     6

721135S Accounting Information Technology          6

sekä kaikille laskentatoimen opiskelijoille yksi (ulkoinen) tai kaksi (johdon) kurssia seuraavista opinnoista:

721963S Corporate Finance                                  6

724612P Työoikeus**                                          5

721065S Internship                                             6

721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja*** 6

** Jos kurssi sisältyy kandidaatin tutkintoon, se voidaan korvata Lapin yliopiston oikeustieteen opinnoilla (721621A Esineoikeus 9 op., 721618A Finanssioikeus 9 op., tai 721613A (Arvonlisäverotus ja) Kulutusverotus 7 op.)

Moduuli 3                                                                     30 op

Pakolliset opinnot ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue:

721191S Financial Accounting Theory                    6

721197S Advanced International Accounting           6

721070S Globally Responsible Business                   6

 

Pakolliset opinnot johdon laskentatoimen erikoistumisalue:

721195S Advanced Management Control                6

721192S Research in Management Accounting

(ent. Approaches in Management Accounting Research) tai

721064S Methods in Business Research                  6

721559S Venture Growth Strategies                      6

721070S Globally Responsible Business                   6

 

sekä kaikille laskentatoimen opiskelijoille yksi (johdon) tai kaksi (ulkoinen) kurssia seuraavista opinnoista:

721064S Methods in Business Research                  6

721136S Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt          6

721961S Entrepreneurial Finance                          6

721336S Erikoisaihe                                           6

721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja*** 6

*** Muita laskentatoimen syventäviä opintoja voidaan korvata myös toisen erikoistumisalueen pakollisella opintojaksolla.

Moduuli 4.                                                                  30 op

721130S Laskentatoimen pro gradu -tutkielma          30

Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM -tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

Tutkinto yhteensä                                            120 op


Laskentatoimen maisteriohjelman rakennekaavio

http://webcgi.oulu.fi/studiag/index.php?kieli=1&kaavio=516