Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman opas

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoon liittyvät opinnot. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, joka koostuu kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta ja maisteritutkinnosta. KTK-tutkinnon pääaine on kauppatieteet ja opinnot sisältävät kaikkia talous- tai liiketaloustieteen aihealueita (taloustiede, rahoitus, laskentatoimi, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen ja markkinointi) yhtä paljon. KTK- ohjelmaan hyväksytyillä opiskelijoilla on automaattinen oikeus maisterivaiheen opintoihin. Intensiivinen, omaan pääaineeseen keskittyvä opiskelu painottuu maisterivaiheeseen. Siirtyminen maisterivaiheeseen ja maisteritutkinnon pääaineen vahvistaminen on kuvattu KTM -ohjelmiin siirtyminen -verkkosivulla. 

1. KTK-tutkinnon tavoitteet

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavan ohjelman tavoite on kouluttaa monipuolista kauppatieteellistä osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka hahmottavat keskeiset taloudellisen toiminnan mekanismit ja prosessit. Ohjelmassa keskeistä on (1) antaa opiskelijoille uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä kauppatieteiden keskeisistä osa-alueista (2) tutustuttaa opiskelijat erilaisiin yritysympäristöihin ja liiketoiminnan haasteisiin sekä (3) toteuttaa projekteja, joissa opiskelijat ratkaisevat liiketoiminnallisia ongelmia ja hyödyntävät osaamistaan.

Ohjelman osaamistavoitteet ovat seuraavat:
 • Monitieteinen liiketoimintaosaaminen: Opiskelijoilla on tietämystä kauppatieteiden eri oppialoista.
 • Liiketoimintaosaaminen: Opiskelijat tunnistavat liiketoiminnan prosessit ja organisaatioiden keskeiset toiminnot.
 • Kansainvälisen talouden tuntemus: Opiskelijamme ymmärtävät globaalin talouden keskeiset lainalaisuudet ja niiden vaikutukset alueellisessa kontekstissa.
 • Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu: Opiskelijat kykenevät analyyttiseen ajatteluun soveltamalla sopivia käsitteitä ja menetelmiä liiketoiminnan eri osa-alueiden ongelmien ratkaisemisessa.
 • Kommunikointitaidot: Opiskelijoillamme on liike-elämään soveltuvat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.  
2. KTK-tutkinnon rakenne

KTK-tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op), sisältäen kaikille yhteiset opinnot (35 op), pääaineen opinnot (120 op) ja sivuaineen opinnot (25 op). Tutkinnon pääaine on kauppatieteet, johon kuuluu saman laajuiset opintojaksot taloustieteestä, rahoituksesta, laskentatoimesta, kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja markkinoinnista. Kaikki opiskelijat suorittavat samat pääaineen kurssit. Kandidaatin tutkintoon kuuluvissa opinnoissa opetuskieli on pääosin suomi, noin neljäsosa opinnoista järjestetään englanniksi.

Tutkintoon kuuluvat kurssit ja niiden ajoitus on kuvattu opintojen rakennekaaviossa.

KTK-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)

KTK-tutkinto (180 op) jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin:

a) Yhteiset opinnot, yhteensä 35 opintopistettä

 • 724011Y Opiskelu ja sen suunnittelu (3 op)
 • 806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille (5 op)
 • 802158P Kauppatieteiden matematiikka (7 op)         
 • Kirjallinen ja suullinen viestintä (5 op)
 • Ruotsin kieli (4 op)
 • Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja (11 op)

b) Pääaineen opinnot (perus- ja aineopinnot), 120 opintopistettä

Kauppatieteiden pääaineopinnot muodostavat neljä opintokokonaisuutta (moduulia), joiden tavoitteena on ohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen. Ks. moduulirakennekaavio.

Huom! Opiskelijavaihto ajoittuu kandiohjelmassa kolmannen vuoden syksyyn. Vaihdossa suoritetuilla kauppatieteiden opinnoilla voidaan korvata Global Perspectives (25 op) moduulin opintoja osittain tai kokonaan.

c) Sivuaineopinnot, 25 opintopistettä

 • yksi perusopintokokonaisuus,  tai
 • yksi aineopintokokonaisuus (jos opiskelijalla on aiemmin suoritettuna/kuulu toiseen tutkintoon kyseisen aineen perusopintokokonaisuus)

 

 2.1. Kauppatieteiden pääaineopinnot

Perusopinnot, 60 op:                                                            

 • 724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus (5 op)
 • 724101P Yritysprojekti (5 op) TAI 724100P Harjoittelu (5 op)
Kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen                    
 • 724102P Johtaminen ja organisaatiot (5 op)
 • 724103P Strateginen johtaminen (5 op)

Laskentatoimi

 • 724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta (5 op)
 • 724105P Johdon laskentatoimi (5 op)

Markkinointi

 • 724106P Markkinoinnin perusteet (5 op)
 • 724107P Markkinoinnin käytännöt (5 op)

Rahoitus

 • 724108P Rahoitusmarkkinat (5 op)
 • 724109P Investointipäätökset (5 op)

Taloustiede

 • 724110P Taloustieteen perusteet (5 op)
 • 724111P Suomen talous ja talouspolitiikka (5 op)

Aineopinnot, 60 op:                                                          

 • 724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma (10 op)

Kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen                    

 • 724201A Internationalization (5 op)
 • 724202A Managing multinationals (5 op)

Laskentatoimi

 • 724203A Tilinpäätösanalyysi (5 op)
 • 724204A Management control (5 op)

Markkinointi

 • 724205A Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta (5 op)
 • 724206A Strategic marketing management (5 op)

Rahoitus

 • 724207A Rahoituspäätökset (5 op)
 • 724208A Portfolio theory (5 op)

Taloustiede

 • 724209A Rahatalous (5 op)
 • 724210A Global Economics (5 op)
KTK-tutkinnon osaamistavoitteet moduuleittain:
Moduuli 1: Johdatus kauppatieteisiin

Kurssikokonaisuuden tavoitteena on kehittää opiskelijan monitieteistä liiketoimintaosaamista kunkin pääaineen peruskurssin sekä sopimus- ja yhteisöoikeus-kurssin kautta. Tästä kokonaisuudesta opiskelija saa tietämystä eri oppialojen peruskysymyksistä sekä kykenee moduulin suoritettuaan hyödyntämään näitä taitoja. Opiskelijat omaksuvat myös ryhmätyöskentelytaitoja sekä itseohjautuvaa työskentelyä. Monilla kokonaisuuden kursseilla käy vierailevia luennoitsijoita yrityksistä valottamassa organisaatioiden keskeisiä haasteita eri teemoihin liittyen, samalla antaen esimerkkejä eri alojen uranäkymistä.

Moduuli 2: Liiketoimintaprosessit

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että sen suoritettuaan opiskelijat tunnistavat organisaatioiden keskeiset toimintaprosessit. Tämän perusteella he osaavat myös tulkita taloudellista ja liiketoimintaan liittyvää tietoa sekä ymmärtää organisaation kokonaisuutta ja kehitystarpeita. Kurssikokonaisuus päättyy harjoitteluun tai yritysprojektiin, jossa em. oppimistavoitteiden täyttymistä mitataan opiskelijoiden toimittamien yrityskohtaisten raporttien perusteella.

Moduuli 3: Analyyttiset taidot

Opintokokonaisuuden opinnot suoritettuaan opiskelijamme kykenevät analyyttiseen ajatteluun soveltamalla sopivia käsitteitä ja menetelmiä liiketoiminnan eri osa-alueiden ongelmien ratkaisemisessa. Tarkemmin määriteltynä:

 1. Opiskelijamme kykenevät kriittisesti arvioimaan ja tunnistamaan relevanttia tietoa useista lähteistä.
 2. Opiskelijamme osoittavat ongelmanratkaisukykyjä hyödyntäen sekä laadullisia että määrällisiä työkaluja.
 3. Opiskelijamme kykenevät tulkitsemaan ja yhdistelemään tutkimukseen perustuvaa tietoa liiketoimintaan liittyvissä tehtävissä.

Näiden tavoitteiden toteutumista koulutusohjelmassa mitataan erityisesti kandidaatintutkielman yhteydessä.

Module 4: Global perspectives

After passing courses of this module our students are able to define fundamentals of global business processes and their implications in a local context:

 1. Our students demonstrate knowledge of global economic phenomena and trends.
 2. Students will be able to identify main global and local issues that impact economic strategies and business decisions in a local context.

These goals are measured at capstone course Strategic Marketing Management, or based on individual reflection written by students who do exchange studies to replace the module. Note! This module can be replaced with sufficient exchange studies (25 ECTS).

Lisätietoja opiskelijavaihdosta: http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/opiskelijavaihto

 

2.2. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluu 20 op pakollisia kieli- ja viestintäopintoja seuraavasti:

 1. Suomen kieli ja viestintä 5 op
 2. Toinen kotimainen kieli 4 op
 3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot 11 op

Kieliopintojen järjestämisestä vastaa kieli- ja viestintäkoulutus (KVK), joka on osa täydentävien opintojen keskusta (TOPIK). Opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut löytyvät WebOodista, jossa myös ilmoittaudutaan opintoihin. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa kieliopintojen suorittamisesta on saatavilla kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta: oulu.fi/kielikoulutus.

Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä kielten yhteysopettajiin: Jaana Sorvari (englanti), Cécile Rousselet-Karinen (ranska), Birgit Åberg-Karvonen (ruotsi), Marja Pohjola-Effe (saksa), Outi Mikkola (suomen kieli ja viestintä), Junko Sopo (japani), Ari Hepo-aho (venäjä) ja vuosittain vaihtuva kiinan opettaja.

HUOM! KAIKKI KIELIOPINNOT TULEE SUORITTAA KANDIDAATIN TUTKINTOON.


2.2.1. Suomen kieli ja viestintä 5 op

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintovaatimuksiin kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opinnot (5 op) seuraavilla opintojaksoilla.

 • 900055Y Talouselämän viestintä 3 op. Ajoitus: Ensimmäisen vuoden syys- tai kevätlukukausi.
 • 900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä 2 op Ajoitus: Kolmannen vuoden kevätlukukausi. Opintojakso suoritetaan kandidaatintutkielman yhteydessä.
2.2.2. Toinen kotimainen kieli 4 op

Opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa ruotsin tai suomen kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

A. Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 4 op, jos koulusivistyskieli on suomi
 1. 901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op
 2. 901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op
 3. 901018Y Ruotsin valmentava kurssi (2 op) Pakollinen opintojakso vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta TAI ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset).

B. Toinen kotimainen kieli (suomi) 4 op, jos koulusivistyskieli on ruotsi

 1. 900081Y kirjallinen taito
 2. 900082Y suullinen taito (4 op)

 

2.2.3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot 11 op

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Opiskelija suorittaa yhteensä 11 opintopistettä yhden tai kahden vieraan kielen opintoja. Yhdessä kielessä tulee suorittaa vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla tasolla seuraavasti: englannin kielessä vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2, muissa vieraissa kielissä (ranska, saksa ja venäjä) vähintään tasolla B1/B2. Vieraiden kielten tarjontaa esittelevässä luettelossa / taulukossa nämä kurssit on merkitty lyhenteellä KT2 (KT = kauppatieteellinen ala). Opintojaksojen kuvauksissa käytetyt Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen (A1–C2) määritelmät löytyvät osoitteesta: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/evk  

Kieli- ja viestintäkoulutuksen vieraiden kielten valikoimaan kuuluvat englanti, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Lisäksi on mahdollista suorittaa arabian, espanjan, italian ja portugalin kursseja lukukausien aikana avoimina yliopisto-opintoina. Opiskelijan on henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan tarkistettava, mitä kursseja kulloinkin on tarjolla.

Mikäli valitset kielisivuaineen (Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot 25 op, ks. tarkemmin 3.1. Sivuaineopinnot KTK-tutkinnossa), voit sisällyttää pakollisiin vieraan kielen opintoihin myös yhden kielen alkeiskursseja.  Mikäli et suorita kielisivuainetta, valitset pakollisiin vieraan kielen opintoihin kielikursseja taitotasolta A2/B1 lähtien.

Esimerkkejä mahdollisista opintopoluista

A) Kun valitset kielisivuaineen, suoritat yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yhteensä 11 op eli 

 • yhdestä kielestä vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla ja 
 • muita kielikursseja, jotka voivat olla myös alkeiskursseja
  esim. Venäjän alkeiskurssi I ja II, yhteensä 10 op, joista 7 op sisällytetään pakollisiin kieliopintoihin, loput 3 op kielisivuaineeseen (25 op) tai
  esim. Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (A2/B1) 4 op ja Geschäftsdeutsch (B1) 3 op.
 • HUOM. Opintopisteet, jotka eivät mahdu pakollisiin kieliopintoihin (11 op), voit sisällyttää kielisivuaineeseen.

B) Jos et valitse kielisivuainetta, suoritat yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yhteensä 11 op

 • jatkokurssitasolta alkaen  
 • yhdessä kielessä vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla 

 

Ylioppilastodistuksen arvosana laudatur tai eximia

Mikäli sinulla on ylioppilastodistuksessasi arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur pitkästä vieraasta kielestä, saat korvattua 2 op vieraan kielen opinnoista. Jos sinulla on IB-lukion tutkinto, saat korvattua 4 op vieraan kielen opinnoista.

Täytä opintojen hyväksilukuhakemus (AHOT 1A) ja liitä oikeaksi todistettu kopio ylioppilastodistuksestasi hakemuksen liitteeksi. Toimita hakemus liitteineen opiskelijakeskukseen kieli- ja viestintäkoulutuksen toimistosihteerille.  Verkossa voit tehdä hyväksilukuhakemuksen osoitteessa:  https://osat.oulu.fi/  Muistathan, että kopiotodistukset pitää olla oikeaksi todistettuja.

 

Vieraat kielten kurssitarjonta

Seuraavassa taulukossa englannin, japanin, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielten suorittamisjärjestys. Tummennetut kurssit voit sijoittaa pakollisiin kieliopintoihin.  Kun jatkat aikaisemmin opiskelemaasi kieltä, voit heti ensimmäisenä opintovuotenasi valita omaa tasoasi vastaavan opintojakson.  Kielitaitotasosi tarkistamiseksi ota tarvittaessa yhteys kielen yhteysopettajaan.  Henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi laatiessasi sinun on varmistuttava näiden kurssien tarjonnasta tulevina lukuvuosina.

Tasomääritykset (A1–B2) viittaavat Eurooppalaiseen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin.

KT1 = Kauppatieteellisen alan kurssi tasolla B1, KT2 = Kauppatieteellisen alan kurssi vähintään tasolla B1/B2.

1. syksy

1. kevät

2. syksy

2. kevät

3. syksy

3. kevät

englanti

902132Y

KT2 Integrated Text and Business Studies (4 op) 
taso B2

902084Y

KT2 Business Talk (3 op)
taso B2

902138Y

KT2 Business Writing (4 op)
taso B2/C1

 

 

 

japani

905042Y

Japanin alkeiskurssi I
(5 op)
taso A1

905043Y

Japanin alkeiskurssi II
(5 op)
taso A1/A2

905044Y

Japanin   jatkokurssi I (5 op)
taso A2

905045Y

Japanin jatkokurssi II
(5 op)           taso A2/B1

905054Y

KT1 Japanin kielen tekstin ymmär-täminen (2 op)

taso B1       (itseopiskelu-  kurssi)

905055Y

KT2 Japanin kielen tekstin kirjoittaminen (2‒3 op)
taso B1/B2 (itseopiskelu-kurssi)

905047Y

Japanin tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi 1 (2 op)          taso AI

905048Y

Japanin tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi II(1‒3 op)    taso A1/A2

905049Y

Japanin kanji-merkkien kurssi I  (2 op)                 taso A2

905050Y

Japanin kanji-merkkien kurssi II (1‒3 op)       taso A2/B1

 

 

kiina

905080Y

Kiinan peruskurssi I
(5 op)
taso A1

905081Y

Kiinan peruskurssi II  (5 op)
taso A1/A2

905084Y

Kiinan jatkokurssi I (5 op)
taso A2

905088Y

Kiinan jatko-kurssi II (5 op)
taso A2/B1

905089Y

Liike-elämän kiinan peruskurssi (3 op) taso A1

905092Y

Intermediate Business Chinese Course (3 op)
taso A2

ranska

904016Y

Ranskan alkeiskurssi I
(5 op)
taso A1

904017Y

Ranskan alkeiskurssi II
(5 op)
 taso A1/A2

904026Y

Ranskan jatko-kurssi I (5 op)
taso A2

904027Y

Ranskan jatkokurssi II    (5 op)
taso A2/B1

 

904008Y

KT1 Étudier/ Travailler en France 1 (3 op)
taso B1

904009A

KT2 Étudier/ Travailler en France 2 (3 op)
taso B1/B2

 

 

 

904020Y

Pratique de
 l´oral 1 (2 op) taso A2/B1

 

 

904033Y

Pratique de l´oral 2 (2 op) taso B1/B2

 

 

904024Y

Tandem francais‒finnois (2‒4 op)
taso A2/C1 (itseopiskelu-kurssi)

904028Y

Compréhension écrite (3 op)
 taso B1 (itseopiskelu-kurssi)

904034Y

Francais pratique et civilisation 1 (3 op)
taso B1

904035Y

Francais pratique et civilisation 2
(3 op)
taso B1/B2

saksa

903024Y

Saksan alkeiskurssi I taloustieteili-jöille
(4 op)
taso A1

903025Y

Saksan alkeiskurssi II taloustieteili-jöille
(4 op)
taso A1/A2

903040Y

Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille
(4‒5 op)
taso A2/B1

903054Y

Geschäfts-deutsch (3‒4 op) taso B1

 

903017A

KT2 Handels-partner Deutschland (4 op) taso B1/B2

903049A

KT2 Wirt-schafts-deutsch (4 op) taso B1/B2

 

 

903042Y

Saksan jatkokurssi III (3‒4 op)
taso B1

903048Y

Saksan jatkokurssi IV (3‒4 op)
taso B1/B2

903000Y

Saksan kielen tekstinymmärtäminen (2‒3 op)
taso B1/B2 (itseopiskelukurssi)

 

 

 

903041Y

Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch‒Finnisch (2‒4 op)
taso B1

903053Y

Saksan suullisen kielitaidon kurssi (2 op)
taso B1

 

 

venäjä

904066Y

Venäjän alkeiskurssi I
(5 op)
taso A1

904067Y

Venäjän alkeiskurssi II
(5 op)
taso A1/A2

904068Y

Venäjän jatkokurssi I (5 op)
taso A2

904069Y

Venäjän jatkokurssi II
(5 op)
taso A2/B1

904056Y

KT1 Delovoj russkij jazyk (4 op)
taso B1

904057Y

KT2 Delovoj partner Rossija (4 op)
taso B1/B2

 

 

904070Y

Venäjän kertauskurssi      (5 op)
taso A2/B1 (itseopiskelu-kurssi)

904061Y

Venäjän kielen puhuminen (4op)
taso A2/B1

 

 

904050Y

Venäjän tekstin- ymmärtäminen (2‒4 op)

taso A2/B1 (itseopiskelu-kurssi)

 
 

 

2.2.4.     Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen (AHOT)

Toiseen tutkintoon sisältyviä tai muualla suoritettuja korkeakoulutasoisia vieraan kielen opintoja voidaan hyväksilukea KTK-tutkinnon pakollisiin vieraan kielen opintoihin korkeintaan 7 op. Pakollisista kieliopinnoista vähintään 4 op suoritetaan aina Oulun yliopistossa. Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kohdalla hyväksilukemisen edellytys on, että sinulla on (ammatti)korkeakoulussa suorittamastasi vastaavasta ruotsin kielen opintojaksosta sanallinen arviointi tyydyttävä tai hyvä kirjallinen ja tyydyttävä tai hyvä suullinen kielitaito ja että opintojakson kohdalla on viittaus kielilakiin ja asetukseen.
Huomioi poikkeussäännöt Honors-ohjelmassa.

Hyväksilukemisia koskevat säännöt löytyvät osoitteesta: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ahot

 

2.2.5.     Honors-ohjelma 

Sinulla on mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ja myös ruotsin opintoja ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan vaativa taso.

Toiseen tutkintoon sisältyviä tai muualla suoritettuja kieliopintoja voidaan hyväksilukea Honors-ohjelmaan korkeintaan 4 op. Näin ollen vähintään 7 op suoritetaan aina Oulun yliopistossa.

Ruotsi

Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Ruotsin kieli, 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa vähintään 11 op kauppatieteellisen alan ruotsin kielen kursseja tasolta B2/C1; ks. opintojaksot kielisivuaineen kohdasta 5.3.2. Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Huom. vaativan ohjelman suoritukseen sisältyy automaattisesti opintojaksot 901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op ja 901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op. 

Englanti

Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Englannin kieli, 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa 11 op kauppatieteellisen alan englannin kursseja vähintään tasolta B2. Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4.

Japani, ranska, saksa ja venäjä

Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Japanin/Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa 11 op ao. kielen kursseja seuraavasti:

 

2.3.   Sivuaineopinnot KTK-tutkinnossa

KTK-tutkintoon sisältyy 25 opintopistettä sivuaineopintoja. Sivuaineen voi valita vapaasti ja suorittaa siihen liittyviä opintoja kandidaatin tutkinnon ajan.

Esimerkkejä Oulun yliopiston sivuainekokonaisuuksista: