Oppaan LTK - Hyvinvointitekniikka, 2012-13 tiedotEtusivu Opetus Tentit

HYVINVOINTITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 2012 - 2013  


Koulutus perustuu asetukseen terveystieteiden tutkinnosta (794/2004). Koulutus johtaa terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoon pääaineena hyvinvointitekniikka. Tutkinto koostuu matemaattis-luonnontieteellisistä opinnoista, tekniikan perusopinnoista, biolääketieteen opinnoista sekä lääketieteen tekniikan alakohtaisista opinnoista. Opiskelija saavuttaa koulutuksessa alan vaatimat perustiedot ja -taidot sekä teoreettisten että käytännön harjoitusten avulla.


Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) on alempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkintoon kuuluu kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja sekä valinnaisia opintoja. Näiden lisäksi laaditaan kandidaatin tutkielma ja kirjoitetaan kypsyysnäyte.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan terveystieteiden maisterin tutkinto (120 op), joka on ylempi korkeakoulututkinto. Maisterivaiheen opinnot on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Maisterin tutkintoon kuuluu kaikille pakollisia aine- ja syventäviä opintoja sekä syventymiskohteen opintoja ja valinnaisopintoja. Näiden lisäksi laaditaan pro gradu -tutkielma.


Maisterin tutkinnossa on kolme syventymisvaihtoehtoa:

§  Biolääketieteellinen teknologia

§  Lääketieteellinen kuvantaminen

§  Terveysteknologia

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi toimia asiantuntijana erilaisissa koulutukseen, tutkimukseen, teollisuuteen ja terveydenhuoltoon liittyvissä tehtävissä. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten.

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) - 180 op

Opintoihin sisältyy kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja sekä valinnaisopintoja.
Opinnot suositellaan suoritettavaksi oheisen ohjeellisen lukujärjestyksen mukaan.

Yleisopinnot 11 op

040007Y Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1,5 op
040011Y Lääketieteen informatiikka I ja II 1,5 op
580101Y Orientoivat opinnot 2 op
901020Y Ruotsi 3 op
902006Y Reading for Academic Purposes 1,5 op
902007Y Scientific Communication 1,5 op

Fysiikan ja kemian opinnot 30 op

040902Y Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 8 op                                                                     050004Y Kemia 3 op
761101P Perusmekaniikka 4 op                                                                                                         761102P Lämpöoppi 2 op                                                                                                           761103P Sähkö- ja magnetismioppi 4 op
761104P Yleinen aaltoliikeoppi 3 op
761105P Atomi- ja ydinfysiikka 3 op                                                                                             761121P Fysiikan laboratoriotyöt I 3 op

Matematiikan opinnot 25,5 op

031010P Matematiikan peruskurssi I 5 op
031011P Matematiikan peruskurssi II 6 op
031017P Differentiaaliyhtälöt 4 op
031019P Matriisialgebra 3,5 op
031050A Signaalianalyysi 4 op
040005Y Biostatistiikka 3 op

 

Lääketieteen opinnot 29 op

040002Y Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
040901Y Anatomian perusteet 2 op                                                                                            040105Y Epidemiologian perusteet 1,5 op                                                                                      040108A Yleinen patologia 3,5 op                                                                                                     040112A Fysiologia 15 op


Tekniikan perusopinnot 37 op

521141P Ohjelmoinnin alkeet 5 op                                                                                                  521142A Laiteläheinen ohjelmointi 5 op
521109A Sähkömittaustekniikan perusteet 5 op                                                                               521302A Piiriteoria I 5 op
521337A Digitaaliset suodattimet 5 op
521431A Elektroniikkasuunnittelun perusteet 5 op                                                                              555280P Projektitoiminnan peruskurssi 2 op                                                                                    764327A Virtuaaliset mittausympäristöt 5 op

 

Lääketieteen tekniikan opinnot 25 op

041201A Basics in eHealth 5 op                                                                                                            080901A Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan 6 op  
580102P Johdatus hyvinvointitekniikkaan 3 op                                                                                         761116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 3 op                                                                         764103P Johdatus biofysiikkaan 3 op
764324A Biofysiikan harjoitustyöt I 5 op

 

Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op

580209A Kandidaatin tutkielma 10 op
580211A Kypsyysnäyte 0 op

 

Valinnaisia opintoja 12,5 op

Valinnaisia opintoja suoritetaan niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 180 op. Valitaan tutkintoa tukevista perus- ja aineopinnoista. Valinnaisten opintojen kohdalla opiskelijan on tarvittaessa itse sovittava opintojakson järjestävän laitoksen kanssa opintojaksolle osallistumisesta.
Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää alaan liittyvää työharjoittelua enintään 4 op (580120A Työharjoittelu 1).

 

 

Terveystieteen kandidaatin tutkinto, opinnot lukuvuosittain

 

1. lukuvuosi

031010P Matematiikan peruskurssi I 5 op
031019P Matriisialgebra 3,5 op
040011Y Lääketieteen informatiikka I 0,5 op                                                                                   521141P Ohjelmoinnin alkeet 5 op                                                                                                     580101Y Orientoivat opinnot 2 op                                                                                                      580102P Johdatus hyvinvointitekniikkaan 3 op                                                                                          761101P Perusmekaniikka 4 op
761102P Lämpöoppi 2 op                                                                                                           761121P Fysiikan laboratoriotyöt I 3 op
902007Y Scientific Communication 1,5 op

031011P Matematiikan peruskurssi II 6 op
031017P Differentiaaliyhtälöt 4 op                                                                                                        040007Y Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1,5 op                                                                                  040011Y Lääketieteen informatiikka II 1 op                                                                                         040901Y Anatomian perusteet 2 op                                                                                                   521142A Laiteläheinen ohjelmointi 5 op
761104P Yleinen aaltoliikeoppi 3 op
761103P Sähkö- ja magnetismioppi 4 op                                                                                       764103P Johdatus biofysiikkaan 3 op                                                                                              902006Y Reading for Academic Purposes 1,5 op

Yhteensä 60,5 op

 

2. lukuvuosi

040002Y Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
080901A Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan 6 op                                                                            521302A Piiriteoria l 5 op
521109A Sähkömittaustekniikan perusteet 5 op                                                                                       761105P Atomi- ja ydinfysiikka 3 op                                                                                             764324A Biofysiikan harjoitustyöt I 5 op                                                                                      901020Y Ruotsi 3 op (järjestetään joka 2.vuosi)

040005Y Biostatistiikka 3 op
040902Y Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 8 op                                                             041201A Basics in eHealth 5 op                                                                                                             050004Y Kemia 3 op                                                                                                                    521431A Elektroniikkasuunnittelun perusteet 5 op                                                                                     761116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 3 op

Yhteensä 58 tai 61 op + valinnaisia opintoja

 

3. lukuvuosi

031050ASignaalianalyysi 4 op                                                                                                           040108A Yleinen patologia 3,5 op                                                                                                          040112A Fysiologia 15 op
555280P Projektitoiminnan peruskurssi 2 op                                                                                    764327A Virtuaaliset mittausympäristöt 5 op                                                                                   901020Y Ruotsi 3 op (järjestetään joka 2.vuosi)

040105Y Epidemiologian perusteet 1,5 op                                                                                                521337A Digitaaliset suodattimet 5 op                                                                                                580209A Kandidaatin tutkielma 10 op
580211A Kypsyysnäyte 0 op

Yhteensä 46 tai 49 op + valinnaisia opintoja

 

Suositeltavia kandidaattivaiheen valinnaisia opintoja:

031018P Kompleksianalyysi 4 op
031022P Numeeriset menetelmät 5 op
031044A Matemaattiset menetelmät 3 op
465075A Materiaalin tutkimustekniikka 3,5 op
521144A  Algoritmit ja tietorakenteet 6 op                                                                                               521432A Elektroniikkasuunnittelu I 5 op                                                                                                   580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö 5 op                                                                             750340A Bioinformatiikan perusteet 3 op
753124P Genetiikan perusteet 4 op                                                                                                    764115P Solujen biofysiikan perusteet 2 op
766326A Atomifysiikka 6 op (korvaa kurssin 761105P Atomi- ja ydinfysiikka 3 op)                                            766328A Termofysiikka 6 op (korvaa kurssin 761102P Lämpöoppi 2 op)                                                 763333A Kiinteän aineen fysiikka 4 op                                                                                         766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka 2 op                                                                                                    811168P Tietoturva 5 op                                                                                                            811170P Johdatus tietojärjestelmien suunnitteluun 6 op                                                                            811338A Internet ja tietoverkot 5 op

 

Koulutusohjelmassa terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa:

 

 

Terveystieteiden maisterin tutkinto (TtM) - 120 op

Opinnot suoritetaan yksilöllisen lukujärjestyksen mukaan valinnaisopinnoista riippuen. Osa opetuksesta annetaan englannin kielellä. Osa opinnoista järjestetään vain joka toinen vuosi. Opiskelija suorittaa pakolliset opinnot, valitsemansa syventymiskohteen opinnot sekä valinnaisopintoja niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 120 op.

 

Kaikille yhteiset opinnot 34 op
080914S Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan seminaari 3 op                                                                    521107S Lääketieteellinen instrumentointi 6 op                                                                                      521124S Anturit ja mittausmenetelmät 5 op                                                                                        521273S Biosignaalien käsittely 5 op
764364A Biosysteemien analyysi 5 op                                                                                               764634S Lääketieteellinen fysiikka ja kuvantaminen 6 op                                                                          764660S Bioelektroniikka 4 op

 

Syventymiskohteiden opinnot

(valitaan yksi syventymiskohde, josta suoritetaan vähintään 28 op)

 

Biolääketieteellinen teknologia (35,5 op)

040910S Koe-eläinkurssi 6 op                                                                                                              080915S Tissue Biomechanics 4 op                                                                                                         465075A Materiaalin tutkimustekniikka 3,5 op                                                                                   580401A Biomateriaalien perusteet 3 op                                                                                           580402S Biolääketieteellisen tutkimuksen kuvantamismenetelmät 4 op                                                      761359A Spektroskooppiset menetelmät 5 op                                                                               080917S Biolääketieteellisen teknologian erikoistyö 10 op

 

Lääketieteellinen kuvantaminen (33 op)

080910A Sovellettu diagnostinen radiologia 4 op                                                                                       521467S Digitaalinen kuvankäsittely 5 op                                                                                               521466S Konenäkö 5 op                                                                                                           521497S Hahmontunnistus ja neuroverkot 5 op                                                                                     580402S Biolääketieteellisen tutkimuksen kuvantamismenetelmät 4 op                                                          080918S Lääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö 10 op

 

Terveysteknologia (34 op)

040404A Terveysteknologia ja kuntoutus 5 op                                                                                      040408S Kuormitusfysiologia 1 op                                                                                                  080916S Biomechanics of Human Movement 3 op                                                                                    521114S Langattomat mittaukset 4 op                                                                                             521430A Elektroninen mittaustekniikka 6 op                                                                                           555364S Ergonomia 5 op                                                                                                            080919S Terveysteknologian erikoistyö 10 op

 

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 35 op

580210S Pro gradu -tutkielma 35 op
580211S Kypsyysnäyte

 

Valinnaiset opinnot (n. 23 op)

Valinnaisia opintoja suoritetaan niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 120 op. Valinnaiset opinnot voi koota toisen syventymiskohteen opinnoista tai valitsemalla muista yliopiston järjestämistä alaan liittyvistä aineopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opiskelijan on tarvittaessa itse sovittava opintojakson järjestävän laitoksen kanssa opintojaksolle osallistumisesta. Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää alaan liittyvää työharjoittelua enintään 4 op (580121A Työharjoittelu 2).

 


Suositeltavia valinnaisia opintoja:  

 

Biolääketieteellisen teknologian syventymiskohteessa suositeltavia valinnaisia opintoja:

 747604S Introduction to biocomputing 3 op

750340A Bioinformatiikan perusteet 3 op

764323A Solukalvojen biofysiikka 7op

764338A Neurotieteen perusteet 5 op

764619S Molekyylien biofysiikka 4 op

764620S Hemodynamiikka 4 op

764640S Intrasellulaariset rekisteröinnit 3 op

764641S Patch-clamp –tekniikat 3 op

764668S Biosysteemien simulointi 4 op

 

Lääketieteellisen kuvantamisen syventymiskohteessa suositeltavia valinnaisia opintoja:

 031044A Matemaattiset menetelmät 3 op

031028S Matemaattinen signaalinkäsittely 6 op

521413A Digitaalitekniikka I 4 op

521432A Elektroniikkasuunnittelu I 5 op

521485S DSP-työt 3.5 op

580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö 5 op

766661S NMR-kuvaus 8 op

 

Terveysteknologian syventymiskohteessa suositeltavia valinnaisia opintoja:

 031044A Matemaattiset menetelmät 3 op

031028S Matemaattinen signaalinkäsittely 6 op

461028S Teknillisen mekaniikan mittaukset 6 op

464085A Tuotesuojaus 3,5 op

521238S Optoelektroniset mittaukset 4 op

521413A Digitaalitekniikka I 4 op

521432A Elektroniikkasuunnittelu I 5 op

521485S DSP-työt 3.5 op

555365S Ergonomian tietokoneavusteiset menetelmät 3 op

580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö 5 op

 

Koulutusohjelmassa maisteritutkinnon suorittanut henkilö kykenee kandidaatin tutkinnossa hankitun osaamisen lisäksi: