Oppaan LTK - Hammaslääketiede, 2012-13 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINTO-OPAS 2012-2013

 

Hammaslääketieteen koulutusohjelma
-       2012 aloittavat opiskelijat
-       2007 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opetussuunnitelmien muutokset

 

SISÄLLYS

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma                                  

Koulutuksen tavoite                                                                                                

Juonneopetus                                                                                                        

Harjoittelun suorittaminen                                                                                        

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen                                                                             

Viransijaisuuskelpoisuus                                                                                         

2007 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opetussuunnitelmien muutokset              

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman rakenne                         

Opinnot lukukausittain                                                                                            

 

Opetusjuonteet                                                                                                      

I Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot                                                                   

II Suun sairaudet ja terveys                                                                                     

III Purennan kuntoutus                                                                                             

IV Kirurgiset perustiedot ja -taidot                                                                            

V Kasvu ja kehitys                                                                                                  

VI Tieteelliset perustiedot ja -taidot                                                                          

 

Syventävien opintojen tutkielma                                                                          

 

Kypsyysnäyte                                                                                                      

 

Opintosuoritusten arviointi 

                                                                                  

HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

Koulutuksen tavoite

Hammaslääketieteen koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa tieteellisesti ajattelevia ja kliinisesti päteviä hammaslääkäreitä. Opetus perustuu ”Hyvän hammaslääkärin ominaisuudet” – mutterimallin kuvaamiin kompetensseihin sekä näiden perusteella määriteltyyn hammaslääkärin ydinainesosaamiseen.

Opetus on organisoitu osaamisaluejaotteiseksi ja kokonaisvaltaista oppimista edistäväksi juonneopetusmalliksi. Opetuksen teoreettinen ja käytännöllinen oppiaines on johdonmukaisesti rakennettu palvelemaan asiantuntijuuden kehittymistä.

1.8.2011 voimaan tulevan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen ( http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110351) mukaan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 330 opintopistettä. Asetusta sovelletaan opiskelijoihin, jotka aloittavat hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavat opinnot 1 päivänä elokuuta 2011 tai sen jälkeen. Tiedekuntaneuvoston päätöksen (C 12/12.10.2004) mukaan hammaslääketieteen koulutusohjelmassa ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, jolloin tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen viidessä ja puolessa lukuvuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Opintoihin sisältyy pakollinen kliininen harjoittelu ja syventävä kliininen harjoittelu.


Juonneopetus

Hammaslääketieteen kliinisen vaiheen opetus ja osa prekliinisen vaiheen opetuksesta on yhdistetty oppiaineiden yhteisesti toteuttamaksi ns. juonneopetukseksi. Tässä mallissa perinteinen oppiainejako on purettu ja opetus toteutetaan hammaslääketieteen kokonaisvaltaista hahmottamista edistävien asiakokonaisuuksien eli juonteiden avulla.

Kliininen opetus ja harjoittelu tukevat autenttisen oppimisen periaatteella tieteellisen ja taidollisen ammattitaidon kehittymistä. Opintojaksot pyritään suorittamaan kronologisessa järjestyksessä siten, että seuraavalle opintojakson osalle siirryttäessä ovat edelliset opintojaksot sekä niihin liittyvä kliininen harjoittelu suoritettu asianmukaisesti. Opintojaksokohtaiset vaatimukset tulee tarkistaa erikseen.

Käytännön perusvalmiudet opetellaan ns. fantom-harjoitteluna taitopajoissa kiinteässä yhteydessä teoreettisten tietojen karttumisen kanssa aina ennen varsinaisen potilasharjoittelun alkamista. Potilasharjoittelu aloitetaan mahdollisimman varhain. Kokonaisvaltaisen hammaslääketieteellisen näkemyksen edistämiseksi opetuksessa noudatetaan potilaiden kokonaishoidon periaatetta, jossa sama opiskelija vastaa ohjatusti potilaan purennan ongelmien diagnostisoinnista, etiologisten tekijöiden selvittämisestä, purennan kuntouttamisesta ja hammassairauksien ehkäisystä alusta loppuun.

Juonneopetus muodostuu kuudesta eri lukukausille hajautetusta opetusjuonteesta, jossa kunkin juonteen tiedolliset ja taidolliset valmiudet kasvavat oppimistavoitteiden mukaisesti opintojen edetessä. Opetusteknisistä syistä voidaan osia opetuksesta opinto-oppaassa esitetystä poiketen siirtää lukukaudelta toiselle.

 

Harjoittelun suorittaminen

Tutkintoasetuksen edellyttämä harjoittelu (40+30 op) toteutetaan kliinisenä harjoitteluna pääsääntöisesti Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksessa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Kliininen harjoitteluvaihe alkaa 5. lukukauden lopussa ja kestää 11. lukukauden loppuun, kunnes opintopistemäärä täyttyy ja harjoittelu arvioidaan hyväksytyksi. Edellytyksenä kliinisen harjoitteluvaiheen aloittamiselle on prekliinisten opintojen, potilaan haastattelu ja tutkiminen sekä vaadittujen 5. lukukauden opintojen hyväksytty suorittaminen, jonka jälkeen yliopisto myöntää opiskelijalle kliinisen työn luvan.


Kliininen harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena siten, että opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa ja osallistuvat oppiainekohtaiseen toimintaan hammaslääketieteen eri osa-alueilla: kliininen ja röntgenologinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu, suu- ja leukakirurgia, ortodontia, kariologia, parodontologia ja protetiikka. Opiskelun loppuvaiheessa suoritetaan itsenäistä harjoittelua hammaslääketieteen laitoksella Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksessa. Terveyskeskusharjoitteluun liittyvä ehkäisevä toiminta tapahtuu terveyskeskuksen neuvoloissa. Opiskelijat osallistuvat 4. lukuvuoden aikana 2-3 hengen ryhmissä lastenneuvolassa hammashoitajan tai hammaslääkärin antamaan valistustilaisuuteen 1-2 -vuotiaiden lasten vanhemmille. Harjoittelun suoritettuaan valmistuvalla hammaslääkärillä on perustaidot suun sairauksien ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoitamisesta. Hän osaa toimia yhteistyössä potilaiden ja muiden ammattiryhmien kanssa ja noudattaa voimassa olevia terveydenhuollon säädöksiä ja ohjeita. Lukuvuosikohtaiset osaamistavoitteet: http://www.medicine.oulu.fi/media/hamm/opetus_documentit/kliinisen-arvioinnin-kriteerit-2011.pdf

 

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (DC5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia. Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää anomus hammaslääketieteen laitoksen opintohallintoon erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.


Viransijaisuuskelpoisuus

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (564/1994) muuttamisesta (annettu Helsingissä 14.2.2008): Hammaslääketieteen opiskelija joka on suorittanut lääketieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) tarkoitetut, vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia hammaslääkärin tehtävissä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Edellä tarkoitetuilla opiskelijoilla ei kuitenkaan ole oikeutta toimia tilapäisesti asianomaisessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta (14.2.2008/104).


Syventävien opintojen tutkielma ja kypsyysnäyte (kts. sivu 13)

 

 

2007 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opetussuunnitelmien muutokset

Valinnaiset opinnot poistuvat opetussuunnitelmasta vuosikursseittain.

Vuonna 2007 aloittanut vuosikurssi
Vapaasti valittavia valinnaisia opintoja 4,8 op
Kaikille pakollisia
-Potilasharjoittelun asiakirjahallinto 2,5 op
-Potilastapausseminaarin valmistelu ja esittäminen 2,0 op

Vuonna 2008 aloittanut vuosikurssi
Vapaasti valittavia valinnaisia opintoja 3,3 op
Kaikille pakollisia
-Potilasharjoittelun asiakirjahallinto 2,5 op
-Potilastapausseminaarin valmistelu ja esittäminen 2,0 op

Vuonna 2009 aloittanut vuosikurssi
Kuten vuonna 2008 aloittaneet

Vuonna 2010 aloittanut vuosikurssi
Ei vapaasti valittavia valinnaisia opintoja
Kaikille pakollisia
-Potilasharjoittelun asiakirjahallinto 2,5 op
-Potilastapausseminaarin valmistelu ja esittäminen 2,0 op

Kliinisen harjoittelun laajuus kasvaa vuosikursseittain.

Vuonna 2007 aloittanut vuosikurssi
Kliininen harjoittelu                                                                                 36.5 op

Vuonna 2008 aloittanut vuosikurssi
Kliininen harjoittelu                                                                                 36,5 op

Vuonna 2009 aloittanut vuosikurssi
Kliininen harjoittelu                                                                                 36,5 op

Vuonna 2010 aloittanut vuosikurssi
Kliininen harjoittelu                                                                                 38,5 op

Vuonna 2011 aloittava vuosikurssi
Kliininen harjoittelu                                                                                 40,0 op

 

 

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE

 

 

Tutkinnon laajuus
Yleisopinnot 12,5 op
Kieliopinnot 6 op
Perus-, aine- ja syventävät opinnot yhteensä 241,5 op
Kliininen harjoittelu 40 op
Syventävä kliininen harjoittelu 30 op
Yhteensä 330 op

 

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman yleisrakenne; opetussuunnitelmaan sisältyvät opintokokonaisuudet ja -jaksot

 

YLEISOPINNOT
040015Y         Terveydenhuollon etiikka 1,5 op
040014Y         Kasvaminen hammaslääkäriksi 7 op
040011Y         Lääketieteen informatiikka (osat 1 ja 2) 1,5 op
040007Y         Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1,5 op
090602A         Tutkimusmenetelmät 1 op

 

KIELIOPINNOT

Vieras kieli 3 op
Toinen kotimainen kieli 3 op

 

PERUSOPINNOT

040101A         Anatomia 14 op
040002Y         Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
040116Y         Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
040103A         Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op
040006Y         Peruselvytys 0,5 op
040112A         Fysiologia 15 op
040104A         Psykologia 4 op
040108A         Yleinen patologia 5 op
040119A         Mikrobiologia 10 op
040117Y         Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op
040119Y         Ympäristöterveydenhuolto 1 op
040106A         Farmakologia ja toksikologia 10 op
040105Y         Epidemiologian perusteet 1,5 op
040005Y         Biostatistiikka 3 op
090506A-05    Säteilysuojaus 1,1 op
Yhteensä 96,1 op

 

AINEOPINNOT
090201A          Hammasmorfologia 2 op
090302A-01     Suupatologian kurssi 4 op
090302A-02     Suun limakalvosairaudet (sisältäen luennot proteesistomatiitti ja lasten suun limakalvosairauksien erityispiirteet) 3,1 op
090501A-01     Kariologian perusteet 5 op
090501A-02     Korjaava karieshoito 5,1 op
090501A-03     Endodontia 1,6 op
090501A-07     Pedodontia 2,5 op
090502A-01     Suu- ja leukakirurgian perusteet 3,2 op
090502A-02     Dentoalveolaarinen kirurgia (sisältäen luennon retinoitunut hammas) 2,4 op
090502A-03     Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka (sis. luennon keskikasvovammat) 1,4 op
090502A-05     Suukirurgia ja yleissairaudet (sisältäen luennon uniapnea neurologiselta kannalta) 0,5 op
090502A-12     Kirurgia lasten hammashoidossa 0,4 op
090503A-01     Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,5 op
090503A-02     Kokoproteesioppi 3,4 op
090503A-03     Osaproteesioppi 2,5 op
090503A-04     Materiaalioppi 1,5 op
090503A-05     Kevytsillat 0,3 op
090503A-07     Proteesien korjaukset 0,9 op
090504A-01     Purentafysiologia I 2,8 op
090504A-02     Purentafysiologia II  4,2 op
090505A-01     Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5,2 op
090505A-05     Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op
090505A-08     Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op
090506A-01     Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op
090510A-04     Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op
090510A-06     Purennan kuntoutus väestötasolla 0,4 op
090510A-08     Suu- ja hammassairauksien hallinta väestötasolla 1 op
090510A-11     Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,4 op
090601A-01     Ortodontian perusvalmiudet 6,7 op
090601A-02     Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen
genetiikka 1,2 op
090601A-08     Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan 0,5 op
090602Y         Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op
090603A-02     OSCE-tentti 0 op
090202A         Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 0,5 op
090203A         Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op 
090205A         Neurologia 0,4 op
080206A         Reseptioppi 1 op
090301A         Iho- ja sukupuolitaudit 0,4 op
090403A         Anestesiologia 1 op
090404A         Psykiatria 0,4 op
090507A         Kliininen farmakologia 1,5 op
090508A         Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op 
090303A         Sisätautioppi DC9 0,8 op
Yhteensä 83,4 op

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT
090302A-01     Suupatologia 1,8 op ja suusyövän hoito 0,2 op
090302A-04     Suupatologian mikroskooppikurssi 0,6 op 
090501A-05     Endodontian syventävä kurssi (sis. koneellinen juurihoito) 2,1 op
090501A-06     Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset ja
kausaalinen kariesdiagnostiikka (sisältäen luennon syljen kliininen fysiologia) 1,6 op  
090502A-04     Odontogeeniset infektiot, sisältäen absessit 0,6 op
090502A-06     Purennan kirurginen kuntoutus I 0,3 op
090502A-07     Purennan kirurginen kuntoutus II 0,2 op
090502A-08     Implantologia 0,4 op
090502A-09     Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op
090502A-11     Suu- ja leukakirurgian kirjallisuus 7,8 op
090503A-06     Immediaattiproteesioppi 0,3 op
090504A-03     Patofunktion syventävä osio 0,5 op
090505A-02     Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1,5 op
090505A-03     Parodontaalikirurgia 2,7 op
090505A-04     Parodontologian seminaarit 1,1 op
090505A-06     Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 2,1 op
090505A-13     Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla 0,5 op
090505A-14     Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op
090506A-02     Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0,3 op
090506A-03     Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op
090506A-04     Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7 op
090510A-05     Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen 1,1 op
090510A-07     Sosiaalihammaslääketieteen ajankohtaiset aiheet 3 op
090601A-02     Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 1,2 op
090601A-04     Aikuisortodontia 0,4 op 
090601A-09     ORTO-Seminaari 1-5 1,4 op (suoritusmerkintä DC 10)
090606A         Oikeushammaslääketiede 0,3 op
092201A         Mikrobiologia/Infektiokurssi 2,1 op
040014Y         Kasvaminen hammaslääkäriksi 4,5 op
090602S         Syventävien opintojen tutkielma 20 op
040300A         Kypsyysnäyte 0 op
Yhteensä 62 op

090603A          HARJOITTELU 40 op

090603S         SYVENTÄVÄ KLIININEN HARJOITTELU 30 op

 

 

Opinnot lukukausittain 

Peruskoulutuksen I osa (prekliininen vaihe) opetus lukukausittain
Peruskoulutuksen I osan (prekliininen vaihe) opetus on pääosin yhteinen lääketieteen opetuksen kanssa. Siihen on lisäksi integroitu tiettyjä hammaslääketieteellisiä opintojaksoja.

 

DC1 - DC4

I Prekliiniset opinnot
090601A-08     Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (Katso 040101A Anatomia) 0,5 op
090510A-11     Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,4 op
090504A-01     Purentafysiologia I 2,8 op
090201A          Hammasmorfologia 2 op
090501A-01     Kariologian perusteet (osittain) 2 op
090601A-02     Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka
(osittain) 0,6 op
090506A-05     Säteilysuojaus 1,1 op


Peruskoulutuksen II osa (kliininen vaihe) opetus lukukausittain. Opetusteknisistä syistä voidaan osia opetuksesta opinto-oppaassa esitetystä poiketen siirtää lukukaudelta toiselle.

3. vuoden syksy (DC5)
090602Y          Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op
090501A-01     Kariologian perusteet 3 op
090501A-02     Korjaava karieshoito 5,1 op
090505A-01     Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5,2 op
090506A-01     Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op
090502A-01     Suukirurgian perusteet sisältäen kokonaisuudet 
                     Suukirurgian perusteet DC5, 
                     Anamneesi ja potilaan tutkiminen sekä 
                     Kirurgisen potilashoidon perusvalmiudet DC5
090601A-01     Ortodontian perusvalmiudet 6,7 op
090510A-04     Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op
080206A          Reseptioppi 1 op
090504A-02     Purentafysiologia II 4,2 op
090203A          Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op 
090603A-05     Kliininen harjoittelu DC5 1 op
Yhteensä 34,1 op

3. vuoden kevät (DC6)
090501A-03     Endodontia 1,6 op
090502A-01     Suukirurgian perusteet sisältäen kokonaisuudet 
                     Suukirurgian perusteet DC6 sekä Kirurgisen potilashoidon 
                     perusvalmiudet DC6 (luennot ja ryhmäopetus) 3,2 op
090505A-02     Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1,5 op
090503A-01     Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,5 op
090503A-04     Materiaalioppi 1,5 op
090503A-03     Osaproteesioppi 2,5 op
090503A-05     Kevytsillat 0,3 op
090505A-08     Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op
090601A-04     Aikuisortodontia 0,4 op 
                     Kieliopinnot, vieras kieli 1,5 op
090603A-06     Kliininen harjoittelu DC6  8 op
Yhteensä 26,0 op

4. vuoden syksy (DC7)
090508A          Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op
090301A          Iho- ja sukupuolitaudit 0,4 op
090302A-02     Suun limakalvosairaudet sisältäen luennot 
                     Proteesistomatiitti (PROT) ja Lasten suun limakalvosairauksien erityispiirteet 3,1 op
090503A-02     Kokoproteesioppi 3,4 op
090503A-06     Immediaattiproteesioppi 0,3 op
090503A-07     Proteesien korjaukset 0,9 op
090504A-03     Patofunktion syventävä osio 0,5 op
090502A-06     Purennan kirurginen kuntoutus I 0,3 op
090502A-07     Purennan kirurginen kuntoutus II 0,2 op
090202A          Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 0,5 op
090501A-07     Pedodontia 2,5 op
090505A-13     Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla 0,5 op
090510A-08     Suu- ja hammassairauksien hallinta väestötasolla 1 op
090601A-02     Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen
genetiikka 2,4 op
090502A-12     Kirurgia lasten hammashoidossa 0,4 op
090502A-02     Dentoalveolaarinen kirurgia 2,4 op
090505A-03     Parodontaalikirurgia 2,7 op
090506A-03     Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op
090603A-07     Kliininen harjoittelu DC7 7 op
Yhteensä 23,4 op

 
4. vuoden kevät (DC8)
090510A-05     Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen 1,1 op
090403A          Anestesiologia 1 op
090501A-05     Endodontian syventävä kurssi (sis. koneellinen juurihoito) 2,1 op
090505A-14     Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op
090603A-02     OSCE-tentti 0 op
090502A-04     Odontogeeniset infektiot sisältäen absessit 0,6 op
090506A-02     Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0,3 op
090502A-03     Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka sisältäen luennon 
                     keskikasvovammat (5KORV) 1,4 op
090506A-04     Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7 op
090510A-06     Purennan kuntoutus väestötasolla 0,4 op
090602A         Tutkimusmenetelmät 1 op
                     Toinen kotimainen kieli 3 op
090603A-08     Kliininen harjoittelu DC8 14 op
Yhteensä 25,8 op


5. vuoden syksy (DC9)
092201A          Mikrobiologia/Infektiokurssi  2 op
090502A-05     Suukirurgia ja yleissairaudet 0,5 op
090505A-06     Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 2,1 op
090501A-06     Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset (sis. kausaalinen kariesdiagnostiikka) 1,6 op
090302A-01     Suupatologia 4 op
090302A-01     Suupatologia sisältäen luennon suusyövän hoito (5KORV) 2 op
090302A-04     Suupatologian mikroskooppikurssi 0,6 op 
090606A          Oikeushammaslääketiede 0,3 op
090303A          Sisätautioppi DC9 0,8 op
090404A          Psykiatria 0,4 op
090205A          Neurologia 0,4 op
090507A          Kliininen farmakologia 1,5 op
090502A-08     Implantologia 0,4 op
090502A-09     Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op
090505A-05     Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op
090603A-09     Kliininen harjoittelu DC9 6 op
Yhteensä 25,1 op

5. vuoden kevät (DC10)
090601A-09     ORTO-Seminaari1-5 DC 7-10 1,4 op
090510A-07     Sosiaalihammaslääketieteen ajankohtaiset aiheet 3 op
090502A-11     Suu- ja leukakirurgian kirjallisuus 7,8 op
090505A-04     Parodontologian seminaarit 1,1 op
090602S          Syventävät opinnot, tutkielma 20 op
040300A          Kypsyysnäyte 0 op
040014Y          Kasvaminen hammaslääkäriksi DC5 – DC10 4,5 op
090603A-10     Kliininen harjoittelu DC10 4 op
Yhteensä 41,8 op

 

6. vuoden syksy (DC11)
Syventävä kliininen harjoittelu DC 11 (30 op)

 

 

  


HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA, PERUSKOULUTUKSEN II OSA ( KLIININEN VAIHE) OPETUS LUKUKAUSITTAIN

3. lukuvuosi 60,1 op

4. lukuvuosi 56,2 op

5. lukuvuosi 66,9 op

6. lukuvuosi 30 op

DC5

DC6

DC7

DC8

DC9

DC10

DC11

Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op


Kariologian perusteet 3 op


Korjaava karieshoito 5,1 op


Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5,2 op


Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op


Suukirurgian perusteet (DC5-DC6)


Ortodontian perusvalmiudet 6,7 op


Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op


Reseptioppi 1 op


Purentafysiologia II 4,2 op


Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op

Endodontia 1,6 opSuukirurgian perusteet (DC5-DC6) 3,2 op

 

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien
syventäminen 1,5 op


Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,5 op


Materiaalioppi 1,5 op


Osaproteesioppi 2,5 op

 

 

Kevytsillat 0,3 op


Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op

 


Aikuisortodontia 0,4 op


Kieliopinnot, vieras kieli 1,5 op 

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op


Iho- ja sukupuolitaudit 0,4 op


Suun limakalvosairaudet 3,1 op


Immediaattiproteesioppi 0,3 op


Proteesien korjaukset 0,9 op


Patofunktion syventävä osio 0,5 op

Kokoproteesioppi 3,4 op


Purennan kirurginen kuntoutus I  0,3 op


Purennan kirurginen kuntoutus II 0,2 op


Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 0,5 op


Pedodontia 2,5 op


Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla 0,5 op


Suu- ja hammassairauksien hallinta
väestötasolla 1 op


Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja
hammaslääketieteellinen genetiikka 2,4 op

 

Orto-seminaarit DC 7-10

Kirurgia lasten hammashoidossa 0,4 op


Dentoalveolaarinen kirurgia 2,4 op


Parodontaalikirurgia 2,7 op


Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op

Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen
1,1 op


Anestesiologia 1 op


Endodontian syventävä kurssi 2,1 op


Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op

OSCE-tentti
Odontogeeniset infektiot 0,6 op


Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0,3 op


Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka 1,4 op


Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7
op

 

 

Purennan kuntoutus väestötasolla 0,4 op

 

 

Toinen kotimainen kieli 3 op

 

Tutkimusmenetelmät 1 op

Mikrobiologia /Infektiokurssi 2 op


Suukirurgia ja yleissairaudet
0,5 op


Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä
parodontaali-infektiot 2,1 op


Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset (sis. kausaalinen kariesdiagnostiikka) 1,6 op


Suupatologia 6 op

Suupatologian mikroskooppikurssi 0,6 op


Oikeushammaslääketiede 0,3 op


Sisätautioppi 0,8 op


Psykiatria 0,4 op


Neurologia 0,4 op


Kliininen farmakologia 1,5 op


Implantologia 0,4 op


Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op (DC 7-9)


Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op

Orto-seminaarit ( DC 7-10) 1,4 op

Sosiaalihammaslääketieteen ajankohtaiset aiheet 3 op


Parodontologian seminaarit 1,1 op


Suu- ja leukakirurgian kirjallisuus 7,8 op


Syventävät opinnot, tutkielma 20 op


Kypsyysnäyte

 

Syventävä harjoittelu

 

 OPETUSJUONTEET

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma   

 

1. Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa kertoa leukojen ja purentaelimen kasvusta, rakenteesta ja toiminnasta sekä hammaslääketieteellisestä genetiikasta. Opiskelija osaa hammaslääkärin perustaidot sekä teorian että käytännön tasolla. Opiskelija osaa tutkia potilaan ja tehdä diagnoosin, osaa dokumentoida potilasasiakirjat, osaa potilashoidossa tarpeelliset hygieniakäytänteet sekä osaa käyttää potilashoitoon liittyviä instrumentteja ja materiaaleja. Lisäksi opiskelija osaa arvioida hammaslääkärin ja muiden terveydenhuollon toimintatahojen toiminnan suhdetta ja toimia terveyden edistämisen perusperiaatteiden mukaan. 

2. Suun sairaudet ja terveys

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon. Opiskelija osaa kertoa infektioiden, yleissairauksien ja lääkitysten yhteyden hammas- ja suusairauksiin sekä hammashoitoon. Opiskelija osaa kertoa vanhenemiseen liittyvistä yleisistä tekijöistä (biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, ravitsemus) sekä ikääntyneiden suun ja hampaiden hoidon erityispiirteistä.

3. Purennan kuntoutus

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa arvioida potilaan purennan kuntoutuksen tarpeen ottaen huomioon subjektiivisen ja objektiivisen hoidontarpeen sekä kustannukset. Opiskelija osaa tehdä purennan kuntoutukseen tähtäävät proteettiset toimenpiteet.

4. Kirurgiset perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa kirurgisen toiminnan perusteet sekä osaa yleisimmät hammaslääkärin toimialaan kuuluvat suu- ja leukakirurgiset toimenpiteet. Opiskelija osaa diagnosoida dentoalveolaariset traumat ja hoitaa niitä. Opiskelija osaa diagnosoida kasvojen ja leukojen alueen vammat ja ohjata potilaan hoitoon. Opiskelija osaa tutkia kasvokipupotilaan (Kipu-teemapäivä), osaa kertoa hoitoperiaatteista ja ohjata potilaan hoitoon. 

5. Kasvu ja kehitys -juonne

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää ja eritellä hammashoidollisia näkökulmia, jotka liittyvät lapsen kasvuun, kehitykseen ja yleisimpiin lastentauteihin. Opiskelija osaa kertoa lapsen kasvun ja kehityksen yleispiirteistä sekä kasvun seurannasta suhteessa hammashoitoon. Opiskelija osaa kertoa purentavirheiden etiologiasta.

6. Tieteelliset perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellisesti relevanttia tietoa ja arvioida tietoa kriittisesti sekä yhdistää teorian ja käytännön taidot. Opiskelija osaa raportoida valitsemastaan aiheesta tieteellisten alalle tyypillisten tapojen mukaisesti ja esittää raportin suullisesti.

 

 

Syventävien opintojen tutkielma 20 op

Syventävien opintojen tutkielma voidaan suorittaa joko opintoprojektina tai osallistumalla tutkimusprojektiin. Tutkielman tulee osaltaan koostua omakohtaisista ja kokeellisista havainnoista mukaan lukien sairaskertomusten tai vastaavien tilastollinen tai muu käsittely. Opintoihin kuuluu opiskelijan yksin kirjoittama tutkielma tai, jos opiskelija on kuulunut tutkimusryhmään, yhteisartikkeli, jossa opiskelijan nimi on tekijäluettelossa joko ensimmäisenä tai toisena ja jossa hänen työpanoksensa on selkeästi identifioitavissa.

Tieteellisen juonteen keskeisiä opintojaksoja ovat Tieteellisen tutkimuksen perusteet, Biostatistiikka ja
Epidemiologian perusteet. Opetussuunnitelmassa määritellyn ydinaineksen lisäksi opiskelija voi valita muita syventävien opintojen tutkielmaa tukevia opintoja esimerkiksi muiden laitosten tai tiedekuntien tai jatkokoulutuksen opetustarjonnasta (esim. metodiopinnot). Syventävien opintojen tutkielman ohjauksesta vastaa ohjaajaksi nimetty henkilö. Tutkielma esitetään suullisesti pääsääntöisesti opetussuunnitelmaan varatuilla tutkimusseminaariajoilla. Tutkielman hyväksyy dekaani työn ohjaajien/tarkastajien esityksestä. Tutkielmasta toimitetaan yksi kappale asianomaiselle laitokselle tai klinikalle ja työn ohjaajan allekirjoituksella varustettu kappale tiedekunnan kansliaan.

 

Diagnostiikan ja suun limakalvosairauksien oppiaineessa
Opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla sopimuksen mukaan johonkin oppiaineessa käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyen jonkun oman tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn. Aiheet liittyvät suun limakalvosairauksiin ja suun ja leukojen alueen kasvaimiin (esim. suusyöpään).

Röntgenyksikkö:

Opiskelija voi suorittaa syventävät opinnot tekemällä kirjallisuuskatsauksen ja aiheeseen liittyvän tutkimustyön. Tutkimustyön osuus tehdään yhteistyössä OYS:n hammas- ja leukaröntgenyksikön kanssa.
Syventävät opinnot esitellään potilastapausseminaarissa tai vastaavassa tilaisuudessa.
Kirjallisuuskatsauksen tason tulee olla hyvää tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistavaksi kelpaavaa tasoa.
Vastuuhenkilö: Professori Tuula Salo (tuula.salo(at)oulu.fi)

Vastuuhenkilö: Professori Tuula Salo (tuula.salo(at)oulu.fi)

 

Hammasproteesiopin ja kliinisen purentafysiologian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa tehtävään tutkimustyöhön. Aiheet liittyvät hammasprotetiikan eri osa-alueisiin ja purentafysiologiaan.

Vastuuhenkilö: Professori Aune Raustia (aune.raustia(at)oulu.fi)

 

Hampaiston kehitys- ja oikomisopin oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja tekemällä aiheesta oman tutkielman sekä osallistumalla kliiniseen työskentelyyn oppiaineessa. Aiheet liittyvät 1) geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutukseen oraaliseen ja kraniofakiaaliseen kasvuun ja kehitykseen 2) potilashoitojen analysointiin.
Vastuuhenkilö: Professori Pertti Pirttiniemi (pertti.pirttiniemi(at)oulu.fi)

 

Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen.

Vastuuhenkilö: Professori Tellervo Tervonen (tellervo.tervonen(at)oulu.fi)

 

Pedodontian, kariesopin ja juurenhoidon oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja laatimalla siihen liittyvän kirjallisuuskatsauksen. Toinen tapa on esitellä kliinisesti mielenkiintoinen/mielenkiintoisia potilastapauksia ja laatia siihen/niihin liittyvä aiheeseen sopiva kirjallisuuskatsaus. Kolmas vaihtoehto on laatia kirjallisuuskatsaus jostakin oppiaineeseen liittyvästä kliinisestä tai tieteellisestä aiheesta. Oppiaineen tutkimusaiheita ovat mm. pulpa-dentiinikompleksin metabolian säätely, dentiinikarieksen patobiologia, korjaavan hoidon materiaalitutkimus, elinkaarianalyysin soveltaminen hammaslääketieteeseen sekä pedodontian ja juurenhoidon suorittamiseen liittyvät erityiskysymykset.

Vastuuhenkilö: Professori Leo Tjäderhane (leo.tjaderhane(at)oulu.fi)

 

Sosiaalihammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän kirjallisuuskatsauksen tai selvityksen.

Tutkimusaiheet: Karieksen hallinta nykyoloissa, Suunterveyden edistäminen koululaisilla, Hammashoitopelko, Koettu suun terveys ja suun terveyteen liittyvä elämänlaatu

Vastuuhenkilö: Professori Jorma Virtanen (jorma.virtanen(at)oulu.fi)

 

Suu- ja leukakirurgian oppiaineessa opiskelija tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn.

Vastuuhenkilö: Professori Kyösti Oikarinen (kyosti.oikarinen(at)oulu.fi)

 

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte suoritetaan kuten lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa:

http://www.medicine.oulu.fi/media/tiedekunta/peruskoulutus/ohjeet-ja-maaraykset/ohjeita_kypsyysnaytteen_kirjoittajalle.pdf

 

Opintosuoritusten arviointi

 

090501A Ehkäisevä hammaslääketiede ja kariesoppi

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kussakin osiossa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Kliiniseen vaiheeseen (DC5) siirryttäessä pidetään sisäänpääsykuulustelu Korjaavan karieshoidon opintojaksoa (090501A-02) varten.

Kliinisiin harjoitustöihin pääsyn edellytyksenä on hyväksyttyjen välikuulustelujen suorittaminen. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjoissa ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat a) väli- ja loppukuulusteluissa saadut arvosanat; b) korjaavan hoidon kliinisten toimenpiteiden arvioinnin tulos, ja c) kliinisen työskentelyn kompetenssiarvio.

 

090502A Suu- ja leukakirurgia

Alkukuulustelu pidetään Hammaslääkärin perustiedot ja -ja taidot -juonteen alussa ja juonnekuulustelut pidetään Hammaslääkärin perustiedot ja -ja taidot-juonteen, Suun sairaudet ja terveys -juonteen (infektiot) sekä Operatiivisen juonteen jälkeen. Kuulustelut arvostellaan asteikolla 0-5. Alin hyväksytty suoritus on 1. Loppukuulustelussa ja välikuulusteluissa edellytetään hallittavan oppikirjat, kurssimonisteet ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat kliinisistä harjoituksista saadut työpisteet, välikuulustelujen arvosanat ja loppukuulustelun arvosana.

 

090503A Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjat ja
luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun lisäksi välikuulustelut sekä arvio kliinisistä opinnoista.

 

090601A Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä oppikirjan aiheeseen liittyvät osat. Loppukuulustelussa
edellytetään hallittavan oppikirja ja luennoilla esitetyt asiat. Ensimmäisen välikuulustelun
hyväksytty suorittaminen on edellytys potilastöiden aloittamiselle. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun ja välikuulustelujen arvosanojen lisäksi kliiniset suoritteet.

 

090505A Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita
parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen päätteeksi järjestettävien välikuulustelujen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 

090506A Hammaslääketieteellinen radiologia

Loppukuulusteluun pääsyn edellytyksenä on kliinisen palvelun ja kaikkien röntgenologisten opintojaksojen hyväksytty suorittaminen. Kliinisen palvelun osalta opiskelijan on osoitettava riittävät tiedolliset ja tekniset taidot sekä vastuullisuutta kuvausindikaatioissa ja säteilyhygieniassa. Syventävät opinnot voivat olla kesken.
Lisäksi loppuarvosanan edellytyksenä on suoritettu erillinen säteilysuojelutentti. Loppuarvosanan perustana on loppukuulustelussa saatu arvosana. Arvosanaan myönteisesti vaikuttavat välikuulustelut ja kuvaustekniikan sekä diagnostiikan taidot.

 

090510A Sosiaalihammaslääketiede

Loppuarvosana määräytyy lopputentin perusteella. Lisäksi loppuarvosanaan voi vaikuttaa oppiaineessa menestyksekkäästi tehty syventävien opintojen tutkielma.

 

090302A Suupatologia

Arvosana perustuu kaikkien opintojaksojen sekä kliinisen palvelun suorittamiseen. Loppuarvosana muodostuu opintojaksojen Suupatologia sekä Suun limakalvosairaudet opintomenestyksen opintopistemäärillä painotetuista keskiarvoista sen mukaan, miten opintojaksoista järjestetään kuulusteluja. Loppuarvosanaan vaikuttaa myös kliininen opintomenestys diagnostiikan ja suun limakalvosairauksien oppiaineessa.