Oppaan LTK - Hyvinvointitekniikka, 2010-11 tiedotEtusivu Opetus Tentit

HYVINVOINTITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 2010 - 2011

 

Koulutus perustuu asetukseen terveystieteiden tutkinnosta (794/2004). Koulutus johtaa terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoon pääaineena hyvinvointitekniikka. Tutkinto koostuu matemaattis-luonnontieteellisistä, biolääketieteen ja lääketieteen tekniikan opinnoista. Opiskelija saavuttaa koulutuksessa alan vaatimat perustiedot ja -taidot sekä teoreettisten että käytännön harjoitusten avulla.

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) on alempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkintoon kuuluu kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja sekä valinnaisia opintoja. Näiden lisäksi laaditaan kandidaatin tutkielma ja kirjoitetaan kypsyysnäyte.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan terveystieteiden maisterin tutkinto (120 op), joka on ylempi korkeakoulututkinto. Maisterivaiheen opinnot on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Maisterin tutkintoon kuuluu kaikille pakollisia aine- ja syventäviä opintoja sekä syventymiskohteen opintoja ja valinnaisopintoja. Näiden lisäksi laaditaan pro gradu -tutkielma ja kirjoitetaan kypsyysnäyte.

Maisterin tutkinnossa on kaksi syventymisvaihtoehtoa:

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi toimia asiantuntijana erilaisissa koulutukseen, tutkimukseen, teollisuuteen ja terveydenhuoltoon liittyvissä tehtävissä. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten.

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) - 180 op

Opintoihin sisältyy kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja sekä valinnaisopintoja.
Opinnot suositellaan suoritettavaksi oheisen ohjeellisen lukujärjestyksen mukaan.

 

Yleisopinnot 10,5 op

040007Y Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1,5 op
040011Y Lääketieteen informatiikka I ja II 1,5 op
580101Y Orientoivat opinnot 1,5 op
901020Y Ruotsi 3 op
902006Y Reading for Academic Purposes 1,5 op
902007Y Scientific Communication 1,5 op

 

Fysiikan ja kemian opinnot 22,5 op

040004Y Kemia 6 op
040902Y Biokemia I 2,5 op
761101P Perusmekaniikka 4 op
761103P Sähkö- ja magnetismioppi 4 op
761104P Yleinen aaltoliikeoppi 3 op
761121P Fysiikan laboratoriotyöt I 3 op

 

Matematiikan opinnot 31,5 op

031010P Matematiikan peruskurssi I 5 op
031011P Matematiikan peruskurssi II 6 op
031017P Differentiaaliyhtälöt 4 op
031019P Matriisialgebra 3,5 op
031021P Tilastomatematiikka 5 op
031049A Signaalit ja järjestelmät 5 op
040005Y Biostatistiikka 3 op

 

Lääketieteen opinnot 25,5 op

040002Y Solu- ja kehitysbiologia 5 op
040105Y Epidemiologian perusteet 1,5 op
040112A Fysiologia 15 op
040414P Ihminen ja lääkkeet 2 op
040901Y Anatomian perusteet 2 op

 

Tekniikan perusopinnot 32 op

521109A Sähkömittaustekniikan perusteet 5 op
521302A Piiriteoria I 5 op
521431A Elektroniikkasuunnittelun perusteet 5 op
764627A Virtuaaliset mittausympäristöt 5 op
811122P Johdatus ohjelmointiin 5 op
811175P Ohjelmointityö I 2 op
811338A Internet ja tietoverkot 5 op

 

Lääketieteen tekniikan opinnot 31 op

040201Y Basics in eHealth 5 op
080901A Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan 6 op
580102Y Johdatus hyvinvointitekniikkaan 2 op
580103A Biomekaniikan perusteet 2 op
580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö 5 op
764163P Johdatus biofysiikkaan 3 op
764317A Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 3 op
764324A Biofysiikan harjoitustyöt I 5 op

 

Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op

580209A Kandidaatin tutkielma 10 op
580211A Kypsyysnäyte 0 op

 

Valinnaisia opintoja 17 op

Valitaan tutkintoa tukevista perus- ja aineopinnoista. Valinnaisten opintojen kohdalla opiskelijan on tarvittaessa itse sovittava opintojakson järjestävän laitoksen kanssa opintojaksolle osallistumisesta.
Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää alaan liittyvää työharjoittelua enintään 4 op (580120A Työharjoittelu 1).

 

Terveystieteen kandidaatin tutkinto, opinnot lukuvuosittain

1. lukuvuosi

031010P Matematiikan peruskurssi I 5 op
031019P Matriisialgebra 3,5 op
040011Y Lääketieteen informatiikka I 0,5 op
580101Y Orientoivat opinnot 1,5 op
580102Y Johdatus hyvinvointitekniikkaan 2 op
761101P Perusmekaniikka 4 op
761121P Fysiikan laboratoriotyöt I 3 op
811122P Johdatus ohjelmointiin 5 op
811175P Ohjelmointityö I 2 op
902007Y Scientific Communication 1,5 op

031011P Matematiikan peruskurssi II 6 op
031017P Differentiaaliyhtälöt 4 op
040011Y Lääketieteen informatiikka II 1 op
040901Y Anatomian perusteet 2 op
521302A Piiriteoria I 5 op
764163P Johdatus biofysiikkaan 3 op
761104P Yleinen aaltoliikeoppi 3 op
761103P Sähkö- ja magnetismioppi 4 op
902006Y Reading for Academic Purposes 1,5 op

Yhteensä 57,5 op

 

2. lukuvuosi

040002Y Solu- ja kehitysbiologia 5 op
040201Y Basics in eHealth 5 op
080901A Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan 6 op
521431A Elektroniikkasuunnittelun perusteet 5 op
580103A Biomekaniikan perusteet 2 op
764317A Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 3 op
764324A Biofysiikan harjoitustyöt I 5 op
901020Y Ruotsi 3 op (järjestetään joka 2.vuosi)

040004Y Kemia 6 op
040005Y Biostatistiikka 3 op
040007Y Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1,5 op
040414P Ihminen ja lääkkeet 2op
040902Y Biokemia I 2,5 op
521109A Sähkömittaustekniikan perusteet 5 op
811338A Internet ja tietoverkot 5 op

Yhteensä 56 tai 59 op + valinnaisia opintoja

 

 3. lukuvuosi

031049A Signaalit ja järjestelmät 5 op
040112A Fysiologia 15 op
764627A Virtuaaliset mittausympäristöt 5 op
901020Y Ruotsi 3 op (järjestetään joka 2.vuosi)

031021P Tilastomatematiikka 5 op
040105Y Epidemiologian perusteet 1,5 op
580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö 5 op
580209A Kandidaatin tutkielma 10 op
580211A Kypsyysnäyte

Yhteensä 46,5 tai 49,5 op + valinnaisia opintoja

 

Suositeltavia kandidaattivaiheen valinnaisia opintoja:

031018P Kompleksianalyysi 4 op
031022P Numeeriset menetelmät 5 op
031024A Satunnaissignaalit 5 op
031044A Matemaattiset menetelmät 3 op
040903A Biokemia II 4 op
465075A Materiaalin tutkimustekniikka 3,5 op
521337A Digitaaliset suodattimet 5 op
521430A Elektroninen mittaustekniikka 6 op
521432A Elektroniikkasuunnittelu I 5 op
521205A Puolijohdekomponenttien perusteet 4,5 op
555280P Projektitoiminnan peruskurssi 2 op
750340A Bioinformatiikan perusteet 3 op
764115P Solujen biofysiikan perusteet 2 opTerveystieteiden maisterin tutkinto (TtM) - 120 op

Opinnot suoritetaan yksilöllisen lukujärjestyksen mukaan valinnaisopinnoista riippuen. Osa opinnoista järjestetään vain joka toinen vuosi.

 

Kaikille yhteiset opinnot 41 op

040108A Yleinen patologia 3 op
080913A Kliinisen kemian teknologia 3 op
080914S Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan seminaari 3 op
521124S Anturit ja mittausmenetelmät 5 op
521126S Lääketieteelliset mittaukset 5 op
521273S Biosignaalien käsittely 4 op
521467S Digitaalinen kuvankäsittely 5 op
764364A Biosysteemien analyysi 5 op
764633S Lääketieteellinen fysiikka 4 op
764660S Bioelektroniikka 4 op

 

Lääketieteellisen tekniikan syventymiskohteessa seuraavista vähintään 20 op

040408S Kuormitusfysiologia 1 op
080910A Sovellettu diagnostinen radiologia 4 op
080912S Sovellettu biomekaniikka 4 op
521053S Lääketieteen laitteiden tuotevastuu 2 op
521114S Langattomat mittaukset 4 op
521337A Digitaaliset suodattimet 5 op
555364S Ergonomia 5 op
764369A Lääkintälaitetekniikka 3 op

 

Biolääketieteellisen tekniikan syventymiskohteessa seuraavista vähintään 20 op

040903A Biokemia II 4 op
040910S Koe-eläinkurssi 6 op
580401A Biomateriaalien perusteet 2 op
580402A Biolääketieteellisen tutkimuksen kuvantamismenetelmät 2 op
764115P Solujen biofysiikan perusteet 2 op
764323A Solukalvojen biofysiikka 6 op
764359A Spektroskooppiset menetelmät 5 op
764680S Hermoston tiedonkäsittely 5 op

 

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 35 op

580210S Pro gradu -tutkielma 35 op
580211S Kypsyysnäyte

 

Valinnaiset opinnot 24 op

Valinnaisia opintoja suoritetaan niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 120 op.
Valinnaiset opinnot valitaan alaan liittyvistä aineopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opiskelijan on tarvittaessa itse sovittava opintojakson järjestävän laitoksen kanssa opintojaksolle osallistumisesta. Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää alaan liittyvää työharjoittelua enintään 4 op (580121A Työharjoittelu 2).

 

Kaikille suositeltavia valinnaisia opintoja:

031044A Matemaattiset menetelmät 3 op
040404A Terveysteknologia ja kuntoutus 5 op
521142A Laiteläheinen ohjelmointi 5 op
521238S Optoelektroniset mittaukset 4 op
521430A Elektroninen mittaustekniikka 6 op
521497S Hahmontunnistus ja neuroverkot 5 op
580202S Lääketieteen tekniikan projektityö 5-10 op
764325A Biofysiikan harjoitustyöt 5 op
764338A Neurotieteen perusteet 5 op
764620S Hemodynamiikka 4 op
764668S Biosysteemien simulointi 4 op
766661S NMR-kuvaus 8 op

 

Suositeltavia valinnaisia opintoja lääketieteellisen tekniikan syventymiskohteessa:

031024A Satunnaissignaalit 5 op
031028S Matemaattinen signaalinkäsittely 6 op
464085A Tuotesuojaus 3,5 op
521413A Digitaalitekniikka I 4 op
521432A Elektroniikkasuunnittelu I 5 op
521485S DSP-työt 3.5 op
555260P Työsuojelun peruskurssi 3-4 op
555365S Ergonomian tietokoneavusteiset menetelmät 3 op

 

Suositeltavia valinnaisia opintoja biolääketieteellisen tekniikan syventymiskohteessa:

080912S Sovellettu biomekaniikka 4 op
461028S Teknillisen mekaniikan mittaukset 6 op
465075A Materiaalin tutkimustekniikka 3,5 op
747604S Introduction to biocomputing 3 op
750340A Bioinformatiikan perusteet 3 op
764619S Molekyylien biofysiikka 4 op
764668S Bioprosessien simulointi 5 op