Oppaan LTK - Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma, 2010-11 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 2010-2011

 

Terveystieteiden opettajankoulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Koulutus johtaa sekä 180 opintopisteen laajuiseen terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (TtK) että 120 opintopisteen laajuiseen terveystieteiden maisterin tutkintoon (TtM). Ylempi korkeakoulututkinto (TtM) antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten. Koulutuksen vastuullisena laitoksena toimii terveystieteiden laitos.

 

 

Opinto-oikeus

  

Opinto-oikeus terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaan (pääaineena hoitotiede) saadaan vuosittain järjestettävissä opiskelijavalinnoissa. Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaan opiskelijat valitaan opiskelijavalinnan kautta suorittamaan sekä kandidaatin tutkintoa (TtK) että maisterintutkintoa (TtM). Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta esitetään lääketieteellisen tiedekunnan valintaoppaassa.

 

 

Tutkintojen ja koulutusalan tavoitteet

 

Alemman korkeakoulututkinnon (terveystieteiden kandidaatti) tavoitteet:

Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito

 

Ylemmän korkeakoulututkinnon (terveystieteiden maisteri) tavoitteet:

Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) pääaineen kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
4) valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
5) hyvä viestintä- ja kielitaito

  

Terveystieteiden opettajan koulutusohjelman tarkoituksena on, että opiskelija saavuttaa asiantuntijuuden terveyden- ja sosiaalihuollon opetus- ja kehittämistehtäviin siten, että hän koulutuksen suoritettuaan
1) osaa toimia itsenäisesti opettajana ja kasvattajana,
2) osaa arvioida oman alansa kehitystä ja soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä omassa työssään,
3) osaa suunnitella alansa työtä ja koulutusta tutkimuksen avulla.

  

Aikaisempien opintojen korvautuvuus

Aikaisemmalla tutkinnolla korvautuvat opintojaksot on merkitty opinto-oppaaseen seuraavasti: * -merkityt opintojaksot korvautuvat aikaisemman sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen (opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto) perusteella. ** -merkityt opinnot korvautuvat edellisten lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Näitä yhdellä tai kahdella tähdellä merkittyjä opintojaksoja pääaineopiskelijan ei tarvitse erikseen anoa hyväksiluettavaksi, mikäli hän on toimittanut jäljennöksen tutkintotodistuksesta tiedekuntaan. Poikkeuksena ovat kieli- ja viestintäopinnot, joiden osalta hyväksilukemispäätökset tekee kielikeskus. Opiskelijan tulee anoa hyväksilukemista kielikeskuksen omalla hyväksilukemishakemuksella.

 

Muissa yliopistoissa, mukaan lukien yliopistojen avoimissa yliopistoissa,  suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukemista erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla kotisivuilta ja opiskelijoiden tilasta. Päätöksen mahdollisesta opintojakson hyväksilukemisesta tekee pääaineen professori tai opintojaksosta vastaava opettaja.

 

  

Opintojen rakenne

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Terveystieteiden kandidaatin koostuu yleisopinnoista, pääaineen perus- ja aineopinnoista, sivuaineopinnoista ja vapaavalintaisista opinnoista. Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma. Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat pääaineen syventävät opinnot, sivuaineen opinnot ja vapaavalintaiset opinnot. Pääaineen syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

 

Terveystieteiden opettajan koulutusohjelman pääaineopinnot

Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmassa pääaineena on hoitotiede. Pääaineen eli hoitotieteen perus-, aine- ja syventävät opinnot ovat samat kuin hoitotieteen tieteenalaohjelmassa.

 

Sivuaineopinnot

Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmassa sivuaineena on hoitotieteen didaktiikka (60 op). Hoitotieteen didaktiikan opinnot (60 op) sisältyvät osin kandidaatin ja osin maisterintutkintoon. Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon suoritetaan kasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op) ja maisterin tutkintoon hoitotieteen didaktiikan aineopinnot (35 op).

 

Hoitotieteen didaktiikka 60op

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat

41000P Kasvatustieteen perusopinnot 25op

  

Maisterin tutkintoon kuuluvat

Hoitotieteen didaktiikan aineopinnot 35 op
352119A Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu 5.0
352121A Opetuksen ja oppimisen arviointi 3.0
352122A Opetushallinto sekä opetuksen ja oppimisen suunnittelu 5.0
352124A Opetusharjoittelu 16.0
352207A Terveydenhuollon koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 3.0
352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 3.0

Vastuuhenkilö: Hannele Lukkarinen

 

Vapaavalintaiset opinnot

Vapaavalintaisia opintoja ovat jollakin muulla tieteenalalla Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmassa opiskelija valitsee terveystieteiden kandidaatin tutkintoon vapaavalintaisia opintoja (30 op) ja maisterin tutkintoon (25 op) haluamaltaan alueelta esimerkiksi muiden tiedekuntien ja korkeakoulujen opinnoista.

 

Terveystieteiden laitoksella tarjolla olevat vapaavalintaiset opintojaksot:

352222A Gerontologinen hoitotiede, ikääntyminen yhteisöllisenä voimavarana 8.0 op
353113S Vaikuttava potilasohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 5.0 op
352228A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 1.0 - 5.0 op yksilöllisen suunnitelman mukaisesti

 

Terveystieteiden opettajan koulutusohjelman opintojen rakenne on esitetty juonnemallin mukaisesti alla olevassa kuviossa.

JUONNE

1. lk

2. lk

3. lk

4. lk

5. lk

6. lk

7. lk

I Orientaatio- ja tuutorointi-juonne

Opintojen suunnittelu ja tuutorointi (HOPS) (1op), Suorittajasta oppijaksi (3op)

Opintojen suunnittelu ja tuutorointi (HOPS) (0.5op)

Opintojen suunnittelu ja tuutorointi (HOPS) (0.5op)

 

II Akateemiset

kommunikaatio-

taidot juonne

Terveystieteiden informatiikka (2op), Kirjallisen viestinnän perusteet (2op)**

Vieras kieli (3op)**

Toinen kotimainen kieli (3op), Puheviestinnän perusteet (2op)**

III Hoitotiede juonne

Johdatus hoitotieteeseen (5op)

Terveydenhuolto tänään (5op)

Hoitotieteen teorian kehittäminen ja arviointi (5op)

Hoidon ja palvelun laadun arviointi (4op)

Hoitotieteen syventävät opinnot (4op)

Hoitotieteen syventävät opinnot (4op)

 

IV Tutkimus-

menetelmät juonne

Tieteellisen tutkimuksen fil.  perusteet (6op),
Tilastotiede (3op), Tutkimuskurssi (2op)**

Tutkimusmenetelmät I (6 op), Tilastotiede (3op), Tilastollinen tietojenkäsittely (5op)

Kirjallinen kypsyyskoe ja kandidaatin tutkielma (10op)

Tutkimusmene-telmät II (10op)

Tutkielmasemi-naarit (4op), Pro gradu-tutkielma (10op)

Tutkielmasemi-naarit (4op), Pro gradu-tutkielma (10op)

Kypsyyskoe ja Pro gradu-tutkielma (10op)

V Opettajaksi kasvun juonne

Kasvatustieteen
perusopinnot (15op)

Kasvatustieteen
perusopinnot (10op)

 

 

 

Opetushallinto sekä opetuksen ja oppimisen suunnittelu (3op), Opetuksen sisällön
ja menetelmien suunnittelu (5op), Opetuksen ja oppimisen arviointi (1.5op),

Opetusharj. (6op)

Opetushallinto sekä opetuksen ja oppimisen suunnittelu (2op), Opetuksen ja oppimisen arviointi (1.5op), Opetusharj. (10op)

 

 

Terveyden-huollon koulutuksen vaikuttavuuden arviointi (3op)

 

 

Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan (3op)

 

VI Vapaavalin-

taiset ja sivuainejuonne

 

Vapaavalintaiset opinnot (30op)**

Vapaavalintaiset opinnot (10op)

Vapaavalintaiset opinnot (10op)

Vapaavalintaiset opinnot (5op)

 

Aiemmilla opinnoilla korvautuvat

Opistotason tutkinto: 58 op

AMK-tutkinto: 97 op

 

 

 

 

Opintopisteet

39 op (TtK)

32.5 op (TtK)

3 op (TtM)

50.5 op (TtK)

15.5 op (TtM)

37.5 op (TtM)

31 op (TtM)

23 op (TtM)

10 op (TtM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Amk-tutkinnon perusteella korvautuvat opinnot

 

 

Kandidaatin tutkinto (180 op)

Yleisopinnot 52 op

Orientoivat opinnot 40 op
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 2.0
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0
350005Y Tilastotiede 6.0
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0
360001Y Psykologia* 6.0
360002Y Sosiologia* 6.0
360003Y Kansanterveystiede* 6.0

* Hoitotiedettä pääaineena opiskeleville aikaisemmalla sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla tai vastaavantasoisella opistoasteisella tutkinnolla korvautuvat opinnot (yht. 18 op). Mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempaa sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavantasoista opistoasteista tutkintoa, hänen tulee suorittaa 18 opintopistettä tutkintoa tukevia vapaavalintaisia opintoja.

 

Kieli- ja viestintäopinnot 12 op
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet** 1) 2.0
900008Y Puheviestinnän perusteet** 2.0
901007Y Toinen kotimainen kieli 1) 3.0
902008Y Vieras kieli, englanti** 1) 3.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0

 

Hoitotieteen perusopinnot 25 op
351008P Tutkimuskurssi** 2.0
351101P Johdatus hoitotieteeseen 5.0 
351102P Hoitamisen teoreettinen ja metodologinen perusta* 18.0

  

Hoitotieteen aineopinnot ja kandidaatin tutkielma 48 op
352315A Terveydenhuolto tänään 5.0
352107A Tutkimusmenetelmät I 6.0
tai
352224A Hoitotiede - Terveydenhuoltojärjestelmä 6.0
352110A Hoitamisen kliiniset opinnot* 19.0
352221A Hoitotieteen teorian kehittäminen ja arviointi 5.0
352310A Hoidon filosofia ja etiikka 3.0*
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 10.0

  

Sivuaineopinnot (Kasvatustieteen perusopinnot) 25 op
41000P Kasvatustieteen perusopinnot 25.0

 

Vapaavalinnaiset opinnot 30 op

  

Maisterin tutkinto (120 op)

Hoitotieteen syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma 60 op
353112S Hoidon ja palvelun laadun arviointi 4.0
353201S Hoitotieteen syventävät opinnot 8.0
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0
353204S Tutkielmaseminaari 8.0
353206S Pro gradu -tutkielma 30.0
353205S Kirjallinen kypsyyskoe

  

Sivuaineopinnot (Hoitotieteen didaktiikan aineopinnot) 35 op

352119A Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu 5.0
352121A Opetuksen ja oppimisen arviointi 3.0
352122A Opetushallinto sekä opetuksen ja oppimisen suunnittelu 5.0
352124A Opetusharjoittelu 16.0
352207A Terveydenhuollon koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 3.0
352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 3.0

 

Vapaavalinnaiset opinnot 25 op

 

Opintojen arviointi:

Kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma

Kandidaatin tutkintoa varten opiskelija laatii pääaineensa alalta kandidaatintutkielman. Maisterin tutkintoa varten laaditaan pro gradu -tutkielma. Kandidaatintutkielman ja pro gradu -tutkielman yhteydessä suoritetaan kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa maisterin tutkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa kandidaatin tutkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Kypsyysnäytteessä on kuitenkin osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Kandidaatin ja pro gradu-tutkielmien arviointikriteerit ovat luettavissa terveystieteiden laitoksen www-sivuilla.

 

Hoitotieteen didaktiikan opintokokonaisuus (60 op)

Hoitotieteen didaktiikan opintokokonaisuuteen (60 op) kuuluvien opintojaksojen arvioinnissa käytetään numeerista asteikkoa 1-5/ Hylätty tai asteikkoa hyväksytty/hylätty. Mikäli opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, hyväksytty suoritus tarkoittaa vähintään arvosanan 3 (=hyvät tiedot) suoritusta. Hoitotieteen didaktiikka (60 op) -opintokokonaisuuden osalta lasketaan opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.

 

Kunkin opintojakson esittelyn yhteydessä on ilmoitettu oppimateriaali ja suoritustavat. Rästiin jääneet suoritukset on suoritettava viimeistään seuraavan lukuvuoden aikana opintojakson päättymisestä. Muussa tapauksessa opintojakso on suoritettava uudelleen. Tarkemmat ohjeet tai mahdolliset muutokset opintojakson suorittamisesta tiedotetaan opintojakson alkaessa.