Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Informaatiotutkimuksen koulutusohjelma

Osoite: Informaatiotutkimus, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 08-553 3350 (toimisto), 08-553 3356 (opintoneuvoja)
Faksi: 08-553 3488
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi
www-sivut: http://www.oulu.fi/hutk/info/


Katsaus koulutusohjelmaan

Informaatiotutkimuksen alan tutkimus ja siihen perustuva koulutus on Suomessa kansainvälisesti korkeatasoista. Informaatiotutkimusta (aiemmin nimellä Kirjastotiede ja informatiikka) on opetettu vuodesta 1971 alkaen Tampereen yliopistossa, Åbo Akademissa vuodesta 1982, ja Oulun yliopistossa vuodesta 1988. Lisäksi informaatiotutkimuksen perusopinnot (25 op) on voinut suorittaa Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa ja laajennetut perusopinnot Oulun yliopiston Avoimessa yliopistossa verkko-opintoina vuodesta 2007 alkaen.

Informaatiotutkimuksen opetus perustuu tutkimukseen, joka tarkastelee tiedon tuotantoon, välittymiseen, tallentamiseen, organisointiin, hankintaan, hakuun ja käyttöön liittyviä ilmiöitä erilaisissa ympäristöissä. Yhteiskunnallinen kehitys kohti tietoperustaista taloutta rakentuu tietoverkkojen mahdollistamaan globaaliin yhteistyöhön ja tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia informaatioalan asiantuntijuuden kehittymiseen. Koulutusohjelmalle on luonteenomaista yhteys yhteiskunnallisiin ja ammatillisiin käytäntöihin ja se tekee alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Alan ammatillisina käytäntöinä ovat mm. tietopalvelu- ja tiedon hallinnan asiantuntijatehtävät yrityksissä ja julkishallinnossa sekä työ kirjastoissa. Toiminta informaatioalan asiantuntijatehtävissä edellyttää valmiutta alan menetelmien ja järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon sekä alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Oulun yliopistossa informaatiotutkimus kytkeytyy kiinteästi viestintätieteisiin. Informaatiotutkimuksen yhteydessä toimii Suomessa ainutlaatuinen tiedeviestinnän maisteriohjelma, TIEMA, jota on toteutettu vuodesta 2007 alkaen yhteistyössä aate- ja oppihistorian kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelman kanssa. Valinnaisten opintojen kautta informaatiotutkimuksen opiskelijalla on mahdollisuus kehittyä viestintätieteellisesti suuntautuneeksi informaatioalan asiantuntijaksi esimerkiksi integroimalla informaatikon tai tiedon hallinnan asiantuntijuuteen myös tiedeviestinnän, tiedottajan tai verkkoviestinnän asiantuntijuuden hallintaa. Informaatiotutkimuksen yksiköt ovat valtakunnallisen Viestintätieteiden yliopistoverkoston jäseniä (ks. http://viesverk.uta.fi/).

Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto toteutuu Erasmus- ja Nordplus-ohjelmissa. Opiskelija- ja opettajavaihto afrikkalaisten partneriyliopistojen kanssa tapahtuu Ulkoministeriön ja CIMOn North-South-South Higher Education Institution Network -ohjelman projektissa, jota toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin informaatiotutkimuksen ja Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelman kanssa. Myös esimerkiksi Yhdysvaltoihin suuntautuva opiskelijavaihto on mahdollista eri yliopistojen keskeisten sopimusten puitteissa.

Tutkimus ja jatkotutkintokoulutus

Oulun yliopistossa vuonna 2008 toteutetun tutkimuksen kokonaisarvioinnin tulosten seurauksena informaatiotutkimus kuuluu tutkimuksen laatuyksikköön. Maisterin tutkinnon suorittaminen antaa opiskelijalle jatkotutkintokelpoisuuden (ks. http://www.oulu.fi/hutk/jatkokoulutus/).

Informaatiotutkimus pääaineena

Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelija voi valita vapaasti sivuaineensa humanistisesta ja muista tiedekunnista. Tutkintoon voi sisällyttää 2-4 sivuainetta (esim. 2-3 aineen perusopinnot ja yhden aineen aineopinnot). Useat sivuaineet olla hyödyllisiä riippuen siitä, minkä tyyppisiin informaatioalan asiantuntijatehtäviin opiskelija suuntautuu. Tietopalvelutehtävissä tarvitaan usein laajempia opintoja kyseisen yksikön toimialaan liittyvissä oppialoissa (talous- ja hallintotieteet sekä yleisesti humanistiset tieteet humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla, terveys- tai biotieteet lääketieteen tietopalveluissa, biologia ja muut luonnontieteet ympäristöalan tietopalvelussa, jne.). Myös pedagogiset ja viestintätaidot ovat tarpeellisia. Tutkintoon sisältyvät pakolliset tieto- ja viestintätekniikan opinnot antavat informaatioammateissa välttämättömimmät taidot. Laajemmat tietojenkäsittelytieteiden opinnot tukevat useisiin alan asiantuntijatehtäviin sijoittumista ja aineopinnot ovat välttämättömät tietoteknisesti suuntautuneissa asiantuntijatehtävissä.

Informaatiotutkimus sivuaineena

Sivuaineopiskelijat informaatiotutkimukseen valitaan toukokuussa lähtötasokokeen kautta. Lähtötasokokeeseen on ilmoittauduttava huhtikuun loppuun mennessä.

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Informaatiotutkimuksen koulutusohjelman pääaineen opinto-oikeuden voi saada osallistumalla kevään valintakokeeseen (ks. Humanistisen tiedekunnan valintaopas). Myös sivuaineopiskelijat valitaan pääsykokeella. Vuosittain valitaan 8 sivuaineopiskelijaa siten, että puolet heistä on muita kuin humanistisen tiedekunnan opiskelijoita.

Lukukausien alussa ilmestyy informaatiotutkimuksen opetusohjelma koulutusohjelman www-sivuille ja ilmoitustaululle. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista läsnäoloa kontaktiopetuksessa. Tietoa kurssien alkamisesta ja opetuksesta on saatavissa www-sivuilta ja ilmoitustaululta, kurssien sähköpostilistoilta sekä opetustilanteessa.

Opintoneuvonta

Opintoneuvoja on yliopistonlehtori Vesa Suominen, tavattavissa lukukausittain ilmoitettavana vastaanottoaikana (HU119; puh. 08-553 3356).

Pääaineopiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon annetaan ohjaus ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Opiskelijat jakautuvat 2-3 HOPS-ryhmään, jotka kokoontuvat kerran lukukaudessa.

Ohjeita ja opastusta saa myös ainejärjestö Index ry:n edustajilta.

Tiedekunnan opintoneuvonnasta vastaa tiedekunnan opintoasiainpäällikkö. Sivuaineiden opinnoista antavat tietoa kunkin oppiaineen opintoneuvonnasta vastaavat henkilöt.

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää informaatiotutkimuksen kehittymisen tieteenalana ja hahmottaa sen keskeiset osa-alueet ja sen, millaisia taitoja ja tietoja niiden hallinta käytännössä edellyttää. Tähän kuuluvat mm. tiedonhaun menetelmät ja välineet sekä tiedonlähteet, informaatiokäyttäytymisen ja tiedonhankinnan ilmiöt, informaatioalan organisaatioiden johtaminen ja sen välineet sekä informaation ja sitä välittävien organisaatioiden tehtävä yhteiskunnassa. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee käytännön informaatiotyötehtäviä kuten tiedontallennuksen ja kuvailun perustekniikoita ja niiden soveltamista, sekä tiedon hallinnan, johtamisen ja arvioinnin perusteita ja menetelmiä tietoperustaisissa organisaatioissa. Hän ymmärtää alan tutkimuksen teoreettista ja menetelmällistä luonnetta sekä käytännön sovellusmahdollisuuksia. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee valitsemiensa osa-alueiden keskeisimmän tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja menetelmät sekä on harjaantunut tieteellisten käytäntöjen ja tutkimuseettisten periaatteiden mukaiseen tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen.

Sijoittuminen työelämään

Informaatiotutkimuksen opinnot pätevöittävät alan suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin esimerkiksi yleisissä, tieteellisissä ja yrityskirjastoissa, tiedonhallintayksiköissä, tietopalveluissa ja tutkimuslaitoksissa. Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoista noin puolet on sijoittunut kirjastoihin, noin puolet muihin julkisen sektorin tai yritysten informaatiotehtäviin. Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi kirjastonhoitaja ja -johtaja, tietoasiantuntija, informaatikko, tietopalvelupäällikkö tai Information Specialist. Virkoihin edellytetään yleensä informaatiotutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä korkeakoulututkintoa.

Käytännön ohjeita

Opetusohjelma sekä tenttejä, kursseja ja niiden suoritustapoja koskevat ohjeet ovat osoitteessa http://www.oulu.fi/hutk/info/opiskelu/. Oppiaineen ilmoitustaululla ja www-sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista toimintaan liittyvistä asioista.

Jokaisen opiskelijan on hankittava yliopiston sähköpostiosoite, koska sähköpostijärjestelmän käyttäjätunnuksella (paju-tunnus) ja salasanalla pääsee myös WebOodiin, jossa on jokaisen opiskelijan opintorekisteri ym. tietoja. Opiskelijan kotiosoitteen muutos on tallennettava WebOodiin. Paju-tunnuksella pääsee myös muihin opinnoissa tarpeellisiin yliopiston verkkopalveluihin, kuten Optima-oppimisympäristöön.

Tentit

Oppiaineryhmä- ja tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodin kautta, johon kirjaudutaan opintojen alussa saatavilla paju-tunnuksilla. Luentojen yhteydessä järjestettäviin luentokertauksiin ei tarvitse ilmoittautua.

Opintojen rakenne ja eteneminen

Informaatiotutkimuksen perusopinnot on suoritettava ennen aineopintojen aloittamista. Erikoistumisjaksoja voi kuitenkin halutessaan alkaa suorittaa heti opintojen alkaessa. Informaatiotutkimuksen opiskelussa tarpeelliset tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttötaidot kannattaa hankkia opintojen alkuvaiheessa. Tämä koskee myös sivuaineopiskelijoita. Tilastolliset menetelmät ja Tutkimusmenetelmät I on suoritettava ennen kandidaattiseminaaria. Työharjoittelu on syytä sijoittaa aineopintojen loppupuolelle, esim. toisen lukuvuoden jälkeiseen kesään.

Työharjoittelu

Työharjoittelun voi suorittaa kirjastossa, tiedonhallinta- tai informaatiopalveluyksikössä tai muussa tarkoitusta vastaavassa työpaikassa. Harjoittelu voi laajuudeltaan olla 2 tai 3 kuukautta (5 tai 8 op). Harjoittelupaikasta on sovittava koulutusohjelman harjoittelunohjaajan kanssa. Osalle harjoittelijoita palkka voidaan maksaa yliopiston kautta koulutusohjelmalle varatusta harjoittelumäärärahasta. Jos työnantaja maksaa harjoittelijan palkan, opiskelija voi sopia harjoittelusta suoraan työnantajan kanssa varmistaen harjoittelunohjaajalta harjoittelupaikan soveltuvuuden. Aiempi työkokemus voi vähentää vaadittavan harjoitteluajan pituutta tai korvata harjoittelun kokonaan.

Opintokokonaisuuksien arvosanojen määräytyminen

Opintokokonaisuuksien (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot) kokonaisarvosana määräytyy numeroarvioitavien jaksojen keskiarvon perusteella. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta on tietoa opinto-oppaan yleisessä osassa. Tietoja antaa myös koulutusohjelman opintoneuvoja.

Koulutusohjelman rakenne

Koulutusohjelmassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (180 op) ja filosofian maisterin (120 op) tutkinnon. Tämän jälkeen voi jatkaa lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin.

Kandidaatintutkinnon rakenne on
1) kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 25 op
2) pääaineopinnot (perus- ja aineopinnot) 70 op
3) vapaasti valittavat sivuaineopinnot 85 op
Pääaineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma.

Maisterintutkinnon rakenne on
1) pääaineen syventävät opinnot 80 op
2) vapaasti valittavat sivuaineopinnot 40 op

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Opiskelu ja sen suunnittelu 0 op
Äidinkieli 5 op
Toinen kotimainen kieli 5 op
Vieras kieli 5 op
Tilastotieteen opintoja 3 op
Tieto- ja viestintätekniikka 8 op

 

694720A Tilastotieteen peruskurssi
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2. sl tai 2. kl
Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee kvantitatiivisen tutkimuksen suunnitteluprosessin ja havaintoaineiston hankinnan. Hän osaa kuvata tutkittavia asioita taulukoiden, kuvioiden ja tunnuslukujen avulla ja tuntee tilastollisen päättelyn perusperiaatteet.
Toteutustavat: Luennot ja harjoitukset.
Oppimateriaali: Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta.
Suoritustavat: Luentotentti.
Arviointi: 0-5
Vastuuhenkilö: Professori

 

Tieto- ja viestintätekniikan 8 op suositellaan seuraavia Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opintojaksoja:

812326A Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1.- 2. vuosi
Tavoite: Antaa käsitys ihmisestä tietotekniikan käyttäjänä.
Sisältö: Kurssin tavoitteena on osoittaa miten ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa koskevat teoriat auttavat ymmärtämään ihmistä tietotekniikan käyttäjän ja kehittäjänä ja miten niitä voidaan soveltaa tietoteknisten ratkaisujen suunnittelussa. Kurssi tuo ripauksen "tieteellisyyttä" opintoihin heti niiden alkuvaiheessa.
Alustava sisältö: 1. Johdanto 2. Miksi ihminen käyttää tietotekniikkaa? 3. Ihminen tietojenkäsittelijänä 4. Tietokone ihmisen mallina ja ihminen tietokoneen mallina 5. Ihminen ja käyttäjävuorovaikutuksen ja käyttöliittymien suunnittelu. 6. Ihminen tietotekniikan suunnittelijana 7. Ihminen ohjelmoijana 8. Ajankohtaisia kysymyksiä.
Ajoitus ja kohderyhmä: Periodi a, 1 vsk, pakollinen kaikille TOL:n opiskelijoille, myös muut voivat suorittaa.
Oppimateriaali: Luentomateriaali.
Suoritustavat: lu 20 h, kirjalliseen materiaaliin tutustumista, loppukuulustelu.
Arviointi: 0-5
Vastuuhenkilö: Lehtori
Lisätiedot: TOL:n opintoja, http://www.tol.oulu.fi/index.php?id=449


811338A Internet ja tietoverkot 5 op
Ajoitus: 1.- 2. vuosi
Tavoite: Tietokoneverkot ovat eräs aikakautemme merkittävimmistä teknillisistä saavutuksista. Internet yhdistää tällä hetkellä satoja miljoonia tietokoneita, eikä tälle kehitykselle ole näkyvissä loppua. Uusia sovelluksia tulee jatkuvasti Internetin piiriin: langattoman ja liikkuvan tiedonsiirron yleistyessä yksityiset käyttäjät ja kotitaloudet kytkeytyvät tietoverkkoihin yhä tehokkaammin ja tiiviimmin. Minkälainen kokonaisuus on Internet ja miten se siirtää tietoa paikasta toiseen? Tällä kurssilla käsitellään nykyaikaisten tietoverkkojen toimintaperiaatteita, palveluja, protokollia ja sovelluksia. Tarkastelumme lähtökohtana on TCP/IP - viitemalli, joka jakaa verkon viiteen kerrokseen. Laskeudumme ylimmästä eli sovelluskerroksesta askel askeleelta alaspäin kohden fyysistä kerrosta, joka muodostaa verkkomallin alimman tason. Pääpaino on sovellus-, kuljetus- ja verkkokerroksen toiminnassa ja niiden protokollissa. Kurssilla sivutaan myös langatonta tiedonvälitystä, multimediasovelluksia ja Internetin historiaa.
Kurssin sisältö on pääpiirteittäin: 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Tieto-verkkojen peruskäsitteet 4. Sovelluskerroksen toiminta 5. Klassiset verkkosovellukset 6. Internetin uusia sovelluksia 7. Kuljetusprotokollat. Luotettava ja epäluotettava tiedonsiirto 8. Reititys ja osoitteistus. IP-protokolla 9. Yhteyskerros ja paikallisverkot 10. Multimedia: reaaliaikasovellukset 11. Turvallinen verkkotoiminta
Toteutustavat: lu 30 h, ha 18 h, luento- ja harjoitusmateriaaliin tutustumista 83h, tentti 3h
Ajoitus ja kohderyhmä: c-periodi, 1. vsk, pakollinen kaikille TOL:n opiskelijoille.
Yhteys muihin opintojaksoihin: ei pakollisia edeltäviä opintojaksoja, suositeltava Tietokonearkkitehtuuri 810124P.
Oppimateriaali: Luento ja harjoitusmateriaali.
Suoritustavat: Osallistuminen luennoille ja harjoitustyöt, luentokuulustelu.
Arviointi: 0-5
Vastuuhenkilö: Lehtori
Lisätiedot: TOL:n opintoja, http://www.tol.oulu.fi/index.php?id=449