Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Historia

Osoite: Historia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 08-553 3313 (toimisto/opintoasiat), Paivi.Kynkaanniemi@oulu.fi
Faksi: 08-553 3315
www-sivut: http:// www.oulu.fi/hutk/historia/index.html


Katsaus oppiaineeseen

Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista kriittisyys ja monipuolisuus. Historian opinnot koostuvat yleisen historian ja Suomen ja Skandinavian historian tutkimus- ja opetusalan opinnoista siten, että opiskelijalle syntyy niiden kautta ymmärrys paikallisten ja globaalien ilmiöiden välisestä jatkuvasta vuorovaikutussuhteesta.
Historian opiskelussa on tärkeää päästä sisälle yleiseen historialliseen ajatteluun sekä historiatieteen tapaan ja menetelmiin löytää historiallisia lähteitä, tuottaa tietoa ja laatia historiatieteellisiä esityksiä. Tämän vuoksi metodiopinnot ja -harjoitukset, seminaarit sekä opinnäytteet ovat opiskelun ydintä. Tärkeätä on oppia kysymään, kytkemään asioita yhteyksiinsä syiden ja seurausten avulla ja näkemään olennaisen ja epäolennaisen ero.
Keskeisiä opiskelun tavoitteita on perusteltujen kysymysten asettaminen ja niihin vastaaminen. On opittava kriittisesti seulomaan, jäsentämään ja johdonmukaisesti esittämään historian tietoainesta. Kaikki tämä on sekä hyvien tenttivastausten että varsinkin tutkielmatyöskentelyn edellytys.
Oppiaineen kaiken toiminnan lähtökohtana on korkeatasoinen tutkimus, jonka painoalat perustuvat oppiaineen henkilökunnan omiin erikoistumisaloihin. Opintojen alkuvaiheesta lähtien opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua valitsemastaan painoalasta vastaavan tutkijan ohjaukseen. Yleisesti ottaen tutkimus kohdistuu yhtäältä pohjoiseen historiaan sen eri yhteyksissä ja toisaalta kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen globaalina ilmiönä. Tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen lisäksi oppiaine tarjoaa opiskelijalle myös entistä paremmat edellytykset kehittää omia työelämävalmiuksiaan.

Historian opintokokonaisuudet
Historian perusopinnot ovat yhteiset aate- ja oppihistorian kanssa. Perusopinnoissa annetaan opiskelijalle kahden eri oppiaineen näkökulmasta yleiskuva historian kulusta ja keskeisistä käännekohdista, johdatetaan historialliseen ajatteluun ja perehdytetään tieteelliseen kirjoittamiseen. Erityisesti metodiopinnoissa luodaan perusta historiatieteen ymmärtämiselle ja tutkimusmenetelmien hallinnalle.
Aineopintojen keskeisin tavoite on syventää opiskelijan tiedollisia ja metodisia valmiuksia niin, että hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Aineopinnoissa perehdytään laaja-alaisesti historian keskeisiin osa-alueisiin ja siihen erityisteemaan tai teemoihin, jotka kiinnostavat opiskelijaa tutkimuksellisesti.
Syventävissä opinnoissa luodaan monipuolisilla teoriaopinnoilla ja muilla erikoistumisopinnoilla valmiudet opiskelijan omaan kiinnostukseen perustuvan keskeisen historiallisen ilmiön tutkimiseen ja historiallisen tiedon omakohtaiseen tuottamiseen. Erikoistumisensa kautta opiskelija saavuttaa syvälliset valmiudet historiallisen tiedon ja ylipäätänsä minkä tahansa tiedon luonteen ymmärtämiseen, analyysiin ja viestintään. Samalla luodaan myös perustaa monipuolisille työelämävalmiuksille.

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat sekä tuntee yleiskuvan historian kulusta ja sen keskeisistä käännekohdista. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia pienimuotoisia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Historian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärrys historian tutkimuskentän laajuudesta ja kysymyksenasettelujen monitahoisuudesta. Lisäksi opiskelija on tietoinen keskeisimmistä historiantutkimuksen tutkimusperinteistä ja metodologisista suuntauksista ja hallitsee tiedollisesti historiantutkimuksen menetelmälliset perusteet.

Opiskelijalla on maisteriopinnoissa vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, olemassa olevan tiedon ja lähdeaineistojen käyttöön, tiedon dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, kritiikkiin ja dialogiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä hankkeita omaan asiantuntemukseen perustuvina pienimuotoisina tutkielmina.

Historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Hän pystyy arvioimaan kriittisesti erilaisia aineistoja ja väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset johdonmukaisesti kirjallisessa tutkielmassa. Hän tuntee ja pystyy soveltamaan historiantutkimuksen keskeisiä tutkimusmetodeja. Hän osaa käyttää historiantutkimuksen käsitteitä ja hänellä on myös valmiudet soveltaa metodisia ja teoreettisia työvälineitä muilta tieteenaloilta. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden ja osaa sijoittaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista keskustelua. Opiskelija pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua. Erikoistumisensa kautta hän on saavuttanut syvälliset valmiudet historiallisen tiedon ja ylipäätänsä minkä tahansa tiedon luonteen ymmärtämiseen, analyysiin ja viestintään.

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen
Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla kesän valintakokeeseen.
Sivuaineen opinto-oikeutta varten opiskelijan on osallistuttava keväällä järjestettävään historian perusopintojen lähtötasokokeeseen (tarkemmat tiedot ajankohdasta ja luettavista teoksista saa toimistosta/opintoasiat ja historiatieteiden www-sivuilta). Lähtötasokokeen kautta otetaan enintään 20 sivuaineopiskelijaa suorittamaan historian perusopintoja.
Oulun yliopiston opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös siten, että opiskelee ensin historian perusopinnot ja aineopinnot (vähintään hyvin tiedoin) ja hakee tämän jälkeen dekaanilta maisterintutkinnon suoritusoikeutta.
Lukukausien alussa ilmestyy historiatieteiden opetusohjelma. Mahdollisesta informaatiotilaisuudesta kerrotaan oppiaineen ilmoitustaululla.

Opintoneuvonta
Opintoneuvontaa antavat lehtori Markku Mäkivuoti, puh. 08-553 3302, Markku.Makivuoti@oulu.fi ja yliopistonlehtori Reija Satokangas, puh. 08-553 3307, Reija.Satokangas@oulu.fi

Sijoittuminen työelämään
Tietoa työelämään sijoittumisesta löytyy "Manuale Historiaesta" ks. http:// www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/manuale.html sekä ohjaus- ja työelämäpalveluiden www-sivuilta: http:// www.oulu.fi/careerservices/sijoittumistietoa/index.html

Oppiaineen käytännön ohjeita
Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita saa historiatieteiden omasta oppaasta "Manuale Historiaesta", historian (opiskelijan) käsikirjasta. Opas jaetaan kaikille historian opiskelijoille, ja se löytyy myös pdf-muotoisena historiatieteiden www-sivuilla yllä olevasta osoitteesta.


Opintojaksot

Historian perusopinnot 25 op

1. HOPS 1
700103Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 0 op
2. Maailmanhistorian perusteet 6 op
a) 700091P Maailmanhistorian perusteet I 3 op
b) 700092P Maailmanhistorian perusteet II 3 op
3. Suomen ja Skandinavian historia 6 op
a) 700093P Suomen historian perusteet 4 op
b) 700094P Suomen aatehistoria ja tieteenhistoria 2 op
4. Aate- ja oppihistoria 6 op
a) 700095P Tieteet ja maailmankuvan kehitys 3 op
b) 700096P Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia 3 op
5. Historian metodien perusteet 7 op
a) 700097P Teemaseminaari 2 op
b) 700098P Metodiopin peruskurssi 3 op
c) 700099P Historian kirjoituksen historia 2 op


Historian aineopinnot 45 op

1. HOPS 2
700104Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 0 op

2. Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot 8 op
2.1 Metodiopinnot 5 op
700400A Metodiopin jatkokurssi 2 op
700401A Metodiopin harjoitukset 3 op

2.2 Tiedonhankintamenetelmät 3 op
700204A Arkistokurssi 2 op
700300A Kirjastokurssi 1 op

3. Pakolliset opinnot 18 op
3.1 Taloushistoria- ja sosiaalihistoria 6 op
700404A Globaali taloushistoria 3 op
700303A Suomen talous- ja sosiaalihistoria 3 op

3.2 Poliittinen historia 6 op
700406A Kansainvälisten suhteiden historia 3 op
700419A Suomen poliittinen historia 3 op

3.3 Ympäristö- ja kulttuurihistoria 6 op
700403A Globaali ympäristöhistoria 3 op
700420A Kulttuurihistoria 3 op

4. Erikoistumisopinnot 9 op
700421A Valinnaiset painoalat: 9 op
(Sisältö ja suoritustapa sovittava vastuuopettajan kanssa)
Varhaishistoria (Markku Mäkivuoti)
Antiikin historia (Timo Sironen)
Keskiajan historia (Jouko Vahtola)
Pohjoinen historia (Reija Satokangas)
Japanin historia (Olavi K. Fält)
Asutushistoria (Jouko Vahtola)
Etnisten suhteiden historia (Kari Alenius)
Globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Olavi K. Fält)
Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Kirkkohistoria (Reija Satokangas)
Koulutuksen historia (Matti Salo)
Kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius)
Maataloushistoria (Matti Salo)
Sotahistoria (Jouko Vahtola)
Sukupuolihistoria (Seija Jalagin)
Taidehistoria (Jorma Mikola)
Aate- ja oppihistoria (tieteenhistoria ja teknologian historia, Maija Kallinen)

5. 700422A Proseminaari (sivuaineopiskelijat) 9 op

6. 700423A Kandidaattiseminaari
ja kandidaatintutkielma (pääaineopiskelijat) 10 op

7. 700424A Kypsyysnäyte (pääaineopiskelijat) 0 op


Historian syventävät opinnot 80 op

1. HOPS 3
700425Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 0 op

2. Metodiopinnot 9 op
700426S Metodien maailma (pakollinen luentosarja) 3 op
700427S Suomen historiankirjoituksen historia 3 op
700428S Historiantutkimuksen teorioita 3 op

3. 700429S Valinnaiset painoalat 9 op
(sisältö ja suoritustapa sovittava vastuuopettajan kanssa)
Varhaishistoria (Markku Mäkivuoti)
Antiikin historia (Timo Sironen)
Keskiajan historia (Jouko Vahtola)
Pohjoinen historia (Reija Satokangas)
Japanin historia (Olavi K. Fält)
Asutushistoria (Jouko Vahtola)
Etnisten suhteiden historia (Kari Alenius)
Globaali taloushistoria (Kari Alenius)
Globaali ympäristöhistoria (Markku Mäkivuoti)
Globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Olavi K. Fält)
Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Kansainvälisten suhteiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Kirkkohistoria (Reija Satokangas)
Koulutuksen historia (Matti Salo)
Kulttuurihistoria (Seija Jalagin)
Kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius)
Maataloushistoria (Matti Salo)
Sotahistoria (Jouko Vahtola)
Sukupuolihistoria (Seija Jalagin)
Suomen poliittinen historia (Jouko Vahtola)
Suomen taloushistoria (Matti Salo)
Taidehistoria (Jorma Mikola)
Väestö- ja sosiaalihistoria (Reija Satokangas)

4. 700430S Maisteriseminaari 10 op

5. 700431S Pro gradu -tutkielma 40 op

6. 700432S Kypsyysnäyte 0 op

7. 700433S Historia ja työelämä 12 op
Historian viestintä ja/tai vapaasti valittavia opintoja ja/tai harjoittelu.

 

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat sekä tuntee yleiskuvan historian kulusta ja sen keskeisistä käännekohdista. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia pienimuotoisia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Historian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärrys historian tutkimuskentän laajuudesta ja kysymyksenasettelujen monitahoisuudesta. Lisäksi opiskelija on tietoinen keskeisimmistä historiantutkimuksen tutkimusperinteistä ja metodologisista suuntauksista ja hallitsee tiedollisesti historiantutkimuksen menetelmälliset perusteet.

Opiskelijalla on maisteriopinnoissa vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, olemassa olevan tiedon ja lähdeaineistojen käyttöön, tiedon dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, kritiikkiin ja dialogiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä hankkeita omaan asiantuntemukseen perustuvina pienimuotoisina tutkielmina.

Historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Hän pystyy arvioimaan kriittisesti erilaisia aineistoja ja väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset johdonmukaisesti kirjallisessa tutkielmassa. Hän tuntee ja pystyy soveltamaan historiantutkimuksen keskeisiä tutkimusmetodeja. Hän osaa käyttää historiantutkimuksen käsitteitä ja hänellä on myös valmiudet soveltaa metodisia ja teoreettisia työvälineitä muilta tieteenaloilta. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden ja osaa sijoittaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista keskustelua. Opiskelija pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua. Erikoistumisensa kautta hän on saavuttanut syvälliset valmiudet historiallisen tiedon ja ylipäätänsä minkä tahansa tiedon luonteen ymmärtämiseen, analyysiin ja viestintään.