Oppaan LTK - Radiografia, 2009-10...2011-12 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

RADIOGRAFIAN TIETEENALAOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 

 

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Koulutus johtaa sekä terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (TtK), jonka laajuus on 180 opintopistettä että terveystieteiden maisterin tutkintoon (TtM), jonka laajuus on 120 opintopistettä. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten.

Koulutuksen vastuullisena laitoksena toimii hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.
Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voidaan suorittaa viidessä tieteenala- tai koulutusohjelmassa:

1. Hoitotieteen tieteenalaohjelma
2. Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma
3. Radiografian tieteenalaohjelma
4. Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma
5. Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma

 

Tutkintojen ja koulutusalan tavoitteet

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet, terveystieteiden kandidaatti

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen;
2)valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.

Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet, terveystieteiden maisteri

Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) pääaineen kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus;
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
4) valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen; sekä
5) hyvä viestintä- ja kielitaito. 

 

Radiografian tieteenalaohjelman tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia toimia asiantuntijoina radiografiaan liittyvissä suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija voi lisäksi sivuainevalinnoillaan suunnata opiskeluaan siten, että hän voi pätevöityä esimerkiksi ylihoitajan, opettajan tai kliinisen radiografian asiantuntijan tehtäviin.

 

Aikaisempien opintojen korvautuvuus

Aikaisemmalla tutkinnolla korvautuvat opintojaksot on merkitty opinto-oppaaseen seuraavasti:

* -merkityt opintojaksot korvautuvat aikaisemman sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen (opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto) perusteella.

** -merkityt opinnot korvautuvat edellisten lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

 

Näitä yhdellä tai kahdella tähdellä merkittyjä opintojaksoja pääaineopiskelijan ei tarvitse erikseen anoa hyväksiluettavaksi, mikäli hän on toimittanut jäljennöksen tutkintotodistuksesta tiedekuntaan. Poikkeuksena ovat kieli- ja viestintäopinnot, joiden osalta hyväksilukemispäätökset tekee kielikeskus. Opiskelijan tulee anoa hyväksilukemista kielikeskuksen omalla hyväksilukemishakemuksella. 

 

Muissa yliopistoissa, mukaan lukien yliopistojen avoimissa yliopistoissa,  suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukemista erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla kotisivuilta ja opiskelijoiden tilasta. Päätöksen mahdollisesta opintojakson hyväksilukemisesta tekee pääaineen professori tai opintojaksosta vastaava opettaja.

 

 

Opintojen rakenne
Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat (180 op):

Yleisopinnot
Pääaineen perus- ja aineopinnot
Sivuaineen opinnot
Vapaavalintaiset opinnot

 

Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat (120 op):
Pääaineen syventävät opinnot
Sivuaineen opinnot
Vapaavalintaiset opinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yleisopinnot 52 op

Orientoivat opinnot 40 op
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 2.0
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0
350005Y Tilastotiede 6.0
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0

Kieli- ja viestintäopinnot 12 op
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet** 2.0
900008Y Puheviestinnän perusteet** 2.0
901007Y Toinen kotimainen kieli 1)
3.0 902008Y Vieras kieli, englanti** 3.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0
1) Kielikeskus käsittelee amk-tutkinnon korvaavusanomuksen.

Radiografiaa pääaineena opiskeleville aikaisemmalla sosiaali- tai terveysalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnolla korvautuvat opinnot 18 opintopistettä:
350038Y Fysiikan perusteet* 6.0
350039Y Säteilybiologia ja turvallisuus* 6.0
350036Y Säteilyfysiikka ja isotooppitekniikka* 6.0

 

Radiografian tieteenalaohjelman pääaineopinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat radiografian perusopinnot 25 op
351008P Tutkimuskurssi** 1)2.0
tai
351141P Radiografian väitöskirja-analyysi 2.0
351190P Johdatus radiografiatieteeseen   5.0
351191P Kliininen radiografia*               12.0
351140P Terveydenhuollon yhteistyö: projektit, tiimit ja verkostot 2) 6.0
tai
351199P Kliinisen radiografian erityisalueen opinnot 6.0

 

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat radiografian aineopinnot ja kandidaatin tutkielma 48 op
352107A Tutkimusmenetelmät I 3) 4.0
tai
352316A Radiografian tutkimus tänään 4.0
352312A Radiografian filosofia ja etiikka 5.0
352313A Radiografian tieteellinen perusta 8.0
352196A Säteilyaltistuksen optimointi  12.0
352314A Radiografiatieteen teorioiden kehittäminen ja arviointi 5.0
352195A Radiografian kokonaislaadun arviointi 4.0
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 10.0

 

Maisterin tutkintoon kuuluvat radiografian syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma 60 op
353450S Radiografiatieteen syventävät opinnot 10.0
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0
353204S Tutkielmaseminaari 10.0
353206S Pro gradu -tutkielma 30.0

 

1) Mikäli opiskelija suorittaa Tutkimuskurssin toisen oppiaineen opinnoissa, suoritetaan radiografian opinnoissa Radiografian väitöskirja-analyysi.
2) Mikäli opiskelija suorittaa Terveydenhuollon yhteistyö: projektit, tiimit ja verkostot terveyshallintotieteen opinnoissa, suoritetaan radiografian opinnoissa Kliinisen radiografian erityisalueen opinnot.
3) Mikäli opiskelija suorittaa Tutkimusmenetelmät I toisen oppiaineen opinnoissa, suoritetaan radiografian opinnoissa Radiografian tutkimus tänään.

 

Sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot
Sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja ovat jollakin muulla tieteenalalla Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Radiografian tieteenalaohjelmassa terveystieteiden kandidaatin tutkintoon sivuaine- ja vapaavalintaisia opintoja tulee suorittaa vähintään 55 opintopistettä. Terveystieteiden maisterin tutkintoon sivuaine- ja vapaavalintaisia opintoja suoritetaan 60 opintopistettä. Molempiin tutkintoihin tulee sisällyttää vähintään yksi 25 opintopisteen opintokokonaisuus. Ammattikorkeakoulututkinnolla kandidaatin tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista hyväksiluetaan 30 opintopistettä.

Opinnot lukukausittain

Yleisopinnot lukukausittain

1. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 1.0
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0
350005Y Tilastotiede 3.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0

2. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 0.5
350005Y Tilastotiede 3.0
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0
902008Y Vieras kieli 3.0

3. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 0.5
901007Y Toinen kotimainen kieli 3.0
900008Y Puheviestinnän perusteet 2.0

Radiografian opinnot lukukausittain

1.lukukausi
351008P Tutkimuskurssi 2.0
tai
351141P Radiografian väitöskirja-analyysi 2.0
351190P Johdatus radiografiatieteeseen 5.0


2.lukukausi
351140P Terveydenhuollon yhteistyö: projektit, tiimit ja verkostot 6.0
tai
351199P Kliinisen radiografian erityisalueen opinnot 6.0
352107A Tutkimusmenetelmät I 4.0
tai
352316a Radiografian tutkimus tänään 4.0
352312A Radiografian filosofia ja etiikka 5.0
352313A Radiografian tieteellinen perusta 5.0
352114A Kandidaatintutkielma 2.0


3.lukukausi
352313A Radiografian tieteellinen perusta 3.0
352196A Säteilyaltistuksen optimointi 6.0
352314A Radiografiatieteen teorioiden kehittäminen ja arviointi 5.0
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 8.0

 

4. lukukausi
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0
352195A Radiografian kokonaislaadun arviointi 4.0
352196A Säteilyaltistuksen optimointi 6.0
353450S Radiografiatieteen syventävät opinnot 5.0

 

5. lukukausi
353450S Radiografiatieteen syventävät opinnot 5.0
353204S Tutkielmaseminaari 5.0
353206S Pro gradu -tutkielma 10.0

 

6. lukukausi
353204S Tutkielmaseminaari 5.0
353206S Pro gradu -tutkielma 10.0

 

7. lukukausi
353206S Pro gradu -tutkielma 10.0
353205S Kirjallinen kypsyyskoe