Oppaan LTK - Hoitotiede, 2009-10 tiedotEtusivu Opetus Tentit

HOITOTIETEEN TIETEENALAOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 2009 - 2010

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Koulutus johtaa sekä terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (TtK), jonka laajuus on 180 opintopistettä että terveystieteiden maisterin tutkintoon (TtM), jonka laajuus on 120 opintopistettä. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten.

Koulutuksen vastuullisena laitoksena toimii terveystieteiden laitos.
Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voidaan suorittaa viidessä tieteenala- tai koulutusohjelmassa:

1. Hoitotieteen tieteenalaohjelma
2. Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma
3. Radiografian tieteenalaohjelma
4. Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma
5. Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaTutkintojen ja koulutusalan tavoitteet

Alemman korkeakoulututkinnon (terveystieteiden kandidaatti) tavoitteet:

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen;
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.

Ylemmän korkeakoulututkinnon (terveystieteiden maisteri) tavoitteet:

Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) pääaineen kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus;
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
4) valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen; sekä
5) hyvä viestintä- ja kielitaito.

Hoitotieteen tieteenalaohjelman tarkoituksena on kouluttaa asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan suunnata opiskeluaan siten, että hän voi pätevöityä esimerkiksi ylihoitajan, johtavan hoitajan, osastonhoitajan tai kliinisen hoitotyön tehtäviin.Aikaisempien opintojen korvautuvuus

Aikaisemmalla tutkinnolla korvautuvat opintojaksot on merkitty opinto-oppaaseen seuraavasti:
* -merkityt opintojaksot korvautuvat aikaisemman sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen (opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto) perusteella.
** -merkityt opinnot korvautuvat edellisten lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

Näitä yhdellä tai kahdella tähdellä merkittyjä opintojaksoja pääaineopiskelijan ei tarvitse erikseen anoa hyväksiluettavaksi, mikäli hän on toimittanut jäljennöksen tutkintotodistuksesta tiedekuntaan. Poikkeuksena ovat kieli- ja viestintäopinnot, joiden osalta hyväksilukemispäätökset tekee kielikeskus. Opiskelijan tulee anoa hyväksilukemista kielikeskuksen omalla hyväksilukemishakemuksella. 

Muissa yliopistoissa, mukaan lukien yliopistojen avoimissa yliopistoissa,  suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukemista erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla kotisivuilta ja opiskelijoiden tilasta. Päätöksen mahdollisesta opintojakson hyväksilukemisesta tekee pääaineen professori tai opintojaksosta vastaava opettaja.Opintojen rakenne

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat (180 op):
Yleisopinnot
Pääaineen perus- ja aineopinnot
Sivuaineen opinnot
Vapaavalintaiset opinnot

Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat (120 op):
Pääaineen syventävät opinnot
Sivuaineen opinnot
Vapaavalintaiset opinnotKandidaatin tutkintoon kuuluvat yleisopinnot 52 op

Orientoivat opinnot 40 op
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 2.0
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0
350005Y Tilastotiede 6.0
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0

Kieli- ja viestintäopinnot 12 op
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet** 1) 2.0
900008Y Puheviestinnän perusteet** 2.0
901007Y Toinen kotimainen kieli 1) 3.0
902008Y Vieras kieli, englanti** 1) 3.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0
1) Kielikeskus käsittelee amk-tutkinnon korvaavusanomuksen.


Hoitotiedettä pääaineena opiskeleville aikaisemmalla sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla tai vastaavantasoisella opistoasteisella tutkinnolla korvautuvat opinnot 18 opintopistettä:

360001Y Psykologia* 6.0
360002Y Sosiologia* 6.0
360003Y Kansanterveystiede* 6.0

Mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempaa sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavantasoista opistoasteista tutkintoa, hänen tulee suorittaa 18 opintopistettä tutkintoa tukevia vapaavalintaisia opintoja.Hoitotieteen tieteenalaohjelman pääaineopinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat hoitotieteen perusopinnot 25 op
351008P Tutkimuskurssi** 2.0
tai
351303P Hoitotiede tänään 2.0
351101P Johdatus hoitotieteeseen 5.0
351102P Hoitamisen teoreettinen ja metodologinen perusta* 18.0

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat hoitotieteen aineopinnot ja kandidaatin tutkielma 48 op
352315A Terveydenhuolto tänään 5.0
352107A Tutkimusmenetelmät I 4.0
tai
352224A Hoitotiede - Terveydenhuoltojärjestelmä 4.0
352110A Hoitamisen kliiniset opinnot* 19.0
352221A Hoitotieteen teorian kehittäminen ja arviointi 5.0
352310A Hoidon filosofia ja etiikka 5.0
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 10.0

Maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot hoitotieteen syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma 60 op
353112S Hoidon ja palvelun laadun arviointi 4.0
353201S Hoitotieteen syventävät opinnot 8.0
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0
353204S Tutkielmaseminaari 8.0
353206S Pro gradu -tutkielma 30.0
353205S Kirjallinen kypsyyskoeSivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot

Sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja ovat jollakin muulla tieteenalalla Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Hoitotieteen tieteenalaohjelmassa terveystieteiden kandidaatin tutkintoon sivuaine- ja vapaavalintaisia opintoja tulee suorittaa vähintään 55 opintopistettä. Terveystieteiden maisterin tutkintoon sivuaine- ja vapaavalintaisia opintoja suoritetaan 60 opintopistettä. Molempiin tutkintoihin suositellaan sisällytettäväksi vähintään yksi 25 opintopisteen opintokokonaisuus. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla kandidaatin tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista hyväksiluetaan 30 opintopistettä.Opinnot lukukausittain

Yleisopinnot lukukausittain

1. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 1.0
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0
350005Y Tilastotiede 3.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0

2. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 0.5
350005Y Tilastotiede 3.0
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0
902008Y Vieras kieli 3.0

3. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 0.5
901007Y Toinen kotimainen kieli 3.0
900008Y Puheviestinnän perusteet 2.0

Hoitotieteen opinnot lukukausittain

1. lukukausi
350008P Tutkimuskurssi 2.0
tai
351303P Hoitotiede tänään 2.0
351101P Johdatus hoitotieteeseen 5.0

2. lukukausi
352315A Terveydenhuolto tänään 5.0
352107A Tutkimusmenetelmät I 4.0
tai
352224A Hoitotiede - Terveydenhuoltojärjestelmä 4.0
352310A Hoidon filosofia ja etiikka 5.0

3. lukukausi
352114A Kandidaatintutkielma ja Kirjallinen kypsyyskoe 10.0
352221A Hoitotieteen teorian kehittäminen ja arviointi 5.0

4. lukukausi
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0
353112S Hoidon ja palvelun laadun arviointi 4.0

5. lukukausi
353204S Tutkielmaseminaari 4.0
353206S Pro gradu-tutkielma 10.0
353201S Hoitotieteen syventävät opinnot 4.0

6. lukukausi
353201S Hoitotieteen syventävät opinnot 4.0
353204S Tutkielmaseminaari 4.0 
353206S Pro gradu-tutkielma 10.0

7. lukukausi
353206S Pro gradu-tutkielma 10.0
353205S Kirjallinen kypsyyskoe