Oppaan OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, taloustiede, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoon liittyvät opinnot, pääaineena taloustiede. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

 Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

 

TALOUSTIETEEN MAISTERIOHJELMA

Taloustieteen maisteriohjelma antaa opiskelijalle vahvan taloustieteen teoria- ja menetelmäosaamisen. Taloustieteen opinnoissa uutta ymmärrystä rakennetaan aiemmin opitun pohjalta. Opintoihin kuuluu luentojen ohella laskuharjoituksia, harjoitustöitä ja esseitä. Taloustieteen kansainvälisiin julkaisuihin tutustuminen on myös olennainen osa opintoja.

Taloustieteen maisteriopinnot antavat yleisiä valmiuksia hyvin monenlaisiin työtehtäviin. Valmistuttuaan pääaineena taloustiede opiskelija saa käyttää nimikettä ekonomisti. Yhteiskunnallisen ja taloudellisen toimintaympäristön muutokset avaavat ekonomisteille koko ajan uusia tehtäviä, ja ekonomistin peruskoulutuksen sisällöllisessä päivityksessä seurataan aktiivisesti näitä toimintaympäristön muutoksia.

Ammatillisen osaamisen ohella taloustieteen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön.

Osaamistavoitteet

Taloustieteen pääaineessa maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija

Taloustieteen maisteriohjelman oppiainevastaava: KTT Jaakko Simonen.

 

KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

Opintojen sisältö:

a) Pääaineen opinnot, 120 op.

    Tutkintoon suoritetaan taloustieteen maisteriohjelman opinnot 120 op.

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

 

KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot

HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

 

Täydentävät opinnot, vaadittava kielitaito:
- Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito
- Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

 

Tutkintoon kuuluvat kurssit ja niiden ajoitus on kuvattu taloustieteen opintojen rakennekaavioissa.