Oppaan OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, rahoitus, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoon liittyvät opinnot, pääaineena rahoitus. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

 

RAHOITUKSEN MAISTERIOHJELMA

Rahoituksen maisteriohjelma tarjoaa vahvan teoriapohjan ja työkalut erilaisissa rahoituksen tehtävissä toimimiseen sekä empiiriseen rahoitustutkimukseen. Opetuksen painopistealueita ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelu, yritysrahoitus, varainhoito ja rahoitusriskien hallinta.

Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksen tarkasteluote on analyyttinen ja menetelmällisesti orientoitunut. Maisteriohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa rahoitusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Rahoituksen opetus perustuu tutkimukseen, joka Oulun kauppakorkeakoulussa keskittyy erityisesti yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien toimintaan rahoitusmarkkinoilla. Tämän lisäksi tutkimusta tehdään varsin laajasti myös yritysrahoituksessa. Tutkimusryhmät tekevät laajasti yhteistyötä muiden alojen tutkijoiden kanssa, koska rahoituksen alueen tutkimusongelmat usein vaativat laajempaa osaamista esimerkiksi tilinpäätösnormistojen alueelta. Erityisen tiivistä yhteistyön on taloustieteilijöiden ja laskentatoimen tutkijoiden kanssa. Tutkimustyössä hyödynnetään laajoja empiirisiä aineistoja.

Ammatillisen osaamisen ohella rahoituksen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä erityisesti empiiristen tutkimusmenetelmien käyttöön rahoituksen alueella. 

Osaamistavoitteet:

Rahoituksen pääaineessa maisterin tutkinnon suoritettuaan (kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi) opiskelija


Rahoituksen maisteriohjelman oppiainevastaava: Professori Petri Sahlström.

 

KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

Opintojen sisältö:
a) Pääaineen opinnot, 120 op
    Tutkintoon suoritetaan rahoituksen maisteriohjelman opinnot 120 op.

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

 

KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot

HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

 

 Täydentävät opinnot, vaadittava kielitaito:
- Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito
- Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso


 Tutkintoon kuuluvat kurssit ja niiden ajoitus on kuvattu rahoituksen opintojen rakennekaaviossa.