Oppaan OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, markkinointi, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoon liittyvät opinnot, pääaineena markkinointi. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

 

MARKKINOINNIN MAISTERIOHJELMA

Markkinointi on prosessi, jolla asiakastarpeista luodaan liiketoimintamahdollisuuksia. Siinä tarkastellaan liiketoimintasuhteita kuluttajamarkkinoilla, teollisilla markkinoilla ja julkisella sektorilla. Markkinoinnin tieteellisen tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään mm. kuluttajien käyttäytymistä, toimittajien ja asiakkaiden vuorovaikutusta, asiakasarvon muodostumista, eri instituutioiden tehtäviä ja rooleja kysynnän luomisessa ja tyydyttämisessä, jne. Markkinoinnin johtamisen kannalta keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi asiakasnäkökulman toteuttaminen ja markkinoinnin resurssien ja toimintojen käytännön ohjaaminen yrityksen kilpailukyvyn edistämiseksi.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen painopiste on yritysten välisissä suhteissa ja verkostoissa. Opinnot tähtäävät organisaatioiden välisten vuorovaikutusten ja prosessien syvälliseen ymmärtämiseen. Opinnoissa perehdytään markkinoinnin keskeisiin osa-alueisiin kuten kuluttajakäyttäytymiseen, brändäykseen, asiakassuhteisiin, hankintoihin ja logistiikkaan sekä digitaaliseen markkinointiin. Liiketoimintaympäristön jatkuvat muutokset kuten globalisaatio, digitalisoituminen, palvelullistaminen ja yhteiskuntavastuun korostuminen ovat myös osa sitä kokonaisuutta, jota markkinoinnin opetuksessa tarkastellaan.

Markkinoinnin opetuksessa pyritään yhdistämään tieteellisyys ja käytännön relevanssi. Opintojensa kuluessa opiskelijat harjaantuvat kommunikaatiovalmiuksien, johtamistaitojen ja ryhmätyötaitojen hallintaan kansainvälisessä opiskeluympäristössä. Opetuksen perustana on kansainvälisesti tunnustettu markkinoinnin tutkimus, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Tiedeperustaisen yliopiston osana markkinoinnin opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia myös tutkimuspainotteisiin tehtäviin asiantuntijaorganisaatioissa.

Osaamistavoitteet:

Maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa:

Markkinoinnnin maisteriohjelman oppiainevastaava: Professori Pauliina Ulkuniemi.

 

KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

Opintojen sisältö:

a) Pääaineen opinnot, 120 op
    Tutkintoon suoritetaan markkinoinnin maisteriohjelman opinnot 120 op.

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

 

KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisterintutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot

HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella. 

 

Täydentävät opinnot (vaadittava kielitaito):
- Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito
- Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

 

Tutkintoon kuuluvat kurssit ja niiden ajoitus on kuvattu markkinoinnin opintojen rakennekaaviossa.