Oppaan OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, laskentatoimi, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoon liittyvät opinnot, pääaineena laskentatoimi. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

 

LASKENTATOIMEN MAISTERIOHJELMA

Laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena on antaa kansainvälisen tason tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laskentatoimen opintojen tarkoituksena on tuottaa opiskelijoilleen laajat valmiudet laskentatoimen moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Laskentatoimen maisteriohjelmalla on läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla ja se kantaa hedelmää - ohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti.

Laskentatoimen maisteriohjelmassa voi opiskella sekä ulkoista (financial accounting) että johdon laskentatoimea (management accounting). Ulkoinen laskentatoimi tutkii mm. yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä päätöksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvon määräytymistä. Johdon laskentatoimi tarkastelee yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia, investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa. Näin ollen opiskelija voi painottaa opiskeluaan omien tavoitteidensa mukaan. Opintorakenne on kuitenkin laadittu siten, että jokaiselle opiskelijalle syntyy riittävät valmiudet toimia erilaisissa vaativissa laskentatoimen työtehtävissä.

Ammatillisen osaamisen ohella laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten ja muiden organisaatioiden taloushallinnossa.

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan laskentatoimen maisteriohjelman opiskelija osaa:

Erityisesti suoritettuaan ulkoisen laskentatoimen syventäviä opintoja opiskelija osaa:

Erityisesti suoritettuaan johdon laskentatoimen syventäviä opintoja opiskelija osaa

Laskentatoimen maisteriohjelman oppiainevastaava: KTT Hannele Kantola.

 

KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

Opintojen sisältö:

a) Pääaineen opinnot, 120 op

   Tutkintoon suoritetaan laskentatoimen maisteriohjelman opinnot 120 op.

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

 

KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut sekä pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot

HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op).

a) Pääaine: maisteriohjelman opinnot 120 op

b) Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi täydentäviä kieliopintoja, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.  

 

Vaadittava kielitaito:
- Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito
- Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

 

Tutkintoon kuuluvat kurssit ja niiden ajoitus on kuvattu opintojen rakennekaaviossa.

 Laskentatoimen maisteriohjelma (KTM)
 Laskentatoimen maisteriohjelma +2 (KTM)