Oppaan OyKKK - Kauppatieteiden kandidaatti, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman opas

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoon liittyvät opinnot. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, joka koostuu kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta ja maisteritutkinnosta. KTK-tutkinnon pääaine on kauppatieteet ja opinnot sisältävät kaikkia talous- tai liiketaloustieteen aihealueita (taloustiede, rahoitus, laskentatoimi, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen ja markkinointi). KTK- ohjelmaan hyväksytyillä opiskelijoilla on automaattinen oikeus maisterivaiheen opintoihin. Intensiivinen, omaan pääaineeseen keskittyvä opiskelu painottuu maisterivaiheeseen. Siirtyminen maisterivaiheeseen ja maisteritutkinnon pääaineen vahvistaminen on kuvattu KTM -ohjelmiin siirtyminen -verkkosivulla. 

Kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Tuija Lämsä

1. KTK-tutkinnon tavoitteet

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavan ohjelman tavoite on kouluttaa monipuolista kauppatieteellistä osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka hahmottavat keskeiset taloudellisen toiminnan mekanismit ja prosessit. Ohjelmassa keskeistä on (1) antaa opiskelijoille uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä kauppatieteiden keskeisistä osa-alueista (2) tutustuttaa opiskelijat erilaisiin yritysympäristöihin ja liiketoiminnan haasteisiin sekä (3) toteuttaa projekteja, joissa opiskelijat ratkaisevat liiketoiminnallisia ongelmia ja hyödyntävät osaamistaan.

Ohjelman osaamistavoitteet ovat seuraavat:

2. KTK-tutkinnon rakenne

KTK-tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op), sisältäen kaikille yhteiset opinnot (35 op), pääaineen opinnot (120 op) ja sivuaineen opinnot (25 op). Tutkinnon pääaine on kauppatieteet, joka sisältää opintojaksoja taloustieteestä, rahoituksesta, laskentatoimesta, kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja markkinoinnista. Kaikki opiskelijat suorittavat samat pääaineen kurssit. Kandidaatin tutkintoon kuuluvissa opinnoissa opetuskieli on pääosin suomi, noin neljäsosa opinnoista järjestetään englanniksi.

Tutkintoon kuuluvat kurssit ja niiden ajoitus on kuvattu opintojen rakennekaaviossa.

KTK-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus)

KTK-tutkinto (180 op) jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin:

a) Yhteiset opinnot, yhteensä 35 opintopistettä

b) Pääaineen opinnot (perus- ja aineopinnot), 120 opintopistettä

Kauppatieteiden pääaineopinnot muodostavat neljä opintokokonaisuutta (moduulia), joiden tavoitteena on ohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen. Ks. moduulirakennekaavio.

Huom! Opiskelijavaihto ajoittuu kandiohjelmassa kolmannen vuoden syksyyn. Vaihdossa suoritetuilla kauppatieteiden opinnoilla voidaan korvata Global Perspectives (25 op) moduulin opintoja osittain tai kokonaan.

c) Sivuaineopinnot, 25 opintopistettä

 

2.1. Kauppatieteiden pääaineopinnot

Perusopinnot, 60 op:

Kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen

Laskentatoimi

Markkinointi

Rahoitus

Taloustiede

Aineopinnot, 60 op:

Kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen                    

Laskentatoimi

Markkinointi

Rahoitus

Taloustiede

  

KTK-tutkinnon osaamistavoitteet moduuleittain (ks. moduulikaavio):

Moduuli 1: Johdatus kauppatieteisiin

Kurssikokonaisuuden tavoitteena on kehittää opiskelijan monitieteistä liiketoimintaosaamista kunkin pääaineen peruskurssin sekä sopimus- ja yhteisöoikeus-kurssin kautta. Tästä kokonaisuudesta opiskelija saa tietämystä eri oppialojen peruskysymyksistä sekä kykenee moduulin suoritettuaan hyödyntämään näitä taitoja. Opiskelijat omaksuvat myös ryhmätyöskentelytaitoja sekä itseohjautuvaa työskentelyä. Monilla kokonaisuuden kursseilla käy vierailevia luennoitsijoita yrityksistä valottamassa organisaatioiden keskeisiä haasteita eri teemoihin liittyen, samalla antaen esimerkkejä eri alojen uranäkymistä.

Moduuli 2: Liiketoimintaprosessit

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että sen suoritettuaan opiskelijat tunnistavat organisaatioiden keskeiset toimintaprosessit. Tämän perusteella he osaavat myös tulkita taloudellista ja liiketoimintaan liittyvää tietoa sekä ymmärtää organisaation kokonaisuutta ja kehitystarpeita. Kurssikokonaisuus päättyy harjoitteluun ja yritysprojektiin, joissa em. oppimistavoitteiden täyttymistä mitataan opiskelijoiden toimittamien yrityskohtaisten raporttien perusteella.

Moduuli 3: Analyyttiset taidot

Opintokokonaisuuden opinnot suoritettuaan opiskelijamme kykenevät analyyttiseen ajatteluun soveltamalla sopivia käsitteitä ja menetelmiä liiketoiminnan eri osa-alueiden ongelmien ratkaisemisessa. Tarkemmin määriteltynä:

 1. Opiskelijamme kykenevät kriittisesti arvioimaan ja tunnistamaan relevanttia tietoa useista lähteistä.
 2. Opiskelijamme osoittavat ongelmanratkaisukykyjä hyödyntäen sekä laadullisia että määrällisiä työkaluja.
 3. Opiskelijamme kykenevät tulkitsemaan ja yhdistelemään tutkimukseen perustuvaa tietoa liiketoimintaan liittyvissä tehtävissä.

Näiden tavoitteiden toteutumista koulutusohjelmassa mitataan erityisesti kandidaatintutkielman yhteydessä.

Module 4: Global perspectives

After passing courses of this module our students are able to define fundamentals of global business processes and their implications in a local context:

 1. Our students demonstrate knowledge of global economic phenomena and trends.
 2. Students will be able to identify main global and local issues that impact economic strategies and business decisions in a local context.

These goals are measured at capstone course Strategic Marketing Management, or based on individual reflection written by students who do exchange studies to replace the module. Note! This module can be replaced with sufficient exchange studies (25 ECTS).

Lisätietoja opiskelijavaihdosta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/vaihto-opiskelu

 

2.2. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluu 20 op pakollisia kieli- ja viestintäopintoja seuraavasti:

 1. Suomen kieli ja viestintä 5 op
 2. Toinen kotimainen kieli 4 op
 3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot 11 op

Kieliopintojen järjestämisestä vastaa kieli- ja viestintäkoulutus (KVK). Opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut löytyvät WebOodista, jossa myös ilmoittaudutaan opintoihin. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa kieliopintojen suorittamisesta on saatavilla kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta: oulu.fi/kielikoulutus.

Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä kielten yhteysopettajiin: Jaana Sorvari (englanti), Cécile Rousselet-Karinen (ranska), Miina Vaaramo (ruotsi), Marja Pohjola-Effe (saksa), Outi Mikkola (suomen kieli ja viestintä), Takako Karppinen (japani), Ari Hepo-aho (venäjä).  

HUOM! KAIKKI KIELIOPINNOT TULEE SUORITTAA KANDIDAATIN TUTKINTOON.


2.2.1. Suomen kieli ja viestintä 5 op

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintovaatimuksiin kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opinnot (5 op) seuraavilla opintojaksoilla.

2.2.2. Toinen kotimainen kieli 4 op

Opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa ruotsin tai suomen kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

A. Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 4 op, jos koulusivistyskieli on suomi

 1. 901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op
 2. 901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op
 3. 901018Y Ruotsin valmentava kurssi (2 op) Pakollinen opintojakso vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta TAI ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset).

Svenska för ekonomer -kurssit käydään toisena opiskeluvuonna, joko syys- tai kevätlukukaudella. Ilmoittautuminen on vain kurssille 901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet. Ilmoittautuminen sisältää sekä suullisen että kirjallisen osuuden (yht. 4 op) ja ne suoritetaan yhtenä kokonaisuutena, yhden lukukauden aikana.

B. Toinen kotimainen kieli (suomi) 4 op, jos koulusivistyskieli on ruotsi

 1. 900081Y kirjallinen taito
 2. 900082Y suullinen taito (4 op) 

 

2.2.3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot 11 op

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Opiskelija suorittaa yhteensä 11 opintopistettä yhden tai kahden vieraan kielen opintoja. Yhdessä kielessä tulee suorittaa vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla tasolla seuraavasti: englannin kielessä vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2, muissa vieraissa kielissä (ranska, saksa ja venäjä) vähintään tasolla B1/B2. Vieraiden kielten tarjontaa esittelevässä luettelossa / taulukossa nämä kurssit on merkitty lyhenteellä KT2 (KT = kauppatieteellinen ala). Opintojaksojen kuvauksissa käytetyt Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen (A1–C2) määritelmät löytyvät osoitteesta: https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/57777

Kieli- ja viestintäkoulutuksen vieraiden kielten valikoimaan kuuluvat englanti, japani, ranska, saksa ja venäjä. Lisäksi on mahdollista suorittaa arabian, espanjan, italian, kiinan ja portugalin kursseja lukukausien aikana avoimina yliopisto-opintoina. Opiskelijan on henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa laatiessaan tarkistettava, mitä kursseja kulloinkin on tarjolla.

Mikäli valitset kielisivuaineen (Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot 25 op, ks. tarkemmin 2.3 Sivuaineopinnot KTK-tutkinnossa), voit sisällyttää pakollisiin vieraan kielen opintoihin myös yhden kielen alkeiskursseja.  Mikäli et suorita kielisivuainetta, valitset pakollisiin vieraan kielen opintoihin kielikursseja taitotasolta A2/B1 lähtien.

Esimerkkejä mahdollisista opintopoluista

A) Kun valitset kielisivuaineen, suoritat yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yhteensä 11 op eli

B) Jos et valitse kielisivuainetta, suoritat yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yhteensä 11 op

Ylioppilastodistuksen arvosana laudatur tai eximia ja IB-tutkinto

Mikäli sinulla on ylioppilastodistuksessasi arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur pitkästä vieraasta kielestä, saat korvattua 2 op vieraan kielen opinnoista. Korvaavuus tulee opintorekisteriin nimellä Muita xxkielen (esimerkiksi englannin kielen) opintoja vähintään taso B2. Lähetä ylioppilastutkintotodistuksesi skannattuna sähköpostilla osoitteeseen: study.business(at)oulu.fi, otsikolla: "Yo-tutkinnon kieliopinnot".

Jos sinulla on IB-lukion tutkinto, saat korvattua 4 op vieraan kielen opinnoista. Nämä korvaavuudet tulevat opintorekisteriin nimellä Muita xxkielen (esimerkiksi englannin kielen) opintoja vähintään taso B2. Täytä sähköisesti opintojen AHOT hyväksilukuhakemus, joka löytyy osoitteesta: https://osat.oulu.fi/ Liitä OSAT-järjestelmän hakemukseen kopio ylioppilastutkintotodistuksestasi pdf-muodossa.

 Vieraiden kielten kurssitarjonta

Seuraavassa taulukossa englannin, japanin, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielten esimerkinomainen suorittamisjärjestys. Useita kursseja on tarjolla molempina lukukausina.   Kurssit voit sijoittaa pakollisiin kieliopintoihin.  Kun jatkat aikaisemmin opiskelemaasi kieltä, voit heti ensimmäisenä opintovuotenasi valita omaa tasoasi vastaavan opintojakson. Kielitaitotasosi tarkistamiseksi ota tarvittaessa yhteys kielen yhteysopettajaan.  Henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi laatiessasi sinun on varmistuttava näiden kurssien tarjonnasta tulevina lukuvuosina.

Tasomääritykset (A1–B2) viittaavat Eurooppalaiseen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin.

KT1 = Kauppatieteellisen alan kurssi tasolla B1, KT2 = Kauppatieteellisen alan kurssi vähintään tasolla B1/B2.

1. syksy

1. kevät

2. syksy

2. kevät

3. syksy

3. kevät

englanti

     

902132Y

KT2 Integrated Text and Business Studies (4 op) 
taso B2

902084Y

KT2 Business Talk (3 op)
taso B2/C1

902138Y

KT2 Business Writing (4 op)
taso B2/C1

 

 

 

japani

     

905042Y

Japanin alkeiskurssi I
(5 op)
taso A1

905043Y

Japanin alkeiskurssi II
(5 op)
taso A1/A2

905044Y

Japanin jatkokurssi I (5 op)
taso A2

905045Y

Japanin jatkokurssi II
(5 op) taso A2/B1

905046Y

Tandem japani-suomi (2- 4 op)

905046Y Tandem japani-suomi (2- 4 op)

905047Y

Japanin tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi 1 (2 op) taso AI

905048Y

Japanin tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi II(1‒3 op) taso A1/A2

905049Y

Japanin kanji-merkkien kurssi I  (2 op) taso A2

905050Y

Japanin kanji-merkkien kurssi II (1‒3 op) taso A2/B1

 

 

ranska

     

904016Y

Ranskan alkeiskurssi I
(5 op)
taso A1

904017Y

Ranskan alkeiskurssi II
(5 op)
 taso A1/A2

904026Y

Ranskan jatko-kurssi I (5 op)
taso A2

904027Y

Ranskan jatkokurssi II    (5 op)
taso A2/B1

 

904008Y

KT1 Étudier/ Travailler en France 1 (3 op)
taso B1

904009A

KT2 Étudier/ Travailler en France 2 (3 op)
taso B1/B2

 

 

 

904020Y

Pratique de
 l´oral 1 (2 op) taso A2/B1

904037Y

Ranskan jatkokurssi III  (5 op)  (A2)B1

904033Y

Pratique de l´oral 2 (2 op) taso B1/B2

 

 

904024Y

Tandem francais‒finnois (2‒4 op)
taso A2/C1 (itseopiskelu-kurssi)

904028Y

Compréhension écrite (3 op)
 taso B1 (itseopiskelu-kurssi)

 

 

 

saksa

     

903024Y

Saksan alkeiskurssi I taloustieteili-jöille
(4 op)
taso A1

903025Y

Saksan alkeiskurssi II taloustieteili-jöille
(4 op)
taso A1/A2

903040Y

Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille
(4‒5 op)
taso A2/B1

903054Y

Geschäfts-deutsch (3‒4 op) taso B1

 

903017A

KT2 Handels-partner Deutschland (4 op) taso B1/B2

903049A

KT2 Wirt-schafts-deutsch (4 op) taso B1/B2*

 

 

903042Y

Saksan jatkokurssi III (3‒4 op)
taso B1

903048Y

Saksan jatkokurssi IV (2‒4 op)
taso B1/B2*

903000Y

Saksan kielen tekstinymmärtäminen (2‒3 op)
taso B1/B2 (itseopiskelukurssi)

 

 

 

903041Y

Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch‒Finnisch (2‒4 op)
taso B1

 

 

 

venäjä

     

904066Y

Venäjän alkeiskurssi I
(5 op)
taso A1

904067Y

Venäjän alkeiskurssi II
(5 op)
taso A1/A2

904068Y

Venäjän jatkokurssi I (5 op)
taso A2

904069Y

Venäjän jatkokurssi II
(5 op)
taso A2/B1

904056Y

KT1 Delovoj russkij jazyk (4 op)
taso B1

904057Y

KT2 Delovoj partner Rossija (4 op)
taso B1/B2

 

 

904070Y

Venäjän kertauskurssi
(5 op)
taso A2/B1 (itseopiskelu-kurssi)

904061Y

Venäjän kielen puhuminen (4op)
taso A2/B1

 

 

904050Y

Venäjän tekstin- ymmärtäminen (2‒4 op)

taso A2/B1 (itseopiskelu-kurssi)

 

 * Saksan jatkokurssi IV ja Wirtschaftsdeutsch-kurssi on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi.  Voit suorittaa vain toisen.

2.2.4. Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen (AHOT)

Toiseen tutkintoon sisältyviä tai muualla suoritettuja korkeakoulutasoisia vieraan kielen opintoja voidaan hyväksilukea KTK-tutkinnon pakollisiin vieraan kielen opintoihin korkeintaan 7 op. Pakollisista kieliopinnoista vähintään 4 op suoritetaan aina Oulun yliopistossa. Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kohdalla hyväksilukemisen edellytys on, että sinulla on (ammatti)korkeakoulussa suorittamastasi vastaavasta ruotsin kielen opintojaksosta sanallinen arviointi tyydyttävä tai hyvä kirjallinen ja tyydyttävä tai hyvä suullinen kielitaito ja että opintojakson kohdalla on viittaus kielilakiin ja asetukseen. Nämä korvaavuudet tulevat opintorekisteriin nimellä Muita xxkielen (esimerkiksi englanninkielen) opintoja vähintään tasi B1 tai B2 tai taso xx.
Huomioi poikkeussäännöt Honors-ohjelmassa.

Hyväksilukemisia koskevat säännöt löytyvät osoitteesta: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ahot

 

2.2.5.     Honors-ohjelma 

Sinulla on mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ja myös ruotsin opintoja ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan vaativa taso.

Toiseen tutkintoon sisältyviä tai muualla suoritettuja kieliopintoja voidaan hyväksilukea Honors-ohjelmaan korkeintaan 4 op. Näin ollen vähintään 7 op suoritetaan aina Oulun yliopistossa.

Ruotsi

Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Ruotsin kieli, 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa vähintään 11 op kauppatieteellisen alan ruotsin kielen kursseja tasolta B2/C1; ks. opintojaksot kielisivuaineen kohdasta 5.3.2. Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Huom. vaativan ohjelman suoritukseen sisältyy automaattisesti opintojaksot 901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op ja 901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op. 

Englanti

Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Englannin kieli, 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa 11 op kauppatieteellisen alan englannin kursseja vähintään tasolta B2. Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4.

Japani, ranska, saksa ja venäjä

Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän Japanin/Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 11 op, vaativa taso, tulee sinun suorittaa 11 op ao. kielen kursseja seuraavasti:

 

2.3.   Sivuaineopinnot KTK-tutkinnossa

KTK-tutkintoon sisältyy 25 opintopisteen vapaasti valittava sivuainekokonaisuus. Sivuaineen tulee kuitenkin olla muuta kuin kauppatieteitä. Sivuaineeseen sisältyviä opintoja voi suorittaa koko kandidaatin tutkinnon ajan.