Oppaan OyKKK - Kauppakorkeakoulun yleisopas, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN YLEISOPAS 2019-2020

Tämä on Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisopas, joka sisältää tärkeää tietoa kaikille kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Muita WebOodista löytyviä oppaita ovat tutkinto-ohjelmaoppaat:

 OyKKK – kauppatieteiden kandidaatti

OyKKK – kauppatieteiden maisteri, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen

OyKKK – kauppatieteiden maisteri, laskentatoimi

OyKKK – kauppatieteiden maisteri, markkinointi

OyKKK – kauppatieteiden maisteri, rahoitus

OyKKK – kauppatieteiden maisteri, taloustiede

sekä sivuaineoppaat:

Sivuaine – Kauppatiede

Sivuaine – Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus

Sivuaine - Yrittäjyys

Sivuaine - Yritysjuridiikka


Kauppakorkeakoulun toimintaa johtaa dekaani Mikko Puhakka ja koulutuksesta vastaava varadekaani, koulutusdekaani Janne Järvinen. Kandidaattiohjelman vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Tuija Lämsä ja maisteriohjelmien yliopistonlehtori Sinikka Moilanen. Kauppakorkeakoulun johdon, opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja hallintohenkilökunnan yhteystiedot löytyvät kauppakorkeakoulun verkkosivuilta.

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. OPINTONEUVONTA
2. OPINTOIHIN LIITTYVÄ VIESTINTÄ
3.
OPETUKSEN AJOITUS
4. OPETUSKIELI
5.
OPINTOJAKSOILLE JA TENTTEIHIN ILMOITTAUTUMINEN
6.
OPISKELIJAPALAUTE
7.
OPINTOIHIN LIITTYVÄ MATERIAALI JA SÄHKÖISET TYÖKALUT
8.
OPINTOJEN ARVOSTELU JA ARVOSANAT KTK- JA KTM TUTKINTOTODISTUKSESSA
9.
OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN KTK- JA KTM -TUTKINTOIHIN
10.
KANDIDAATINTUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE
11.
PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE
12.
LASKENTATOIMEN AMMATTITUTKINTOIHIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET
13.
VALMISTUMINEN
14.
VILPPITAPAUSTEN JA MUIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN KÄSITTELY
15.
TUTKINTO-OHJELMAT JA TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN
16.
VAIHTO-OPISKELU
17.
TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS
18.
TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS
19.
SIVUAINEKOKONAISUUDET KAUPPAKORKEAKOULUN ULKOPUOLISILLE OPISKELIJOILLE

 

1. OPINTONEUVONTA

Opintoihin liittyvää tietoa ja neuvontaa saat muun muassa kauppakorkeakoulun opintoasiainsihteereiltä, eri aineiden opettajilta ja koulutussuunnittelijoilta. Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on myös pienryhmä, pienryhmäohjaaja ja omaopettaja, jotka auttavat opintojen käynnistämisvaiheessa ja opintopolun varrella (ks.Kauppakorkeakoulu/ohjaus ja tuki).

Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana kauppakorkeakoulun yleisoppaasta sekä nettisivuilta, muiden tiedekuntien ja kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaista, sekä yliopiston opiskelijalle verkkosivuilta.

 

2. OPINTOIHIN LIITTYVÄ VIESTINTÄ

Kauppakorkeakoulun virallinen viestintäkanava on sähköposti ja yliopiston verkkosivut. Oulun yliopiston Opiskelijalle verkkosivuilla on kaikki opintoihin liittyvä tieto.

Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet saadaan WebOodista. On tärkeää, että opiskelija huolehtii WebOodin yhteystietojensa ajantasaisuudesta. Suositeltavaa on käyttää Oulun yliopiston virallista opiskelijasähköpostiosoitetta (etunimi.sukunimi(at)student.oulu.fi) viestien vastaanottamisen varmistamiseksi.

 

3. OPETUKSEN AJOITUS

Opetus on jaettu neljään opetusperiodiin lukuvuoden aikana; opetusperiodit 1 ja 2 ovat syyslukukaudella, 3 ja 4 puolestaan kevätlukukaudella. Opetusta on mahdollista järjestää myös kesäaikana. Kunkin opintojakson opetusperiodi(t) on merkitty opintojakson WebOodi -kuvauk­seen, josta löytyy myös opintojakson tarkka aikataulu.

Huom. Joidenkin opintojaksojen opetus voidaan järjestää opetusperiodeista poiketen. Lisäksi tenttejä järjestetään intensiiviperiodilla ja kesälukukaudella.

Opetusperiodit lukuvuonna 2019-2020

 1. vuosikurssin

 perehdyttämisviikko

 vko 36 (2.9.–6.9.2019)

 1. periodi

 vkot 36-43 (2.9.–25.10.2019)

 2. periodi

 vkot 44-51 (28.10.–20.12.2019)

 3. periodi

 vkot 2-10 (6.1.–6.3.2020)

 4. periodi

 vkot 11-19 (9.3.–8.5.2020)

 Intensiiviperiodi

 vkot 20-22 (11.5.–29.5.2020)

 Kesälukukausi

 vkot 23-36 (1.6.–31.8.2020)

 

4. OPETUSKIELI

Kandidaattivaiheen opinnoissa opetus on pääosin suomenkielistä. Noin neljännes kauppatieteiden opintojaksoista järjestetään englanniksi. Oppimateriaali on sekä suomen- että englanninkielistä. Maisterivaiheen opinnoissa opetus on pääosin englanninkielistä. Opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös suomeksi.

 

5. OPINTOJAKSOILLE JA TENTTEIHIN ILMOITTAUTUMINEN

WebOodi on Oulun yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, lukukausi-ilmoittautumisista, opintojaksoista ja opintosuorituksista.

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua kaikille Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa. Opiskelijan tulee myös perua ilmoittautumisensa tarvittaessa määräaikaan mennessä, sillä ilmoittautuneiden määrä vaikuttaa esimerkiksi opetusmuodon (massaluennot, ryhmätyöt jne.) valintaan, opetusmateriaalin laadintaan ja salivarauksiin.

Opintojaksoille voidaan hyväksyä ne määräaikaan mennessä ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on opintojaksolle opinto-oikeus. Opintojakson vastuuhenkilö voi poistaa opintojaksolta opiskelijan, jolla ei ole opinto-oikeutta opintojaksolle tai joka muuten ei mahdu opintojaksolle (mahdolliset rajoitukset osallistujamäärissä). Toisin sanoen opintojaksoa ei voi suorittaa ilman ajoissa tehtyä ilmoittautumista ja opinto-oikeutta.  

Tentteihin ilmoittaudutaan aina etukäteen WebOodissa. Suoritus arvioidaan ainoastaan tenttiin ajoissa ilmoittautuneilta ja opintojaksolle opinto-oikeuden saaneilta opiskelijoilta. Toisin sanoen tenttiin määräaikaan mennessä ilmoittautumatta jättäneiden ja ilman opinto-oikeutta olevien opiskelijoiden tenttejä ei arvostella. Ilmoittautumisajan päätyttyä opintojaksoille tai tentteihin ei ole mahdollista ilmoittautua. Tentti-ilmoittautuminen tulee perua samaan määräaikaan mennessä siinä tapauksessa, että opiskelija ei aio osallistua aiemmin ilmoittautumaansa tenttiin.

Opiskelijan tulee tutustua tenttiohjeisiin yliopiston tentit verkkosivuilla.  

 

 6. OPISKELIJAPALAUTE

Oulun yliopiston opintojaksopalautejärjestelmä on yhtenäinen palautekanava kaikille Oulun yliopiston opintojaksoille.

Palaute-työkalu toimii automaattisesti WebOodin ilmoittautumistietojen perusteella. Työkalu hakee opintojakson, joille palautteenanto on auki. Järjestelmä myös muistuttaa palautteen antamisesta opintojakson alussa sekä ennen palautteen sulkeutumista. Palautetta voi antaa koko kurssille tai sitten kohdentaa palaute kurssin eri osille ilmoittautumisten mukaan.

Palautteenanto tapahtuu anonyymisti eli palautteensaaja ei näe palautteenantajan tietoja. Palautetta käsitellään opetuksen vastuuhenkilöiden sekä yksikön ja kauppakorkeakoulun johdon toimesta ja sen avulla kehitetään opintojaksoja. Kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta voi myös käsitellä numeerisesta palautteesta tehtyjä koosteita. Opintojakson vastuuhenkilöiden on myös mahdollista kommentoida saamaansa palautetta järjestelmän kautta.

Opintojaksopalautteen lisäksi kauppakorkeakoulu ja ainejärjestö Finanssi ry toteuttavat yhteistyössä vuosittain palautekyselyn tutkinto-opiskelijoille.

Opintojaksopalautteesta löydät tietoa yliopiston opintojaksopalaute ja palaute -verkkosivuilta.

 

7. OPINTOIHIN LIITTYVÄ MATERIAALI JA SÄHKÖISET TYÖKALUT

Oulun yliopistossa on käytössä useita sähköisiä järjestelmiä, joita opiskelija tarvitsee opintojensa aikana, esimerkiksi: WebOodi, Moodle, Exam, Tuudo, OSAT, Laturi. Järjestelmistä löytyy tietoa Tervetuloa opiskeljan sivulle alareunasta kohdasta Työkalut.

Useat järjestelmät hakevat opiskelijoiden yhteystiedot WebOodista. Opiskelijan tulee pitää erityisesti sähköpostiosoite ajan tasalla!

 

8. OPINTOJEN ARVOSTELU JA ARVOSANAT KTK- JA KTM-TUTKINTOTODISTUKSESSA

Opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Kustakin opintojaksosta annettu arvosana kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin.

Seminaarityö, kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

Tutkintotodistukseen merkitään tutkinnon oppiainekokonaisuuksien (pää- ja sivuaineet) opintopistemäärä sekä kokonaisarvosana (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Arvosana määräytyy kokonaisuuteen kuuluvien opintosuoritusten arvosanojen (poislukien pro gradu-tutkielman arvosana) opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Kokonaisarvosana määräytyy seuraavasti:

keskiarvo              kokonaisarvosana

4,50–5,00             erinomainen (5)

3,50–4,49             kiitettävä (4)

2,50–3,49             hyvä (3)

1,50–2,49             tyydyttävä (2)

1,00–1,49             välttävä (1)

Lisäksi edellytetään, että saadakseen pääaineen arvosanaksi "kiitettävä" tulee opiskelijan saada opinnäytetyöstään vähintään arvosana 2 (tyydyttävä). Vastaavasti arvosanaan "erinomainen" vaaditaan pro gradusta vähintään arvosana 3 (hyvä). Pro gradu tutkielman arvosana merkitään tutkintotodistukseen erikseen.

Lisäksi tutkintotodistukseen merkitään kielten opintojen opintopistemäärät ja arvosanat kielittäin eriteltynä.

 

9. OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN KTK- JA KTM-TUTKINTOIHIN

9.1 Hyväksiluvun yleiset periaatteet

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu noudattaa Oulun yliopiston asettamia linjauksia opintojen hyväksiluvusta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea uuteen tutkintoon. Lisätietoja voi lukea Opiskelijalle sivustolta AHOT  –kohdasta.

Rajoitukset hyväksiluvuissa:

Opintoja voidaan hyväksilukea korkeakouluissa suoritetuilla opinnoilla, joista saatu osaaminen on haetun opintojakson osaamistavoitteiden mukaista. Opiskelija voi hakea hyväksilukua saman tasoiselle ja laajuiselle opintojaksolle. (ja hyväksiluku voidaan myöntää joko kokonaan tai osittain).

9.2 Hyväksilukeminen uuden tutkintoasetuksen mukaisiin tutkintoihin (kokonaisrakenne 2005 tai uudempi)

KTK-tutkinnon opinnot:

KTK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot:

KTM-tutkinnon opinnot (mukaan lukien maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat):

Vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot:

Lue tarkempia ohjeita vaihto-opiskelun aikana suorittujen opintojen hyväksiluvuista Kauppakorkean nettisivuilta Vaihto-opintojen hyväksilukeminen ja Opintojen hyvaksilukeminen.

9.3 Hyväksiluvun hakeminen

Opiskelijan tulee tehdä opintojen hyväksiluvusta sähköinen hakemus OSAT-järjestelmässä. OSAT-järjestelmään  kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Kaikkien liitteiden tulee olla PDF-muotoisia (tiedoston tarkenne.pdf). Hakemukseen vaaditaan seuraavia liitteitä:

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun myöntämään tutkintoon kuuluvia ja kauppakorkeakoulun järjestämiä opintojaksoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee kauppakorkeakoulu. Kauppatieteellisiin tutkintoihin kuuluvia kieliopintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee Oulun yliopiston Kieli- ja viestintäkoulutus. Tutkintoon kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee Luonnontieteellisen tiedekunnan Matemaattisten tieteiden laitos.

 

10. KANDIDAATINTUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE

Tutkinnon valmistumisaikataulu löytyy kauppakorkeakoulun verkkosivuilta kohdasta Valmistuminen.

Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti:

1)    Tutkielman ohjaaja myöntää luvan ladata työn sähköiseen Laturi-järjestelmään, kun hän katsoo tutkielman täyttävän kandidaatin tutkielmalle asetettavat vaatimukset.

2)    Luvan saatuaan opiskelijan tulee lähettää työ PDF/A -muodossa Laturi-järjestelmään seminaariaikataulun mukaan.

3)    Kandidaatin tutkielman arvioinnissa käytetään kandidaatin tutkielman arviointirubriikkia (nähtävillä kurssin työtilassa). Tutkielman arvostelee opinnäytteen ohjaaja.

4)    Laturi-luvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan Examinariumissa /sähköisessä tentissä ja se tulee kirjoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen sitä arvostelupäivää, jossa opiskelija haluaa tutkielmansa arvosteltavan (tarkista aikataulu kauppakorkeakoulun nettisivuilta). Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia hyvissä ajoin tutkielman ohjaajan kanssa.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä koulusivistyskielellä (silloin kun koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi) tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastaa sekä kielen että sisällön osalta tutkielman ohjaaja ja tarvittaessa äidinkielen siantuntija. Tarkastajien tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos.

5)    Kun opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielman ohjaaja arvostelee tutkielman. Kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

6)    Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa laadittavat kandidaatintutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon.

7)    Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman Laturi-luvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen.

Huom!

 

11. PRO GRADU TUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa laaditut pro gradu -tutkielmat arvostelee maisteriohjelmien vastuuhenkilö tutkielman tarkastajien antaman kirjallisen lausunnon perusteella. Tutkielman arvosteluun liittyy läheisesti myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu.

Tutkielmien arvostelu- sekä valmistumisaikataulu löytyvät kauppakorkeakoulun verkkosivuilta kohdasta Valmistuminen.

Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti:

1) Tutkielman ohjaaja myöntää luvan ladata työn sähköiseen Laturi-järjestelmään, kun hän katsoo tutkielman täyttävän pro gradu -tutkielmalle asetettavat vaatimukset.

2) Luvan saatuaan opiskelijan tulee lähettää työ PDF/A -muodossa Laturi-järjestelmään Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun verkkosivuilla ilmoitetun aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti (tyypillisesti noin kuukautta ennen sitä arvostelupäivää, jossa opiskelija haluaa työnsä arvosteltavan). Tästä määräajasta voidaan poiketa vain tutkielman ohjaajan suostumuksella. Valmistumisaikataulu on nähtävänä kauppakorkeakoulun verkkosivuilla.

3) Tutkielman tarkastajat määrää tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö tai koulutusdekaani. Toinen tutkielman tarkastajista on tavallisesti tutkielman ohjaaja. Työn tarkastajien on annettava lausuntonsa tutkielmasta kauppakorkeakoululle kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Lausunnossaan tarkastajien tulee esittää tutkielman hyväksymistä ja annettavaa arvosanaa tai tutkielman hylkäämistä. Tarkastajien tulee toimittaa lausuntonsa kauppakorkeakoulun koulutuksen lähipalveluihin.

4) Laturi-luvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan Examinariumissa /sähköisessä tentissä ja se tulee kirjoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen sitä arvostelupäivää, jossa opiskelija haluaa tutkielmansa arvosteltavan (tarkista aikataulu kauppakorkeakoulun nettisivuilta). Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia hyvissä ajoin tutkielman ohjaajan kanssa.

Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. kandidaattitutkinnon yhteydessä tai toisessa tiedekunnassa) tehneiltä opiskelijoilta. Jos suomen kielen taito on jo osoitettu kauppatieteiden kandidaatintutkielmaan liittyvässä kypsyysnäytteessä, opiskelijan ei tarvitse osoittaa sitä enää erikseen pro gradu -tutkielman yhteydessä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä koulusivistyskielellä (silloin kun koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi) tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastavat tarvittaessa kielen osalta äidinkielen asiantuntija ja sisällön osalta toinen koulutusdekaanin määräämistä tutkielman tarkastajista. Tarkastajien tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos.

Lisätietoja kypsyysnäytteestä Kieli- ja viestintäkoulutus nettisivuilla.

5) Kun tutkielman tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielma voidaan ottaa maisteriohjelman vastuuhenkilön tai tämän ollessa esteellinen koulutusdekaanin arvosteltavaksi. Maisteriohjelman vastuuhenkilö tai koulutusdekaani arvostelee tutkielman tarkastajien lausunnon perusteella.

Pro gradu ‑tutkielma arvostellaan arvosanoilla 1-5.

6) Tutkielmansa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. Arvostelun tulosta voi tiedustella arvostelupäivän jälkeen kauppakorkeakoulun koulutuksen lähipalveluista. Halutessaan opiskelija voi saada kopion tarkastajien lausunnosta.

7) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa laadittavat pro gradu -tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli pro gradu –tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon.

8) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. On hyvä huomata, että esimerkiksi tutkintotodistuksen myöntäminen opiskelijalle on mahdollista aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun pro gradu -tutkielma on arvosteltu. Kauppakorkeakoulun koulutusdekaani myöntää tutkintotodistuksia kauppakorkeakoulun nettisivuilla ilmoitettavina ajankohtina. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman Laturi-luvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen.

Tarkemmat tiedot pro gradu -tutkielman arvostelusta, kypsyysnäytteestä ja muista tutkielman laadintaan liittyvistä seikoista löytyvät kauppakorkeakoulun Opinnäytetyöskentely verkkosivuilta ja Laturi-järjestelmän sivuilta. 

 

12. LASKENTATOIMEN AMMATTITUTKINTOIHIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa sekä HT- että JHT -tutkintojen edellyttämät opinnot. Opintojen lisäksi vaadittavan käytännön kokemuksen hankittuaan, opiskelijalla on mahdollisuus hakea auktorisoidun tilintarkastustutkinnon suorittamista. Opiskelija voi suorittaa tilintarkastustutkintojen edellyttämät opinnot osana omaa tavoitetutkintoaan. Opinnoista ei koosteta erikseen alla mainittuja kokonaisuuksia, vaan opintojaksot ovat osa kauppatieteiden tai oikeustieteiden vahvistetun opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia tai yksittäisiä vapaavalintaisia opintoja. Suoritetuista tilintarkastustutkinnon (HT tai JHT) edellyttämistä opinnoista voi saada pyydettäessä erillisen vastaavuustodistuksen.

Tarkemmat tiedot HT ja JHT -tilintarkastajien vaatimuksista löytyvät Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Tilintarkastuksen opinnot verkkosivuilta.

 

13. VALMISTUMINEN

Jotta opiskelija voi valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi tai kauppatieteiden maisteriksi, tulee hänen olla suorittanut kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot, mukaan lukien kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Valmistuminen on mahdollista kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulun mukaisesti.

Opiskelijan tulee ensin tarkastuttaa opinnot ja sitten täyttää sähköinen tutkintotodistushakemus. Tarkemmat ohjeet valmistumisesta sekä publiikista löytyy kauppakorkeakoulun Valmistuminen.verkkosivuilta.

 

14. VILPPITAPAUSTEN JA MUIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN KÄSITTELY

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu noudattaa Oulun yliopiston periaatteita, jotka koskevat opintosuoritusten ja opinnäytetöiden vilppitapauksia (esim. plagiointi).  Ohje vilppitapausten ehkäisyyn ja käsittelyyn Ouun yliopistossa löytyy Opiskelijalle sivustosta kohdasta Normit.

 

15. TUTKINTO-OHJELMAT JA TUTKINTOVAATIMUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on 1.8.2014 alkaen yksi KTK-tutkintoon johtava tutkinto-ohjelma

ja viisi KTM-tutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa (sisältäen kansainväliset maisteriohjelmat):

Opiskelijat valitaan maisterivaiheen tutkinto-ohjelmiin joko kandidaattivaiheen lopussa järjestettävässä pääainehaussa tai erillisten maisterihakujen kautta (kauppakorkeakoulun ulkopuoliset hakijat).

Kaikki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkin­toon (KTK, 180 opintopistettä) kuu­luu kaikille opiskelijoille yhteiset opin­not, pääaineen opinnot, sekä sivuaineen opinnot. Opinnot on kuvattu tar­kemmin KTK -tutkinnon opinto-oppaassa.

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu pää­aineen opintoja. Lisäksi on tarvittaessa suori­tettava täydentäviä opintoja. Maisteriohjelmat on kuvattu KTM -tutkintojen opinto-oppaissa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa.

Opetuksessa käytettävä kieli on kandidaatin tutkintoon kuuluvissa opinnoissa pääosin suomi, noin neljäsosa opinnoista järjestetään englanniksi. Maisterivaiheen opinnoissa kieli on pääosin englanti, opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös suomeksi.

KTK- JA KTM -tutkintojen tutkintovaatimusten määräytyminen

Tutkintoasetus

Yliopistojen tutkinnoista annettu uusi asetus (794/2004) on tullut voimaan 1.8.2005. Edellinen, kauppatieteellisistä tutkinnoista annettu asetus (139/ 1995) oli voimassa vuosina 1995–2005.

Tutkintoasetuksen muutoksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi opiskelijan tulee ottaa omien opintojensa suunnittelussa huomioon erityisesti seuraavat seikat:

Tutkinnon kokonaisrakenteen osalta opiskelijalla on käytettävissään erilaisia vaihtoehtoja, riippuen aiemmasta koulutuksesta sekä opintojen aloitusvuodesta.

Oppiaineiden rakenteen osalta peruslähtökohta on, että kaikki opiskelijat jatkavat aina opintojaan uusimman rakenteen (so. kyseisen lukuvuoden opinto-oppaassa kuvattu rakenne) mukaisesti. Aiemmin suoritetut opintojaksot ovat voimassa, ja opintokokonaisuudesta mahdollisesti puuttuvat opintojaksot valitaan kyseisen oppiaineen uusimman rakenteen pohjalta. Kauppakorkeakoulun opintoneuvojat avustavat tarvittaessa opintojaksojen valinnassa (esimerkiksi jonkin jakson pakollisuus, tai käytettävissä olevat vaihtoehdot).

Opintopiste määritellään siten, että 60 opintopistettä vastaa 1600 tunnin työmäärää, joka on yhden lukuvuoden kokopäiväisen opiskelun työmäärä.

Opintojen suorittaminen; opiskelijan vaihtoehdot

  1. Opintonsa vuonna 2014 tai sen jälkeen aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimukset määräytyvät aloitusvuoden opetussuunnitelman mukaisesti. Ks. tarkemmin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintovaatimukset, jotka on kuvattu tutkintokohtaisissa opinto-oppaissa.
  2. Opintonsa vuonna 2013 tai sitä ennen aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Tutkintovaatimusten (esim. KTK-tutkinnon yhteiset opinnot, sivuainevaatimukset) suhteen opiskelijalla on kaksi vaihtoehtoa:
  1. a) Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa loppuun opintojensa aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaan (ks. kyseisen lukuvuoden opinto-opas) 31.7.2020 mennessä valmistumisaikataulun
          mukaisesti, tai
  2. b) Opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintojaan lukuvuoden 2019-2020 tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opiskelijan tulee valita jompikumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta, uusia ja vanhoja tutkintovaatimuksia ei siis voi yhdistellä.  Uusimman opetussuunnitelman piiriin siirtyvää opiskelijaa kehotetaan päivittämään opintosuunnitelmansa. Jo suoritetut opintojaksot eivät vanhene tai muutu, vaan niiden alkuperäinen taso ja laajuus säilyvät. Puuttuvat opintojaksot opiskelija valitsee lukuvuoden 2019-2020 opetustarjonnasta.

  1. Opintonsa vuonna 2004 tai sitä aikaisemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) siirtyivät 1.8.2008 uuden tutkintoasetuksen piiriin. Tutkintoa ei voi enää suorittaa loppuun vanhojen asetusten eikä lukuvuotta 2005-2006 vanhempien tutkintovaatimusten mukaisesti. Uuteen asetukseen siirrettyjä opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä kauppakorkeakoulun koulutuksen lähipalveluihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivitystä varten. Ohjeita opintojen suunnitteluun löytyy myös kauppakorkeakoulun koulutusohjelmauudistus -verkkosivuilta.
  2. Ne tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai tradenomin tutkinnon, voivat halutessaan siirtyä suorittamaan pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Kauppakorkeakoulun Maisteriohjelmiin siirtyminen -verkkosivuilla on ohjeet siirtymisestä.
  3. Maisteritason erillisvalinnassa 2004 tai myöhemmin valitut opiskelijat (pohjakoulutuksena vähintään alempi korkeakoulututkinto tai tradenomin tutkinto) suorittavat pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon.

 

16. VAIHTO-OPISKELU

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen vaihto-opiskeluun eri vaihto-ohjelmien kautta. Eurooppalaisiin kohteisiin voi hakea Erasmus+ ohjelman ja pohjoismaihin lisäksi NOREK-vaihto-ohjelman kautta. Kauppakorkeakoululla on vaihtokohteita myös Euroopan ulkopuolella, mm. Hong Kongissa, Kiinassa, Taiwanissa ja Japanissa. Yliopistolla on lisäksi koko yliopistoa koskevia vaihtosopimuksia ympäri maailmaa ja kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea kaikkiin sellaisiin kohteisiin joissa on tarjolla kauppatieteiden opintoja.

Vaihto-opiskelun edellytyksistä

Vaihtoon hyväksytyillä opiskelijoilla on oltava vähintään yksi opiskeluvuosi takanaan (n. 60 op suoritettuna) vaihtoon lähdettäessä. Kandidaattivaiheen opiskelijalle suositellaan vaihtoon lähtöä kolmannen vuoden syyslukukaudella. Jos opiskelija lähtee vaihtoon suorittamaan maisteritason opintoja, opiskelijalla tulisi olla KTK-tutkinto suoritettuna ennen vaihtoon lähtöä. Lisäksi vaihtoon hakevan keskiarvo tulisi olla 3.00.

Kielitaidon tulee olla riittävällä tasolla vaihtoon lähdettäessä. Todisteeksi kielitaidosta riittää useimmiten Oulun yliopiston Kieli- ja viestintäpalveluiden antama CEFR-todistus (B2-taso). Jotkut vaihtokohteet (erityisesti Euroopan ulkopuolella) vaativat hakijoilta kansainvälisen kielitestin (esim. IELTS, TOEFL).

Vaihto-opinnot tulee aina sisällyttää KTK- tai KTM-tutkintoon. Vaihtohakemukseen sisällytetään 25-30 opintopisteen opintosuunnitelma lukukautta kohti, joka hyväksytetään ennen vaihtoon lähtöä. Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksi luetaan tutkintoon AHOT-hakemuksella OSAT-järjestelmässä. Lisätietoja Opiskelijalle sivustolla kohdassa Opiskelun käytäntöjä ja AHOT.

Lisätietoa Opiskelijalle sivuiltolla Vaihto-opiskelusta.

 

17. TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

Työelämäyhteistyö on sekä ohjelmiemme suunnittelussa, että kursseillamme vahva. Kauppakorkeakoulu tekee opetusyhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Ohjelmissa käy vierailevia luennoitsijoita ja toteutamme eri kurssien yhteydessä moninaisia harjoitustöitä eri organisaatioille. Myös valtaosa opinnäytetöistämme tehdään toimeksiantoina yrityksiin, erityisesti pro gradu-vaiheessa.

Harjoittelu on vapaaehtoinen osa kaikkia kauppakorkeakoulun maisteriohjelmia ja pakollinen kandidaattiohjelmassa. Harjoitteluun liittyvää tietoa löytyy Oulun yliopiston Hajoitteluun sivustolta.

Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat osallistua Oulun yliopiston mentorointiohjelmaan. Kansainväliset tutkinto-opiskelijamme tuovat ohjelmaan lisäulottuvuutta. Mentoroinnin tarkoituksena on tukea loppuvaiheen opiskelijaa uraan ja urasuunnitteluun sekä omiin valintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisää tietoa mentoroinnista löytyy Oulun ylopiston Mentorointi verkkosivuilta.

Kaikki Oulun yliopistosta valmistuneet kutsutaan alumniverkostoon, jonka kautta ylläpidetään yhteyttä kauppakorkeakoulun ja työelämän edustajien välillä- Lisätietoja Oulun yliopiston Alumnitoiminta sivustolla.

 

18. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu kouluttaa tohtoriopiskelijoita korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen tekemisessä sekä valmentaa heitä haastaviin työtehtäviin myös yliopiston ulkopuolelle. Kauppakorkeakoulu tarjoaa kaikille tohtoriopiskelijoilleen systemaattista koulutusta ja laadukasta ohjausta. Valmistuttuaan tohtoriopiskelijat omaavat hyvät viestintätaidot, osaavat soveltaa tietoa eri liiketoiminta-alueita ja tieteenaloja ylittäen sekä kykenevät itsenäisesti luomaan uutta, ajankohtaista tutkimustietoa omalla tieteenalallaan vastaten täten kansainvälisen tiedeyhteisön, liike-elämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Opiskelijoita rohkaistaan aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkimuksen tekemiseen myös Suomen ulkopuolella, mikä auttaa heitä rakentamaan kansainvälistä tutkijaverkostoa sekä kehittämään Oulun yliopiston kansainvälistä tutkimusprofiilia.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorin tutkinto-ohjelma on perustettu 2013. Sitä johtaa professori Pia Hurmelinna-Laukkanen ja koordinaattorina toimii KTT Elina Pernu.

Tieteellistä jatkokoulutusta koskeva yksityiskohtainen tieto on saatavilla kauppakorkeakoulun Jatko-opinto-oppaassa kauppakorkeakoulun verkkosivuilla.

Oulun yliopiston Tutkijakoulu, University of Oulu Graduate School (UniOGS), vastaa yliopiston koko tohtorikoulutuksesta. Tämä tarkoittaa yhtenäisiä käytäntöjä, esimerkiksi: Tutkijakouluun tohtoriopiskelijaksi hakeminen, opiskelijaksi hyväksyminen, opintovaatimukset, opintojen ohjaus ja seuranta sekä väitöstyön julkaiseminen. Lisäinformaatiota löytyy UniOGSin omilta verkkosivuilta..

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriopiskelijoiden yhteyshenkilö Tutkijakoulussa on koordinaattori Elina Pernu, Ihmistieteet (p. 0294482893, elina.pernu@oulu.fi).

 

19. SIVUAINEKOKONAISUUDET KAUPPAKORKEAKOULUN ULKOPUOLISILLE OPISKELIJOILLE

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää sivuaineopetusta kuudessa eri opintokokonaisuudessa, jotka on tarkoitettu kauppakorkeakoulun ulkopuolisille opiskelijoille. Lue lisätietoja ja tarkemmat opintojaksokuvaukset kustakin kokonaisuudesta oheisista linkeistä:

Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen lukuvuoden aikana ja opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Sivuaineopintojen suorittamista suositellaan kuitenkin yhden lukuvuoden aikana. Aineopintokokonaisuuksiin voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3).

Lisätietoja kauppakorkeakoulun Sivuaineopiskelijat sivustolta.