Oppaan LuTK - Luonnontieteiden opinnot sivuaineopiskelijalle, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Luonnontieteiden sivuainekokonaisuudet on listattu alla. Sivuaineista kemian ja geotieteiden sivuaineet on tarjolla teknillisessä tiedekunnassa ja muut luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Mahdollisuudet osallistua opetukseen ja opintojaksojen suorittamiseen voi olla rajoitettu. Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien suorittaminen on mahdollista opetustilojen puitteissa, mikäli seuraavassa ei muuta mainittu. Opintojaksojen esitietovaatimukset on hyvä tarkistaa.

 

Biologia sivuaineena

Biologian 25 op:n opintokokonaisuus on valittavissa seuraavista opintojaksoista

750121P Solubiologia, 5 op (SL) (ennakkovaatimuksena opintojaksolle 757109P)
750124P Ekologian perusteet, 5 op (KL)
757109P Genetiikan perusteiden luennot, 5 op (KL)
750173P Eliömaantiede, 5 op (SL) (kevääseen 2019 asti koodi oli 750373A)
755334A* Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 4 op (SL)
755335A* Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat 4 op (KL) (kevääseen 2019 opetus oli koodilla 755333A Eläinten lajintuntemus 6 op)
756354A* Kasvien lajintuntemus, laaja 5 op (SL) TAI
756355A* Kasvien lajintuntemus, suppea 3 op (SL)

* Jos harjoitusryhmiin ei ole mahdollista osallistua, opiskelija voi suorittaa opintojakson osallistumalla luentodemoihin, opiskelemalla lajit itsenäisesti kokoelmahuoneessa ja suorittamalla lajintunnistustentit.


Biologian 60 op:n opintokokonaisuus (opetettava aine biologia)

750121P Solubiologia (suositellaan) 5 op (SL)
755334A* Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 4 op (SL)
755335A* Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat 4 op (KL)
(kevääseen 2019 opetus oli 755333A Eläinten lajintuntemus 6 op)
756354A* Kasvien lajintuntemus, laaja 5 op (SL) TAI
756355A* Kasvien lajintuntemus, suppea 3 op (SL)
755313A Lintujen maastolajintuntemus 1-2 op (KL)
750124P Ekologian perusteet (suositellaan) 5 op (KL)
750372A Eliökunnan evoluutio ja systematiikka 5 op (SL)
750374A Eliökunnan evoluutio, systematiikka ja rakenne harjoitukset 5 op (SL)
755320A Kehitysbiologia-histologia 5 op (KL)
755323A Eläinfysiologia 5 op (SL)
756346A Kasvibiologian perusteet 5 op (KL)
757109P Genetiikan perusteiden luennot 5 op (KL)
752316A Sienikurssi 3 op (SL)
757110P Genetiikan perusteiden harjoitukset 5 op (KL)
750173P Eliömaantiede 5 op SL (kevääseen 2019 asti koodi oli 750373A)
757312A Molekyylievoluutio 5 op (SL)
756347A Conservation of biodiversity 5 op (KL)
754322A Hydrobiologian perusteet (parillisina vuosina) 5 op (KL)
Voit valita yhden seuraavista kesällä järjestettävistä kenttäkursseista:
● 755322A Maaeläimistön kenttäkurssi 5 op
● 755321A Vesiekologian kenttäkurssi 5 op
● 756343A Kasviekologian kenttäkurssi 5 op

SL= syyslukukausi
KL= kevätlukukausi

*Jos harjoitusryhmiin ei ole mahdollista osallistua, opiskelija voi suorittaa opintojakson osallistumalla luentodemoihin, opiskelemalla lajit itsenäisesti kokoelmahuoneessa ja suorittamalla lajintunnistustentit.

 

Biologian opintoja 15  - <25 op:n opintokokonaisuus

Kokonaisuus muodostuu vähintään 15 op - <25 op laajuisista biologian opinnoista. Siihen lasketaan 750xxx, 751xxx, 752xxx, 753xxx, 754xxx, 755xxx, 756xx ja 757xxx koodeilla  suoritetut opintojaksot.

 

Katso aina opintojaksokuvausten yhteydestä opintojaksojen ennakkovaatimukset (mikä opintojakso on oltava tehtynä, jotta ko. opintojaksolle pääsee opiskelemaan). Mm. solubiologia on ennakkovaatimuksena genetiikan ja fysiologian kursseille. Lajit ja ekologian perusteet kenttäkurssille.

Muiden kuin luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden on tehtävä kirjallinen anomus biologian tutkinto-ohjelmatoimikunnalle 60 op biologia opetettava aine opintokokonaisuuden suorittamiseksi. Anomus on mahdollista tehdä aikaisintaan siinä vaiheessa kun opiskelija on suorittanut 25 op laajuisen biologian sivuaineen. Anomus motivaatiokirjeineen on toimitettava 16.8. mennessä osoitteeseen study.science@oulu.fi. Hakijat arvioidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman, aiemman biologian opintomenestyksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Valinnasta ilmoitetaan 1.9. mennessä.

Biologia opetettava aineen 120 op voivat suorittaa ainoastaan biologian tutkinto-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat.

 

Kemia sivuaineena

Kemian 25 op:n opintokokonaisuus


Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P) 5 op *
Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (780118P) 5 op *
Johdatus orgaaniseen kemiaan (780116P), 5 op
Kemian perustyöt (780123P), 5 op **
Johdatus analyyttiseen kemiaan (780119P), 5 op


Muut kuin aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson 780123P Kemian perustyöt 5 op tilalla opintojakson 781309A Ympäristökemia 5 op. Jos opiskelija myöhemmin jatkaa kemian opintoja, hänen tulee täydentää opintojaan suorittamalla Kemian perustyöt, jotka vaaditaan kemian aineopintojen laboratorioharjoituksiin esitietoina. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon sivuaineopiskelijoille 780123P Kemian perustyöt kuuluvat pakollisina kemian 25 op:n opintokokonaisuuteen.
* tai aikaisemmin opetusohjelmassa olleet opintojaksot Yleinen ja epäorgaaninen kemia I (780114P) 6 op ja Yleinen ja epäorgaaninen kemia II (780115P) 6 op tai Johdatus kemiaan (780113P), 12 op, tai opintojaksot 780101P Johdatus fysikaali-seen kemiaan 7 op ja 780102P Johdatus epäorgaaniseen kemiaan 5 op (yht. 12 op)
** tai 780122P Kemian perustyöt 3 op

Kemian 60 op:n opintokokonaisuus (opetettava aine kemia)

Kemian perusopinnot 25 op (sisältäen Kemian perustyöt) sekä pakolliset aineopinnot:

Epäorgaaninen kemia I (781301A), 5 op

Fysikaalinen kemia I (781303A), 5 op

Orgaaninen kemia I (781305A), 5 op

sekä ainakin yksi seuraavista:

Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I (780354A), 5 op

Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I (780331A), 5 op

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I (781307A), 5 op

Lisäksi suoritetaan valinnaisia kemian aineopintoja tarvittava määrä.

 

Fysiikan alan sivuainekokonaisuudet

Fysiikan sivuainekokonaisuus, 25 op:

(pohjatiedoiksi riittää lukion laaja fysiikka ja matematikka. Puutteelisia pohjatietoja voi täydentää esim. lukion oppikirjoista)

Fysiikan sivuaine, 60 op(OPS 2017-19) (myös Fysiikka opetettavana aineena 60 op) :

Fysiikan sivuaine ei-aineenopettajille 60 op (OPS 2020- ) :

Fysiikan sivuaine aineenopettajille 60 op (OPS 2020- ) (= Fysiikka opetettavana aineena 60 op) :

Pakolliset 50 op:

Lisäksi valitse 10 op seuraavista:

 

Biolääketieteen fysiikan sivuainekokonaisuus, 25 op:

Teoreettisen fysiikan sivuainekokonaisuus, 25 op:

Avaruusfysiikan sivuainekokonaisuus, 25 op:

Tähtitieteen sivuainekokonaisuus, 25 op:

 

Fysiikan opintoja 15  - 25 op:n opintokokonaisuus:

Kokonaisuus muodostuu vähintään 15 op - 25 op laajuisista fysiikan alan (fysiikka, biofysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede) opinnoista.

Matematiikan alan sivuainekokonaisuudet

Matematiikan sivuainekokonaisuus 25 op:

Pakolliset opinnot 15 op:

Valitaan yksi seuraavista:

Valinnaiset opinnot 10 op seuraavista:

Matematiikan sivuainekokonaisuus 60 op (myös Matematiikka opetettavana aineena 60 op)

Pakolliset opinnot 25 op:

Tilastotieteen sivuainekokonaisuus 25 op (ei matematiikan eikä fysiikan pääaineopiskelijoille):

Pakolliset opinnot 15  op:

Kauppatieteiden matematiikan sivuaine 25 op (kauppatieteiden opiskelijoille):

Pakolliset opinnot 15 op:

Valinnaiset opinnot 10 op, joiden sisältö eroaa pakollisista. Suositellaan seuraavia:

Matematiikan opintoja 15  - 25 op:n opintokokonaisuu:

Kokonaisuus muodostuu vähintään 15 op - 25 op laajuisista matematiikan alan (matematiikka, tilastotiede) opinnoista.

 

Maantieteen sivuainetarjonta:

Aluekehitys ja aluepolitiikka (25 op)

Sivuaineeseen ei ole erillistä hakua, vaan opinnot suoritetaan alla olevan listan mukaisesti:

HUOM. Mikäli jokin opintojakso kuuluu pääaineopiskelijan opintovaatimuksiin, niin sen korvaavuudesta sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa (lisätietoja: Eeva-Kaisa Prokkola)

 

Geoinformatiikan perusopintokokonaisuus (25 op)

Sivuaineeseen ei ole erillistä hakua, vaan opinnot suoritetaan alla olevan listan mukaisesti:

Mikäli jokin opintojakso kuuluu pääaineopiskelijan opintovaatimuksiin, niin sen korvaavuudesta sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa (lisätietoja: Harri Antikainen)

Huom. maantieteen opiskelijat: maantieteen perustutkinto-opiskelijan tulee sopia korvaavasta opintojaksosta perusopintoihin pakollisena kuuluvalle ”GIS -perusteet ja kartografia” sekä aineopintoihin kuuluvalle opintojaksolle ”GIS-jatkokurssi” mikäli hän haluaa sisällyttää GIS sivuaineen LuK- tai FM-tutkintoonsa. Korvaava opintojakso voi olla mikä tahansa ylimääräinen maantieteen aineopinto, tästä on kuitenkin sovittava sivuaineesta vastaavan kanssa.

Geoinformatiikan opintoja (15 op), vain maantieteen opiskelijoille!

Maantieteen perustutkinto-opiskelijan on mahdollista suorittaa GIS-sivuaine myös 15 op:n laajuisena. Kurssitarjonta ks. yllä.

 

Matkailualan opinnot (25 op)

Matkailun sivuainekokonaisuuteen haetaan keväisin. Sivuainekokonaisuuteen otetaan vuosittain 35 opiskelijaa ja opinto-oikeus on kaksivuotinen. Sivuainekokonaisuuteen on sisällytettävä opintoja maantieteen (3 opintojaksoa), biologian (1 opintojakso) ja markkinoinnin (1 opintojakso) aloilta. Kokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista (lisätietoja: professori Jarkko Saarinen):

Maantieteen opintojaksot:

Biologian opintojakso:

Oulun kauppakorkeakoulun opintojakso:

 

*) Mikäli jokin opintojakso kuuluu pääaineopiskelijan opintovaatimuksiin, niin sen korvaavuudesta sovitaan erikseen Jarkko Saarisen kanssa. Korvaavuusmenettely käydään läpi Matkailumaantieteen johdantokurssi ensimmäisellä luentokerralla.

 

Maantieteen sivuaine (30 tai 60 op)

Sivuaineeseen ei ole erillistä hakua, vaan opinnot suoritetaan alla olevan listan mukaisesti.

 

Maantieteen perusopinnot 30 op

HUOM: Oulun Avoimessa yliopistossa suoritettu 30 op:n maantieteen opintokokonaisuus antaa 30 op:n sivuainemerkinnän tai vaihtoehtoisesti sillä voi suoraan korvata 30 op pääaineopintoja.

 

Maantieteen aineopinnot 30 op:

Aineopintojen aloittaminen edellyttää, että maantieteen perusopinnot on suoritettu tai niiden suorittaminen on hyvässä vauhdissa.

Pakolliset aineopinnot 15 op:

Vapaavalinnaiset aineopinnot, valitse näistä väh. 15 op:

 

Maantiede sivuaineena aineenopettajaksi opiskeleville, 60 op (opetettava aine maantiede)

Maantieteen aineenopettajapätevyyden saadakseen on opiskeltava vähintään 60 op maantiedettä. Opinnot koostuvat maantieteen P-opinnoista (30 op, kuusi pakollista opintojaksoa) ja A-opinnoista, joista kaksi kurssia on pakollista (10 op) ja loput vapaasti valittavia (20 op).

 

Maantieteen perusopinnot (P-opinnot), 30 op

Pakolliset maantieteen aineopinnot (väh. 10 op)

Toinen näistä on pakollinen (voi myös käydä molemmat):

Vapaavalinnaiset A-opinnot (väh. 20 op)             

SL= syyslukukausi
KL= kevätlukukausi

Lisätietoja maantieteen AO-opinnoista antaa maantieteen koulutussuunnittelija (outi.kivela(a)oulu.fi).

 

Luonnontieteellisen tiedekunnan yleiset sivuainekokonaisuudet:

 

Ympäristönsuojelun perusteet, 25-55 op:

Opintoja (väh. 25 op) on valittava vähintään kolmesta kokonaisuudesta (1P - 4P).

 

Jakso 1P Maapallon rakenne ja toiminta, luonnonvarat sekä ympäristöongelmat

Jakso 2P Ympäristöekologia

Jakso 3P Ympäristökemia

Jakso 4P Ympäristö ja yhteiskunta

 

Ulkomailla suoritettu sivuaineMikäli vaihto-opintoja kertyy vähintään 25 opintopisteen edestä, voidaan niistä koostaa tutkintoon lyhyt sivuaine.  Sivuaineeseen voi pääsääntöisesti sisällyttää luonnontieteiden opintoja.

Luonnontieteen opintoja, vähintään 25 op: sivuaine "Luonnontieteen opintoja" voidaan koostaa luonnontieteiden opinnoista (biokemia, biologia, geotieteet, kemia, fysikaaliset tieteet, maantiede, matemaattiset tieteet, tietojenkäsittelytiede), joita on suoritettu vähintään 25 op.